qr kod na stranku

Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike

Predložili sme k zákonu o sociálnej ekonomike, tak aby tento zákon umožnil zlepšenie situácie aj v hladových dolinách a pahorkatinách.

Ministerstvo práce si ju ani ani neprečítalo.

 • v § 4 ods (1) odstrániť „alebo fyzická osoba podnikateľ”

fyzická osoba nebude vedieť zdokladovať použitie svojho príjmu (platu, zisku) na spoločenskoprospešný cieľ a budú problémy s ochranou osobných údajov.

 • § 6 ods (2) nový bod „m) plní ďalšie podmienky stanovené všeobecne záväzným pred­pisom“

v blízkej budúcnosti sa nájdu možnosti ako obchádzať duch tohto zákona a zároveň dodržať jeho literu. odvolávka na vyhlášku umožní pružne reagovať na tieto nové informácie.

 • § 12 ods (2) doplniť odvolávku na zákonník práce § 12 (1), že pojem zamestnanec je podľa tohto zákona (a nie podľa zákona o sociálnom poistení, kde veľká časť znevyhodnených osôb nie sú zamestnanci)
 • § 12 ods (2) zmeniť na „
a) najmenej 30 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov a najmenej 30 % mzdových nákladov je za znevýhodnené osoby,

b) najmenej 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov a najmenej 30 % z mzdových nákladov je za zraniteľné osoby alebo

c) najmenej 40 % znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov a zároveň 40 % mzdových nákladov je za znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.“

Zavedenie minimálneho podielu mzdových nákladov odstráni jednoduchšie formy obchádzania zákona (polovičné úväzky, PN, …).

 • § 12 ods (4) zmeniť na „Spôsob a lehoty na odobratie štatútu r.s.p. v dôsledku porušenia povinností v odseku (2) stanový všeobecne záväzný právy pred­pis.“
 • § 16 odsek (1) nová veta: „Výročná správa je súčasťou registra sociálnych podnikov.“
 • § 16 nový odsek (6): „Registrovaný sociálny podnik pred­kladá správy v minimálne štvrťročnej periodicite, ktoré obsahujú minimálne nasledovné údaje za dané obdobie: celkové výnosy, celkové náklady, mzdové náklady, mzdové náklady zraniteľných zamestnancov, mzdové náklady znevýhodnených zamestnancov, náklady na odpisy, ostatné náklady. Spôsob, lehoty a sankcie za nedodanie správy určí všeobecne záväzný právny pred­pis. Všetky správy zverejní ministerstvo ako open data a sú súčasťou registra sociálnych podnikov.“

predkladanie pravidelných správ, ako jednoduchého výstupu z účtovníctva, umožní včasné odhalenie obchádzania zákona ako je napríklad neprimerane vysoké outsourcovanie služieb.

 • § 28 odsek (2) do bodu a) na koniec „, webstránku a emailovú adresu“ nový bod: „i) ďalšie informácie podľa uváženia sociálneho podniku“
 • § 25 odsek (5) sa mení „na informačné účely“ na „na právne účely“ a na koniec vety sa dopĺňa „ako open data“.
 • v Článku XIV sa v novelizovanom § 53f sa mení prvá veta v odseku (2) na „Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti integračného podniku.“ a vypúšťa sa odsek (5).

vyjasnenie faktu, že tento príspevok je automatický, bez akéhokoľvek schvaľovania úradom práce.

 • v Článku XXIII sa dopĺňa nový bod novelizujúci zákon o verejnom obstarávaní: doplniť § 38 nový bod 14) znie „Verejný obstarávateľ môže v podmienkach účasti určiť, akú sumu musí dodávateľ vykázať ako mzdové výdavky znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa osobitného pred­pisu (zákon o sociálnej ekonomike). Všeobecne záväzný pred­pis určí spôsob tohto vykazovania, sankcie za porušenie tejto podmienky a podmienky za akých môže túto povinnosť presunúť na subdodávateľov.“

umožnenie robiť sekundárne sociálne verejné obstarávanie – napr. sociálne aspekty pri výstavbe diaľnic v hladových dolinách.

v zákone o pomoci v hmotnej núdzi žiadame

 • v § 12 ods (3) písm b) bod 1) sa vypúšťajú slová „externého“ a „organizovaného externou formou“, teda zabezpečiť aby študovanie na strednej škole bolo výhodnejšie ako byť nezamestnaný.
 • § 4 ods (3) písm a) sa mení na „50 % z príjmu z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu alebo z obdobného príjmu v cudzine a 25 % z jeho ostatného príjmu zo závislej činnosti alebo z obdobného príjmu v cudzine,“ zmiernenie skoku po jednom roku zamestnania, keď skončí osobitný príspevok.

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zakon-o-socialnej-ekonomike-2017-pripomienky