qr kod na stranku

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 .pdf .epub. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju. Časť grafov je priebežne aktualizovaná, časť je historická s údajmi z roku 2017. Zdrojom dát sú zväčša Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), štatistické ročenky stredného a vysokého školstva, alebo Štatistický úrad SR. Presný zdroj je uvedený pri každej tabuľke.

Dôsledkom starnutia na zdravotníctvo je, že v blízkej budúcnosti výrazne stúpne počet výkonov, ktoré budú v sektore zdravotníctva vykonávané. Rovnako aj v oblasti dlhodobej starostlivosti.

Podrobnejšie analýzy za sestry, lekárov, farmáciezubárov.

Vekový vývoj sanitárov Farmaceutické profesie Vekový vývoj farmaceutiek Vekový vývoj nezdravotníckych profesií Demografia podľa ekonomickej aktivity Zdroje dát Stomatologické profesie Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier Počet študentiek farmácie Počet študentov stomatologických odborov Počet študentov všeobecného lekárstva Demografický vývoj Slovenska Veková štruktúra lekárov v krajoch Veková štruktúra sestier v krajoch Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov Veková štruktúra lekárov Veková štruktúra sestier Veková štruktúra lekárov podľa zriaďovateľa Veková štruktúra sestier podľa zriaďovateľa Vývoj zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov bez lekárov a sestier Zdravotnícky personál Vývoj vzdelanostnej štruktúry sestier bez úplného stredného odborného vzdelania Vývoj vzdelanostnej štruktúry sestier Vekový vývoj zubných lekárov Vekový vývoj sestier Porovnanie vekovej štruktúry zubných lekárov Porovnanie vekovej štruktúry sestier Porovnanie štruktúry zamestnancov v zdravotníctve Počet zdravotníckych pracovníkov Počet zdravotníckeho personálu na 100 000 obyvateľov v krajoch Vekový vývoj pôrodných asistentiek Porovnanie počtu lekárov na 1000 obyvateľov Veková štruktúra podľa špecializácie lekárov Porovnanie vekovej štruktúry lekárov Vekový vývoj lekárov Celkový počet pracovníkov v zdravotníctve Počet iných pracovníkov v zdravotníctve

20.04.2023 (link) : Vekový vývoj sanitárov – Vekový vývoj sanitárov, kde vidíme postupný pokles sanitárov vo veku do 40 rokov . . .

20.12.2022 (link) : Farmaceutické profesie – Vývoj počtu pracovníkov farmaceutických profesií na Slovensku v profesii farmaceut a farmaceutický laborant . . .

11.12.2022 (link) : Vekový vývoj nezdravotníckych profesií – Vekový vývoj nezdravotníckych profesií, teda pozícií Technicko-hospodársky pracovník a Robotnícke povolanie a prevádzkový pracovník . . .

11.11.2022 (link) : Vekový vývoj farmaceutiek – Odzrkadlenie budúceho nárastu penzistov, resp. občanov vo veku 60+ môžeme pozorovať medzi zubnými lekármi od roku 2008 po rok 2017 . . .

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

24.01.2022 (link) : Demografia podľa ekonomickej aktivity – Demografický strom podľa ekonomickej aktivity za Slovensko opisuje, koľko ľudí v ktorej vekovej kategórii je pracujúcich, nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych . . .

20.01.2022 (link) : Stomatologické profesie – Vývoj počtu pracovníkov stomatologických profesií na Slovensku v profesii zubný lekár, zubný technik, dentálna hygienička a zubný asistent . . .

20.01.2022 (link) : Zdroje dát – Pri príprave grafov o starnutí a zdravotníctve sme vychádzali najmä z údajov NCZI, CVTI, Eurostatu a Štatistického úradu SR . . .

18.11.2021 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier – Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier v roku 2019 . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentiek farmácie – V roku 2020 študovalo v jednom ročníku farmaceutických odborov okolo 500 študentov a študentiek, pričom tento počet posledné roky klesá . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentov stomatologických odborov – Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti zubného lekárstva na Slovensku narástol na úroveň okolo 670. Rovnako rastie počet študnentov zubnej asistencie . . .

06.10.2021 (link) : Farmácia – Ako sa mení počet a štruktúra farmaceutiek? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov farmácie? . . .

06.10.2021 (link) : Zubári – Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva? . . .

04.05.2021 (link) : Lekári – Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch? . . .

18.02.2021 (link) : Počet študentov všeobecného lekárstva – Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva na Slovensku. Výrazne pribúda študentov cudzej štátnej príslušnosti, títo nezostanú pracovať v slovenskom zdravotníctve . . .

18.02.2021 (link) : Sestry v zdravotníctve – Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov? . . .

11.02.2021 (link) : Demografický vývoj Slovenska – Demografický vývoj na Slovensku vo vyšších vekových kategóriách . . .

10.02.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov v krajoch – Veková štruktúra lekárov v krajoch v roku 2021 . . .

09.02.2021 (link) : Veková štruktúra sestier v krajoch – Veková štruktúra sestier v krajoch v roku 2021 . . .

26.01.2021 (link) : Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov – Pomenovanie učebných odborov, ktoré študentom a študentkám umožnia pracovať na pozícii sestry, sa v nedávnej minulosti výrazne menilo. Celkovo je okolo 1 000 absolventiek štúdia maturitných odborov, okolo 800 absolventov interných pomaturitných odborov a okolo 1 000 externých pomaturitných odborov . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov – Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2021 . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra sestier – Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019 . . .

23.10.2019 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry zubných lekárov – Pri odchode zubných lekárov vo vekovej skupine 60+ do dôchodku sa dostupnosť tejto služby pravdepodobne zhorší . . .

11.09.2019 (link) : Vekový vývoj lekárov – Výrazná zmena vekovej štruktúry je pri pohľade na graf poukazujúci na porovnávanie vekovej štruktúry lekárov . . .

11.09.2019 (link) : Vekový vývoj pôrodných asistentiek – Zároveň so starnúcou populáciou na Slovensku sa zvyšuje vekový priemer pôrodných asistentiek . . .

03.09.2019 (link) : 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier – 30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju . . .

Zubári Sestry v zdravotníctve Lekári

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier , ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30, doi:10.5281/​zenodo.6079128

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .