qr kod na stranku

Opis projektu SKRS

Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota – SKRS má za cieľ zapojiť ekonomicky neaktívne osoby v okresoch Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota do legálneho zamestnania. Jeden z regiónov je na tom ekonomicky dobre (Skalica), ďalšie dva sú najmenej rozvinuté okresy s vysokým podielom marginalizovaných rómskych komunít.

V priebehu projektu využijeme zázemie Inštitútu zamestnanosti (ktorý pôsobí v oblasti zamestnanosti od roku 2004), expertízu odborného garanta, ako i odborných poradcov a poradkýň, ktorí dlhodobo realizujú aktivity zapájania ľudí dlhodobo bez práce do legálneho zamestnania, či už ako sociálni pracovníci a pracovníčky, alebo aj v pozíciách výskumných či manažérskych.

Projekt obsahuje aj prierezové činnosti, ktoré zovšeobecňujú skúsenosti získané v rámci projektu vo forme legislatívnych zmien, či rozpracovanie a sprístupnenie existujúcich nástrojov (najmä mzdovej kalkulačky). Tieto prierezové činnosti zabezpečujú dlhodobú udržateľnosť výsledkov projektu a najmä ich rozšírenie aj na ľudí, ktorí priamo neparticipujú v projekte.

Projekt sa realizuje v troch regiónoch, v okrese Skalica (prípadne aj v okolitých okresoch Senica, Malacky, Bratislava) a v ďalších dvoch regiónoch s dlhodobými problémami na trhu práce v okrese Kežmarok (prípadne aj v okolitých okresoch Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa), v okrese Rimavská Sobota (prípadne aj v okolitých okresoch Lučenec, Poltár, Revúca).

Projekt obsahuje viacero navzájom prepojených časti s dôrazom na individuálny prístup v procese terénneho individuálneho poradenstva. Hlavnými etapami realizácie projektového odborného poradenstva v uvedených regiónoch bude: identifikácia ekonomicky neaktívnych osôb, identifikácia ich individuálnych prekážok na vstup na trh práce, odborná pomoc pri riešení individuálnych prekážok pri uchádzaní sa o prácu, pomoc pri nájdení práce a jej udržaní a prierezové činnosti.

Táto etapizácia má logickú a časovú postupnosť a bude sa realizovať v opakovaných vlnách daných špecifickou situáciou, ako je pracovná sezónnosť (stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo) či ukončovanie školskej dochádzky. Výnimkou sú prierezové činnosti, ktoré budú vykonávané priebežne, a to v súlade s ich charakterom a zameraním.

Projekt sa bude realizovať:

okrese Kežmarok je dlhodobo evidovaná nezamestnanosť na úrovni 15 %. Odhadom zhruba 70 % – 80 % z týchto evidovaných disponibilných uchádzačov o zamestnanie sú ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. Väčšina z tejto potenciálnej pracovnej sily sú nízkokvalifikovaní ľudia, ktorí žijú v segregovaných komunitách v obciach okresu Kežmarok. Časť z nich rezignovala na hľadanie práce, z rôznych dôvodov nie sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie, a preto nie sú započítaní do miery nezamestnanosti. Naším zámerom je vyhľadávať klientov práve z radov týchto občanov.

okrese Rimavská Sobota je situácia v miere nezamestnanosti mierne horšia. Oproti okoliu okresu Kežmarok je situácia komplikovaná väčším podielom ľudí hovoriacich iným jazykom (maďarčina) a reálnou blízkosťou cudzej krajiny. Existencia dvoch jazykov a dvoch legislatív sťažuje fungovanie na legálnom trhu práce, resp. uľahčuje existenciu v šedej ekonomike.

okrese Skalica je ekonomická situácia dobrá, miera nezamestnanosti je veľmi nízka. V praxi sa však ukazuje ťažšie kvantifikovateľné množstvo ľudí, ktorí sa pohybujú v šedej ekonomike – vďaka dlhodobo dobrej ekonomickej situácii a blízkosti Českej republiky dokážu dlhodobo fungovať mimo legálneho zamestnania, ako i mimo úradov práce.

Projekt obsahuje viacero navzájom prepojených časti s dôrazom na individuálny prístup v procese terénneho individuálneho poradenstva. Hlavnými etapami realizácie projektového odborného poradenstva v uvedených regiónoch bude:

 • identifikácia ekonomicky neaktívnych osôb,
 • identifikácia ich individuálnych prekážok na vstup na trh práce,
 • odborná pomoc pri riešení individuálnych prekážok na uchádzanie sa o prácu,
 • pomoc pri nájdení práce a jej udržaní s dôrazom na sprevádzanie počas skúšobného obdobia,
 • prierezové činnosti.

1. IDENTIFIKÁCIA EKONOMICKY NEAKTÍVNYCH OSÔB

Prvým a nevyhnutným krokom je identifikácia neaktívnych osôb. Vykonajú ju odborní poradcovia, pričom sa zamerajú na ekonomicky neaktívnych, ktorí nemajú nesporné prekážky na zamestnanie (krátko po pôrode, zásadné zdravotné hendikepy a pod.) a zároveň majú ochotu komunikovať o zamestnaní.

Odborní poradcovia sa budú kontaktovať na samosprávy v predmetných regiónoch so zámerom vytypovania skupín ekonomicky neaktívnych osôb (alebo aj cez zamestnancov obecných firiem), ktorí majú záujem o prácu – oslovovali by sme priamo starostov, respektíve vedúcich pracovníkov komunitných centier alebo terénne sociálne pracovníčky, aby nám napríklad poskytli miestnosť a zvolali týchto perspektívnych zamestnancov; celé by to malo smerovať k tomu, že budeme pracovať iba s tými, ktorí naozaj hľadajú zamestnanie, teda sú pre to ochotní aj niečo robiť, iniciatíva vychádza aj z ich strany.

Pri tejto komunikácii budú zohľadňované aj jazykové špecifiká. Zloženie odborných poradcov umožňuje okrem spisovnej slovenčiny komunikovať s cieľovou skupinou v maďarskom jazyku (Rimavská Sobota a okolie), v rómskom jazyku (všetky uvažované regióny), v záhoráckom dialekte (Skalica a okolie) a spišskom dialekte (Kežmarok a okolie). Cieľová skupina sú ekonomicki neaktívni s nižším vzdelaním, ktorí majú málo sociálnych kontaktov mimo svoje komunity, a preto spisovnú slovenčinu ovládajú nedostatočne a pri individuálnej práci s klientmi je znalosť jazyka mikrokomunity významnou podmienkou úspešnosti individuálnych aktivít smerujúcich na trh práce. Cieľom komunikácie v jazyku komunity nie je zakonzervovať obmedzené jazykové znalosti úradného jazyka, ale vysvetliť základné pojmy trhu práce a jeho súvislostí v jazyku komunity a tým im skutočne rozumieť v úradnom jazyku.

Výsledkom bude založenie kariet účastníkov, ktorí spĺňajú formálne náležitosti cieľovej skupiny a zároveň neboli pri individuálnom komunikovaní zistené závažné objektívne prekážky zamestnania a prejavili dostatočnú osobnú ochotu či záujem zamestnať sa.

2. IDENTIFIKÁCIA INDIVIDUÁLNYCH PREKÁŽOK NA VSTUP NA TRH PRÁCE

Pri identifikácii prekážok na vstup na trh práce je kľúčový individuálny prístup formou pohovorov s účastníkmi projektu, ich blízkymi osobami alebo miestnymi neformálnymi autoritami.

Jednotlivé činnosti budú spočívať hlavne v individuálnych pohovoroch a ich závery budú zaznamenávané do spisu klienta. Budú pri tom zisťované osobnostné pred­poklady, schopnosti a zručnosti vrátane zhodnotenia ich kompetencií.

Zameriame sa aj na prekážky na zamestnanie identifikované zamest­návateľmi. Napríklad v rámci prieskumu, ktorý sme vykonali v dvoch firmách v priemyselnom parku Matejovce (Whirlpool a Stiga), potenciálni zamest­návatelia ako kľúčové problémy pri tejto cieľovej skupine uvádzajú:

 • nerozvinuté manuálne zručnosti potrebné na výkon konkrétnej pracovnej pozície;
 • nízku úroveň funkčnej gramotnosti, sociálno-komunikačných zručností a kultúrna bariéra;
 • nízka schopnosť samostatne pracovať, porozumieť inštrukciám, pokynom a taktiež komunikačná bariéra medzi majstrami a týmito robotníkmi.

Jednanie s aktívnymi záujemcami spomedzi firiem v regióne Kežmarku, Popradu a Spišskej Novej Vsi, Rimavskej Soboty a Skalice – zistenie toho, koľko nových ľudí by potrebovali a v akom časovom horizonte, typ a opis pracovných pozícií (job description); v prípade, že bude treba manuálne zručnosti trénovať mimo samotných firiem, budeme kontaktovať regionálne stredné odborné školy, ktoré majú dobré materiálno-technické zázemie pre tvorbu prototypu tréningového strediska pre nízkokvalifikované pracovné sily.

Doplnkový charakter budú mať stretnutia účastníkov projektu s príslušnými odbornými poradcami. Tieto budú cielené hlavne na podporu socializácie účastníkov projektu, zlepšovanie povedomia o projekte a na motivovanie pozitívnymi príkladmi z okolia.

Činnosti spojené s identifikáciou individuálnych prekážok vstupu na trh práce budú zaevidované do spisu klienta, budú priebežne monitorované, analyzované, pred­iskutované a výsledkom bude dohodnutie ďalšieho individuálneho postupu či už pri podrobnejšej identifikácii prekážok, alebo pri prechode do fázy riešenia individuálnych prekážok.

 

3. ODBORNÁ POMOC PRI RIEŠENÍ INDIVIDUÁLNYCH PREKÁŽOK

Odborná pomoc pri riešení individuálnych prekážok pre vstup na trh práce postavená na identifikovaných individuálnych prekážkach účastníkov projektu bude spočívať hlavne v:

a) prekonávaní psychických bariér individuálnymi pohovormi,

b) prekonávanie objektívnych individuálnych finančných špecifických problémov formou poradenstva a sprevádzania (ako sú exekúcie, rôzne sociálne pomoci úľavy). Dôležitým nástrojom pri tom bude mzdová kalkulačka, ktorá individualizovane identifikuje hranicu výhodnosti legálneho zamestnania z pohľadu celej domácnosti a so zohľadnením súvisiacich sociálnych príjmov, odvodov a daní vrátane sprevádzania pri požiadaní o príslušné sociálne príjmy a úľavy.

Špecifickou témou individuálnych finančných obmedzení je aj čierne zamestnávanie cieľovej skupiny v sledovaných regiónoch. Finančnú výhodnosť legálneho zamestnania umožňuje individuálne kvantifikovať mzdová kalkulačka. Pri práci v teréne bude príkladmi z okolia dopĺňaná o menej zrejmé výhody legálneho zamestnávania, ako je napríklad sociálna ochrana v prípade pracovných úrazov. V prípade čiernej práce je dôležité získať a hlavne nestratiť dôveru medzi pracovníkmi projektu a záujmovou skupinou.

Jedným z dlhodobých problémov, ktorým čelí významná časť ekonomicky neaktívnych ľudí, je slabá reálna dostupnosť bankových služieb (underbanking). Toto je dôsledok horšej fyzickej dostupnosti bánk v niektorých regiónoch, ako i široko chápanej forme exekúcií bankových účtov. Reálna nedostupnosť bežných účtov sťažuje fungovanie v legálnej ekonomike, pred­ražuje platenie za rôzne služby, výrazne uľahčuje vznik pred­ražených dlhov a sťažuje získanie legálneho zamestnania. Počas realizácie projektu budeme komunikovať s komerčnými bankami, aby umožnili bežné bankové účty a produkty vhodné pre ľudí z cieľovej skupiny. Budeme presadzovať bežný bankový účet, ktorý umožní realizovať automatické platby inkasom (napr. za energie), trvalé príkazy (napr. za rôzne služby či bývanie), ale najmä umožní automatické riešenie exekúcií bez blokovania celých účtov a pravidelných návštev pobočiek a umožní týždenné limity na výber z bankomatov.

c) prekonávanie identifikovaných nedostatkov vo vzdelaní a zručnostiach a to:

 • vytvorenie plánu vzdelávania – potenciálni zamestnanci z cieľovej skupiny,
 • potenciálni zamestnanci z cieľovej skupiny: úvodné stretnutie (predstavenie projektu a získanie základných informácií o uchádzačoch), výber uchádzačov, tréning komunikačných a sociálnych zručností (zvyšovanie vzájomného porozumenia, riešenie konfliktov, tímová spolupráca); adaptačný mentoring po nástupe do zamestnania,
 • koncept generačnej chudoby, zadávanie inštrukcií, konštruktívny feedback,

d) V prípade potreby bude skupinovou formou prebiehať aj rozvoj základných komunikačných a sociálnych zručností a bude obsahovať sebapoznávanie (moje vlastnosti, zručnosti, záujmy; ako ma vidia iní ap.), sebaprezentácia (kto som, aký som, čo viem ap.), rozvoj komunikačných zručností (vedieť sa pýtať, prezentovať svoje názory a požiadavky, viesť rozhovor, dohodnúť sa s inými ap.), zásady slušného správania, etiketa.

 

Táto stratégia vychádza z informácií, ktoré sme dostali od samotných zamest­návateľov v priemysle, ochotných ísť do spolupráce s neziskovou organizáciou pri trénovaní svojich budúcich zamestnancov v oblasti mäkkých zručností a funkčnej gramotnosti. Ako rovnako dôležité vidíme vzdelávanie a rozvoj empatie majstrov, ktorí sú z povahy svojej pozície v najčastejšom kontakte s pracovníkmi z cieľovej skupiny.

V prípadoch iných typov zamest­návateľov, ako sú zamest­návatelia v službách, lesníctve, stavebníctve či v sociálnych a zdravotných službách, budeme postupovať analogicky, avšak pri zohľadnení ich špecifík.

e) Osvedčenou formou prekovávania obmedzení je aj individuálny poradenský rozhovor, ktorý obsahuje posúdenie vhodnosti ďalšieho rozvoja účastníka poradenstva, zhodnotenie pracovného potenciálu, identifikácia špecifických osobných a rodinných problémov brániacich v pracovnom uplatnení (dlhy, závislosti, zdravotné ťažkosti a i.), naplánovanie ďalšieho postupu poradenského procesu.

f) Prekonávanie formálnej podmienky uchádzania sa o prácu bude tam, kde to bude vhodné a účelné, spočívať v zápise zo zoznamu uchádzačov sa o prácu.

Jednotlivé činnosti pri riešení individuálnych prekážok vstupu na trh práce budú priebežne zapisované do spisu klienta a po spracovaní odborným garantom a prediskutovaní v realizačnom tíme budú jednotlivým účastníkom projektu navrhované ďalšie činnosti pri prekonávaní prekážok alebo uchádzanie sa o zamestnanie s uvedením okruhu zručností a znalostí, ktoré môže na trhu práce ponúknuť.

 

4. POMOC PRI NÁJDENÍ PRÁCE A JEJ UDRŽANÍ

a) Pomoc pri nájdení práce bude spočívať v:

 • sledovaní ponuky voľných pracovných miest cez ÚPSVaR a komerčné inzeráty,
 • osobné kontaktovanie zamest­návateľov, ktorí už zamestnávali osoby z cieľovej skupiny a prejavili záujem získať zamestnancov s nárokmi, ktoré by mohli spĺňať účastníci projektu,
 • výber primeraných voľných pracovných miest a vhodných uchádzačov, príprava na získanie pracovného miesta, resp. podnikanie, komunikácia s potenciálnym zamest­návateľom, písanie žiadostí a životopisov, príprava na pohovor, posmelenie, sprevádzanie ap.,
 • v prípade neúspechu motivácia na ďalší pokus,
 • v prípade úspešného získania práce sprevádzanie pri podpise pracovnej či inej obdobnej zmluvy.

b) Pomoc pri udržaní práce:

 • sprevádzanie pri nadobudnutí potrebných pracovných znalosti a zručností,
 • pomoc pri osvojovaní si základných aspektov pracovnej zmluvy – pracovný čas, pracovná disciplína, povinnosti a práva.

Činnosti počas hľadania a udržania práce budú evidované v spisoch klientov, budú udržateľne zamestnaní účastníci úspešne projektovo ukončení. V prípade neúspešného zamestnania bude účastníkom projektu pred­nostne ponúknuté opätovné uchádzania sa o zamestnanie a v odôvodnených prípadoch bude účastník projektu vyradený ako neúspešný.

 

5. PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

Na činnosť v etapách projektu nadväzuje prierezová aktivita, ktorá má nadstavbový charakter.

Počas aktívnej práce s cieľovou skupinou budeme využívať viacero nástrojov a postupov. Poradenské stretnutia po ukončení jednotlivých fáz a priebežne podľa potreby prinesú tieto výsledky: zhodnotenie dosiahnutých výsledkov s účastníkmi poradenstva, v prípade potreby zaradenie do ďalšej fázy poradenstva alebo navrhnutie inej odbornej pomoci (napr. po rekvalifikácii na prípravu na získanie pracovného miesta, právne poradenstvo, finančné poradenstvo ap.).

Vedľajším produktom projektu je zovšeobecnenie týchto nástrojov, postupov a výsledkov tak, aby boli využiteľné vo všeobecnej praxi či iných projektoch. Táto etapa prierezových činností bude obsahovať najmä:

a) Všeobecnejšie kroky s cieľom zhromažďovania, posudzovania a diseminácie skúseností v rámci projektu a navonok.

b) Priamu realizáciu projektu s cieľovou skupinou a z tejto priamej realizácie plynúce všeobecnejšie kroky, ktorých výsledkom bude výrazne vyššia udržateľnosť výsledkov projektu.

c) Mzdovú kalkulačku, ktorá dokáže jednoducho, rýchlo a presne vypočítať budúci príjem osoby (domácnosti) bez práce, ak sa niektorý člen domácnosti legálne zamestná. Tento nástroj využívame na jednoduché a rýchle presvedčenie ľudí z cieľovej skupiny o finančných prínosoch legálneho zamestnania, na zistenie možných príspevkov či daňových úľav, ako i na porovnanie budúcich príjmov v prípade možných krokov ľudí z cieľovej skupiny (napr. zamestnanie po zaevidovaní sa na úrade práce vs. zamestnanie sa bez pred­ošlej evidencie na úrade práce). Počas realizácie projektu bude kalkulačka aktualizovaná o nové legislatívne zmeny, čo umožní poskytovať klientom najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie.

Pre potreby realizácie projektu do kalkulačky doplníme presnejšie spracovanie údajov pre ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako UoZ. Pripravíme tiež zjednodušenú verziu, ktorá bude určená pre ekonomicky neaktívnych a ľudí neevidovaných na úradoch práce. Vhodne bude kvantifikovať jednotlivé možné kroky a ich zmeny na budúci príjem.

d) Vydáme publikáciu Učebnica mzdovej kalkulačky, ktorá umožní terénnym sociálnym pracovníkom, pracovníkom úradov práce i iným odborníkom v sociálnej oblasti poradenstva mať prehľad o legislatíve ohľadom financií človeka po zamestnaní sa v legislatíve platnej v roku 2023, pričom zásady legislatívy zostanú v platnosti aj ďalšie roky. Táto publikácia umožní zlepšenie informovanosti všetkých pracovníkov, ktorí realizujú aktivity smerujúce k zamestnaniu ľudí bez riadneho zamestnania. Keďže ju vydáme pod slobodnou licenciou, bude dostupná všetkým záujemcom o získanie informácií o dávkovo-odvodovo-daňovom systéme na Slovensku.

e) Ku koncu projektu zrealizujeme záverečnú konferenciu projektu, na ktorej pred­stavíme výsledky. Formálne pred­stavenie postupov a výsledkov a najmä neformálna diskusia umožní zlepšenie postupov používaných v oblasti získavania legálneho zamestnania.

logo OP LZ

Projekt KROK ZA KROKOM – Skalica, Kežmarok a Rimavská Sobota (SKRS) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/skrs/opis-projektu