qr kod na stranku

Určenie minimálnej mzdy

Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde.

§ 8 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde

Platnosť § 8 od 2021-01-01

§ 8 Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda podľa , suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky pred­chádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Platnosť § 8 od 2020-01-01

§ 8 Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda podľa , suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky pred­chádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Platnosť § 8 od 2008-09-19

§ 8 Určenie sumy minimálnej mzdy

(1) Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7  ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa pred­kladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len „platná mesačná minimálna mzda“).

(2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý pred­chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa pred­kladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

(3) O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa , vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za pred­chádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce.

Platnosť § 8 od 2008-02-01

§ 8 Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

(1) Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7  ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa pred­kladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len „platná mesačná minimálna mzda“).

(2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý pred­chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa pred­kladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.


https://www.iz.sk/minimalna-mzda/urcenie
ikona Minimálna mzda

Minimálna mzda

Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi.. . .