qr kod na stranku

Osobitný príjemca ako štandard

V súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý má za úlohu posudzovať individuálne potreby jednotlivých domácností. Legislatívne sa osobitným príjemcom rozumie osoba spôsobilá na právne úkony, ktorú vymenuje úrad v prípade, ak pomoc v hmotnej núdzi nedosiahla (alebo existuje dôvodné podozrenie, že pomoc v hmotnej núdzi nedosiahne) účel, na ktorý je určená.

V praxi je pridelenie osobitného príjemcu administratívne náročné a prideľuje sa iba v obzvlášť závažných prípadoch. Intenzívnejšie využívanie osobitných príjemcov by pritom vyriešilo viaceré komplikácie – osoby v núdzi by sa prestali zadlžovať a ich výdavky by boli riadené racionálne (vynakladané priebežne počas celého obdobia na nevyhnutné tovary a služby).

Osobitný príjemca je potrebný najmä na riešenie špecifických a nepredvídaných situácií (napríklad pokazený kotol na kúrenie počas zimy, nutné výdavky na pohreb a pod.). Tieto musí mať právomoc ad hoc a rýchlo posúdiť s cieľom zabezpečiť najlepšie dlhodobé podmienky pre klienta.

Je už vec technická, či osobitného príjemcu bude robiť sociálny pracovník úradu, zamestnanec obce, pracovník cirkvi alebo neziskový sektor.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/osobitny-prijemca-ako-standard
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .