qr kod na stranku

Zdroje dát

Pri príprave grafov o starnutí a zdravotníctve sme vychádzali najmä z údajov NCZI, CVTI, Eurostatu a Štatistického úradu SR.

NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Zbiera a publikuje aj údaje o pracovníkoch v sektore zdravotníctva podľa vekovej štruktúry či profesie. Používame Zdravotnícku ročenku a výstup Pracovníci v zdravotníctve.

CVTI – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Okrem iného v Štatistických ročenkách sumarizuje a publikuje údaje o študentoch a absolventoch škôl.

ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Okrem iného zbiera a publikuje údaje o počte obyvateľov SR podľa vekových skupín či z výberového zisťovania pracovných síl.

Eurostat – Štatistický úrad Európskej únie koordinuje jednotlivé národné štatistické úrady tak, aby zozbierané údaje boli medzi krajinami konzistentné, spoľahlivé a dlhodobé. Okrem iného koordinuje aj výberové zisťovanie pracovných síl.

Tie z grafov, ktoré sa týkajú počtu zamestnancov v zdravotníctve, majú ako zdroj dát NCZI, grafy týkajúce sa počtu študentov či absolventov majú zdroj v CVTI. Údaje o počte obyvateľov majú zdroj ŠÚSR, demografický strom podľa ekonomickej aktivity vychádza z dát Eurostatu podľa VZPS.

Viac údajov

Viac údajov o starnutí populácie nájdete aj v sekcii ukazovateľov za EÚ. Publikujeme aj údaje o jednotlivých regiónoch EÚ (napr. aj demografické údaje, zamestnanosť v sektore zdravotníctva) či aj o regiónoch Slovenska.

Na spracovanie údajov sme použili programovací jazyk PHP a databázu PostgreSQL. Grafy boli tvorené v štatistickom balíku R.

Citovať ako: Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve - Zdroje dát, ISBN 978-80-223-5344-1, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, dostupné na https://iz.sk/​30/zdroje, doi:10.5281/​zenodo.6079128


https://www.iz.sk/30-grafov-o-zdravotnictve/zdroje