Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vyššiu nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Za rok 2011, podobne ako v roku 2010, ukončilo štúdium viac ako 120 000 absolventov stredných a vysokých škôl. Problémom nie je len nedostatok pracovných pozícií na trhu práce pre túto skupinu, ale častokrát je to naopak, kedy je dostatok pracovných ponúk, ale nedostatok kvalifikovaných absolventov. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.

Inštitút zamestnanosti podáva návrh na zmenu financovania školstva, v dôsledku čoho by sa mala znížiť budúca nezamestnanosť absolventov, pretože by sa zamerali na študijné odbory, o ktorých vieme, že v budúcnosti budú veľmi žiadané (či už zdravotnícke profesie kvôli starnutiu populácie alebo iné profesie). Návrh spočíva v zavedení študentských pôžičiek a prípadne spoplatnenia vysokých škôl v závislosti od navrhovaných variantov.

Eurostat zaviedol pojem NEET (Not in education, employment or training), teda ukazovateľ zaoberajúci sa štatistikou mladých, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento dôležitý ukazovateľ nie je na očiach verejnosti ako ostatné ukazovatele, pričom podáva lepší a skutočnejší obraz o stave absolventov na Slovensku a v Európskej únii. Zohľadňuje aj skupinu neaktívnych mladých ľudí, ktorí sa nezúčastňujú na žiadnom druhu vzdelania a taktiež nepracujú, ale majú vôľu a chuť pracovať alebo naopak, pracovať vôbec nechcú.

Vzdelávanie nezamestnaných je na veľmi nízkej úrovni: iba 2 % nezamestnaných sa dostanú na nejakú formu školenia.

Správy o školstve a trhu práce

10.09.2019 (link) : Duálne vzdelávanie je prezentované ako vzdelávanie, ktoré má byť skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu by žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou mali získať pred vstupom do dospelosti a na trh práce zručnosti a vedomosti, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech, šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. V duálnom vzdelávaní by mali spoločne spolupracovať stredné školy so zamestnávateľmi tak, aby sa vytvoril systém, ktorý pripraví pre trh práce potrebné profesie a kvalitných absolventov . . .

10.09.2019 (link) : Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť potrebný počet absolventov v rôznych odvetviach pre pracovný trh. V prípade, že určité odvetvie zaznamenáva prebytok absolventov, je potrebné tento stav regulovať, tak ako aj v opačnom prípade. V skutočnosti sa však deje to, že úpravy i napriek štatistickým údajom o absolventoch sa nedejú. Dlhodobo tak náš vzdelávací systém generuje odborníkov, ktorí nie sú v našom hospodárstve uplatniteľní, a tak sa stávajú buď nezamestnanými, alebo sa snažia uplatniť v inom odbore, než vyštudovali. Potreby trhu práce by mali byť zo strany príslušných orgánov reflektované a na základe toho by mal náš vzdelávací systém pružne reagovať. Toto sa však, žiaľ, v skutočnosti nedeje . . .

02.09.2019 (link) : Jednou z najdôležitejších funkcií vzdelávania je socializácia jednotlivcov a ich začleňovanie do spoločnosti. V prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, ktoré sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít, však dochádza k narušovaniu práve funkcie začleňovania do spoločnosti, keďže rómske deti sú fakticky vzdelávané oddelene od majoritných detí. Ďalšou dôležitou funkciou vzdelávania je pripraviť jednotlivca pre profesionálny život a trh práce. Ak sa však pozrieme na údaje o zamestnateľnosti absolventov elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, zistíme, že aj v tomto prípade je funkcia vzdelávania nenaplnená . . .

30.08.2019 (link) : Nezamestnaní mladí ktorí sa nezvdelávajú za 3. kvartál 2019 . . .

28.08.2019 (link) : Cieľom vzdelávania by okrem získania vedomostí a zručností malo byť aj vytváranie sociálnych vzťahov a väzieb, vďaka ktorým sú schopní jedinci žiť v spoločnosti vo vzájomnej interakcii a spoznávať sa. K tomuto začleňovaniu však v prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl zriadených v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít nedochádza, pretože sa rómske deti vzdelávajú oddelene od nerómskych, a to častokrát od základnej školy, nemajú priestor na vytvorenie si vzťahov so študentmi z majority. Hlavným dôvodom pre zriadenie oddeleného stredoškolského vzdelávania bola snaha vytvoriť geograficky dostupné stredné vzdelanie pre príslušníkov z marginalizovaných rómskych komunít. A tak sa stalo, že stredné odborné vzdelanie majú Rómovia z marginalizovaných komunít laicky povedané za domom . . .

27.08.2019 (link) : Vzdelávacie programy sú akoby dušou každej strednej odbornej školy. Na základe týchto dokumentov sú potom vzdelávaní študenti v rôznych učebných a študijných odboroch. Každý takýto vzdelávací program má za cieľ pripraviť jednotlivca po odbornej stránke pre vstup na pracovný trh. Existujú však v našom vzdelávacom systéme učebné odbory, ktoré jednotlivcov na vstup na pracovný trh nepripravujú, a teda jedna zo základných funkcií vzdelávacieho systému sa neplní. Takýmto učebným odborom je napríklad praktická žena . . .

26.08.2019 (link) : Okrem štátnych stredných odborných škôl sa na Slovensku prevádzkujú aj súkromné odborné stredné školy. Ich počet nie je síce až taký alarmujúci ako v prípade štátnych, ale i napriek tomu sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít a podporujú tak model segregačného vzdelávania . . .

21.06.2019 (link) : Zuzana Havírová: prepojenie medzi vzdelávaním a trhom práce, prezentácia z konferencie Inštitútu zamestnanosti 10. 6. 2019 v Spišskom Hrhove . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

29.08.2018 (link) : Tlačová správa o študentských pôžičkach ako riešení nedostatku študentov v prioritných odboroch . . .

23.08.2018 (link) : Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 61/2015 Z.z. z 12. marca 2015, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008, aktuálne znenie . . .

20.07.2017 (link) : Paragraf §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : Paragraf §51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zákona o službách zamestnanosti . . .

10.02.2017 (link) : Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť . . .

10.02.2017 (link) : Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole . . .

22.11.2016 (link) : Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou . . .

03.03.2016 (link) : Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile . . .

07.09.2015 (link) : Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je dôležitou súčasťou zvyšovania ľudského potenciálu pracujúcich i nepracujúcich . . .

12.01.2015 (link) : Dlhodobo nezamestnaní z mladých nezamestnaných – 2 kvartál 2013 . . .

17.10.2014 (link) : V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku . . .

13.10.2014 (link) : V stredu sa v Banskej Bystrici zúčastníme EU Stakeholder Brunch: Mladí bez práce – krajina bez budúcnosti? alebo problém nezamestnanosti mladých ľudí v kontexte EÚ . . .

09.09.2014 (link) : V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce . . .

14.07.2014 (link) : Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie . . .

11.07.2014 (link) : V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii predstavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce . . .

09.07.2014 (link) : Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

02.12.2013 (link) : Inštitút zamestnanosti sa v utorok dňa 3. decembra zúčastní diskusného klubu: V rade na prácu, ktorý sa koná na Ekonomickej univerzite v Bratislave . . .

18.06.2013 (link) : Dokument od Európskej komisie s názvom Hlavné údaje o učiteľoch a školách v Európe z marca 2013 (iba anglicky) . . .

04.12.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.12.2012 zúčastní na konferenci v Prahe s názvom Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? . . .

19.11.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti sa dňa 20.11.2012 zúčastní na regionálnom diskusnom fóre v Košiciach na tému nezamestnanosti mladých . . .

25.10.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce . . .

18.10.2012 (link) : Pozývame vás na konferenciu Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku, ktorá sa koná 24. októbra 2012, ktorú spoluorganizujeme . . .

07.05.2012 (link) : Stanovisko EHSV: Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu . . .

20.03.2012 (link) : Tradičné indikátory participácie na pracovnom trhu sú kritizované pre ich nedostatočnú relevantnosť, čo sa týka mladých ľudí. Skutočnosť je, že základná nezamestnanosť a štatistiky o nezamestnanosti nezachycujú skutočnú situáciu mladých ľudí, pretože väčšina z nich má štatút študenta a tým pádom sú klasifikovaní ako nezúčastňujúci sa pracovného trhu . . .

09.03.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť systém financovania školstva na systém pôžičiek. Poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysokoškolské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby. Nastavenie parametrov pôžičky tak, aby ju priemerný absolvent celú splatil zníženými daňami za celú svoju priemernú pracovnú kariéru . . .

07.03.2012 (link) : Po celej Európe je viditeľný nárast mladých ľudí, ktorí sú označovaní ako NEET (Not in education, employment or training), teda mladí, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento ukazovateľ nie je medializovaný ako samotná nezamestnanosť, pričom môže mať rovnaké alebo až horšie následky na sociálnu exklúziu. Pričom viac ako každý ôsmy mladý človek vo veku od 15 do 24 rokov neštuduje a ani nepracuje. Svoju úlohu zohráva aj hospodárska a finančná kríza posledných rokov, ktorá sťažila prístup mladým, ktorí nemali ambície ďalšieho vzdelávania, uplatniť sa na trhu práce . . .

07.03.2012 (link) : Takmer každý druhý mladý človek do 24 rokov pracuje v Európskej únii s pracovnou zmluvou na dobu určitú . . .

02.03.2012 (link) : 28. februára 2012 sa uskutočnila konferencia na tému „Vieme pripraviť ľudí, ktorých ekonomika potrebuje?", organizátorom ktorej bol EurActiv.sk v rámci cyklu „Fórum Slovensko v EÚ“. Hlavným problémom na Slovensku je nedostatočne pripravená pracovná sila, čo odrádza aj potenciálnych investorov. Táto skutočnosť pramení z viacerých nedostatkov, na ktoré sa hladali odpovede na konferencii . . .

22.02.2012 (link) : Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce . . .

22.02.2012 (link) : Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto predkladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých . . .

24.01.2012 (link) : Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL, ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek . . .

07.09.2011 (link) : Predkladaná práca využíva informácie dostupné v rámci oficiálnej štatistiky za účelom skúmania existujúcich preferencií voči jednotlivým vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce. V tejto súvislosti sa venuje opisu štruktúry a dynamiky vzdelanostnej štruktúry ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Tematizuje dramatický nárast dostupnosti vzdelania vo vzťahu k mzdovému a nemzdovému odmeňovaniu. V rámci nemzdového odmeňovania na trhu práce sú ako indikátory využívané nezamestnanosť a prevzdelanosť . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním – 3 kvartál 2010 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých s vysokoškolským vzdelaním – 3 kvartál 2010 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním – rok 2012 . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace