qr kod na stranku

Regionálne rozdiely v nezamestnanosti

Pri meraní regionálnych rozdielov v miere nezamestnanosti musíme zohľadniť viacero faktorov:

Na kvantifikáciu regionálnych rozdielov používame mieru nezamestnanosti v danom okrese ako násobok miery nezamestnanosti v krajine, čím odfiltrujeme trendovú zložku.

Ako priemerné okresy definujeme tie, ktoré majú mieru nezamestnanosti v okolí priemeru Slovenska – teda do 20 % od priemeru SR. Výborné okresy majú mieru nezamestnanosti pod touto hranicou. Veľmi zlé okresy sú tie, ktoré majú nezamestnanosť výrazne horšiu ako priemer SR – aspoň o 60 % viac. Mierne zlé okresy sú medzi priemernými a veľmi zlými. Cieľom kohéznej alebo regionálnej politiky by malo byť dosiahnutie stavu, že veľmi či mierne zlé okresy neexistujú.

Na kvantifikáciu používame počet obyvateľov daných okresov, čím zohľadníme rôzne veľkosti okresov. Pri výpočtoch neberieme do úvahy fakt, či okres je alebo nie je NRO v zmysle legislatívy.

vývoj regionálnych rozdielov v nezamestnanosti iz-vyvoj-rodielov-v-nezamestnanosti

Ako vidno, od roku 2013 stúpa počet veľmi zlých okresov, ako i veľmi dobrých okresov. Ubúda priemerných okresov.

Beta konvergencia

Beta konvergencia definuje známy fakt – aby chudobnejšie regióny dobehli bohatšie, musia rásť rýchlejšie. V prípade nezamestnanosti musí platiť, že v okresoch s vyššou nezamestnanosťou musí táto nezamestnanosť klesať rýchlejšie ako v regiónoch, kde je nezamestnanosť nižšia. Inak menej rozvinuté regióny nedobehnú tie viac rozvinuté.

Nasledujúci graf ilustruje údaje k beta konvergencii. Na horizontálnej osi je miera nezamestnanosti v základnom roku (2014), na vertikálnej osi pokles počtu nezamestnaných v percentách medzi súčasným a základným rokom. Body pred­stavujú jednotlivé okresy. Červené sú z krajov východného Slovenska a z Banskobystrického kraja, čierne sú z ostatných krajov.

V prípade beta konvergencie by okresy boli na diagonále, žiadne by neboli v pravom dolnom a ľavom hornom kvadrante.

beta konvergencia v miere nezamestnanosti iz-konvergencia-v-miere-mezamestnanosti

Ako vidno, konvergencia na úrovni SR je prakticky neviditeľná, avšak je viditeľná konvergencia v krajoch západného Slovenska (čierne body).

Vizualizácia regionálnej nezamestnanosti

Pohľad na údaje o miere nezamestnanosti v porovnaní s mierou nezamestnanosti celej ekonomiky vizualizujeme formou grafov, kde každý bod pred­stavuje jeden okres. Mierka je rovnaká pre všetky roky. Používame priemernú nezamestnanosť v celom roku, takže abstrahujeme od sezónnych výkyvov.

Ako vidno, v roku 2013 iba dva okresy mali nezamestnanosť viac ako dvakrát vyššiu ako Slovensko. Rozdelenie okresov bolo relatívne rovnomerné. 14 % obyvateľov bývalo v okresoch, kde bola nezamestnanosť viac ako 1,6 násobne vyššia ako priemerná.

V roku 2019 bola situácia odlišná: väčšia časť okresov je kumulovaná na nízkych hodnotách a zároveň viac okresov je v horných hodnotách. 20 % obyvateľov býva v okresoch, kde je nezamestnanosť viac ako 1,6x vyššia ako priemer SR.

zmeny miery nezamestnanosti akt/premenna-miera_nezam-kolaz

Zmena arbitrálnej hranice 1,6 násobku nemení celkovú vizualizáciu regionálnych rozdielov.

Záver

Na záver môžeme konštatovať, že regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti očistené o trendovú zložku skôr rastú, ako klesajú. Rozdiely sa zväčšujú najmä medzi okresmi východného Slovenska a Banskobystrického kraja.

Pri pohľade na rozdelenie miery nezamestnanosti vidno, že na západnom Slovensku a Považí pribúda priemerných okresov. Veľmi zlé okresy neexistujú a mierne zlých okresov tiež ubúda. Na západnom Slovensku teda prichádza ku konvergencii nezamestnanosti na úrovni okresov.

rozdiely v miere nezamestnanosti na západnom Slovensku iz-vyvoj-rodielov-v-nezamestnanosti-zapad
https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/reg/nezamestnanost
ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .