Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Osobný bankrot

Dlžoby časti obyvateľov sú také vysoké, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážu počas svojho života splatiť. Pri zachovaní týchto dlžôb je život dlžníka bez zmyslu a neproduktívny, keďže akoukoľvek svojou snahou si nedokáže zlepšiť svoj životný štandard. Štandardným riešením je osobný bankrot.

Na Slovensku poskytuje poradenstvo a zastupovanie pri osobnom bankrote výhradne Centrum právnej pomoci, ktoré má veľa pobočiek. Viac súčasnej právnej úprave.

Osobný bankrot môže navrhnúť fyzická osoba, hlavnou podmienkou je platobná neschopnosť.1 Zatiaľ čo v USA, Spojenom kráľovstve či Nemecku ide o bežnú formu oddlžovania osôb, u nás je táto možnosť stále málo využívaná. Dôvodov je niekoľko.

Dlžník musí vlastniť určitý – nie zanedbateľný – majetok. Na vyhlásenie tzv. malého konkurzu, ktorý predchádza osobnému bankrotu, je potrebný majetok v minimálnej hodnote 1659,70 eur a dlžník musí preukázať schopnosť uhradiť preddavok na odmenu správcovi vo výške 663,88 eur.

Na konci každého roka hradí dlžník správcovi sumu, z ktorej správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne uspokojuje veriteľov. Výšku tejto sumy stanovuje súd – nesmie byť vyššia ako 70 % dlžníkovho čistého ročného príjmu a nižšia ako 331,94 eur, čo predstavuje minimálnu výšku odmeny pre správcu. Konkrétnu výšku sumy dlžník vopred nepozná.

Proces oddlžovania je založený na sérii administratívnych úkonov, vyžaduje si aktívnu snahu a prísnu finančnú disciplínu dlžníkov. Nie každá žiadosť o oddlženie sa oddlžením končí úspechom.

Proces oddlžovania je časovo náročný. Ak abstrahujeme od súdnych prieťahov, malý konkurz trvá cca 3 roky a samotný bankrot zhruba ďalšie tri. Súdy pri posudzovaní žiadostí prihliadajú predovšetkým na to, či má dlžník platenú prácu, či prejavil poctivý zámer vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie veriteľov, či si plnil povinnosti počas konkurzu, a akým spôsobom je sformulovaný návrh na povolenie oddlženia. Len rok až dva trvá, kým súd rozhodne o vydaní povolenia na vyhlásenie bankrotu, pričom súdy návrhy vracajú aj pre maličkosti.

Vysporiadanie niektorých dlžôb sa môže skomplikovať. Problematické sú napríklad záväzky, v ktorých má dlžník aj ručiteľa – v takýchto prípadoch sám ručiteľ môže skončiť v bankrote. Ak sa dlh dotýka bezpodielového vlastníctva, treba toto najskôr zrušiť a následne vysporiadať.

Inštitút osobného bankrotu sa v praxi SR využíva od roku 2007,3 no pravdepodobne aj vzhľadom na uvedené skutočnosti sa veľkej popularite neteší. Pre ilustráciu, v susednom Česku bolo v 1. štvrťroku 2013 vyhlásených 51-násobne viac osobných bankrotov ako u nás. Počas prvého polroka 2013 bolo v SR vyhlásených 174 osobných bankrotov, najviac, 39 v Banskobystrickom samosprávnom kraji.4 V 1. štvrťroku 2014 počet osobných bankrotov medziročne klesol o jeden – na 89 bankrotov. Najvyšší počet bankrotov bol opäť zaznamenaný v Banskobystrickom kraji (15 bankrotov), ďalej v Trenčianskom a Žilinskom kraji (v oboch 14 bankrotov). Zatiaľ čo na Slovensku v tomto období pripadali na 100 000 obyvateľov necelé 2 bankroty, v Českej republike ich bolo takmer 50.

Je zrejmé, že osobný bankrot v našej krajine nie je pre každého. Zadlžení sú však aj ľudia, ktorí tých pár stoviek eur potrebných na úhradu bankrotu nemajú, a ktorí by miernejšie podmienky iste privítali.

Cieľom zmien v osobnom bankrote je také nastavenie, aby dával primeranú šancu na začiatok nového života.

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .


podobné správy: Najväčšie výzvy vlády , Úloha sociálneho pracovníka , Administratívna nenáročnosť , Riešenie špecifických prípadov , Zrušenie priestupkovej imunity


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/osobny-bankrot
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko