Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Za rok 2011, podobne ako v roku 2010, ukončilo štúdium viac ako 120 000 absolventov stredných a vysokých škôl. Problémom nie je len nedostatok pracovných pozícií na trhu práce pre túto skupinu, ale častokrát je to naopak, kedy je dostatok pracovných ponúk, ale nedostatok kvalifikovaných absolventov. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce. Na túto tému sa konala konferencia vo februári 2012, kde sa vyjadrili domáci ako aj zahraniční prispievatelia o stave vzdelávacieho systému na Slovensku.

Inštitút zamestnanosti podáva návrh na zmenu financovania školstva, v dôsledku čoho by sa mala znížiť budúca nezamestnanosť absolventov, pretože by sa zamerali na študíjne odbory, ktoré sú pre trh práce atraktívne. Návrh spočíva v zavedení študentských pôžičiek a spoplatnenia vysokých škôl v závislosti od navrhovaných variantov.

Aktuálne sa však hovorí o miere nezamestnanosti absolventov na úrovni viac ako 35%. IZ ponúka viacero riešení, ktoré by značne pomohli znížiť túto mieru. Európska komisia vyčlenila z eurofondov 2,3 miliardy eur na túto problematiku, ktoré by sa podľa našich návrhov využili efektívne. Cieľom je odstrániť alebo znížiť súčasnú a zabrániť budúcej nezamestnanosti mladých.

Eurostat zaviedol pojem NEET (Not in education, employment or training), teda ukazovateľ zaoberajúci sa štatistikou mladých, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento dôležitý ukazovateľ nie je na očiach verejnosti ako ostatné ukazovatele, pričom podáva lepší a skutočnejší obraz o stave absolventov na Slovensku a v Európskej únii. Zohľadňuje aj skupinu neaktívnych mladých ľudí, ktorí sa nezúčastňujú na žiadnom druhu vzdelania a taktiež nepracujú, ale majú vôlu a chuť pracovať alebo naopak pracovať vôbec nechcú.

Správy o školstve a trhu práce

10.02.2017 (link) : Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť. . . .

10.02.2017 (link) : Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole. . . .

22.11.2016 (link) : Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou. . . .

03.03.2016 (link) : Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile. . . .

07.09.2015 (link) : Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je dôležitou súčasťou zvyšovania ľudského potenciálu pracujúcich i nepracujúcich. . . .

12.01.2015 (link) : Dlhodobo nezamestnaní z mladých nezamestnaných - 2 kvartál 2013 . . .

17.10.2014 (link) : V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku. . . .

13.10.2014 (link) : V stredu sa v Banskej Bystrici zúčastníme EU Stakeholder Brunch: Mladí bez práce - krajina bez budúcnosti? alebo problém nezamestnanosti mladých ľudí v kontexte EÚ. . . .

09.09.2014 (link) : V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce. . . .

14.07.2014 (link) : Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie. . . .

11.07.2014 (link) : V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii predstavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce. . . .

09.07.2014 (link) : Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. . . .

02.12.2013 (link) : Inštitút zamestnanosti sa v utorok dňa 3. decembra zúčastní diskusného klubu: V rade na prácu, ktorý sa koná na Ekonomickej univerzite v Bratislave. . . .

18.06.2013 (link) : Dokument od Európskej komisie s názvom Hlavné údaje o učiteľoch a školách v Európe z marca 2013 (iba anglicky). . . .

04.12.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.12.2012 zúčastní na konferenci v Prahe s názvom Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? . . .

19.11.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti sa dňa 20.11.2012 zúčastní na regionálnom diskusnom fóre v Košiciach na tému nezamestnanosti mladých. . . .

25.10.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce. . . .

18.10.2012 (link) : Pozývame vás na konferenciu Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku, ktorá sa koná 24. októbra 2012, ktorú spoluorganizujeme. . . .

07.05.2012 (link) : Stanovisko EHSV: Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu . . .

20.03.2012 (link) : Tradičné indikátory participácie na pracovnom trhu sú kritizované pre ich nedostatočnú relevantnosť, čo sa týka mladých ľudí. Skutočnosť je, že základná nezamestnanosť a štatistiky o nezamestnanosti nezachycujú skutočnú situáciu mladých ľudí, pretože väčšina z nich majú štatút študenta a tým pádom sú klasifikovaní ako nežúčastňujúci sa pracovného trhu. . . .

09.03.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť systém financovania školstva na systém pôžičiek. Poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysokoškolské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby. Nastavenie parametrov pôžičky tak, aby ju priemerný absolvent celú splatil zníženými daňami za celú svoju priemernú pracovnú kariéru. . . .

07.03.2012 (link) : Po celej Európe je viditeľný nárast mladých ľudí, ktorí sú označovaní ako NEET (Not in education, employment or training), teda mladí, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento ukazovateľ nie je medializovaný ako samotná nezamestnanosť, pričom môže mať rovnaké alebo až horšie následky na sociálnu exklúziu. Pričom viac ako každý ôsmy mladý človek vo veku od 15 do 24 rokov neštuduje a ani nepracuje. Svoju úlohu zohráva aj hospodárska a finančná kríza posledných rokov, ktorá ztažila prístup mladým, ktorí nemali ambície ďalšieho vzdelávania, uplatniť sa na trhu práce. . . .

07.03.2012 (link) : Takmer každý druhý mladý človek do 24 rokov pracuje v Európskej únii s pracovnou zmluvou na dobu určitú. . . .

05.03.2012 (link) : nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú - rok 2013 . . .

02.03.2012 (link) : 28. februára 2012 sa uskutočnila konferencia na tému "Vieme pripraviť ľudí, ktorých ekonomika potrebuje?", organizátorom ktorej bol EurActiv.sk v rámci cyklu "Fórum Slovensko v EÚ". Hlavným problémom na Slovensku je nedostatočne pripravená pracovná sila, čo odrádza aj potenciálnych investorov. Táto skutočnosť pramení z viacerých nedostatkov, na ktoré sa hladali odpovede na konferencii. . . .

22.02.2012 (link) : Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce. . . .

22.02.2012 (link) : Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto predkladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých. . . .

24.01.2012 (link) : Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL, ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek. . . .

07.09.2011 (link) : Predkladaná práca využíva informácie dostupné v rámci oficiálnej štatistiky za účelom skúmania existujúcich preferencií voči jednotlivým vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce. V tejto súvislosti sa venuje opisu štruktúry a dynamiky vzdelanostnej štruktúry ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Tematizuje dramatický nárast dostupnosti vzdelania vo vzťahu k mzdovému a nemzdovému odmeňovaniu. V rámci nemzdového odmeňovania na trhu práce sú ako indikátory využívané nezamestnanosť a prevzdelanosť. . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním

- 3 kvartál 2010 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých s vysokoškolským vzdelaním - 3 kvartál 2010 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním - rok 2012 . . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .


podobné správy: Vyhodnotenie pripomienky z novembra 2016 , Miesto pre každé dieťa , Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti , ecosoc ehsv info qeaa16008skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16007skn (pdf)


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko