qr kod na stranku

Individuálny akčný plán

Nezamestnanosť na Slovensku je nielen vysoká, ale aj výrazne vnútorne diferencovaná. Rozdiely existujú nielen medzi regiónmi, medzi vekovými skupinami, medzi dlhodobo a krátkodobo nezamestnanými, medzi vysoko­školsky a základo­školsky vzdelanými. Dá sa povedať, že neexistujú dvaja rovnakí nezamestnaní s rovnakými problémami a rovnakými možnosťami. Preto ani nemôže existovať jednotný unifikovaný nástroj, ktorý by dokázal plošne a úspešne riešiť problémy trhu práce. Na identifikáciu charakteristiky, potrieb a možností nezamestnaných osôb slúži individuálny akčný plán. Spôsob jeho vypracovania a realizácie však nie je ani „individuálny“, ani „akčný" a tento dokument nemožno nazvať ani „plánom“.

Individuálny akčný plán pred­stavuje dokument určujúci postupy, opatrenia a časový harmonogram plnenia rôznych opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie možností uplatnenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. Poradcovia úradov práce ho vypracúvajú v spolupráci s týmito uchádzačmi. Akčný plán môže úrad vytvoriť sám alebo prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb. Jeho cieľom by však tak či tak malo byť rozpoznanie a zhodnotenie osobnostných pred­pokladov uchádzača, požiadaviek trhu, nájdenie možností uplatnenia uchádzača a odstránenie prekážok, a to vytvorením plánu aktivít (rôzne školenia, ktoré zabezpečujú zvýšenie kvalifikácie uchádzača, možnosť presťahovať sa za prácou a pod.).

Súčasná podoba a prax individuálneho akčného plánu nie je ideálna – neberie do úvahy niektoré z potrieb uchádzačov o zamestnanie (individuálny akčný plán je vypracovaný až po šiestich mesiacoch od zaevidovania uchádzača o zamestnanie, teda v čase, keď je väčšina uchádzačov o zamestnanie už odradená) a nie je komplexný, pretože v ňom chýbajú záväzné plány školení alebo rozpis konkrétnych príspevkov. Taktiež sa často vypracúva povrchne a nedostatočne, a to hlavne pre časové obmedzenia, ktoré zasa súvisia s priveľkým vyťažením zamestnancov úradov práce. Reálne výsledky sú teda slabé aj napriek tomu, že na Slovensku je podľa prieskumu organizovaného v marci až apríli 2014 individuálny akčný plán najpoužívanejším nástrojom odborných poradenských služieb, ktoré zamestnanci úradov práce vo svojej praxi využívajú. Avšak, ako vidíme, ani vysoká frekvencia využívania nezabezpečí dostatočnú účinnosť individuálneho akčného plánu. Z tohto dôvodu by bolo vhodné vytvoriť taký plán, ktorý by bol naozaj individuálny, akčný a zároveň by bol naozaj aj plánom.

INDIVIDUÁLNY

  • má zohľadňovať individuálne vlastnosti a kvalitu uchádzača o zamestnanie, využiteľné však iba vtedy, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý je v evidencii čo najkratšie,
  • má zohľadňovať stupeň vzdelania a najmä iné jeho znalosti,
  • má zohľadňovať druh práce, ktorú v minulosti vykonával, jeho prax a zručnosti a tiež jeho víziu budúcnosti.

AKČNÝ

  • uchádzač o zamestnanie má chápať zmysluplnosť jednotlivých aktivít plánu,
  • aké rekvalifikačné kurzy, semináre, školenia a pod. sú mu odporúčané,
  • aké iné opatrenia aktívnej politiky trhu práce sú preňho dostupné a využiteľné.

PLÁN

  • má ukázať časové zosúladenie aktivít, najmä rekvalifikácií, seminárov, školení a príspevkov,
  • pre uchádzača aj pre úrad záväzný rozpis kurzov a iných aktívnych opatrení trhu práce, rozpis financovania,
  • dodržiavanie tohto plánu, z obidvoch strán (nezamestnaný aj úrad práce).

Podstata zlepšenia by mala byť založená na tom, aby sa k vypracovávaniu individuálneho akčného plánu pristupovalo naozaj s cieľom efektívne pomôcť nezamestnanému. Ak sa hneď na začiatku práce správne stanovia ciele (na základe správne určených schopností a možností uchádzača), postupnými krokmi a spoluprácou sa môžu aj naplniť. Nezamestnanému musí byť zrejmé, že ak bude ochotný spolupracovať, zlepšovať si kvalifikáciu, budú sa zlepšovať aj podmienky, ktoré mu úrad práce môže poskytnúť s konečným cieľom nájsť primerané a dôstojné zamestnanie. Napríklad, ak si uchádzač zlepší kvalifikáciu na istú pozíciu, bude môcť dostať príspevok na presťahovanie sa za danou prácou.

Ako sme už spomínali, ťažiskovým problémom je nedostatok poradcov, ktorí by mali čas takto dopodrobna pracovať s každým z uchádzačov o zamestnanie, špeciálne s uchádzačmi znevýhodnenými. Toto by podľa nášho názoru mali riešiť neštátne služby zamestnanosti.


https://www.iz.sk/sk/projekty/politika-zamestnanosti/individualny-akcny-plan
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Prinášame vám elektronickú verziu publikácie Michal Páleník a kol.: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko. Publikácia sa venuje problematike aktívnych a pasívnych opatrení trhu práce a jej cieľom je poukázať na dôležitosť politiky zamestnanosti. Publikácia obsahovo nadväzuje na naše dve pred­chádzajúce knižky: Inkluzívne zamestnávanie sa venuje možnosti vytvorenia veľkého množstva pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, a to najmä v regiónoch, kde miera dlhodobej nezamestnanosti dosahuje desiatky percent. Publikácia Sociálny systém popisuje prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti.. . .