qr kod na stranku

Úloha sociálneho pracovníka

Pri jednotlivých zásadách viackrát spomíname úlohy sociálneho pracovníka, ktorý by mal osobám v hmotnej núdzi pomáhať s finančným hospodárením, koordináciou dlhodobých aktivít a tiež so zabezpečovaním základných požiadaviek tak, aby domácnosť fungovala. Sociálny pracovník by mal viesť osoby k zamestnanosti a čestnosti a pôsobiť ako účinný prvok pri pred­chádzaní vzniku kriminality a hlbších sociologických problémov. V neposlednom rade bude jeho úlohou motivovať mládež k lepším školským výsledkom a mimo­školským aktivitám. Na všetky tieto činnosti by mal mať dostatok času.

Vzhľadom na dôležitosť úlohy sociálneho pracovníka je nutné klásť veľké požiadavky na jeho odbornosť, ale najmä na jeho morálny kredit. Sociálni pracovníci musia vedieť pomôcť, avšak aby mohli pomáhať, budú si musieť najprv získať dôveru poberateľov dávok. Dôležité je uvedomiť si, že dôvera ani prvé výsledky sa nedajú dosiahnuť v priebehu niekoľkých mesiacov.

Fungovanie sociálnych pracovníkov ako zamestnancov úradov práce v súčasnosti nie je ideálne. Plnia skôr represívne úlohy bez primeraných kompetencií v oblasti pozitívnej motivácie. Toto je dané aj samotnými regulatívmi fungovania štátnych inštitúcií, kde je činnosť sociálnych pracovníkov financovaná zväčša na báze projektov, v dôsledku čoho je ich už i tak krátke funkčné obdobie často prerušované. Poradcovia na úradoch práce sa venujú len oblasti zamestnania a ich celkový počet je hlboko poddimenzovaný.

Vzhľadom na uvedené bude nutné vypracovať presné podmienky činnosti sociálnych pracovníkov, a taktiež koncept dlhodobo udržateľného financovania tak, aby táto činnosť mohla byť vykonávaná kvalitne.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/uloha-socialneho-pracovnika
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .