Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Inkluzívni zamestnanci

Inkluzívni zamestnanci predstavujú tú časť cieľovej skupiny, ktorá našla zamestnanie v inkluzívnych podnikoch. Inkluzívni zamestnanci realizujú inkluzívne služby, pracujú na základe štandardnej pracovnej zmluvy podľa štandardného zákonníka práce so štandardnými pracovnými právami a povinnosťami.

Cieľom inkluzívneho zamestnávania je pripraviť ľudí z cieľovej skupiny na riadne zamestnanie, preto pracovný pomer v inkluzívnom podniku bude štandardným zamestnaneckým pomerom. Zamestnávateľ môže zamestnanca prepustiť. Vzhľadom na povahu cieľovej skupiny predpokladáme, že inkluzívny podnik ako zamestnávateľ nebude posudzovať prehrešky voči pracovnej disciplíne rovnako ako štandardný zamestnávateľ. Keďže ide o formu prípravy na otvorený trh práce, pôsobenie na inkluzívnom trhu je časovo obmedzené na dva roky, pričom opakovaný vstup na inkluzívny trh bude možný až po dvoch rokoch. Miesto výkonu inkluzívnej služby nemusí súvisieť s miestom bydliska zamestnanca.

Pracovná zmluva inkluzívneho zamestnanca obsahuje:

  • štandardné práva (pracovný čas, dovolenka,...)
  • štandardné povinnosti (pracovná disciplína, dochádzka, rešpektovanie a riadny výkon pokynov nadriadeného,...)
  • dobu určitú (s cieľom dodržať obmedzné pôsobenie v inkluzívnych podnikoch)
  • právo podať výpoveď s týždennou výpovednou dobou (ak si inkluzívny zamestnanec nájde zamestnanie na otvorenom trhu práce)
  • právo dať výpoveď zamestnancovi, ak nespĺňa podmienky inkluzívneho zamestnanca

Aktualizované: december 2013


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/inkluzivni-zamestnanci
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .