qr kod na stranku

About us

Inštitút zamestnanosti (Employment Institute, IZ Bratislava) is non-government, non-profit organization focused on studying problems of employment and unemployment. We are an independent think-tank and we cooperate with various other organisations.

IZ Bratislava is focused on the Slovak labour market in the sense of its differences by regions, age, qualification, etc. Employment Institute describes and puts forward problems of active labour market policies, life-long learning, middle and long term strategies and forecasts based on regional differences. It organizes conferences and seminars focused on labour market. It collects information and provides research and studies on labour market by scientific, mainly statistical, means.

IZ Bratislava was established in 2004. IZ has four permanent employees and several fellow-workers and external experts.

Address: Inštitút zamestnanosti, Povraznícka 11, 811 05 Bratislava, Slovak Republic

Internet address: www.iz.sk , www.iz.sk/en

Mobile applications

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5755-5

Publikované: 2023

doi: 10.5281/zenodo.10403110

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia.

stiahni

Európa a jej regióny v číslach

Európa a jej regióny v číslach

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-970204-9-1

Publikované: 2023-12-01

doi: 10.5281/zenodo.10200164

Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj prehľadne spracovaný opis krajín Európskej únie, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a vybraných ďalších krajín Európy (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Spojené Kráľovstvo). Prináša tiež opis regiónov týchto krajín Európy do úrovne NUTS I. Ukazovatele vychádzajú z údajov Eurostatu, sú aktuálne k 17. 11. 2023.

stiahni

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5147-8

Publikované: 2021-10-18

doi: 10.5281/zenodo.6090202

Učebnica mzdovej kalkulačky z roku 2021 vo formáte na tlač. Pozrite výrazne aktualizovanú verziu. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. Online verzia učebnice.

stiahni .odt .epub

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-223-5148-5

Publikované: 2021-05-13

Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5

stiahni .epub

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Páleník, Viliam; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia

ISBN: 978-80-223-5149-2

Publikované: 2021

Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2

stiahni .epub

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5344-1

Publikované: 2021

doi: 10.5281/zenodo.6079128

Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

stiahni .epub

Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami

Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami

Autori: Pollák, Miroslav; Mušinka, Alexander

ISBN: 978-80-89975-00-6

Publikované: 2018

Miro Pollák – Alexander Mušinka: Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami, 2018

stiahni

Inkluzívne zamestnávanie

Inkluzívne zamestnávanie

Autori: Páleník, Michal; Páleník, Viliam; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-970204-4-6

Publikované: 2013-12-13

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie inkluzívnych podnikov cez inkluzívne verejné obstarávanie. Inkluzívne podniky sú druh sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných. Monografia inkluzívne zamestnávanie sa venuje spôsobu, ako toto technicky dosiahnuť.

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Autori: Páleník, Michal; Holienka, Marián; Pilková, Anna; Oravcová, Ivana; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-6-0

Publikované: 2014

Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých.

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Autori: Páleník, Michal; Radičová, Iveta; Martinák, Dávid; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-5-3

Publikované: 2014-12-01

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

stiahni .odt .doc .epub

Medzitrh práce

Medzitrh práce

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-970204-3-9

Publikované: 2013-11-01

Michal Páleník: Medzitrh práce – Cesta od dávok k platenej práci

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Inkluzívny trh

Inkluzívny trh

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Šimo, Andrej

ISBN: 978-80-970204-2-2

Publikované: 2011-07-01

Viliam Páleník, Michal Páleník, Andrej Šimo: Inkluzívny trh, 2011

stiahni .odt .doc .epub

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Autori: Švec, Marek; Schuszteková, Simona; Dvoranová, Zdena; Bačišin, Vladimír; Matušovič, Martin; Páleník, Michal; Schinglerová, Alena; Jom, Filip; Mészáros, Peter

ISBN: 978-80-89149-23-0

Publikované: 2012

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Mare Švec a kol, 2012.

stiahni

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Autori: Páleník, Michal; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-557-0600-9 z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva

Publikované: 2013

Príspevok Regionálny aspekt inkluzívneho trhu z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva organizovanej EF UMB sa venuje regionálnym aspektom inkluzívneho trhu a pred­staveniu inkluzívneho trhu.

stiahni

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Domonkos, Tomáš; Dováľová, Gabriela; Hvozdíková, Veronika; Lichner, Ivan; Pauhofová, Iveta; Petríková, Kristína; Radvanský, Marek

ISBN: 978-807144-205-9

Publikované: 2012

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9

stiahni

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0400-5 z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica 24.-25.05.2012

Publikované: 2012

Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných.

stiahni .odt .doc .epub

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0259-9 z konferencie Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica 26.-27.5.2011

Publikované: 2011

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, 2011 Banská Bystrica

stiahni .odt .doc .epub

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-88946-56-4 z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Publikované: 2011

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011.

stiahni .odt .epub

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Autori: Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Domonkos, Tomáš

ISBN: 978-80-89506-00-2

Publikované: 2010-11-01

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

stiahni

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Autori: Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Domonkos, Tomáš

ISBN: 978-80-970307-6-6

Publikované: 2010-09-01

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

stiahni

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia

Autori: Páleník, Viliam

ISBN: 978-80-89607-72-3 z konferencie Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí, Medzinárodná vedecká konferencia ÚŠaP SAV

Publikované: 2018-11-08

V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií.

stiahni .odt .docx

Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko

Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko

Autori: Páleník, Viliam et al.

ISBN: 978-80-970204-0-8

Publikované: 2009

Viliam Páleník a kol: Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania

Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-1355-7 z konferencie Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov

Publikované: 2018-11-06

V prezentácii Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania sa venujeme popisu implicitnej daňovej sadzby pri prechode z nezamestnanosti do zamestnania.

stiahni


https://www.iz.sk/en/about-us