qr kod na stranku

Sociálne podniky sú dobrou náhradou za aktivačné práce

Inštitút zamestnanosti už dlhodobo poukazoval na fakt, že aktivačné práce tento účel nespĺňajú a je potrebné ich nahradiť efektívnejším nástorojom aktívnej politiky trhu práce. „Preto sme v novele zákona o službách zamestnanosti z mája tohto roka privítali zriaďovanie sociálnych podnikov ako nového a efektívnejšieho nástroja pre umiestňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce," uviedol Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.

Je pred­poklad, že sociálne podniky budú zriaďované najmä v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou a nižšou priemernou mzdou. Preto zneužívanie, tak ako to dnes uviedli niektoré médiá, nie je úplne reálne. Doba, počas ktorej môže UoZ pracovať v sociálnom podniku je maximálne jeden, resp. dva roky, pričom v druhom roku je už podpora od štátu na jedno pracovné miesto nižšia. „Treba pripomenúť, že mesačne stojí dlhodobo nezamestnaný verejné financie približne 10 až 11 tisíc Sk (331,94 až 365,13 eura) a priemerná výška príspevku bude okolo 13 tisíc Sk (431,52 eura), čo považujeme z pohľadu trhu práce za oveľa efektívnejšie a systémovejšie vynaložené finančné prostriedky," uviedol Michal Páleník.

Povinnosťou sociálnych podnikov bude tiež pomáhať jeho zamestnancom z radov uchádzačov o zamestnanie hľadať si prácu na otvorenom trhu práce. Okrem toho bude mať zamestnanec so zamest­návateľom, ktorým bude sociálny podnik, riadne podpísanú pracovnú zmluvu na plný úväzok na dobu určitú, z čoho mu budú vyplývať rovnaké pracovné povinnosti podľa Zákonníka práce ako zamestnancovi v ktoromkoľvek inom podniku. „Doteraz totiž platilo, že účastník aktivačných prác nebol nijako sankcionovaný za porušovanie pracovnej disciplíny, čo k budovaniu serióznych pracovných návykov rozhodne neprispievalo," upozornil Páleník.

Vytváranie a podpora sociálnych podnikov by sa mala posudzovať individuálne s ohľadom na ich prínos v regióne. „Tiež treba dávať pozor na to, aby sa sociálne podniky nestali konkurenciou pre už fungujúce podniky v regiónoch," dodal Páleník. Vytváranie sociálnych podnikov by malo byť adresne nastavené tak, aby sa podarilo reálne znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku, ktorá je naozaj problémom. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat má Slovensko jednoznačne najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných, je to až 70 % zo všetkých ľudí bez práce. Pre porovnanie, druhou krajinou s vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných je Bulharsko s 58,8 %.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/socialne-podniky-dobra-nahrada-za-aktivacne-prace