qr kod na stranku

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti.

logo projektu

  • názov projektu: Verejné politiky zamestnanosti
  • program: Aktívne občianstvo a inklúzia, Program podpory mimovládych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014
  • správca: Nadácia EKOPOLIS, výzva AOI-AO-01
  • číslo projektu AO-1-08
  • trvanie projektu: 12.7.2013 – 31.12.2014
  • aktivity projektu: potreba vytvorenia veľkého množstva pracovných miest, potreba reformy systému dávok v hmotnej núdzi, aktivity v oblasti aktívnej politiky trhu práce

Hlavné výstupy

publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia publikacia Inkluzívne zamestnávanie

Aktivity projektu

Aktivita 2 – Aktivity v oblasti vytvorenia veľkého množstva pracovných síl

SR trpí nedostatkom pracovných miest (každý deviaty ekonomicky aktívny občan je bez práce dlhšie ako rok), cieľom aktivity je vznietenie odbornej diskusie a legislatívnych návrhov na systém, ktorý dokáže efektívne a kontrolovateľne vytvoriť veľké množstvo pracovných síl. Z pohľadu aktivít sa jedná o realizáciu jednej veľkej konferencie, tlačovej konferencie a niekoľkých seminárov určených pre odbornú i širokú verejnosť, vystúpenia v médiách, vytvorenie zborníka, publikovanie článkov a komentárov v médiách, účasť na tematicky zhodných konferenciách, informovanie verejnosti o aktuálnej situácii prostredníctvom médií, sociálnych sietí, vlastnej webovej stránky, aktívna spolupráca s verejnosťou a dobrovoľníkmi, analýza aktivít krajín výrazne zasiahnutých krízou (Island, Španielsko, Litva, ...). Hlavným výstupom je konkrétny legislatívny návrh. Aktivitu zabezpečí realizátor dlhodobých aktivít a manažér pre publicitu v spolupráci s dobrovoľníkmi a verejnosťou. Dobrovoľníci a verejnosť sa budú zúčastňovať seminárov a konferencií, budú pred­kladať svoje návrhy, zvýši sa ich verejné povedomie a participácia na verejných procesoch. Dobrovoľníci budú mať možnosť publikovať články alebo odborné texty.

Aktivita 3 – Aktivity v oblasti reformy dávok v hmotnej núdzi (DHN)

Situácia ohľadom dávok v hmotnej núdzi a sociálneho systému v SR má mnoho problémov, kde hlavným sú rôzne mýty (že dávky sú vyššie ako mzdy, že ich poberá iba jedno etnikum, ...). Cieľom aktivity je zozbierať údaje pre potvrdenie alebo vyvrátenie týchto mýtov a vytvoriť legislatívny návrh, ktorý zabezpečí dobré fungovanie systému (pozitívna motivácia zlepšovať sa a tým sa zamestnať). Z pohľadu aktivít sa jedná o realizáciu jednej veľkej konferencie, tlačovej konferencie, niekoľkých seminárov určených pre odbornú i širokú verejnosť, vystúpenia v médiách, vytvorenie publikácie, publikovanie článkov a komentárov v médiách, účasť na tematicky príbuzných konferenciách, informovanie verejnosti o aktuálnej situácii prostredníctvom médií, sociálnych sietí, vlastnej webovej stránky, aktívna spolupráca s verejnosťou a dobrovoľníkmi, zber terénnych informácií o DHN a ich motivácii, a štúdium a analýza sociálneho systému v iných krajinách (napr Nórsko, Česká republika). Hlavným výstupom je pomenovanie stavu a najmä legislatívny návrh v oblasti sociálnych dávok. Aktivitu zabezpečí realizátor dlhodobých aktivít a manažér pre publicitu v spolupráci s dobrovoľníkmi a verejnosťou. Dobrovoľníci a verejnosť sa budú zúčastňovať seminárov a konferencií, budú pred­kladať svoje návrhy, zvýši sa ich verejné povedomie a participácia na verejných procesoch. Dobrovoľníci budú mať možnosť publikovať články alebo odborné texty.

Aktivita 4 – Aktivity v oblasti aktívnej politiky trhu práce (APTP)

Aktívna politika na slovenskom trhu práce absentuje, výdavky na ňu sú nízke a nástroje neúčinné. Najmä však absentuje reálny monitoring reálnych efektov APTP. Cieľom tejto aktivity je zhodnotenie efektivity APTP v SR a návrh legislatívnych opatrení na zlepšenie tohto stavu. Z pohľadu aktivít sa jedná o realizáciu jednej veľkej konferencie, tlačovej konferencie, niekoľkých seminárov určených pre odbornú i širokú verejnosť, aktívny zber informácií formou seminárov mimo Bratislavy, vystúpenia v médiách, vytvorenie publikácie/zborníka, publikovanie článkov a komentárov v médiách, účasť na tematicky podobných konferenciách, informovanie verejnosti o aktuálnej situácii APTP prostredníctvom médií, sociálnych sietí, vlastnej webovej stránky, aktívna spolupráca s verejnosťou a dobrovoľníkmi, štúdiu a analýza APTP v krajinách kde vykazuje účinné fungovanie (Nórsko, Rakúsko, Nemecko, ...). Aktivitu zabezpečí realizátor dlhodobých aktivít a manažér pre publicitu v spolupráci s dobrovoľníkmi a verejnosťou. Dobrovoľníci a verejnosť sa budú zúčastňovať seminárov a konferencií, budú pred­kladať svoje návrhy, zvýši sa ich verejné povedomie a participácia na verejných procesoch. Dobrovoľníci budú mať možnosť publikovať článok alebo odborný text. Počas začiatku realizácie projektu vypíšeme diplomové témy, ktorých výsledky sa budú týkať tejto aktivity.

Aktivita 5 – Pripomienkovanie legislatívneho procesu

Vláda SR pravidelne novelizuje legislatívu týkajúcu sa trhu práce (zákon o službách zamestnanosti, zákon o dávkach v hmotnej núdzi, zákonník práce, zákony ohľadom účtovníctva, BOZP, … a vyhlášky a vykonávajúce pred­pisy k nim). Aktivity 2,3 a 4 sa trom závažným témam venujú dlhodobo, s cieľom vynútiť k nim aktívnu diskusiu. Aktivita 5  bude reagovať na legislatívne návrhy vlády a dávať k nim aktívne pripomienky v legislatívnom procese. Aktivitu zabezpečí realizátor ad-hoc aktivít spolu s manažérom pre publicitu. Participácia na legislatívnom procese; pred­kladanie pripomienok k navrhovaným zákonom; iniciovanie tvorby novej legislatívy v oblasti trhu práce, sociálnych dávok, vzdelania, systému poistenia; podieľanie sa na tvorbe verejných politík a sledovanie ich využívania v praxi; monitorovanie výsledkov zavedených politík a platnej legislatívy, čerpanie inšpirácie z úspešných opatrení zavedených v krajinách EÚ a v Donorských krajinách. Táto aktivita bude v réžii pracovníkov organizácie zapojených do projektu a dobrovoľníkov ochotných podieľať sa na zmene a tvorbe legislatívneho procesu.

Správy projektu

10.02.2022 (link) : Dochádzanie za prácou – V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí . . .

17.02.2016 (link) : Úloha sociálneho pracovníka – Pri jednotlivých zásadách viackrát spomíname úlohy sociálneho pracovníka, ktorý by mal osobám v hmotnej núdzi pomáhať s finančným hospodárením, koordináciou dlhodobých aktivít a tiež so zabezpečovaním základných požiadaviek tak, aby domácnosť fungovala. Na všetky tieto činnosti by mal mať dostatok času . . .

13.02.2016 (link) : Administratívna nenáročnosť – Získanie potrebnej pomoci má byť primárne podmienené splnením obsahových podmienok, nie prekonaním administratívnych prekážok. Pomoc by mal dostať ten, kto ju reálne potrebuje, a nie ten, kto sa dokáže prehrýzť administratívou. Administratívna náročnosť pre potenciálneho poberateľa by mala byť čo najmenšia, a to aj za cenu zvýšenej administratívnej náročnosti na strane úradu . . .

09.12.2015 (link) : Riešenie špecifických prípadov – Za špecifické prípady považujeme také, ktoré súčasná právna úprava nerieši v súlade s tým, čo spoločnosť chápe ako spravodlivé riešenie. Ako príklad by sme mohli uviesť osoby v rozvodovom konaní . . .

07.12.2015 (link) : Zrušenie priestupkovej imunity – Výška sociálnej pomoci by mala závisieť nielen od situácie, v ktorej sa posudzovaná domácnosť nachádza, ale aj od miery plnenia si povinností jednotlivcov. Na sociálnu pomoc nemožno siahnuť, no možno ju odstupňovať tak, aby osoby zanedbávajúce svoje povinnosti (medzi ne patrí aj dohliadanie na školskú dochádzku detí), dopúšťajúce sa priestupkov a zastávajúce pasívny postoj k hľadaniu si práce boli motivované zmeniť svoje správanie . . .

31.08.2015 (link) : Krátka reakčná doba – Aby bol systém pružný a pripravený čo najskôr poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú a zároveň schopný prepúšťať neoprávnených poberateľov spod svojej ochrany, je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rýchle reakcie. K spružneniu reakčných časov by vo veľkej miere prispelo posilnenie kompetencií (terénnych) sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú individuálnu a konkrétnu situáciu svojich klientov . . .

27.08.2015 (link) : Úvery iba cez účet – Spotrebiteľské úvery smú byť podľa najnovšej novely zákona o spotrebiteľských úveroch poskytované výhradne bezhotovostnou formou, čo má zamedziť rôznym netransparentným praktikám. Je potrebná dôsledná kontrola poskytovaných úverov a najmä nie bezzubá definícia pojmu úver. Osobitou otázkou zostáva posudzovanie rôznych nefinančných úverov (napr. splátkový pred­aj), ktoré tiež vo svojej podstate napĺňajú definíciu úveru . . .

25.08.2015 (link) : Maximálna ročná percentná miera nákladov – Ročná percentná miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, v dôsledku čoho býva vyššia ako úroková sadzba, ktorá neposkytuje presný obraz o cene úveru. Nariadenie vlády 141/2014 Z. z. však používa namiesto zaužívaného termínu RPMN termín odplata. Takéto nariadenie teda umožňuje naďalej poskytovať úvery s RPNM nad 1000 %, ak sú skryté pod rôzne poplatky. Je preto nutné tieto ustanovenia prehodnotiť tak, aby používali ustálené pojmy a pred­chádzali tak úžere . . .

24.04.2015 (link) : Osobný bankrot – Dlžoby časti obyvateľov sú také vysoké, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážu počas svojho života splatiť. Pri zachovaní týchto dlžôb je život dlžníka bez zmyslu a neproduktívny, keďže akoukoľvek svojou snahou si nedokáže zlepšiť svoj životný štandard. Štandardným riešením je osobný bankrot . . .

22.04.2015 (link) : Poradenstvo s oddlžovaním – Znižovanie dlžôb je administratívne náročná činnosť. Spravidla zahŕňa zistenie, či všetky dlžoby sú naozaj oprávnené, taktiež preskúmanie, či dlžoby neboli už medzitým splatené a kontrolu, či pôžičky neprekračujú maximálnu povolenú ročnú percentnú mieru nákladov. V poslednom kroku je potrebné dohodnúť spôsob platenia relevantných dlžôb, či už splátkovým kalendárom alebo iným alternatívnym spôsobom. Je ťažké si pred­staviť, ako všetky tieto činnosť vykonáva sám poberateľ dávok, najmä, ak stojí oproti presile právnikov. Preto je nutná poradenská činnosť za účelom oddlženia poberateľov dávok . . .

20.04.2015 (link) : Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov – Časť dlžôb vzniká z unáhleného podpísania dlhodobých alebo väčších zmlúv, z ktorých plynie okamžitý úžitok, ale neskôr sa splácajú s vysokými, až neprimeranými úrokmi (finančnými či nefinančnými). Na odstránenie tohto neduhu navrhujeme pre poberateľov dávok možnosť ich podpisu až po odsúhlasení sociálnym pracovníkom. Tento posúdi opodstatnenosť záväzku (či nejde o pôžičku na zahraničnú dovolenku alebo o iný nie nevyhnutný pôžitok) a zároveň zabezpečí splatenie týchto záväzkov (napríklad cez Bankový účet pre každého). Zmluvy podpísané bez súhlasu sociálneho pracovníka by boli automaticky neplatné . . .

10.03.2015 (link) : Zodpovedné narábanie s majetkom – Poberatelia dávok v hmotnej núdzi vlastnia iba jeden významnejší majetok: obydlie, v ktorom bývajú. Preto je potrebné tento majetok chrániť, aby neprišlo k jeho prehajdákaniu či odcudzeniu. Poberatelia dávok majú mať zakázané nakladať s nehnuteľnosťami a väčším majetkom bez súhlasu sociálneho pracovníka . . .

09.03.2015 (link) : Jednoduchšie verejné povinnosti – Štát a verejný sektor kladú množstvo povinností občanom i podnikateľom, pričom za nedodržanie týchto povinností vznikajú voči nim sankcie. V dnešnej dobe elektronizácie verejnej správy sú tieto povinnosti často zbytočné. Odstránením duplicitných povinností by sa znížila šanca, že ľudia omylom nesplnia určité povinnosti, a tým im vzniknú sankcie . . .

09.03.2015 (link) : Bankový účet pre každého – V 21. storočí, v období vysokej elektronizácie a automatických služieb by už stálo za zváženie výraznejšie používanie bežných účtov. Bežný účet odbremení od manuálneho platenia pravidelných platieb, zvýši transparentnosť používania peňazí, zabezpečí prevod prostriedkov tam, kam treba a zníži impulzívne výdavky. Napriek tomu používanie bežných účtov nie je bežným štandardom . . .

09.03.2015 (link) : Osobitný príjemca ako štandard – V súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý má za úlohu posudzovať individuálne potreby jednotlivých domácností. V praxi je pridelenie osobitného príjemcu administratívne náročné a prideľuje sa iba v obzvlášť závažných prípadoch. Intenzívnejšie využívanie osobitných príjemcov by pritom vyriešilo viaceré komplikácie . . .

09.03.2015 (link) : Služba namiesto peňazí – Dávky v hmotnej núdzi majú svoj cieľ, preto je namieste návrh, aby existovali priame nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. V súčasnosti sa dávky poskytujú zväčša vo forme hotovosti, pričom úrady slepo veria, že takto poskytnutá dávka svoj cieľ naplní . . .

16.02.2015 (link) : Komunitné služby – Skúsenosti ukazujú, že ak sú nástroje politiky zamestnanosti nastavené správne, sú funkčné. Pokiaľ ide o štátne služby zamestnanosti, zákon poskytuje presný popis konkrétneho nástroja, definuje jeho cieľovú skupinu a sumu, ktorá má byť v jeho rámci použitá. Spôsobuje to však nedostatočný priestor pre prácu poradcov podľa potrieb regiónov, čo znižuje možnosti zlepšenia situácie na trhu práce. Tieto možnosti môžu naplniť neštátne služby zamestnanosti . . .

16.02.2015 (link) : Individuálny akčný plán – Nezamestnanosť na Slovensku je nielen vysoká, ale aj výrazne vnútorne diferencovaná. Rozdiely existujú nielen medzi regiónmi, medzi vekovými skupinami, medzi dlhodobo a krátkodobo nezamestnanými, medzi vysoko­školsky a základo­školsky vzdelanými. Na identifikáciu charakteristiky, potrieb a možností nezamestnaných osôb slúži individuálny akčný plán. Spôsob jeho vypracovania a realizácie však nie je ani „individuálny“, ani „akčný" a tento dokument nemožno nazvať ani „plánom" . . .

10.02.2015 (link) : Prepojenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce – Aktívna politika trhu práce, ktorej súčasťou sú aj neštátne služby zamestnanosti, je v súčasnosti postavená na systéme nástrojov, ktoré však na seba v praxi reálne nenadväzujú a ich efektivita sa nemeria. Efektívnejšie fungovanie jednotlivých nástrojov zabezpečí ich vzájomné nadväzovanie. Neštátne služby zamestnanosti by sa preto mali prepojiť s inkluzívnym zamestnávaním . . .

10.02.2015 (link) : Presťahovanie za prácou – Nízka pracovná mobilita pred­stavuje obmedzené možnosti pri hľadaní vhodného zamestnania, predĺženie času, ktorý osoba potrebuje na nájdenie si zamestnania, ale aj riziko, že sa osoba bude musieť uspokojiť s nevhodným miestom. Zákon o službách zamestnanosti umožňuje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť oprávneným žiadateľom príspevok na presťahovanie za prácou, tento má ale viaceré nedostatky . . .

23.01.2015 (link) : Daňové priznanie k nehnuteľnostiam? V 21. storočí zbytočnosť. – Začiatkom každého roka sú média plné informácií o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Popisujú ako vypísať tlačivo, ktorú kolónku z listu vlastníctva vpísať do ktorej kolónky daňového priznania. Občan tak má povinnosť robiť poštára medzi dvoma inštitúciami verejného sektora – Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a svojou obcou. V dvadsiatom prvom storočí, v období elektronizácie služieb verejného sektora by táto povinnosť mala byť zbytočná . . .

23.01.2015 (link) : publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko – Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých . . .

21.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – vysoké školy – Sociálne štipendiu na vysokej škole vypláca samotná škola a v poslednom období prešlo viacerými zmenami . . .

21.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – stredné školy – Podľa Ústavy SR má každý právo na vzdelanie. Otázne je, či majú naozaj všetky osoby reálnu šancu toto právo využiť, keď len samotná dávka je o 16,39 eur vyššia ako najvyššia možná hranica sociálneho štipendia poskytovaného žiakom na stredných školách . . .

19.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – V oblasti vzdelania stanovila stratégia Európa 2020 cieľ zvýšiť podiel mladých ľudí s vysoko­školským vzdelaním na 40 % a znížiť počet osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou pod 10 %. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje existenciu určitých pred­pokladov – tým základným je, že študovať sa oplatí. Súčasný systém tento pred­poklad nespĺňa. Pre osoby zo sociálne slabších pomerov je štúdium nevýhodné, nelákavé a prakticky nedosiahnuteľné, pretože v čase štúdia neprináša žiadne krátkodobé finančné výhody (predovšetkým nie vyššie ako iné dávky v hmotnej núdzi). Štát teda vytvára konkurenciu sociálnym štipendiám inými dávkami . . .

19.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – základné školy – Štipendium je v tomto prípade de facto odmena za to, že si rodič plní svoje zákonné povinnosti. Ďalej, odstupňovanie výšky štipendia (pre ktorýkoľvek stupeň formálneho vzdelávania) spôsobom, kedy je žiakom, resp. študentom v relatívne širokom intervale poskytovaná rovnaká výška štipendia a pri najmenšom prekročení tohto intervalu je výška priznaného štipendia značne rozdielna, nepovažujeme za motivačné . . .

19.01.2015 (link) : Rovnosť príjmov pred zákonom – S cieľom minimalizovať nerovnosť medzi vykazovaným a skutočne dosiahnutým príjmom navrhujeme zaviesť rovnosť príjmov pred zákonom. Uplatnenie tejto požiadavky (spolu s primeranou administratívnou záťažou) vylúči neopodstatnených poberateľov zo systému a sporné body zo zákona. Ponechané budú iba výnimky, ktorých uplatňovanie je logické (aby sa v rámci jednej pomoci nesiahalo na inú pomoc) a výnimky zaručujúce dodržanie zásady pracovať sa oplatí . . .

13.01.2015 (link) : Pracovať sa oplatí – Pracovať sa musí oplatiť. Keď sa nezamestnaný zamestná, tak jeho príjem musí stúpnuť. V súčasnosti to platí a aj poberateľom dávok v hmotnej núdzi sa finančne oplatí zamestnať sa: ich domácnosť bude mať trojnásobok doterajšieho príjmu . . .

13.01.2015 (link) : Motivačné poistenie v nezamestnanosti – Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania . . .

21.11.2014 (link) : Seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, zmenu času – Zmena času: Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne, ktorý sa uskutoční 26. novembra 2014 od 12:15 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

19.11.2014 (link) : Veľtrh Job Forum 2014 – Inštút zamestnanosti je odborným garantom veľtrhu Job forum, ktorý sa uskutoční 20-21 novembra 2014 v Trenčíne . . .

23.10.2014 (link) : Podiel poberateľov dávok z nezamestnaných – Mapka podielu poberateľov dávok z nezamestnaných . . .

23.10.2014 (link) : Pomer poberateľov dávok k zamestnaným – Mapka pomeru poberateľov dávok k zamestnaným . . .

16.10.2014 (link) : Propagácia inkluzívneho trhu – Prinášame Vám krátky prehľad aktivít súvisiacich s verejnou propagáciou koncepcie inkluzívneho trhu . . .

14.10.2014 (link) : Tlačová konferencia k problematike inkasa – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu týkajúcu sa problematiky inkasa, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

06.10.2014 (link) : Seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne – Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne , ktorý sa uskutoční 8. októbra 2014 od 13:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

01.10.2014 (link) : Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti. Počas konferencie okrem zástupcov Inštitútu zamestnanosti vystúpili aj Branislav Ondruš (MPSVaR), Rannveig Skofteland (Nórska ambasáda v SR), Jaroslav Šumný (KOZ), Vladimír Sirotka (SAMP) či Alexander Mušinka (ÚRŠ PU). Na záver konferencie sme pokrstili publikáciu Sociálny systém – skutočnosť a vízia . . .

21.09.2014 (link) : Seminár Dávky v hmotnej núdzi, situácia na Slovensku – Pozývame Vás na seminár Dávky v hmotnej núdzi, situácia na Slovensku, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

04.09.2014 (link) : Seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov – Pozývame Vás na seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

03.09.2014 (link) : Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty – Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky . . .

14.07.2014 (link) : Pripomienka k záruke pre mladých – Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie . . .

11.07.2014 (link) : Tlačová konferencia k záruke pre mladých – V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii pred­stavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce . . .

09.07.2014 (link) : Seminár o práve na prvé zamestnanie – Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

30.04.2014 (link) : Seminár na Evanjelickom lýceu – Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil semináru na pôde Evanjelického lýcea . . .

28.04.2014 (link) : Tlačová konferencia ku konferencii Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 (NR) – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu ku konferencii s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014. Tlačová konferencia sa uskutoční 30. apríla 2014 (v stredu) o 10. hodine v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

22.04.2014 (link) : Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014, ktorá sa konala dňa 29. apríla 2014 doobeda v Nitre. Cieľom konferencie bolo upozorniť na vážnosť situácie na trhu práce a poskytnúť kandidujúcim stranám vo voľbách do EP priestor priblížiť verejnosti svoj volebný program v oblasti znižovania najmä dlhodobej nezamestnanosti v slovenskom i európskom kontexte. Prinášame Vám tlačovú správu a fotografie z konferencie . . .

27.03.2014 (link) : Tlačová konferencia k pripomienke k návrhu zákona o katastri nehnuteľností – Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh zákona o katastri nehnuteľností, v rámci ktorého navrhujeme zrušiť povinnosť podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným Vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok, 28. marca 2014 o 10:30 h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

07.03.2014 (link) : Seminár o sociálnych dávkach – Pozývame Vás na seminár o sociálnych dávkach, ktorý sa uskutoční 11. marca 2014 v Prešovskej univerzite v Prešove . . .

06.03.2014 (link) : Sociálny systém – skutočnosť a vízia – Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti . . .

17.01.2014 (link) : Úvodné stretnutie k problematike sociálnych dávok – Pozývame Vás na úvodné stretnutie k sérii seminárov zaoberajúcich sa potrebou zmeny systému sociálnych dávok. Stretnutie sa uskutoční dňa 23. januára 2014 (štvrtok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

04.12.2013 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívnemu zamestnávaniu – Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013 . . .

04.12.2013 (link) : Publikácia inkluzívne zamestnávanie – Prinášame elektronickú verziu publikácie Inkluzívne zamestnávanie. Kniha bude uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013 . . .

30.11.2013 (link) : Konferencia Inkluzívne zamestnávanie – Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti . . .

27.10.2013 (link) : Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali . . .

24.10.2013 (link) : Tlačová konferencia ku konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Bratislava – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 28. 10. 2013 o 10:00 hod v sídle Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, konajúcej sa 25. 10. 2013 . . .

23.10.2013 (link) : Tlačová konferencia po konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Tornaľa – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2013 o 16:00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC . . .

03.10.2013 (link) : Seminár Vplyv inkluzívneho trhu na verejné financie – Pozývame Vás na seminár s názvom Vplyv inkluzívneho trhu na verejné financie, ktorý sa uskutoční dňa 9. októbra 2013 (streda) o 15:00 hod (pozor zmena z 14:00) v priestoroch IZ. Čas sme z organizačných dôvodov museli posunúť o hodinu neskôr . . .

21.09.2013 (link) : Konferencia: Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Organizovali sme konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali. Na konferencii potom vystúpili kandidáti na pred­sedu banskobystrického samosprávneho kraja (Ľudovít Kaník, Karol Konárik, Vladimír Maňka) a košického župana (Vladimír Gürtler, Jozef Holečko), ktorí pred­stavili návrhy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v svojich župách . . .

10.09.2013 (link) : Seminár Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti – Pozývame Vás na seminár s názvom Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa uskutoční dňa 13. septembra 2013 (piatok) o 14:00 hod v priestoroch IZ . . .

21.08.2013 (link) : Seminár Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti – Pozývame Vás na seminár s názvom Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2013 o 14:00 hod v priestoroch IZ . . .

01.08.2013 (link) : Ponuka dobrovoľníckej práce pre IZ – Inštitút zamestnanosti ponúka verejnosti možnosť participácie na projekte Verejné politiky zamestnanosti prostredníctvom publikovania vlastného článku/záverečnej práce . . .

23.07.2013 (link) : Projekt Verejné politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte . . .

Všetky dokument projektu

Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny


https://www.iz.sk/sk/projekty/verejne-politiky-zamestnanosti
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .