qr kod na stranku

Podpora mobility zo strany zamestnávateľov: uskladnenie bicyklov

Zamest­návatelia majú povinnosť zabezpečiť možnosti na parkovanie bicyklov svojich zamestnancov, a to nielen počas týždňa mobility. Výrazná časť však túto povinnosť ignoruje.

Európsky týždeň mobility je kampaň o udržateľnej mestskej mobilite. Jedným zo spôsobov zlepšenia udržateľnosti mobility je podpora dochádzania bicyklom do práce. Jedným z problémov, s ktorým sa ľudia dochádzajúci na bicykli stretávajú, je možnosť bezpečného uskladnenia svojho bicykla v robote. Zákonník práce na tento problém pamätá a už desiatky rokov dáva povinnosť zamest­návateľom zabezpečiť uskladnenie bicyklov. Podľa § 151 odseku 3 zákonníka práce má túto povinnosť nielen voči svojim zamestnancom, ale aj voči všetkým ostatným osobám činným na jeho pracoviskách (najmä vyslaní pracovníci alebo pracovníci ADZ).

Ignorovanie tejto povinnosti má negatívne dôsledky pre zamest­návateľa. Podľa § 193 zákonníka práce preberá hmotnú zodpovednosť za uskladnené bicykle aj v prípade, že túto povinnosť vytvorenia možností uskladnenia bicyklov neponúka. Je preto v záujme zamest­návateľa pripraviť pohodlné a bezpečné miesto na uskladnenie bicyklov.

značka bicykel znacka-bicykel

Plnenie si tejto povinnosti zamest­návateľmi výrazne zaostáva za ideálom. Z trinástich slovenských ministerstiev si v roku 2014 túto povinnosť neplnilo 7 ministerstiev, rok pred tým 9. Preto, nielen v rámci týždňa mobility, vyzývame verejné i súkromné inštitúcie, aby plnili povinnosť zabezpečenia miesta na uskladnenia bicyklov a umožnili tak svojim zamestnancom zdravý, ekologický a ekonomický spôsob dopravy do zamestnania.


https://www.iz.sk/sk/spravy/povinnost-zamestnavatela-uskladnit-bicykle
ikona Dochádzanie za prácou

Dochádzanie za prácou

V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí.. . .