qr kod na stranku

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému na Slovensku. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony.

socialny system dhn/publikacia-socialny-system
Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Požiadavky na sociálny systém


  • o publikácii publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia .odt .doc .epub
  • Michal Páleník a kol
  • autori: Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. – editor, kapitoly 1 a 2, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. – kapitola 3, Ing. Dávid Martinák – kapitola 4, RNDr. Miroslav Pollák, Mgr. Alexander Mušinka, PhD. – kapitola 5
  • ISBN: 978-80-970204-5-3


Dokumenty

21.07.2020 (link) : Prídavky naviazané na hmotnú núdzu – Časť prídavkov, príspevkov či nefinančnej pomoci je naviazaná na štatút poberania dávok v hmotnej núdzi alebo na stav hmotnej núdze . . .

15.03.2019 (link) : Dávky v hmotnej núdzi – Aký je systém dávok v hmotnej núdzi na Slovensku? Ako sa ráta? Aké sú najnovšie údaje? . . .

23.11.2018 (link) : Sabatikal – Navrhujeme zavedenie sabatikalu do legislatívy tak, aby človek, čo dlhodobo pracoval (bol dôchodkovo poistený aspoň 9 rokov z posledných 10 rokov a posledných 5 rokov nečerpal sabatikal), po dohode so svojím zamest­návateľom (ktorý mu potom drží pracovné miesto) mohol ísť na oficiálny sabatikal. Počas neho by mal štatút medzi uchádzačom o zamestnanie (nemôže sa zamestnať inde, môže ísť na školenia) a osobou na materskej (zamest­návateľ drží pracovné miesto a človek je zdravotne poistený). Od Sociálnej poisťovne dostane dávku vo výške dávky v nezamestnanosti, avšak do dôchodku pôjde o obdobie sabatikalu neskôr. Sabatikal teda bude znamenať, že časť starobného dôchodku bude čerpať v aktívnom veku . . .

06.10.2018 (link) : Štatistiky poberateľov dávok – Štatistiky poberateľov dávok v hmotnej núdzi podľa okresov za obdobie 2023-12-01 . . .

16.03.2016 (link) : Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020 – Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce . . .

17.02.2016 (link) : Úloha sociálneho pracovníka – Pri jednotlivých zásadách viackrát spomíname úlohy sociálneho pracovníka, ktorý by mal osobám v hmotnej núdzi pomáhať s finančným hospodárením, koordináciou dlhodobých aktivít a tiež so zabezpečovaním základných požiadaviek tak, aby domácnosť fungovala. Na všetky tieto činnosti by mal mať dostatok času . . .

13.02.2016 (link) : Administratívna nenáročnosť – Získanie potrebnej pomoci má byť primárne podmienené splnením obsahových podmienok, nie prekonaním administratívnych prekážok. Pomoc by mal dostať ten, kto ju reálne potrebuje, a nie ten, kto sa dokáže prehrýzť administratívou. Administratívna náročnosť pre potenciálneho poberateľa by mala byť čo najmenšia, a to aj za cenu zvýšenej administratívnej náročnosti na strane úradu . . .

09.12.2015 (link) : Riešenie špecifických prípadov – Za špecifické prípady považujeme také, ktoré súčasná právna úprava nerieši v súlade s tým, čo spoločnosť chápe ako spravodlivé riešenie. Ako príklad by sme mohli uviesť osoby v rozvodovom konaní . . .

07.12.2015 (link) : Zrušenie priestupkovej imunity – Výška sociálnej pomoci by mala závisieť nielen od situácie, v ktorej sa posudzovaná domácnosť nachádza, ale aj od miery plnenia si povinností jednotlivcov. Na sociálnu pomoc nemožno siahnuť, no možno ju odstupňovať tak, aby osoby zanedbávajúce svoje povinnosti (medzi ne patrí aj dohliadanie na školskú dochádzku detí), dopúšťajúce sa priestupkov a zastávajúce pasívny postoj k hľadaniu si práce boli motivované zmeniť svoje správanie . . .

31.08.2015 (link) : Krátka reakčná doba – Aby bol systém pružný a pripravený čo najskôr poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú a zároveň schopný prepúšťať neoprávnených poberateľov spod svojej ochrany, je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rýchle reakcie. K spružneniu reakčných časov by vo veľkej miere prispelo posilnenie kompetencií (terénnych) sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú individuálnu a konkrétnu situáciu svojich klientov . . .

27.08.2015 (link) : Úvery iba cez účet – Spotrebiteľské úvery smú byť podľa najnovšej novely zákona o spotrebiteľských úveroch poskytované výhradne bezhotovostnou formou, čo má zamedziť rôznym netransparentným praktikám. Je potrebná dôsledná kontrola poskytovaných úverov a najmä nie bezzubá definícia pojmu úver. Osobitou otázkou zostáva posudzovanie rôznych nefinančných úverov (napr. splátkový pred­aj), ktoré tiež vo svojej podstate napĺňajú definíciu úveru . . .

25.08.2015 (link) : Maximálna ročná percentná miera nákladov – Ročná percentná miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, v dôsledku čoho býva vyššia ako úroková sadzba, ktorá neposkytuje presný obraz o cene úveru. Nariadenie vlády 141/2014 Z. z. však používa namiesto zaužívaného termínu RPMN termín odplata. Takéto nariadenie teda umožňuje naďalej poskytovať úvery s RPNM nad 1000 %, ak sú skryté pod rôzne poplatky. Je preto nutné tieto ustanovenia prehodnotiť tak, aby používali ustálené pojmy a pred­chádzali tak úžere . . .

24.04.2015 (link) : Osobný bankrot – Dlžoby časti obyvateľov sú také vysoké, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážu počas svojho života splatiť. Pri zachovaní týchto dlžôb je život dlžníka bez zmyslu a neproduktívny, keďže akoukoľvek svojou snahou si nedokáže zlepšiť svoj životný štandard. Štandardným riešením je osobný bankrot . . .

22.04.2015 (link) : Poradenstvo s oddlžovaním – Znižovanie dlžôb je administratívne náročná činnosť. Spravidla zahŕňa zistenie, či všetky dlžoby sú naozaj oprávnené, taktiež preskúmanie, či dlžoby neboli už medzitým splatené a kontrolu, či pôžičky neprekračujú maximálnu povolenú ročnú percentnú mieru nákladov. V poslednom kroku je potrebné dohodnúť spôsob platenia relevantných dlžôb, či už splátkovým kalendárom alebo iným alternatívnym spôsobom. Je ťažké si pred­staviť, ako všetky tieto činnosť vykonáva sám poberateľ dávok, najmä, ak stojí oproti presile právnikov. Preto je nutná poradenská činnosť za účelom oddlženia poberateľov dávok . . .

20.04.2015 (link) : Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov – Časť dlžôb vzniká z unáhleného podpísania dlhodobých alebo väčších zmlúv, z ktorých plynie okamžitý úžitok, ale neskôr sa splácajú s vysokými, až neprimeranými úrokmi (finančnými či nefinančnými). Na odstránenie tohto neduhu navrhujeme pre poberateľov dávok možnosť ich podpisu až po odsúhlasení sociálnym pracovníkom. Tento posúdi opodstatnenosť záväzku (či nejde o pôžičku na zahraničnú dovolenku alebo o iný nie nevyhnutný pôžitok) a zároveň zabezpečí splatenie týchto záväzkov (napríklad cez Bankový účet pre každého). Zmluvy podpísané bez súhlasu sociálneho pracovníka by boli automaticky neplatné . . .

10.03.2015 (link) : Zodpovedné narábanie s majetkom – Poberatelia dávok v hmotnej núdzi vlastnia iba jeden významnejší majetok: obydlie, v ktorom bývajú. Preto je potrebné tento majetok chrániť, aby neprišlo k jeho prehajdákaniu či odcudzeniu. Poberatelia dávok majú mať zakázané nakladať s nehnuteľnosťami a väčším majetkom bez súhlasu sociálneho pracovníka . . .

09.03.2015 (link) : Jednoduchšie verejné povinnosti – Štát a verejný sektor kladú množstvo povinností občanom i podnikateľom, pričom za nedodržanie týchto povinností vznikajú voči nim sankcie. V dnešnej dobe elektronizácie verejnej správy sú tieto povinnosti často zbytočné. Odstránením duplicitných povinností by sa znížila šanca, že ľudia omylom nesplnia určité povinnosti, a tým im vzniknú sankcie . . .

09.03.2015 (link) : Bankový účet pre každého – V 21. storočí, v období vysokej elektronizácie a automatických služieb by už stálo za zváženie výraznejšie používanie bežných účtov. Bežný účet odbremení od manuálneho platenia pravidelných platieb, zvýši transparentnosť používania peňazí, zabezpečí prevod prostriedkov tam, kam treba a zníži impulzívne výdavky. Napriek tomu používanie bežných účtov nie je bežným štandardom . . .

09.03.2015 (link) : Osobitný príjemca ako štandard – V súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý má za úlohu posudzovať individuálne potreby jednotlivých domácností. V praxi je pridelenie osobitného príjemcu administratívne náročné a prideľuje sa iba v obzvlášť závažných prípadoch. Intenzívnejšie využívanie osobitných príjemcov by pritom vyriešilo viaceré komplikácie . . .

09.03.2015 (link) : Služba namiesto peňazí – Dávky v hmotnej núdzi majú svoj cieľ, preto je namieste návrh, aby existovali priame nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. V súčasnosti sa dávky poskytujú zväčša vo forme hotovosti, pričom úrady slepo veria, že takto poskytnutá dávka svoj cieľ naplní . . .

21.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – vysoké školy – Sociálne štipendiu na vysokej škole vypláca samotná škola a v poslednom období prešlo viacerými zmenami . . .

21.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – stredné školy – Podľa Ústavy SR má každý právo na vzdelanie. Otázne je, či majú naozaj všetky osoby reálnu šancu toto právo využiť, keď len samotná dávka je o 16,39 eur vyššia ako najvyššia možná hranica sociálneho štipendia poskytovaného žiakom na stredných školách . . .

19.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – základné školy – Štipendium je v tomto prípade de facto odmena za to, že si rodič plní svoje zákonné povinnosti. Ďalej, odstupňovanie výšky štipendia (pre ktorýkoľvek stupeň formálneho vzdelávania) spôsobom, kedy je žiakom, resp. študentom v relatívne širokom intervale poskytovaná rovnaká výška štipendia a pri najmenšom prekročení tohto intervalu je výška priznaného štipendia značne rozdielna, nepovažujeme za motivačné . . .

19.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – V oblasti vzdelania stanovila stratégia Európa 2020 cieľ zvýšiť podiel mladých ľudí s vysoko­školským vzdelaním na 40 % a znížiť počet osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou pod 10 %. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje existenciu určitých pred­pokladov – tým základným je, že študovať sa oplatí. Súčasný systém tento pred­poklad nespĺňa. Pre osoby zo sociálne slabších pomerov je štúdium nevýhodné, nelákavé a prakticky nedosiahnuteľné, pretože v čase štúdia neprináša žiadne krátkodobé finančné výhody (predovšetkým nie vyššie ako iné dávky v hmotnej núdzi). Štát teda vytvára konkurenciu sociálnym štipendiám inými dávkami . . .

19.01.2015 (link) : Rovnosť príjmov pred zákonom – S cieľom minimalizovať nerovnosť medzi vykazovaným a skutočne dosiahnutým príjmom navrhujeme zaviesť rovnosť príjmov pred zákonom. Uplatnenie tejto požiadavky (spolu s primeranou administratívnou záťažou) vylúči neopodstatnených poberateľov zo systému a sporné body zo zákona. Ponechané budú iba výnimky, ktorých uplatňovanie je logické (aby sa v rámci jednej pomoci nesiahalo na inú pomoc) a výnimky zaručujúce dodržanie zásady pracovať sa oplatí . . .

13.01.2015 (link) : Motivačné poistenie v nezamestnanosti – Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania . . .

13.01.2015 (link) : Pracovať sa oplatí – Pracovať sa musí oplatiť. Keď sa nezamestnaný zamestná, tak jeho príjem musí stúpnuť. V súčasnosti to platí a aj poberateľom dávok v hmotnej núdzi sa finančne oplatí zamestnať sa: ich domácnosť bude mať trojnásobok doterajšieho príjmu . . .

06.11.2014 (link) : Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systému – Prezentácia Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systému z konferencie Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty od Michala Páleníka . . .

23.10.2014 (link) : Pomer poberateľov dávok k zamestnaným – Mapka pomeru poberateľov dávok k zamestnaným . . .

23.10.2014 (link) : Podiel poberateľov dávok z nezamestnaných – Mapka podielu poberateľov dávok z nezamestnaných . . .

20.10.2014 (link) : Inkaso – Inkaso je platobná služba, ktorej cieľom je zjednodušiť platobný styk, avšak jeho potenciál často nie je naplnený . . .

14.10.2014 (link) : Tlačová konferencia k problematike inkasa – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu týkajúcu sa problematiky inkasa, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

06.10.2014 (link) : Seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne – Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne , ktorý sa uskutoční 8. októbra 2014 od 13:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

21.09.2014 (link) : Seminár Dávky v hmotnej núdzi, situácia na Slovensku – Pozývame Vás na seminár Dávky v hmotnej núdzi, situácia na Slovensku, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

04.09.2014 (link) : Seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov – Pozývame Vás na seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

03.09.2014 (link) : Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty – Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky . . .

07.03.2014 (link) : Seminár o sociálnych dávkach – Pozývame Vás na seminár o sociálnych dávkach, ktorý sa uskutoční 11. marca 2014 v Prešovskej univerzite v Prešove . . .

06.03.2014 (link) : Sociálny systém – skutočnosť a vízia – Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti . . .

17.01.2014 (link) : Úvodné stretnutie k problematike sociálnych dávok – Pozývame Vás na úvodné stretnutie k sérii seminárov zaoberajúcich sa potrebou zmeny systému sociálnych dávok. Stretnutie sa uskutoční dňa 23. januára 2014 (štvrtok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

07.08.2008 (link) : Tlačová správa k novele zákona o hmotnej núdzi – Návrh Inštitútu zamestnanosti určuje výšku dávky pre žiakov a študentov závislú od kvality školy a priemeru. Týmto ponechá finančnú motiváciu žiakov učiť sa, zhruba tak ako je v súčasnosti avšak zamedzí umelému presúvaniu žiakov medzi školami za účelom dosiahnutia lepšieho priemeru napriek horšej objektívnej úrovni školy. Tento návrh tiež dá reálnu finančnú alternatívu študentom stredných škôl oproti sociálnym dávkam, na ktoré majú nárok. Z pohľadu dopadu na štátny rozpočet má návrh Inštitútu zamestnanosti rovnaký vplyv ako návrh ministerstva práce . . .

06.08.2008 (link) : Pripomienky k motivačnému príspevku a zákonu o pomoci v hmotnej núdzi – Inštitút zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania pred­kladá nasledujúcu pripomienku k návrhu zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2004 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Vzhľadom na charakter navrhovaných zmien a dlhodobé dôsledky na trh práce pokladáme pripomienku za zásadnú . . .


Aktivitu sme v rokoch 2013 – 2014 realizovali prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system
ikona Michal Páleník

Michal Páleník

Michal Páleník – expert Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .