qr kod na stranku

Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov

Pomenovanie učebných odborov, ktoré študentom a študentkám umožnia pracovať na pozícii sestry, sa v nedávnej minulosti výrazne menilo. Celkovo je okolo 1 000 absolventiek štúdia maturitných odborov, okolo 800 absolventov interných pomaturitných odborov a okolo 1 000 externých pomaturitných odborov.

Maturitné štúdium

Vývoj počtu študentiek (a niekoľkých študentov) počas posledných desať rokov bol veľmi turbulentný. Napríklad od začiatka milénia do roku 2019 neexistoval študijný odbor zdravotnej sestry. Až od roku 2019 existuje praktická sestra. Dovtedy existoval študijný odbor zdravotnícky asistent (paradoxne v mužskom rode, aj keď 90 % študentiek boli ženy).

počet študentiek maturitných zdravotníckych odborov podľa pohlavia pocty-studentov/vyvoj-stredoskolskych-zdravotnickych-odborov-studentov-v-jednom-rocniku-pohlavia-a-specializacie

Ak sa však pozrieme na vývoj podľa ročníkov štúdia, počet študentiek je stabilnejší, aj keď veľmi nízky.

počty študentov maturitných zdravotníckych odborov pocty-studentov/vyvoj-stredoskolskych-zdravotnickych-odborov-internych-studentov-rocnikov

Pomaturitné štúdium

Absolventi a absolventky stredoškolského štúdia s maturitou môžu ďalej pokračovať v pomaturitnom vzdelávaní. Jeho zloženie sa posledné roky výrazne menilo. Študijný odbor ošetrovateľstva sa študuje aj na vysokej škole, má ako jediný z hore uvedených aj titul bakalár, napriek tomu, že dĺžka i náročnosť pomaturitného a vysokoškolského štúdia sú podobné.

pomaturitní študenti podľa špecializácií pocty-studentov/vyvoj-pomaturitnych-zdravotnickych-odborov-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie
rokdiplomovaná všeobecná sestrapraktická sestrazdravotnícky asistentošetrovateľstvospolu
200975050713091891
201093077110841948
201111409938641971
201213608988271861
201314008877991826
201412607468611733
201510608288971831
201611108228981831
20179608848201800
20188608647911741
2019594493688021678
20204979909101758
202100010081008
Priemer92966599131760

V štruktúre študentov je veľký rozdiel medzi interným a externým štúdiom. Na internom štúdiu prevláda ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra, na externom štúdiu pomaturitné odbory praktická sestra (resp zdravotnícky asistent) a ošetrovateľstvo.

externý pocty-studentov/vyvoj-pomaturitnych-zdravotnickych-odborov-externych-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie interný pocty-studentov/vyvoj-pomaturitnych-zdravotnickych-odborov-internych-studentov-v-jednom-rocniku-specializacie

Bakalársky odbor ošetrovateľstvo

V študijnom odbore ošetrovateľstvo sa výrazne menila štruktúra interných a externých študentiek.

ošetrovateľstvo externe a interne pocty-studentov/vyvoj-bakalarskeho-odboru-osetrovatelstva-studentov-v-jednom-rocniku-druhu

Počet študentov v externých odboroch klesá. Obrovský nárast počtu externých študentiek bol dôsledok nových povinností sestier mať vysokoškolské vzdelanie.

pocty-studentov/vyvoj-bakalarskeho-odboru-osetrovatelstva-externych-studentov-v-jednom-rocniku-statnej-prislusnosti

Pri interných študentoch stúpa podiel študentov zo zahraničia, ktorí nezostanú pracovať v zdravotníckom systéme Slovenska.

pocty-studentov/vyvoj-bakalarskeho-odboru-osetrovatelstva-internych-studentov-v-jednom-rocniku-statnej-prislusnosti

Ako vidno z tohto prehľadu, vývoj počtu absolventiek, ktoré majú potenciál zostať v zdravotníckom systéme Slovenska, je:

  • okolo 1 000 absolventiek maturitného odboru praktická sestra (resp. zdravotnícky asistent),
  • okolo 800 absolventiek bakalárskych odborov ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra (z ktorých časť je z maturitných odborov podľa predošlého bodu),
  • (v externom systéme: okolo 900 absolventiek pomaturitnej praktickej sestry a vyše 100 absolventiek ošetrovateľstva)

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/30/studenti-sestry, doi:10.5281/zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/studenti-sestry
ikona Sestry

Sestry v zdravotníctve

Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov?. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .