Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu

Ďalším zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu je programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu sa cez ministerstvá a iné orgány štátnej správy realizuje množstvo aktivít. Cieľom zmeny programového rozpočtovania je zmena formy realizácie týchto aktivít smerom od využitia kapitálu v prospech vyššieho využitia práce.

Navrhujeme zvýšiť štátny rozpočet o 2 % s povinnosťou 3 % z nového rozpočtu realizovať cez inkluzívny trh. Je na rozhodnutí jednotlivých rozpočtových kapitol – ministerstiev a orgánov štátnej správy, v ktorých aktivitách budú používať inkluzívny trh viac a v ktorých menej intenzívne. Opäť ide o nový stĺpec rozpočtu (popri mzdových a kapitálových výdavkoch) a nie o nový riadok.

Zmena rozpočtu je možná vďaka vyšším výnosom štátneho a verejného rozpočtu spôsobeného využitím inkluzívneho zamestnávania. Je rozpočtovo neutrálna a schodok rozpočtu sa vzhľadom na výnosy vo výške 70 % nemení.

Z pohľadu realizácie koncepcie na základe prostriedkov získaných z eurofondov navrhujeme pre každý operačný program minimálny podiel rozpočtu, ktorý musí byť realizované cez inkluzívne verejné obstarávanie, či už priamo, prostredníctvom nepriameho verejného obstarávania, alebo prostredníctvom projektov. Uvedené možnosti sú načrtnuté v ďalších kapitolách.

Celkový štátny rozpočet predstavuje cca 17 miliárd €. Pri popísanom nastavení ide o rozpočet pre inkluzívne podniky vo výške 527 miliónov €, teda 68 % z potrebného rozpočtu.

Zdroje financovania inkluzívneho zamestnávania

Aby inkluzívny trh mal dostatočný objem na zamestnanie cieľového počtu pracovníkov, je potrebné diverzifikovať zdroje financií a objednávateľov: od obcí a miest, cez štátny rozpočet až po verejné inštitúcie a podniky.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .


podobné správy: Prezentácia nezamestnanosť a regionálny rozvoj .odp ppt , Najmenej rozvinuté okresy , Konferencia o dlhodobej nezamestnanosti mladých , Dlhodobo nízke investície do riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity , Akčný plán okresu Sabinov


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/inkluzivny-rast/zdroje-financovania/programove-rozpoctovanie
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia