Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Inkluzívne verejné obstarávanie

Inkluzívne verejné obstarávanie, ako súčasť inkluzívneho zamestnávania, je špeciálny typ verejného obstarávania, určený výhradne pre inkluzívne podniky. Inak povedané, právo účasti na inkluzívnom verejnom obstarávaní majú len záujemcovia, ktorí majú štatút inkluzívneho podniku. Podobne je možné zadanie zákaziek chráneným dielňam.

Inkluzívne verejné obstarávanie spĺňa niekoľko podmienok nevyhnutných pre zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti:

  • zákazky musia byť malé (maximálne 30 000 €, čo je práca pre cca 5 osôb z cieľovej skupiny na pol roka),
  • týchto obstarávaní musí byť veľa (desaťtisíce ročne),
  • zverejňujú sa v elektronickom trhovisku, ktorý zabezpečí, že o obstarávaní sa dozvedia všetky inkluzívne podniky (a tým vznikne reálna konkurencia na tomto trhu),
  • zadanie inkluzívneho verejného obstarávania musí zvládnuť každý, formulár musí byť jednoduchý,
  • vyhráva najnižšia cena (čo zabezpečí efektívne využitie verejných zdrojov, samozrejme, pri zachovaní hlavného cieľa: zamestnať cieľovú skupinu),
  • ak niekto poruší podmienky inkuzívneho trhu, stratí celú zákazku.

Cieľom uvedených podmienok je zabezpečiť jednoduchosť zadávania inkluzívnych verejných obstarávaní (aby ho dokázal vypísať každý v priebehu niekoľých minút), aby aj jeho získanie bolo technicky jednoduché (pri zachovaní reálnej ceny za zákazku), a hlavne, aby inkluzívny podnik nebol závislý od jednej zákazky, ale mal ich niekoľko navzájom sa prekrývajúcich. Uvedené podmienky dokážu zabezpečiť trhové fungovanie inkluzívneho trhu.

Inkluzívne verejné obstarávanie budú vyhlasovať organizácie verejnej správy a verejné a súkromné organizácie financované z verejných zdrojov. Toto sa týka najmä projektov, grantov a zákaziek, pri zadávaní ktorých musí byť napísané, ktoré rozpočtové položky má realizátor povinnosť objednať si v inkluzívnych podnikoch. Podmienkou je, aby zákaziek bolo dostatočne veľa.

Druhú možnosť sme nazvali sekundárne verejné obstarávanie. V skratke sa jedná o možnosť, dať realizátorovi zákazky povinnosť použiť na časť zákazky služby inkluzívnych podnikov. Na ktoré časti zákazky ich využije, ako ich vyberie, ako ich nakontrahuje je vec dodávateľa, avšak má povinnosť dodržať percento sumy zákazky.

Návrh legislatívneho znenia

Primárne inkluzívne verejné obstarávanie:

nový § číslo 102c Inkluzívne verejné obstarávanie

  • (1) Inkluzívne verejné obstarávanie je verejné obstarávanie vyhradené pre inkluzívne podniky realizované cez elektronické trhovisko s predpokladanou hodnotou zákazky do 20 000 eur.
  • (2) Na zmluvy uzatvorené podľa bodu (1) sa vzťahuje všeobecne záväzný právny predpis.

Sekundárne inkluzívne verejné obstarávanie:

Do § 34 sa vkladá bod (19), ktorý znie: „(19) Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk určiť minimálny podiel z celkovej hodnoty zákazky, ktorú úspešný záujemca má povinnosť realizovať formou subdodávky od inkluzívnych podnikov (podľa osobitého predpisu).“

Aktualizované: december 2013


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/inkluzivne-verejne-obstaravanie
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .