qr kod na stranku

Aktivačná činnosť

Aktivačná činnosť (volané aj aktivačné práce) sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené. Najkrajším dôkazom je asi táto reportáž z novembra 2008, ktorá ukazuje, ako pri aktivačnej činnosti vzniká rozdiel medzi papierom a realitou:

V reportáži našli obec Včelince (okres Rimavská Sobota), v ktorej sa aktivizovalo na aktivačnej činnosti vyše 100 ľudí. Akurát ich nikde nebolo vidno... Samozrejme, na papieri bolo všetko v poriadku, prezenčné listiny o aktivačnej práci podpísané, a preto tam kontrola nikdy nebola. Na druhý deň pri ohlásenej návšteve bola situácia úplne iná...

Aktuálna a historická legislatíva a štatistiky

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky vydal štúdiu, v ktorej štatisticky dokazuje neefektívnosť aktivačných prác a absolventskej praxe.

Aktivačná činnosť má veľa slabých stránok, ale žiadne silné. Najhoršie je, že aktivačné práce sú živnou pôdou pre korupčné správanie, nielen v praxi, ale už svojím nastavením.

Hlavné nedostatky aktivačných prác

Od roku 2007 sa snažíme o zmenu aktivačných prác, aby sa aspoň vzdialene podobali práci a zamestnaniu. V súčasnosti nemá aktivačná činnosť so zamestnaním nič spoločné:

  • nie je to zamestnanecký pomer,
  • ide o prácu 10 resp. 20 hodín týždenne (aj keď iba 2,9 % pracujúcich na Slovensku pracuje na iný ako plný pracovný úväzok),
  • miesto práce je v tej istej obci, ako je miesto bydliska (aj keď na otvorenom trhu treba dochádzať do zamestnania),
  • odkázanosť na jediného zamest­návateľa (ak chce ísť človek na aktivačné práce, existuje jediná osoba, čo mu to vie umožniť: starosta; neexistuje konkurencia zamest­návateľov),
  • závislosť zamest­návateľa od svojich zamestnancov (aktivační pracovníci sú voliči starostu; ak ich je dostatok, vedia ovplyvniť výsledok komunálnych volieb),
  • nízka odmena (keďže odmena za hodinu aktivačný prác je tretina minimálnej mzdy, teda hlboko pod dôstojnou mzdou, pracovníci nerealizujú práce kvalitne a kontrolóri tolerujú kratšiu reálnu prácu),
  • príjem z aktivačný prác je z legislatívneho pohľadu na úrovní dávok v hmotnej núdzi (nenastane teda reálne otestovanie existencie exekúcií),
  • absencia kontroly výstupov (keďže má zamest­návateľ ľudí zadarmo, aj keď ich nepotrebuje, nekontroluje, čo robia; toto má za dôsledok neefektivitu a stratu pracovných návykov).

Výška aktivačného príspevku

Platí odAktivačný príspevok
odhad od 1. 1. 202588,40 €
1. 10. 202386,80 €
15. 7. 202375,70 €

Návrh

Na riešenie tejto problematiky Inštitút zamestnanosti navrhuje zaviesť inkluzívny trh. Podstatná zmena, ktorú navrhujeme, je uzatváranie tejto zmluvy ako štandardnej pracovno-právnej zmluvy podľa zákonníka práce, odstránenie priameho vplyvu starostu na príjem svojich voličov a jednoduché rozšírenie na iné organizácie (ministerstvá, lesy, ...).

Správy o aktivačných prácach

26.01.2022 (link) : Štatistiky aktivačných prác – Ako sa vyvíjal počet ľudí na aktivačných prácach? Koľko ich je teraz? . . .

15.03.2019 (link) : Dávky v hmotnej núdzi – Aký je systém dávok v hmotnej núdzi na Slovensku? Ako sa ráta? Aké sú najnovšie údaje? . . .

23.08.2018 (link) : 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 417/2013 Z.z. z 26. novembra 2013, aktuálne znenie . . .

10.12.2017 (link) : Aktivačný príspevok – legislatíva – Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi . . .

01.08.2017 (link) : § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby – § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj – § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj zákona o službách zamestnanosti . . .

12.01.2012 (link) : Zle nastavená absolventská prax – Nastavenie absolventskej praxe podľa zákona o službách zamestnanosti je veľmi zlé a priam navádza na jeho zneužívanie . . .

26.09.2011 (link) : Aktivačná činnost – čo píšu iní – O aktivačných prácach piše Inštitút zamestnanosti už dlhšie. Avšak rôzne názory o aktivačnej činnosti píšu aj iní zainteresovaní. Tu je priebežne dopĺňaný zoznam . . .

26.09.2011 (link) : SWOT analýza aktivačnej činnosti – Aktivačná činnosť, ako každý iný nástroj aktivnej politiky trhu práce, má svoje slabé aj silné stránky. Preto sme pripravili SWOT analýzu, ktorá popisuje (ne)výhody aktivačných prác. Slabých stránok je veľa, ale silných nie . . .

08.09.2011 (link) : Aktivačná činnosť – Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené . . .

27.06.2011 (link) : IFP o aktivačnej činnosti – Inštitút finančnej politiky vydal štúdiu, ktorá deklaruje veľku neefektívnosť aktivačných prác . . .

01.12.2009 (link) : Tlačová správa: Predlžovanie aktivačných prác je krokom späť – Predĺženie možnosti zúčastňovať sa na aktivačných prácach pre dlhodobo nezamestnaných je pre slovenských trh práce krokom späť. Predĺženie v rôznych podobách navrhujú súbežne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Návrhu na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti, ktorým by sa mala v stredu zaoberať vláda . . .

26.08.2008 (link) : Sociálne podniky sú dobrou náhradou za aktivačné práce – Zriaďovanie sociálnych podnikov považuje Inštitút zamestnanosti za dobrú náhradu za aktivačné práce, ktoré nezamestnaní doteraz vykonávali ako prostriedok na udržanie pracovných návykov . . .

27.08.2007 (link) : Pripomienky k aktivačným prácam, 2007 – V oblasti aktivačných prác, ako najvyužívanejšieho nástroja aktívnej politiky trhu práce, je niekoľko oblastí, ktoré radikálne znižujú účinnosť a napĺňanie cieľa tohto nástroja. Na naplnenie cieľa aktivačných činností, Inštitút zamestnanosti navrhuje zazmluvniť aktivačné práce ako štandardný pracovno-právny pomer medzi uchádzačom o zamestnanie a obcou. Túto pripomienku Inštitút zamestnanosti podal ako zásadnú . . .


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/aktivacne-prace