qr kod na stranku

Maximálna ročná percentná miera nákladov

Ročná percentná miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, v dôsledku čoho býva vyššia ako úroková sadzba, ktorá neposkytuje presný obraz o cene úveru. Za predpokladu rovnakých vstupných údajov je RPMN nástrojom porovnávania výhodnosti úverových produktov a patrí medzi základné údaje zmluvy o úvere. Preto ak RPMN v zmluve uvedená nie je, v zmysle § 11 zákona 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov sa úver považuje za bezúročný a bezodplatný, t. j. klient spláca len požičanú sumu bez úrokov a poplatkov.

Bez udania RPMN je zmluvu možné uzatvoriť iba výnimočne, ak ju „nemožno určiť“, čo nie je ťažké zneužiť. V prípade, že zmluva údaj o výške RPMN neobsahuje, musí byť klient informovaný o všetkých skutočnostiach, z ktorých sa pri stanovovaní celkovej ceny úveru vychádza, avšak je zrejmé, že takýto postup hrá jednoznačne proti finančne menej zdatným klientom. Prieskum Slovenskej bankovej asociácie ukázal, že klienti skratke RPMN nerozumejú a pri porovnávaní úverových produktov si zhruba štyri pätiny klientov nie sú vedomé skutočnosti, že nie je výhodnejší úver s nižšou úrokovou sadzbou, ale s nižšou RPMN.

Výška úrokovej sadzby kopíruje rizikovosť klienta v oblasti splácania úveru. Rizikovejší klient má vyššie úroky ako menej rizikový. Ak však je klient príliš rizikový na získanie úveru, nemá mu byť tento vôbec ponúknutý. V súčasnosti prakticky každý môže získať úver, ktorý je ale krajne nevýhodný až nesplatiteľný. Ak klient tento úver splácať nebude (čo vzhľadom na jeho rizikovosť nie je prekvapivé; poskytovateľ úveru to má poistené vo výške úroku), je neskôr prenasledovaný nesplatenými záväzkami, často neprimeranými exekúciami, až po osobný bankrot (strana 24).

S cieľom chrániť finančne menej zdatných klientov bola zavedená tzv. maximálna výška odplaty. Odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Obdobným úverom alebo pôžičkou sa rozumie obdobný produkt, ktorý je svojou povahou najbližší forme poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi podľa pred­chádzajúcej vety. Ak ide o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi na obdobie kratšie ako tri mesiace alebo o poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, ktorých výška nepresiahne 100 €, je najvyššia prípustná výška odplaty zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov 30 % ročne.

Nariadenie vlády 141/2014 Z. z. však používa namiesto zaužívaného termínu RPMN termín odplata. Takéto nariadenie teda umožňuje naďalej poskytovať úvery s RPNM nad 1000 %, ak sú skryté pod rôzne poplatky. Je preto nutné tieto ustanovenia prehodnotiť tak, aby používali ustálené pojmy a predchádzali tak úžere.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/maximalna-rpmn
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .