Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Mobilita pracovného trhu

Mobilita na trhu práce odráža schopnosť prispôsobovania pracovného trhu, ktorá má vplyv aj na pružnosť ekonomiky ako takej. Rozlišujeme priestorovú a štrukturálnu mobilitu. Priestorová mobilita súvisí s dochádzaním zamestnancov do práce, štrukturálna mobilita odráža schopnosť pracovnej sily meniť zamestnania medzi odbormi, či inak sa prispôsobovať novej práci a kvalifikácii.

Všeobecne prijímaná téza nízkej pracovnej mobility slovenského pracovného trhu je pravdepodobne spôsobená nízkou cenou práce a vysokými priamymi nákladmi na cestu do zamestnania. Ďalej možno predpokladať, že historická orientácia Slovenska na poľnohospodárstvo podmienila spätosť ľudí s pôdou, čo má za následok nízky objem predajov nehnuteľností a celkovo nízku úroveň sťahovania.

Neexistencia alebo len veľmi malé možnosti nájomného bývania, ktoré zároveň indukujú jeho vysokú cenu v parite k výške miezd, je jednou z prekážok vyššej pracovnej mobility. Cena za nájomné tiež koreluje s ekonomickou silou a atraktívnosťou regiónu naviazanou na výšku priemerných miezd. Rovnako ako aj zhoršovanie a oslabovanie podpory hromadnej dopravy v rurálnych regiónoch a slabé objektívne informácie o trhu nehnuteľností a nízky objem obchodu s nimi kladú isté prekážky pri sťahovaní sa za prácou.

V zmysle negatív ovplyvňujúcich pracovnú mobilitu v porovnaní zo zahraničím (najmä krajinami starej EU) je to pomer nákladov na cestovanie/mzda, horšie služby na poli dopravy, viac a väčšie rurálne oblasti a tiež menšie zastúpenie mestského obyvateľstva.

Z regionálneho pohľadu je najvyššia mobilita za prácou meraná ako podiel dochádzajúcich k ekonomicky aktívnym vykazovaná v okresoch Senec (51,4%), Pezinok (46,6%), Malacky (44,3%) a  Košice okolie (43,5). Táto skutočnosť je spôsobená blízkosťou ku ekonomicky silným centrám Bratislavy a Košíc, ktoré tvoria prirodzené spádové územie pre pracovnú silu. Naopak najnižšia je v okresoch Juhoslovenskej kotliny a Horného Zemplína, Banská Bystrica (22%), Komárno (22%) Rimavská Sobota (21,3%). Zlá situácia v okresoch Juhoslovenskej kotliny a Horného Zemplína je dôsledkom nedostatku a nízkej ceny práce v tomto regióne, keď sa ľudom neoplatí za prácou dochádzať, ako aj vyššou nezamestnanosťou.

Za regióny, v ktorých sa očakáva rast pracovnej mobility považujeme regióny, ktoré susedia so vznikajúcimi silnými ekonomickými centrami podporenými priamymi zahraničnými investíciami, ako Trnava či Žilina, ale aj celý región Považia.

Podpora a zlacnenie hromadnej dopravy, hustejšia a optimalizovaná sieť podporená súčasným rastom ekonomiky, môžu prispieť k zlepšeniu tohoto faktora. Investície do vedomostnej ekonomiky a orientácia na produkciu s vyššou pridanou hodnotou, ktoré samozrejme musia byť podporené zvyšovaním vedomostnej úrovne zamestnancov, povedú k rastu miezd a vyššej aktivite zamestnancov, ktorá vyvolá aj vyššiu pracovnú mobilitu. Na tomto poli môže významnú úlohu zohrať telecommuting, teda práca z domu, ktorá má vo vedomostnej ekonomike zmysel a zároveň eliminuje negatíva, ktoré prináša vysoká pracovná mobilita, ako dopravné problémy a hlavne vyššia záťaž životného prostredia spôsobená dopravou.

Časť práce bola použitá v denníku Pravda dňa 22.4.2006, Kariéra strana 22.

ikona Dochádzanie za prácou

Dochádzanie za prácou

V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje dva príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie za prácou na území Slovenska: Príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na dopravu do zamestnania. Oba tieto príspevky majú značné nedostatky.. . .


podobné správy: §53 Príspevok na dochádzku za prácou , §53b Príspevok na dopravu do zamestnania , §53a Príspevok na podporu mobility za prácou , Podpora mobility zo strany zamestnávateľov , Dochádzanie za prácou


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/mobilita-pracovneho-trhu

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%