qr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálna mzda je nástrojom politiky zamestnanosti, ktorý určuje dolnú hranicu vyplácanej mzdy. Takáto dolná hranica je prítomná vo všetkých vyspelých krajinách, či už ako súčasť rozšíriteľných kolektívnych zmlúv alebo ako samostatný inštitút. Na Slovensku minimálnu mzdu opisuje zákon. Minimálnu mzdu má garantovaný každý zamestnanec a má garantované aj minimálne mzdové nároky.

Ak nemá zamestnanec plný úväzok, mzda tohto človeka je alikvótne nižšia. Od 1. 1. 2013 sa hodinová minimálna mzda vzťahuje aj na dohodárov. Zmena prišla zákonom č. 361/2012 z 25. 10. 2012. Rôzne príplatky, napríklad za noc alebo víkend, sú nad rámec minimálnej mzdy. Teda v prípade práce v noci bude mesačná mzda vyššia, ako je tu uvádzaná. Ak zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, jeho minimálne mzdové nároky sú vyššie. V súčasnosti je základná výška minimálnej mzdy 750 € mesačne alebo 4,310 €/hod. Výška minimálnej mzdy sa postupne mení.

Platí odMesačná minimálna mzdaSuma na hodinu
1. 1. 2024750 €4,310 €/hod
1. 1. 2023700 €4,023 €/hod
1. 1. 2022646 €3,713 €/hod
plná história

Minimálna mzda sa určuje ročne. Zamestnanci a zamest­návatelia sa na úrovni tripartity môžu dohodnúť na výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok, čo sa podarilo pri určovaní minimálnej mzdy na rok 2022 a 2023. Ak k dohode nepríde, určí ju vláda na základe vzorca v zákone – teda 57 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Tento spôsob určenia sa v minulosti tiež menil. Minimálna mzda v rôznych krajinách EÚ má rôzne výšky.

Čistá a hrubá minimálna mzda

Z pohľadu bežného pracovníka nie je dôležitá výška hrubej minimálnej mzdy, ale suma, ktorá mu mesačne príde na účet. Z pohľadu zamest­návateľa je zase dôležité, aké vysoké sú celkové mzdové náklady. Posledné roky sa však rozdiel medzi mzdovými nákladmi a čistou mzdou zvyšuje.

zdanenie minimálnej mzdy kalkulacka/zdanenie-min-mzdy

Ako vidno, v roku 2015 boli pri minimálnej mzde 380 € mzdové náklady 509 € a čistá mzda 372 €. Celková daňovo-odvodová sadzba teda bola 26,9 %. V roku 2023 pri hrubej minimálnej mzde 700 € boli mzdové náklady 1000 € a čistá mzda 626 €. Dane a odvody jednotlivca bez detí pri minimálnej mzde teda pred­stavovali 37,4 %. V roku 2024 pri brutto minimálne mzde 750 boli mzdové náklady 1083 € a čistá mzda 677 €. Dane a odvody pri minimálnej mzde teda pred­stavovali 37.5 %.

Minimálna mzda v porovnaní s dávkami a priemernou mzdou

Dôležité je aj porovnanie minimálnej mzdy s inými ukazovateľmi a jej tempo rastu v reálnom vyjadrení po očistení o infláciu. V sledovanom období od roku 2010 výška dávok v hmotnej núdzi v reálnom vyjadrení jemne klesala, väčšie kolísanie je dané oneskorením valorizácie DHN oproti nárastu inflácie.

Priemerná mzda v reálnom vyjadrení od roku 2014 rastie tempom 3 – 5 %, minimálna mzda rastie mierne vyšším tempom. Podiel hrubej minimálnej mzdy na hrubej priemernej mzde za sledované obdobie narástol zo 40 % na 50 %, čo je menej ako 57 % daných v zákone.

porovnanie výšky DHN, minimálnej a priemernej mzdy kalkulacka/porovnanie-priem-min

Nedostatky minimálnej mzdy

Minimálna mzda sa vzťahuje na zamestnancov podľa Zákonníka práce a od roku 2013 aj na dohodárov. V prípade zamestnancov, minimálna mzda môže byť obchádzaná cez fiktívne čiastkové úväzky.

Minimálna mzda sa nevzťahuje na zastierané pracovné pomery, na prácu na živnosť.

02.02.2022 (link) : Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

22.11.2021 (link) : Minimálna mzda v EÚ – Porovnanie minimálnej mzdy v Európe . . .

18.11.2021 (link) : Výška minimálnej mzdy v € – 1. kvartál 2024 – Výška minimálnej mzdy v € za 1. kvartál 2024 . . .

14.11.2021 (link) : Minimálne mzdové nároky – Minimálne mzdové nároky zo zákona určujú, akú minimálnu výšku mzdy musí zamestnanec poberať v závislosti od náročnosti práce tohto zamestnanca. De-facto ide o minimálnu mzdu podľa typu práce . . .

05.11.2021 (link) : Určenie minimálnej mzdy – Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde . . .

23.08.2018 (link) : 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde – Zákon o minimálnej mzde číslo 663/2007 Z.z. z 5. decembra 2007, aktuálne znenie . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi . . .

07.11.2012 (link) : Podmienky odmeňovania – Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ – Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu nominálnu minimálnu mzdu v EÚ – Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2022 – Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách za rok 2022 . . .

27.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k schválenému návrhu zákona o minimálnej mzde – Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde – Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamest­návateľov, odborári a pred­stavitelia vlády . . .

29.09.2006 (link) : Popis problematiky minimálnej mzdy – Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 3.1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 51.


https://www.iz.sk/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .