qr kod na stranku

Správy o inkluzívnom zamestnávaní

Priebežne aktualizované správy a novinky o koncepcii inkluzívneho zamestnávania.

10.10.2023 (link) : Záverečná konferencia projektu SKRS – Dňa 26.10.2023 poobede sme v Bratislave zorganizovali záverečnú konferenciu projektu SKRS . . .

07.03.2023 (link) : Konferencia Spiš a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Kežmarku dňa 17. 4. 2023 doobeda konferenciu Spiš a jeho trh práce . . .

07.11.2022 (link) : Konferencia Novohrad a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Lučenci dňa 21. 11. 2022 poobede konferenciu Novohrad a jeho trh práce . . .

26.03.2022 (link) : Požiadavky na inkluzívny trh – Pri nastavovaní inkluzívneho trhu sme vychádzali z analýz terajšej politiky zamestnanosti tak, aby sme odstránili ich nedostatky. Požiadavky, ktoré na inkluzívny trh, ako nástroj politiky zamestnanosti, kladieme: . . .

28.01.2022 (link) : Sociálne podniky – Sociálne podniky a ich vývoj na Slovensku . . .

19.01.2022 (link) : Integračná suma – Integračná suma opisuje sumu, ktorá sa použije na mzdy ľudí z cieľovej skupiny inkluzívneho trhu . . .

11.11.2021 (link) : Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – príklady dobrej praxe – Fakulta managementu UK v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti pred­stavujú monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku autorov Miroslava Polláka a Michala Páleníka. Autori v nej prepájajú dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nie ideálny stav životného prostredia . . .

13.05.2021 (link) : Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5 . . .

31.12.2020 (link) : Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania – V zákone absentuje reálna možnosť, aby verejný obstarávateľ mohol dosiahnuť, aby dodávateľ tovarov/služieb zamestnal ľudí z cieľovej skupiny (osoby najviac vzdialené od trhu práce, najmä dlhodobo nezamestnaných). Táto pripomienka túto možnosť reálne dáva . . .

24.09.2020 (link) : Reforma dlhodobej starostlivosti – Dokument Slovensko 2.0 od MFSR definuje viacero priorít, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Z nášho pohľadu absentuje najmä riešenie problematiky dlhodobej starostlivosti, regionálnych rozdielov a zapájania ľudí najviac vzdialených od trhu práce. Týmto témam sa Inštitút zamestnanosti venoval v rámci svojho projektu Efektívnej verejnej správy. Preto pred­kladáme nasledovné návrhy, ktoré riešia uvádzané problémy. V rámci projektu pred­kladáme riešenia aj iných problémov, ktoré pred­stavujeme na konferencii . . .

14.09.2020 (link) : Nezamestnanosť nielen v čase korony – Pozývame vás na konferenciu Nezamestnanosť nielen v čase korony, ktorá sa bude konať v pondelok 21. 9. 2020 v KC Krompachy . . .

22.06.2020 (link) : Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami – Miro Pollák – Alexander Mušinka: Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami, 2018 . . .

20.05.2020 (link) : Nezamestnanosť v regiónoch – Ako sa vyvíjala nezamestnanosť za posledný rok? V ktorých vekových skupinách či regiónoch stúpla najviac? . . .

17.05.2020 (link) : Štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti . . .

14.05.2020 (link) : Trvalý pobyt a rozvoj obcí a miest – Viazanosť trvalého pobytu na podielové dane je doteraz jedinou možnosťou, ako zabezpečiť pre obce najdôležitejší príjem pre ich fungovanie. Čím vyšší je príjem pre obce, tým lepšie sa dajú rozvíjať rôzne oblasti a pracovať na rozvoji lokality. Ideálne by malo budovanie lokality so sebou prinášať aj prínos pre všetkých občanov, teda v prípade, že nie sú občania vyčleňovaní alebo diskriminovaní. Preto je dôležité hovoriť o trvalom pobyte a jeho dopadoch na rozvoj lokalít v prípade podielových daní pre obce . . .

30.04.2020 (link) : Manažér/manažérka zamestnávania – Nezamestnanosť je vážnym problémom ekonomiky a jej pasovanie sa s ňou ukazuje stupeň vyspelosti daného štátu. Zamestnávanie znevýhodnených skupín a dlhodobo nezamestnaných je výzvou pre každý trh práce. Napriek existujúcim bariéram eviduje Slovensko niekoľko príkladov, kedy sa darilo zamestnávať dlhodobo nezamestnané osoby prevažne z marginalizovaných rómskych komunít. Táto analýza sa zaoberá nástrojom aktívnej politiky zamestnanosti, ktorú sme pomenovali manažér alebo manažérka zamestnávania . . .

22.04.2020 (link) : Sociálny aspekt vo vybraných verejných zákazkách – Sociálny aspekt verejného obstarávania môže priniesť pozitívne zmeny pre zraniteľné skupiny, avšak jeho použitie nie je povinné a ani primerané veľkosti cieľovej skupiny. Dokument sa zaoberá témou verejného obstarávania a sociálnym aspektom vo verejných zákazkách za obdobie od januára do decembra 2018 . . .

10.10.2019 (link) : Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných – Dňa 20. 11. 2019 v Banskej Bystrici organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu o riešeniach dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

07.05.2019 (link) : Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš – Inštitút zamestnanosti a obec Spišský Hrhov Vás srdečne pozývajú na konferenciu Politika zamestnanosti: Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš, ktorá sa koná dňa 10. 6. 2019 doobeda v Spišskom Hrhove . . .

07.11.2018 (link) : Odpratávanie snehu: Unikátna príležitosť pre inklúziu znevýhodnených uchádzačov o prácu – Tlačová správa z tlačovej konferencie Odpratávanie snehu: príležitosť na zapojenie do práce. Venovali sme sa povinnosti samospráv odhrabávať sneh a hlavne možnosti, ako by samosprávy mohli využiť túto príležitosť nových prác v samospráve aj na iné, ako priamo pracovné ciele: zapojenie ľudí do reálneho a legálneho pracovného procesu . . .

16.09.2018 (link) : 112/2018 Z.z. – zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 112/2018 Z.z. z 13. marca 2018,, aktuálne znenie . . .

28.03.2018 (link) : HN konferencia: nejsou lidi – Prezentácia na HN konferenciu Nejsou lidi, ktorá sa koná dňa 28.3.2018 v Bratislave . . .

10.10.2017 (link) : Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike – Predkladáme pripomienku k zákonu o sociálnej ekonomike, tak aby tento zákon umožnil zlepšenie situácie aj v hladových dolinách a pahorkatinách . . .

28.09.2017 (link) : Prezentácia na panelovú diskusiu – V prezentácii sa venujeme dôvodom zavedenia inkluzívneho trhu na riešenie dlhodobo nepriaznivej situácii nielen segregovaných Rómov . . .

26.09.2017 (link) : Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít – Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít . . .

31.08.2017 (link) : Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, august 2017 – Predkladáme pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, keďže návrh zákona o verejnom obstarávaní ruší povinnosti robiť akékoľvek verejné obstarávanie, ak je dodávateľom služby chránená dielňa alebo hospodársky subjekt, ktorého hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. V kontexte vyňatia týchto subjektov z verejného obstarávania ako celku, treba mať na pamäti, že spomínané subjekty nie sú absolútne regulované a umožnia jednoduché zneužívanie tejto výnimky . . .

27.07.2017 (link) : Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov – Aby sa podarilo znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch na úroveň porovnateľnú s priemerom SR, je nutné zvýšiť zvýšiť pomoc tridsaťnásobne, smerovať túto pomoc na dlhodobú nezamestnanosť, zaviesť byrokraticky nenáročné používanie tejto pomoci formou inkluzívneho trhu, a sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť všetky procesy . . .

25.07.2017 (link) : Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k legislatíve o najmenej rozvinutých okresoch a o návrhoch ako znižovať rastúce regionálne rozdiely. Tlačová konferencia sa uskutoční v štvrtok 27.7.2017 o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

20.07.2017 (link) : § 50a Subjekt sociálnej ekonomiky – § 50a Subjekt sociálnej ekonomiky zákona o službách zamestnanosti . . .

07.12.2016 (link) : Prezentácia nezamestnanosť a regionálny rozvoj – Prezentácia na konferenciu v štvrtok dňa 8.12.2016 na CEUF . . .

29.09.2016 (link) : Konferencia o dlhodobej nezamestnanosti mladých – Dňa 20. septembra 2016 sme sa v Bruseli zúčastnili konferencie o riešeniach pre dlhodobú nezamestnanosť mladých, ktorú organizovala organizácia EPC . . .

06.09.2016 (link) : Dlhodobo nízke investície do riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity – Slovensko dlhodobo investuje veľmi málo do riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V roku 2015 sa táto suma rátala v centoch na osobu a mesiac . . .

22.08.2016 (link) : Akčný plán okresu Sabinov – Akčný plán okresu Sabinov, vzhľadom na svoje výrazné podfinancovanie, neumožňuje viditeľné zníženie nezamestnanosti v regióne. Celá ambícia akčného plánu je vytvoriť 1115 pracovných miest. Toto je v porovnaní s 5641 evidovanými nezamestnanými (júl 2016) veľmi malé číslo. Nepostačuje to ani na zamestnanie 1436 mladých ľudí z segregovaných osád, ktorí dosiahnu počas piatich rokov akčného plánu plnoletosť . . .

23.06.2016 (link) : Návrh inkluzívneho príspevku hladovým dolinám – V lete 2015 sme podali v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov podali pripomienku, ktorá by zabezpečila paušálny inkluzívny príspevok obciam v týchto okresoch . . .

13.06.2016 (link) : Prezentácia sociofórum Michal Páleník – Prezentácia o inkluzívnom zamestnávaní a o zamestnávaní zdravotne postihnutých na konferenciu sociofórum 2016 . . .

21.04.2016 (link) : Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, apríl 2016 – Prinášame návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, ktoré zabezpečia nutné pred­poklady na zamestnanie desaťtisíc súčasných dlhodobo nezamestnaných už v letnej sezóne 2016 . . .

21.04.2016 (link) : Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien – Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien, ktorý popisuje návrhy zmien legislatívny na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania . . .

16.03.2016 (link) : Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020 – Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce . . .

07.11.2015 (link) : Prezentácia ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť – Prezentácia na konferenciu ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť, ktorá sa konala 9.2015. Venovali sme sa zásadám, ktoré by mala politika zamestnanosti dodržiavať . . .

04.11.2015 (link) : Prezentácia inkluzívne zamestnávanie na konferenciu 5.11.2015 – Prezentácia o inkluzívnom zamestnávaní na konferenciu nkluzívny rast a zamestnanosť v Európe vo štvrtok dňa 5.11.2015 . . .

03.11.2015 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívnemu rastu – Ekonomický ústav SAV organizuje dňa 5.11.2015 od 13:30 tlačovú konferenciu, kde pred­staví výstupy projektu zameraného na inkluzívny rast, vrátane odporúčaní pre hospodársku politiku a prax. Hlavným výsledkom projektu je nutnosť zapojiť dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, aby sa ekonomika SR dokázala vyrovnať s demografickými zmenami . . .

01.11.2015 (link) : Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe – Vo štvrtok dňa 5.11.2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“, na ktorú vás pozývame . . .

24.08.2015 (link) : Programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu – Ďalším zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu je programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu . . .

21.08.2015 (link) : Podielové dane – Jedným zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu sú zvýšené podielové dane miest, obcí a vyšších územných celkov . . .

11.08.2015 (link) : Zdroje financovania inkluzívneho zamestnávania – Aby inkluzívny trh mal dostatočný objem na zamestnanie cieľového počtu pracovníkov, je potrebné diverzifikovať zdroje financií a objednávateľov: od obcí a miest, cez štátny rozpočet až po verejné inštitúcie a podniky . . .

05.08.2015 (link) : Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov – Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . . .

28.06.2015 (link) : Prezentácia na konferenciu 3R – Prezentácia na konferenciu 3R – Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, ktorá sa koná 30. júna 2015 . . .

24.06.2015 (link) : Konferencia 3R – Konferencia 3R – riadený rozvoj regiónov sa koná dňa 30. júna 2015 v meste Tornaľa od 10:00 do 12:30 . . .

18.02.2015 (link) : Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015 – Tlačová správa k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní 2015, v ktorej sa venujeme sociálnym aspektom verejného obstarávania, pravdepodobnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných a návrhom riešenia . . .

18.02.2015 (link) : Pripomienka podaná k zákonu o verejnom obstarávaní – Pripomienka, ktorú sme podali k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní vo februári roku 2015. Obsahuje zavedenie inkluzívneho podniku a primárneho a sekundárneho inkluzívneho verejného obstarávania . . .

16.02.2015 (link) : Tlačová konferencia k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní – Pozývame vás na tlačovú konferenciu k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa uskutoční dňa 18. februára 2015 (v stredu) o 9:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

16.02.2015 (link) : Tlačová správa: znižovanie dlhodobej nezamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie . . .

10.02.2015 (link) : Prepojenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce – Aktívna politika trhu práce, ktorej súčasťou sú aj neštátne služby zamestnanosti, je v súčasnosti postavená na systéme nástrojov, ktoré však na seba v praxi reálne nenadväzujú a ich efektivita sa nemeria. Efektívnejšie fungovanie jednotlivých nástrojov zabezpečí ich vzájomné nadväzovanie. Neštátne služby zamestnanosti by sa preto mali prepojiť s inkluzívnym zamestnávaním . . .

23.01.2015 (link) : publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko – Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých . . .

16.10.2014 (link) : Propagácia inkluzívneho trhu – Prinášame Vám krátky prehľad aktivít súvisiacich s verejnou propagáciou koncepcie inkluzívneho trhu . . .

03.09.2014 (link) : Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty – Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky . . .

14.07.2014 (link) : Pripomienka k záruke pre mladých – Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie . . .

15.04.2014 (link) : Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním . . .

04.12.2013 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívnemu zamestnávaniu – Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013 . . .

04.12.2013 (link) : Publikácia inkluzívne zamestnávanie – Prinášame elektronickú verziu publikácie Inkluzívne zamestnávanie. Kniha bude uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013 . . .

03.12.2013 (link) : Sociálna ekonomika v Európskej únii – Zhrnutie správy o sociálnej ekonomike v Európskej únii, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor vypracovalo Medzinárodné centrum pre výskum a informácie o verejnej, sociálnej a družstevnej ekonomike (CIRIEC) . . .

30.11.2013 (link) : Konferencia Inkluzívne zamestnávanie – Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti . . .

27.11.2013 (link) : Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Sociálna ekonomika je na Slovensku zaznávanou témou. Dôvodom je sprofanovanie jeho právnych foriem ako je družstevníctvo v období reálneho socializmu ako aj niektoré nesprávne realizované snahy o jeho oživenie. Jedným z dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás je nesporne aj nerozvinutá sociálna ekonomika. Súhrnná správa EHSV v jeho súvisiace stanoviská k sociálnej ekonomike dávajú mnoho argumentov o jej dôležitosti ako ja zahraničných inšpirácií . . .

21.11.2013 (link) : Publikacia Medzitrh práce – Prinášame publikáciu Medzitrh práce: cesta od dávok k platenej práci, ktorú budeme prezentovať na konferencii v Banskej Bystrici dňa 26.11.2013 . . .

18.11.2013 (link) : Konferencia k projektu Od dávok v platenej práci – Inštitút zamestnanosti sa dňa 26.11.2013 zúčastní záverečnej konferencie projektu Od dávok k platenej práci, ktorý realizuje mesto Banská Bystrica . . .

30.10.2013 (link) : Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov – Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity . . .

24.10.2013 (link) : Tlačová konferencia ku konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Bratislava – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 28. 10. 2013 o 10:00 hod v sídle Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, konajúcej sa 25. 10. 2013 . . .

16.10.2013 (link) : Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2013 v Tornali . . .

03.10.2013 (link) : Seminár Vplyv inkluzívneho trhu na verejné financie – Pozývame Vás na seminár s názvom Vplyv inkluzívneho trhu na verejné financie, ktorý sa uskutoční dňa 9. októbra 2013 (streda) o 15:00 hod (pozor zmena z 14:00) v priestoroch IZ. Čas sme z organizačných dôvodov museli posunúť o hodinu neskôr . . .

10.09.2013 (link) : Seminár Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti – Pozývame Vás na seminár s názvom Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa uskutoční dňa 13. septembra 2013 (piatok) o 14:00 hod v priestoroch IZ . . .

21.08.2013 (link) : Seminár Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti – Pozývame Vás na seminár s názvom Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2013 o 14:00 hod v priestoroch IZ . . .

16.07.2013 (link) : Regionálna nezamestnanosť – inkluzívny trh – Slovensko je na prvom mieste v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín Európskej únie, jej miera a dopady sú v jednotlivých regiónoch krajiny značne odlišné. Doposiaľ realizované opatrenia účinkujú len v oblastiach s nižšou nezamestnanosťou, v problematických regiónoch sa prejavujú vo forme zbytočne odčerpaných verejných prostriedkov . . .

13.06.2013 (link) : Regionálny aspekt inkluzívneho trhu – Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku je koncentrovaná, najvyššia je v južných okresoch stredného Slovenska a na východe východného Slovenska. Prinášame podrobnejší prehľad . . .

23.05.2013 (link) : Konferencia Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva – Inštitút zamestnanosti sa v piatok na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastní konferencie „Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva“, kde budeme mať pred­nášku na tému Regionálny aspekt inkluzívneho trhu . . .

23.05.2013 (link) : Prezentácia Regionálny aspekt inkluzívneho trhu 2013 – Prezentácia 23. mája 2013 od Michala Páleníka na konferencii Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva organizovanej EF UMB sa venuje regionálnym aspektom inkluzínveho trhu a pred­staveniu inkluzívneho trhu . . .

15.04.2013 (link) : inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04 – Ak má Slovenská republika ambíciu z 300 tisícovej armády dlhodobo nezamestnaných viditeľne ukrojiť v horizonte desiatich rokov, sú súčasné nástroje politiky trhu práce nedostatočné. Preto navrhujeme inkluzívny trh, ktorý má reálne pred­poklady dosiahnuť tento cieľ . . .

15.04.2013 (link) : Tlačová konferencia Inštitútu zamestnanosti o návrhoch na riešenie nezamestnanosti – V súvislosti s mimoriadnou schôdzou NRSR ohľadom zamestnanosti Vás Inštitút zamestnanosti pozýva v utorok dňa 16.4.2013 od 9:00 na tlačovú konferenciu, na ktorej pred­staví svoje návrhy na riešenie problémov nezamestnanosti na Slovensku . . .

01.03.2013 (link) : Konferencia: Efektívne nástroje APTP počas krízy – Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.3.2013 zúčastní na konferencii Efektívne nástroje APTP počas krízy, ktorá sa koná v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli . . .

23.01.2013 (link) : Zoznam literatúry o inkluzívnom trhu – Zoznam literatúry o inkluzívnom trhu . . .

21.11.2012 (link) : EHSV o inkluzívnom trhu – V 46. týždni sa uskutočnilo 484. plenárne zasadnutie poradnej európskej inštitúcie ECOSOC, na ktorom bola s váhaním podporená Banková únia a myšlienka vytvorenia nových pracovných miest, pričom sa nezabudlo ani na potrebu naplniť štátnu pokladnicu . . .

14.11.2012 (link) : Kontrolné mechanizmy – Vzhľadom na fakt, že inkluzívne zamestnávanie bude financované z verejných prostriedkov, je potrebné zabezpečiť existenciu mechanizmov, ktoré budú dohliadať na proces vynakladania prostriedkov. Výhodou koncepcie inkluzívneho zamestnávania je, že nepredstavuje novinku v rámci kontroly, keďže bude realizovaná rovnakým spôsobom ako v podmienkach štandardného trhu služieb aj práce, kde štandardné mechanizmy kontroly už fungujú . . .

13.11.2012 (link) : Euroforum 22 – Dňa 13. novembra 2012 o 10.00 hod. sa v knižnici Slovenskej akadémie vied – Ekonomický ústav SAV (Šancová 56, 811 05 Bratislava) konalo eurofórum na tému: Oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest v podmienkach SR . . .

25.10.2012 (link) : Pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe – Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce . . .

09.10.2012 (link) : inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) – Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k smernici o verejnom obstarávaní, kde kladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania . . .

05.10.2012 (link) : Seminár k rómskej reforme – Inštitút zamestnanosti sa dňa 8.10. 2012 zúčastní na pracovnom seminári organizovanom splnomocnencom vlády pre rómske komunity. Vystúpime s pred­stavením inkluzívneho trhu a ďalších návrhoch na zlepšenie sociálnej situácie na Slovensku . . .

14.06.2012 (link) : Konferencia AmCham Európa 2020 – Dňa 18. júna 2012 sa v Bratislave koná konferencia „Európa 2020“. Inštitút zamestnanosti na nej vystúpi v prvom bloku s pred­náškou na tému inkluzívny trh, ktorá bude nasledovať hneď po úvodných slovách premiéra SR Róberta Fica, eurokomisára Maroša Šefčoviča, a pred­náškach ministra práce Jána Richtera a Zoltán Kazatsaya, riaditeľa na DG Employment . . .

15.05.2012 (link) : Konferencia: determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov – Ekonická fakulta UMB oranizuje konferenciu Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov, na ktorej sa zúčastní aj Inštitút zamestnanosti . . .

15.05.2012 (link) : Inkluzívny trh striebornej ekonomiky – Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných . . .

03.05.2012 (link) : Modelovanie možných stratégií inkluzívneho rastu – Cieľom tejto práce je navrhnutie nového opatrenia aktívnej politiky trhu práce – inkluzívneho trhu. Toto opatrenie, ktoré vychádza zo špecifických podmienok slovenského trhu práce, má potenciál prispieť k naplneniu cieľov Stratégie Európa 2020 a to prostredníctvom zvýšenia miery zamestnanosti. V teoretickej časti skúmame príčiny pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti a opíšeme možné spôsoby riešenia tohto problému. Praktickú časť sme rozdelili na 2 kapitoly, v prvej bližšie charakterizujeme inkluzívny trh, vrátane jeho štruktúry a princípov fungovania, v druhej prinášame výsledky tohto opatrenia na vybrané makroekonomické ukazovatele. Porovnaním základného modelu s extrémnejšími prípadmi vykonáme analýzu citlivosti vzhľadom k vstupným parametrom. V záverečnej časti zhrnieme pozorované výsledky . . .

26.04.2012 (link) : inkluzivny diplomova praca modelovanie moznych strategii inkluzivneho rastu (pdf) – Modelovanie možných stratégií inkluzívneho rastu, diplomová práca, Andrej Šimo . . .

08.12.2011 (link) : Neutrálny vplyv na schodok – Sekundárne vplyvy inkluzívneho zamestnávania na verejné financie sú pozitívne: až 70 % z výšky faktúry sa ihneď vráti do verejného rozpočtu . . .

08.11.2011 (link) : Národný workshop „Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR" – Dňa 10.- 11. novembera 2011 sa v Bratislave koná Národný workshop „Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR“, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR. Inštitút zamestnanosti má na tomto workshope aktívne vystúpenie . . .

07.10.2011 (link) : Workshop Európska platforma na boj proti chudobe – Dňa 10.októbra 2011 o 9:00 hod. sa v Európskom informačnom centre na Palisádach uskutoční šiesty workshop zo série workshopov k stratégii Európa 2020. Workshop pod vlajkovou iniciatívou “Európska platforma na boj proti chudobe”. Inštitút zamestnanosti bude aktívne prítomný v štvrtom paneli „Nová agenda boja proti chudobe pre Slovensko“, kde pred­staví inkluzívny trh ako formu znižovania chudoby . . .

07.10.2011 (link) : Inkluzívny trh ako súčasť väčších projektov – Inkluzívny trh je stavaný tak, aby bol ľahko použiteľný pri väčších projektoch. Celkový cieľ je, aby pri každom projekte bola rezervovaná časť rozpočtu na tento účel, teda integračnú sumu . Takýmto spôsobom vznikne dostatočný objem zákaziek a zamestná sa primeraný počet osôb z cieľovej skupiny . . .

05.10.2011 (link) : seminar seminar 23 demografia dopyt (pdf) – Prezentácia na 23 seminár z ekonómie trhu práce. Obsahuje pred­poklady o demografickom vývoji ekonomicky aktívneho obyvateľstva do rokou 2030 . . .

29.09.2011 (link) : Dvadsiaty tretí seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty tretí seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v stredu dňa 5. októbra 2011 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

22.09.2011 (link) : Geografický nesúlad – Na Slovensku je veľký priestorový nesúlad medzi miestom, kde sa nachádza veľký počet nezamestnaných a miestom, kde sú voľné pracovné miesta. Napriek tomu, že sa snažíme navrhnúť inkluzívne služby tak, aby boli rozložené podobne ako cieľová skupina, určite sa nestane, že každý inkluzívny zamestnanec bude pracovať v mieste svojho bydliska. Inkluzívni zamestnanci budú musieť dochádzať do zamestnania rovnako ako je tomu na otvorenom trhu práce. V podmienkach inkluzívneho zamestnávania budú vystupovať 3 regióny/miesta/oblasti: miesto výkonu inkluzívnej služby, sídlo inkluzívneho podniku a bydlisko inkluzívneho zamestnanca . . .

08.09.2011 (link) : Správy o inkluzívnom zamestnávaní – Priebežne aktualizované správy o inkluzívnom zamestnávaní . . .

08.09.2011 (link) : Demografický vývoj – Zavedenie inkluzívneho zamestnávania je dôležité aj vzhľadom na demografický vývoj. V najbližšom období začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, na trh práce prichádzajú slabé porevolučné ročníky, čoraz viac osôb študuje na vysokých školách a emigrácia za prácou do iných krajín EÚ je veľmi vysoká. Hrozí, že v priebehu niekoľkých rokov nebude na slovenskom trhu dostatok pracovníkov . . .

08.09.2011 (link) : Objem zákaziek – S cieľom vytvoriť pracovné miesta pre 50 000 osôb z cieľovej skupiny je potrebné generovať dostatočný počet a objem zákaziek s dostatočnou integračnou sumou . . .

06.09.2011 (link) : Efekty inkluzívneho zamestnávania na zamestnanosť – Zavedením koncepcie inkluzívneho zamestnávania do praxe pred­pokladáme pozitívny vplyv na trh práce: zníženie miery nezamestnanosti o 5,69 p. b. a zvýšenie miery zamestnanosti o 4,78 p. b . . .

05.09.2011 (link) : Veľkosť inkluzívneho trhu – Inkluzívny trh musí mať určitú kritickú veľkosť – osoby z cieľovej skupiny musia mať reálnu šancu zlepšiť svoju situáciu a trh musí fungovať na trhovom princípe . . .

31.08.2011 (link) : Inkluzívni zamestnanci – Inkluzívni zamestnanci pred­stavujú tú časť cieľovej skupiny, ktorá našla zamestnanie vďaka inkluzívnemu trhu a integračnej sume . . .

30.08.2011 (link) : Inkluzívne verejné obstarávanie – Inkluzívne verejné obstarávanie je typ verejného obstarávania, ktorý obsahuje integračnú sumu ako podmienku . . .

25.08.2011 (link) : Inkluzívny podnik – Inkluzívne podniky sú registrované podniky u ktorých vieme, že ak dostanú zákazku, práce na nej skutočne odpracujú bývalí dlhodobo nezamestnaní. Inkluzívne podniky pôsobia na trhu zamestnancov i na trhu inkluzívnych služieb . . .

24.08.2011 (link) : Cieľová skupina inkluzívneho zamestnávania – Do cieľovej skupiny inkluzívneho zamestnávania patria osoby, ktoré kvôli minimálnym, resp. žiadnym pracovným skúsenostiam nezískajú zamestnanie na otvorenom trhu práce po dobu dlhšiu ako jeden rok. Celkovo ide o cca 250 000 osôb v podmienkach SR . . .

05.08.2011 (link) : TS k návrhom MPSVaR na podporu zamestnanosti 2011-2012 – Inštitút zamestnanosti víta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôcť so znižovaním nezamestnanosti formou vytvárania pracovných miest. Postupy pri ich vytváraní však musia byť efektívne a nesmú opakovať chyby z minulosti. A hlavne pracovných miest musí byť oveľa viac . . .

29.07.2011 (link) : Stratégia Európa 2020 – Stratégia Európa 2020 definuje inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Táto stratégia bola plne premientnutá do koncepcie inkluzívneho zamestnávania . . .

28.07.2011 (link) : Knižnice s publikáciou Inkluzívne zamestnávanie – Naším cieľom je, aby bola publikácia Inkluzívne zamestnávanie dostupná všetkým potenciálnym čitateľom. Preto je vo väčšine odborných knižníc . . .

26.07.2011 (link) : Úspory z inkluzívneho trhu – Dôsledkom zavedenia inkluzívneho trhu budú veľké úspory verejných financií. Hneď v prvom roku sa 63 % integračnej sumy vráti do verejného rozpočtu vo forme úspory dávok a vyššieho výberu daní a odvodov. V piatom roku už 116 %. Takto vypočítaná návratnosť investície nezohľadňuje ťažšie merateľné efekty vo forme zlepšenia kohézie, zníženia kriminality, zlepšenia životnej úrovne a životného prostredia . . .

21.07.2011 (link) : Pozvánka a program konferencie júl 2011 – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa konala v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave . . .

21.07.2011 (link) : Erráta publikácie Inkluzívny trh – Publikácia Inkluzívny trh je práca v pohybe. Preto sa v nej vyskytuje aj niekoľko technických chýb, ktoré tu opravujeme . . .

13.07.2011 (link) : Publikácia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti uviedol na konferencii Inkluzívny trh do života publikáciu Inkluzívny trh . . .

08.07.2011 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti organizuje popri konferencii k inkluzívnemu trhu. Tlačová konferencia sa koná dňa 12.7.2011 od 12:30 do 13:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave. Na tlačovej konferencii bude krátko pred­stavený koncept inkluzívnemu trhu, ktorý pred­stavia vybraní panelisti z konferencie . . .

06.07.2011 (link) : Konferencia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave . . .

02.07.2011 (link) : Často kladené otázky a odpovede – Často kladené otázky o projekte inkluzívneho rastu: . . .

26.06.2011 (link) : Kde sme prezentovali – Kde sme prezentovali koncepciu inkluzívneho zamestnávania . . .

25.05.2011 (link) : konferencia „Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo" – V dňoch 26-27 mája sa v Banskej Bystrici koná konferencia „Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo" na ktorej sa Inštitút zamestnanosti zúčastní . . .

19.04.2011 (link) : Inkluzívne zamestnávanie – implementácia sociálnej ekonomiky – Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných . . .

15.04.2011 (link) : Dvadsiaty druhý seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty druhý seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v utorok dňa 19. apríla 2011 od 16:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

11.04.2011 (link) : Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov – Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011 . . .

11.04.2011 (link) : Konferencia: pohľady na ekonomiku Slovenska 2011 – V utorok dňa 12. apríla 2011 sa pod záštitou pred­sedníčky vlády SR koná konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011. Inštitút zamestnanosti má na tejto konferencii pred­nášku . . .

11.04.2011 (link) : Konferencia: Požiadavky trhu práce -­ výzva pre celoživotné vzdelávanie – Dňa 12. apríla 2011 sa koná medzinárodná konferencia Požiadavky trhu práce -­ výzva pre celoživotné vzdelávanie, na ktorej vystúpi aj Inštitút zamestnanosti . . .

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu 2013 Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Darí sa - úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami Trvalý pobyt a rozvoj obcí a miest Manažér/manažérka zamestnávania Sociálny aspekt vo vybraných verejných zákazkách HN konferencia: nejsou lidi Prezentácia na panelovú diskusiu Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov Prezentácia nezamestnanosť a regionálny rozvoj Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov Prezentácia sociofórum Michal Páleník Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien Prezentácia na konferenciu 3R Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015 Pripomienka podaná k zákonu o verejnom obstarávaní publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru inkluzivny prezentacia somotor 2014 (pdf) inkluzivny inkluzivne zamestnavanie tlacova sprava 2013 december (pdf) publikacia Inkluzívne zamestnávanie Sociálna ekonomika v Európskej únii Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru inkluzivny prezentacia mesto bb 2013 nov (pdf) Medzitrh práce - Cesta od dávok k platenej práci Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC Prezentácia Regionálny aspekt inkluzívneho trhu 2013 inkluzivny legislativne zmeny inkluzivny trh (pdf) inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04 inkluzivny ecosoc palenik 2013 03 05 (pdf) euroforum euroforum inkluzivny rast 2012 11 13 (pdf) inkluzivny iz legislativne zmeny pripomienka (pdf) inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) inkluzivny prezentacia nrsr splnomocnenec (pdf) inkluzivny prezentacia amcham 2020 (pdf) inkluzivny prezentacia bystrica 2012 (pdf) Inkluzívny trh striebornej ekonomiky inkluzivny diplomova praca modelovanie moznych strategii inkluzivneho rastu (pdf) inkluzivny prezentacia konf eusav 2011 12 (pdf) inkluzivny prezentacia mzp zelena ekonomika inkluzivny trh (pdf) seminar seminar 23 demografia dopyt (pdf) amcham mp trendy trhu prace do 2021 (pdf) inkluzivny inkluzivny trh tlacova sprava (pdf) inkluzivny prezentacia jul 2011 (pdf) inkluzivny inkluzivny trh konferencia pozvanka (pdf) inkluzivny comm 146 2011 SK (pdf) inkluzivny prezentacia povazska (pdf) Monografia Inkluzívny trh inkluzivny prezentacia bystrica (pdf) Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov inkluzivny socialne nakupovanie prirucka o zohladnovani socialneho hladiska pri verejnom obstaravani (pdf) inkluzivny strategia europa 2020 com2010 2020sk01 (pdf) seminar seminar 22 inkluzivne sluzby (pdf) inkluzivny prezentacia pohlady 2011 (pdf) Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov inkluzivny prezentacia europa 2020 inkluzivny rast (pdf)

Všetky dokumenty o inkluzívnom trhu


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/spravy
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .