Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Určenie minimálnej mzdy

Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde.

§ 8 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde

Platnosť § 8 od 1. január 2021

§ 8 Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda podľa , suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Platnosť § 8 od 1. január 2020

§ 8 Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda podľa , suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Platnosť § 8 od 19. september 2008

§ 8 Určenie sumy minimálnej mzdy

(1) Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7  ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len „platná mesačná minimálna mzda“).

(2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.

(3) O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa , vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce.

Platnosť § 8 od 1. február 2008

§ 8 Mechanizmus úpravy minimálnej mzdy

(1) Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy podľa § 7  ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len „platná mesačná minimálna mzda“).

(2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.


https://www.iz.sk/minimalna-mzda/urcenie