qr kod na stranku

Integračná suma

Integračná suma opisuje sumu, ktorá sa použije na mzdy ľudí z cieľovej skupiny.

Integračná suma je suma mzdových nákladov zamestnancov, ktorí sú zraniteľnými alebo znevýhodnenými osobami (podľa odseku 5 alebo 6). Integračná suma zákazky je deklarovaná na faktúre dodávateľa (bez akýchkoľvek výkazov práce či čohokoľvek iného). Ide o administratívne najjednoduchšie riešenie pozostávajúce iba z jedného riadku na faktúre. Integračná suma je iba jednou informatívnou časťou faktúry, pokrýva iba mzdy ľudí z cieľovej skupiny. Ostatné náklady (materiál, odborní pracovníci ap.) sú tiež súčasťou faktúry. Samotná faktúra je zaplatená jedným prevodom, samozrejme, ak je v súlade s objednávkou.

Maximálna výška integračnej sumy podniku je súčet mzdových nákladov zamestnancov podľa pred­ošlého bodu a integračných súm uvedených na zaplatených faktúrach dodávateľov. Túto výšku môže dodávateľ rozdeliť na rôzne faktúry. Podstatný je aj časový faktor, aby integračná suma na faktúrach pre odberateľov bola uvedená až po zaplatených miezd. Teda ak je zákazka polročná s jednou faktúrou na konci polroka, mzdy a subdodávky musia byť zaplatené počas toho polroka, pred vystavením faktúry odberateľovi. V praxi to znamená, že každý podnik má určitý prílev možnej integračnej sumy (zo miezd alebo subdodávok), ktoré potom podľa svojho uváženia rozdeľuje na jednotlivé faktúry či zákazky.

Minimálna výška integračnej sumy môže byť osobitnou podmienkou plnenia zmluvy. To umožní napr. obci dať jednoduchú podmienku do VO na zateplenie školy alebo na čistenie verejných priestorov, aby dodávateľ musel dať prácu ľuďom z cieľovej skupiny (najmä dlhodobo nezamestnaných).

Z dôvodu jednoduchšej kontroly sa integračné sumy faktúr uvádzajú do kontrolných listov daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Sankcie

Pri deklarovaní integračnej sumy môže prísť k dvom typom problémov:

  • súčet integračných súm na vystavených faktúrach je vyšší ako maximálna integračná suma podniku,
  • integračné sumy na faktúrach k zákazke sú nižšie ako integračná suma v zmluve.

Ak podnik uvedie na faktúry vyššiu integračnú sumu, ako je maximálna výška integračnej sumy, tak pokuta je šesťnásobok tohto rozdielu. V prípade, že pri jednom hospodárskom subjekte je súčet pokút viac ako 100 000 € v kalendárnom roku, pokuta je v dvojnásobnej výške. Pokuty bude vyberať Finančná správa a nebudú daňovo uznané náklady.

V prípade, že súčet integračných súm k zákazke je nižší ako integračná suma v zákazke, teda ak úspešný uchádzač počas realizácie projektu na faktúry uvedie nižšiu sumu integračnej sumy, ako bola v podmienkach plnenia zmluvy, pokuta pred­stavuje trojnásobok tohto rozdielu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/integracna-suma
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .