qr kod na stranku

Minimálna mzda

Minimálna mzda je nástrojom politiky zamestnanosti, ktorý určuje dolnú hranicu vyplácanej mzdy. Takáto dolná hranica je prítomná vo všetkých vyspelých krajinách, či už ako súčasť rozšíriteľných kolektívnych zmlúv alebo ako samostatný inštitút. Na Slovensku minimálnu mzdu popisuje zákon. Minimálnu mzdu má garantovaný každý zamestnanec a má garantované aj minimálne mzdové nároky.

Ak nemá zamestnanec plný úväzok, mzda tohto človeka je alikvótne nižšia. Od 1. 1. 2013 sa hodinová minimálna mzda vzťahuje aj na dohodárov. Zmena prišla zákonom č. 361/2012 z 25. 10. 2012. Rôzne príplatky, napríklad za noc alebo víkend sú nad rámec minimálnej mzdy. Teda v prípade práce v noci bude mesačná mzda vyššia, ako je tu uvádzaná. Ak zamestnanec vykonáva náročnejšiu prácu, jeho minimálne mzdové nároky sú vyššie. V súčasnosti je základná výška minimálnej mzdy 700 € mesačne alebo 4,02 € na hodinu.

Výška minimálnej mzdy sa postupne mení. Spôsob určenia novej výšky minimálnej mzdy sa v minulosti tiež menil. Minimálna mzda v rôznych krajinách EÚ má rôzne výšky.

Čistá a hrubá minimálna mzda

Z pohľadu bežného pracovníka nie je dôležitá výška hrubej minimálnej mzdy, ale suma, ktorá mu mesačne príde na účet. Z pohľadu zamestnávateľa je zase dôležité, koľko sú celkové mzdové náklady. Posledné roky sa však rozdiel medzi mzdovými nákladmi a čistou mzdou zvyšuje.

zdanenie minimálnej mzdy kalkulacka/zdanenie-min-mzdy

Ako vidno, v roku 2015 boli pri minimálne mzde 380 € mzdové náklady 509 € a čistá mzda 372 €. Celková daňovo-odvodová sadzba teda bola 26,9 %. V roku 2023 pri hrubej minimálnej mzde 700 € boli mzdové náklady 1000 € a čistá mzda 626 €. Dane a odvody jednotlivca bez detí pri minimálnej mzde teda predstavovali 37,4 %.

Minimálna mzda v porovnaní s dávkami a priemernou mzdou

Dôležité je aj porovnanie minimálnej mzdy s inými ukazovateľmi a jej tempo rastu v reálnom vyjadrení po očistení o infláciu. V sledovanom období od roku 2010 sa výška dávok v hmotnej núdzi v reálnom vyjadrení jemne klesala, väčšie kolísanie je dané oneskorením valorizácie DHN oproti nárastu inflácie.

Priemerná mzda v reálnom vyjadrení od roku 2014 rastie tempom 3-5 %, minimálna mzda rastie mierne vyšším tempom. Podiel hrubej minimálnej mzdy na hrubej priemernej mzde za sledované obdobie narástol z 40 % na 50 %, čo je menej ako 57 % daných v zákone.

porovnanie výšky DHN, minimálnej a priemernej mzdy kalkulacka/porovnanie-priem-min

Nedostatky minimálnej mzdy

Minimálna mzda sa vzťahuje na zamestnancov podľa zákonníka práce a od roku 2013 aj na dohodárov. V prípade zamestnancov, minimálna mzda môže byť obchádzaná cez fiktívne čiastkové úväzky.

Minimálna mzda sa nevzťahuje na zastierané pracovné pomery, na prácu na živnosť.

02.02.2022 (link) : Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

22.11.2021 (link) : Minimálna mzda v EÚ – Porovnanie minimálnej mzdy v Európe . . .

18.11.2021 (link) : Výška minimálnej mzdy v € – 1. kvartál 2023 – Výška minimálnej mzdy v € za 1. kvartál 2023 . . .

14.11.2021 (link) : Minimálne mzdové nároky – Minimálne mzdové nároky zo zákona určujú, akú minimálnu výšku mzdy musí zamestnanec poberať v závislosti od náročnosti práce tohto zamestnanca. De-facto ide o minimálnu mzdu podľa typu práce . . .

05.11.2021 (link) : Určenie minimálnej mzdy – Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde . . .

23.08.2018 (link) : 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde – Zákon o minimálnej mzde číslo 663/2007 Z.z. z 5. decembra 2007, aktuálne znenie . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi . . .

07.11.2012 (link) : Podmienky odmeňovania – Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

11.08.2009 (link) : Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ – Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu nominálnu minimálnu mzdu v EÚ – Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2021 – Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách za rok 2021 . . .

27.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k schválenému návrhu zákona o minimálnej mzde – Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde – Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamestnávateľov, odborári a predstavitelia vlády . . .

29.09.2006 (link) : Popis problematiky minimálnej mzdy – Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Učebnica mzdovej kalkulačky, kapitola 3.5, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, ISBN: 978-80-223-5147-8, doi:10.5281/zenodo.6090202, strana 60.


https://www.iz.sk/minimalna-mzda
ikona Knižnica dát

Knižnica dát

IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Učebnica mzdovej kalkulačky

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti daňovo-odvodovo-dávkového systému SR a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .