qr kod na stranku

Školstvo a trh práce

školstvo na iz.sk il/skolstvo

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vyššiu nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Za rok 2011, podobne ako v roku 2010, ukončilo štúdium viac ako 120 000 absolventov stredných a vysokých škôl. Problémom nie je len nedostatok pracovných pozícií na trhu práce pre túto skupinu, ale častokrát je to naopak, kedy je dostatok pracovných ponúk, ale nedostatok kvalifikovaných absolventov. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.

Inštitút zamestnanosti podáva návrh na zmenu financovania školstva, v dôsledku čoho by sa mala znížiť budúca nezamestnanosť absolventov, pretože by sa zamerali na študijné odbory, o ktorých vieme, že v budúcnosti budú veľmi žiadané (či už zdravotnícke profesie kvôli starnutiu populácie alebo iné profesie). Návrh spočíva v zavedení študentských pôžičiek a prípadne spoplatnenia vysokých škôl v závislosti od navrhovaných variantov.

Eurostat zaviedol pojem NEET (Not in education, employment or training), teda ukazovateľ zaoberajúci sa štatistikou mladých, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento dôležitý ukazovateľ nie je na očiach verejnosti ako ostatné ukazovatele, pričom podáva lepší a skutočnejší obraz o stave absolventov na Slovensku a v Európskej únii. Zohľadňuje aj skupinu neaktívnych mladých ľudí, ktorí sa nezúčastňujú na žiadnom druhu vzdelania a taktiež nepracujú, ale majú vôľu a chuť pracovať alebo naopak, pracovať vôbec nechcú.

Vzdelávanie nezamestnaných je na veľmi nízkej úrovni: iba 2 % nezamestnaných sa dostanú na nejakú formu školenia.

Samostatným problémom sú špeciálne školy .pdf .odt .docx.

Správy o školstve a trhu práce

04.02.2023 (link) : Vysoká škola – Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC . . .

14.10.2022 (link) : Národná cena kariérového poradenstva 2022 – Zúčastnili sme sa udelovania cien kariérového poradenstva za rok 2022. Cenu sme nezískali a gratulujeme víťazom . . .

22.11.2021 (link) : Nezamestnanosť mladých a NEET – Nezamestnanosť mladých a NEET v jednotlivých krajinách Európy . . .

22.11.2021 (link) : Nezamestnanosť mladých a NEET – nuts 1 – Nezamestnanosť mladých a NEET v jednotlivých krajinách Európy . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentiek farmácie – V roku 2020 študovalo v jednom ročníku farmaceutických odborov okolo 500 študentov a študentiek, pričom tento počet posledné roky klesá . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentov stomatologických odborov – Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti zubného lekárstva na Slovensku narástol na úroveň okolo 670. Rovnako rastie počet študnentov zubnej asistencie . . .

11.04.2021 (link) : Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín – Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín . . .

18.02.2021 (link) : Počet študentov všeobecného lekárstva – Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva na Slovensku. Výrazne pribúda študentov cudzej štátnej príslušnosti, títo nezostanú pracovať v slovenskom zdravotníctve . . .

26.01.2021 (link) : Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov – Pomenovanie učebných odborov, ktoré študentom a študentkám umožnia pracovať na pozícii sestry, sa v nedávnej minulosti výrazne menilo. Celkovo je okolo 1 000 absolventiek štúdia maturitných odborov, okolo 800 absolventov interných pomaturitných odborov a okolo 1 000 externých pomaturitných odborov . . .

24.09.2020 (link) : Vzdelávanie Rómov a Rómok v kontexte celoživotného uplatnenia v spoločnosti – Vzdelávanie Rómov a Rómok v kontexte celoživotného uplatnenia v spoločnosti, Zuzana Havírová . . .

23.09.2020 (link) : Program Aj ty máš šancu! ako príklad uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení – Dočasné vyrovnávacie opatrenia boli vymedzené v antidiskriminačnom zákone jeho novelou z roku 2013. Sú založené na myšliienke, že nie každý človek má rovnaké možnosti získať vzdelanie či zamestnanie. Prijatie novely antidiskriminačného zákona spolu s dlhodobo nízkymi údajmi o vzdelanostnej úrovni obyvateľov z rómskeho etnika viedli k vzniku podporného programu Aj ty máš šancu!. Podľa viacerých výskumov je vzdelanostná úroveň Rómov a Rómok dlhodobo nižšia v porovnaní s nerómskym obyvateľstvom. Štúdia UNDP z roku 2007 hovorí o tom, že vysoko­školské vzdelanie dosiahlo len 0,2 % obyvateľov z rómskeho etnika . . .

15.07.2020 (link) : Študovať sa oplatí – Štúdium na strednej škole sa oplatí, nielen z pohľadu budúcnosti, ale aj z pohľadu finančných benefitov, ktoré toto štúdium prináša . . .

10.06.2020 (link) : Zo špeciálnej školy do normálnej – V súvislosti s konaním Európskej komisie voči Slovenskej republike vo veci segregácie rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní a ich nezákonného zaraďovania do špeciálnych škôl sa vynárajú otázky, aké sú možnosti preradenia žiaka zo špeciálnej školy do bežnej základnej. Preto navrhujeme zmeniť koncept diagnostikovania detí pred nástupom do základnej školy, posilniť kapacity asistentov pedagógov na základných školách, aby bolo možné integrovať čo najviac žiakov s variantom A, zaviesť komunitné služby s cieľom pomôcť preniesť deti zo špeciálnej školy . . .

28.02.2020 (link) : Vzdelávanie sestier – Materiál analyzuje súčasný stav vzdelávania ošetrovateľského personálu v zdravotníctve, ako jedného z najdôležitejších indikátorov pre budúci stav ošetrovateľského personálu . . .

10.02.2020 (link) : Študentské požičky pre študentov odborov ošetrovateľstva – Študentské pôžičky pre študentov odboru ošetrovateľstvo by mali motivovať absolventov štúdia zostať na Slovensku a zároveň podporiť ich rozhodnutie ísť študovať ošetrovateľstvo. Materiál modeluje výdavky na daný nástroj verejnej politiky. Finančné náklady daného nástroja budú zarátané do celkového modelu rastu výdavkov na zdravotníctvo v rámci starnutia populácie . . .

10.09.2019 (link) : Duálne vzdelávanie – Duálne vzdelávanie je prezentované ako vzdelávanie, ktoré má byť skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu by žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou mali získať pred vstupom do dospelosti a na trh práce zručnosti a vedomosti, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech, šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. V duálnom vzdelávaní by mali spoločne spolupracovať stredné školy so zamest­návateľmi tak, aby sa vytvoril systém, ktorý pripraví pre trh práce potrebné profesie a kvalitných absolventov . . .

10.09.2019 (link) : Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl – Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť potrebný počet absolventov v rôznych odvetviach pre pracovný trh. V prípade, že určité odvetvie zaznamenáva prebytok absolventov, je potrebné tento stav regulovať, tak ako aj v opačnom prípade. V skutočnosti sa však deje to, že úpravy i napriek štatistickým údajom o absolventoch sa nedejú. Dlhodobo tak náš vzdelávací systém generuje odborníkov, ktorí nie sú v našom hospodárstve uplatniteľní, a tak sa stávajú buď nezamestnanými, alebo sa snažia uplatniť v inom odbore, než vyštudovali. Potreby trhu práce by mali byť zo strany príslušných orgánov reflektované a na základe toho by mal náš vzdelávací systém pružne reagovať. Toto sa však, žiaľ, v skutočnosti nedeje . . .

02.09.2019 (link) : Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít – Jednou z najdôležitejších funkcií vzdelávania je socializácia jednotlivcov a ich začleňovanie do spoločnosti. V prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, ktoré sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít, však dochádza k narušovaniu práve funkcie začleňovania do spoločnosti, keďže rómske deti sú fakticky vzdelávané oddelene od majoritných detí. Ďalšou dôležitou funkciou vzdelávania je pripraviť jednotlivca pre profesionálny život a trh práce. Ak sa však pozrieme na údaje o zamestnateľnosti absolventov elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, zistíme, že aj v tomto prípade je funkcia vzdelávania nenaplnená . . .

30.08.2019 (link) : Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú – 4. kvartál 2023 – Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú za 4. kvartál 2023 . . .

28.08.2019 (link) : Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít – Cieľom vzdelávania by okrem získania vedomostí a zručností malo byť aj vytváranie sociálnych vzťahov a väzieb, vďaka ktorým sú schopní jedinci žiť v spoločnosti vo vzájomnej interakcii a spoznávať sa. K tomuto začleňovaniu však v prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl zriadených v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít nedochádza, pretože sa rómske deti vzdelávajú oddelene od nerómskych, a to častokrát od základnej školy, nemajú priestor na vytvorenie si vzťahov so študentmi z majority. Hlavným dôvodom pre zriadenie oddeleného stredo­školského vzdelávania bola snaha vytvoriť geograficky dostupné stredné vzdelanie pre príslušníkov z marginalizovaných rómskych komunít. A tak sa stalo, že stredné odborné vzdelanie majú Rómovia z marginalizovaných komunít laicky povedané za domom . . .

27.08.2019 (link) : Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická – Vzdelávacie programy sú akoby dušou každej strednej odbornej školy. Na základe týchto dokumentov sú potom vzdelávaní študenti v rôznych učebných a študijných odboroch. Každý takýto vzdelávací program má za cieľ pripraviť jednotlivca po odbornej stránke pre vstup na pracovný trh. Existujú však v našom vzdelávacom systéme učebné odbory, ktoré jednotlivcov na vstup na pracovný trh nepripravujú, a teda jedna zo základných funkcií vzdelávacieho systému sa neplní. Takýmto učebným odborom je napríklad praktická žena . . .

26.08.2019 (link) : Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl a prepojenie na trh práce – Okrem štátnych stredných odborných škôl sa na Slovensku prevádzkujú aj súkromné odborné stredné školy. Ich počet nie je síce až taký alarmujúci ako v prípade štátnych, ale i napriek tomu sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít a podporujú tak model segregačného vzdelávania . . .

21.06.2019 (link) : Zuzana Havírová: prepojenie medzi vzdelávaním a trhom práce – Zuzana Havírová: prepojenie medzi vzdelávaním a trhom práce, prezentácia z konferencie Inštitútu zamestnanosti 10. 6. 2019 v Spišskom Hrhove . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo – Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

29.08.2018 (link) : Študentské pôžičky ako riešenie nedostatku študentov v prioritných odboroch – Tlačová správa o študentských pôžičkach ako riešení nedostatku študentov v prioritných odboroch . . .

23.08.2018 (link) : 131/2002 Z.z. – zákon o vysokých školách – Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 61/2015 Z.z. – zákon o odbornom vzdelávaní a príprave – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 61/2015 Z.z. z 12. marca 2015, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 245/2008 Z.z. – zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008, aktuálne znenie . . .

20.07.2017 (link) : § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe zákona o službách zamestnanosti . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa, november 2016 – Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa – Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole . . .

22.11.2016 (link) : Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti – Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou . . .

03.03.2016 (link) : Vzdelávanie nezamestnaných – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile . . .

07.09.2015 (link) : Ďalšie vzdelávanie – Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je dôležitou súčasťou zvyšovania ľudského potenciálu pracujúcich i nepracujúcich . . .

17.10.2014 (link) : Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku . . .

13.10.2014 (link) : Seminár: Mladí bez práce – krajina bez budúcnosti? – V stredu sa v Banskej Bystrici zúčastníme EU Stakeholder Brunch: Mladí bez práce – krajina bez budúcnosti? alebo problém nezamestnanosti mladých ľudí v kontexte EÚ . . .

09.09.2014 (link) : Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce . . .

14.07.2014 (link) : Pripomienka k záruke pre mladých – Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie . . .

11.07.2014 (link) : Tlačová konferencia k záruke pre mladých – V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii pred­stavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce . . .

09.07.2014 (link) : Seminár o práve na prvé zamestnanie – Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

02.12.2013 (link) : Diskusný klub: V rade na prácu – Inštitút zamestnanosti sa v utorok dňa 3. decembra zúčastní diskusného klubu: V rade na prácu, ktorý sa koná na Ekonomickej univerzite v Bratislave . . .

18.06.2013 (link) : absolventi key Data on Teachers and School Leaders 151end (pdf) – Dokument od Európskej komisie s názvom Hlavné údaje o učiteľoch a školách v Európe z marca 2013 (iba anglicky) . . .

04.12.2012 (link) : Konferencia: Mladi na trhu práce v ČR – Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.12.2012 zúčastní na konferenci v Prahe s názvom Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? . . .

19.11.2012 (link) : RDF v Košiciach na tému nezamestnanosti mladých – Inštitút zamestnanosti sa dňa 20.11.2012 zúčastní na regionálnom diskusnom fóre v Košiciach na tému nezamestnanosti mladých . . .

25.10.2012 (link) : Pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe – Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce . . .

18.10.2012 (link) : Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku – Pozývame vás na konferenciu Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku, ktorá sa koná 24. októbra 2012, ktorú spoluorganizujeme . . .

07.05.2012 (link) : Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu – Stanovisko EHSV: Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu . . .

20.03.2012 (link) : Porovnanie nezamestnanosti a neaktivity mladých – Tradičné indikátory participácie na pracovnom trhu sú kritizované pre ich nedostatočnú relevantnosť, čo sa týka mladých ľudí. Skutočnosť je, že základná nezamestnanosť a štatistiky o nezamestnanosti nezachycujú skutočnú situáciu mladých ľudí, pretože väčšina z nich má štatút študenta a tým pádom sú klasifikovaní ako nezúčastňujúci sa pracovného trhu . . .

09.03.2012 (link) : Návrh financovania školstva – Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť systém financovania školstva na systém pôžičiek. Poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysoko­školské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby. Nastavenie parametrov pôžičky tak, aby ju priemerný absolvent celú splatil zníženými daňami za celú svoju priemernú pracovnú kariéru . . .

07.03.2012 (link) : Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú – Po celej Európe je viditeľný nárast mladých ľudí, ktorí sú označovaní ako NEET (Not in education, employment or training), teda mladí, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento ukazovateľ nie je medializovaný ako samotná nezamestnanosť, pričom môže mať rovnaké alebo až horšie následky na sociálnu exklúziu. Pričom viac ako každý ôsmy mladý človek vo veku od 15 do 24 rokov neštuduje a ani nepracuje. Svoju úlohu zohráva aj hospodárska a finančná kríza posledných rokov, ktorá sťažila prístup mladým, ktorí nemali ambície ďalšieho vzdelávania, uplatniť sa na trhu práce . . .

07.03.2012 (link) : Mladí s pracovným pomerom na dobu určitú – Takmer každý druhý mladý človek do 24 rokov pracuje v Európskej únii s pracovnou zmluvou na dobu určitú . . .

02.03.2012 (link) : Konferencia Euractiv Vieme pripraviť ľudí, ktorých ekonomika potrebuje? – 28. februára 2012 sa uskutočnila konferencia na tému „Vieme pripraviť ľudí, ktorých ekonomika potrebuje?", organizátorom ktorej bol EurActiv.sk v rámci cyklu „Fórum Slovensko v EÚ“. Hlavným problémom na Slovensku je nedostatočne pripravená pracovná sila, čo odrádza aj potenciálnych investorov. Táto skutočnosť pramení z viacerých nedostatkov, na ktoré sa hladali odpovede na konferencii . . .

22.02.2012 (link) : Školstvo a trh práce – Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce . . .

22.02.2012 (link) : Riešenia nezamestnanosti absolventov – Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto pred­kladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých . . .

24.01.2012 (link) : IFP: Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL – Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL, ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek . . .

07.09.2011 (link) : Opis preferencií voči rôznym vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce – Predkladaná práca využíva informácie dostupné v rámci oficiálnej štatistiky za účelom skúmania existujúcich preferencií voči jednotlivým vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce. V tejto súvislosti sa venuje opisu štruktúry a dynamiky vzdelanostnej štruktúry ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Tematizuje dramatický nárast dostupnosti vzdelania vo vzťahu k mzdovému a nemzdovému odmeňovaniu. V rámci nemzdového odmeňovania na trhu práce sú ako indikátory využívané nezamestnanosť a prevzdelanosť . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním – 4. kvartál 2023 – Miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním za 4. kvartál 2023 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním – 4. kvartál 2023 – Miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním za 4. kvartál 2023 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých – 4. kvartál 2023 – Miera nezamestnanosti mladých za 4. kvartál 2023 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním – 4. kvartál 2023 – Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním za 4. kvartál 2023 . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace
ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .