qr kod na stranku

Zrušenie priestupkovej imunity

Výška sociálnej pomoci by mala závisieť nielen od situácie, v ktorej sa posudzovaná domácnosť nachádza, ale aj od miery plnenia si povinností jednotlivcov a ich postoja k práci. Zabezpečenie sociálnej pomoci osobám v núdzi je garantované ústavou i Chartou základných práv Európskej únie (viď Charta základných práv Európskej únie). Na sociálnu pomoc nemožno siahnuť, no možno ju odstupňovať tak, aby osoby zanedbávajúce svoje povinnosti (medzi ne patrí aj dohliadanie na školskú dochádzku detí), dopúšťajúce sa priestupkov a zastávajúce pasívny postoj k hľadaniu si práce boli motivované (nútené) zmeniť svoje správanie.

Preto navrhujeme postupné a priebežné zmeny dávok a iných benefitov podľa správania poberateľov. Podobne ako zásada pracovať sa oplatí má platiť, že tí, čo sa snažia, sa majú mať lepšie ako tí, čo sa nesnažia.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/zrusenie-priestupkove-imunity
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .