qr kod na stranku

Vývoj príspevku na dochádzku

Výška príspevku na dochádzku sa zásadnejšie menila v mesiaci jún roku 2018. V zákone je definovaný v § 53.

§ 10 106/2013 Z.z. – vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Platnosť § 10 od 2023-01-01

§ 10 Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

(1) Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53  ods. 3 zákona za kalendárny mesiac pri všetkých odpracovaných pracovných dňoch zamestnancom v mesiaci v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti

a) nad 4 km do 10 km je najviac 30 eur,

b) nad 10 km do 20 km je najviac 40 eur,

c) nad 20 km do 30 km je najviac 60 eur,

d) nad 30 km do 40 km je najviac 75 eur,

e) nad 40 km do 50 km je najviac 80 eur,

f) nad 50 km do 60 km je najviac 95 eur,

g) nad 60 km do 80 km je najviac 105 eur,

h) nad 80 km do 100 km je najviac 125 eur,

i) nad 100 km do 150 km je najviac 150 eur,

j) nad 150 km do 200 km je najviac 185 eur,

k) nad 200 km je najviac 200 eur.

(2) Ak je počet odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci nižší ako počet pracovných dní v mesiaci, výška príspevku podľa odseku 1 sa pomerne kráti.

(3) Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

a) pracovná zmluva,

b) potvrdenie zamest­návateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.

Platnosť § 10 od 2018-06-01

§ 10 Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

(1) Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53  ods. 3 zákona za kalendárny mesiac pri všetkých odpracovaných pracovných dňoch zamestnancom v mesiaci v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti

a) nad 1 km do 4 km je najviac 15 eur,

b) nad 4 km do 10 km je najviac 30 eur,

c) nad 10 km do 20 km je najviac 40 eur,

d) nad 20 km do 30 km je najviac 60 eur,

e) nad 30 km do 40 km je najviac 75 eur,

f) nad 40 km do 50 km je najviac 80 eur,

g) nad 50 km do 60 km je najviac 95 eur,

h) nad 60 km do 80 km je najviac 105 eur,

i) nad 80 km do 100 km je najviac 125 eur,

j) nad 100 km do 150 km je najviac 150 eur,

k) nad 150 km do 200 km je najviac 185 eur,

l) nad 200 km je najviac 200 eur.

(2) Ak je počet odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci nižší ako počet pracovných dní v mesiaci, výška príspevku podľa odseku 1 sa pomerne kráti.

(3) Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

a) pracovná zmluva,

b) potvrdenie zamest­návateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.

Platnosť § 10 od 2013-05-01

§ 10 Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

(1) Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53  ods. 3 zákona za kalendárny mesiac v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti

a) od 5 km do 10 km je najviac 19 eur,

b) od 11 km do 20 km je najviac 33 eur,

c) od 21 km do 30 km je najviac 51 eur,

d) od 31 km do 40 km je najviac 68 eur,

e) od 41 km do 50 km je najviac 72 eur,

f) od 51 km do 60 km je najviac 88 eur,

g) od 61 km do 80 km je najviac 96 eur,

h) od 81 km do 100 km je najviac 116 eur,

i) od 101 km do 200 km je najviac 130 eur,

j) nad 200 km je najviac 135 eur.

(2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je

a) pracovná zmluva uzatvorená so zamest­návateľom,

b) potvrdenie zamest­návateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.


https://www.iz.sk/kalkulacka/prispevok-dochadzka/vyvoj
ikona Dochádzanie za prácou

Dochádzanie za prácou

V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí.. . .