qr kod na stranku

Inkluzívni zamestnanci

Inkluzívni zamestnanci pred­stavujú tú časť cieľovej skupiny, ktorá našla zamestnanie vďaka inkluzívnemu trhu a integračnej sume. Inkluzívni zamestnanci realizujú inkluzívne služby, pracujú na základe štandardnej pracovnej zmluvy podľa štandardného zákonníka práce so štandardnými pracovnými právami a povinnosťami. Ich zamest­návateľmi sú inkluzívne podniky ako i bežní zamest­návatelia.

Cieľom inkluzívneho zamestnávania je pripraviť ľudí z cieľovej skupiny na riadne zamestnanie, preto pracovný pomer bude štandardným zamestnaneckým pomerom. Zamest­návateľ môže zamestnanca prepustiť. Vzhľadom na povahu cieľovej skupiny pred­pokladáme, že podniky zamestnávajúce ľudí z cieľovej skupiny nebudú posudzovať prehrešky voči pracovnej disciplíne prísne, aspoň počas prvých mesiacov. Keďže ide o formu prípravy na otvorený trh práce, pôsobenie na inkluzívnom trhu je časovo obmedzené na dva roky. Miesto výkonu inkluzívnej služby nemusí priamo súvisieť s miestom bydliska zamestnanca.

Pracovná zmluva inkluzívneho zamestnanca obsahuje:

  • štandardné práva (pracovný čas, dovolenka,...)
  • štandardné povinnosti (pracovná disciplína, dochádzka, rešpektovanie a riadny výkon pokynov nadriadeného,...)

Mzdy, mzdové náklady inkluzívnych zamestnancov môžu zamest­návatelia uviesť na vystavené faktúry ako integračnú sumu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/inkluzivni-zamestnanci
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .