qr kod na stranku

Osobný bankrot

Dlžoby časti obyvateľov sú také vysoké, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážu počas svojho života splatiť. Pri zachovaní týchto dlžôb je život dlžníka bez zmyslu a neproduktívny, keďže akoukoľvek svojou snahou si nedokáže zlepšiť svoj životný štandard. Štandardným riešením je osobný bankrot.

Na Slovensku poskytuje poradenstvo a zastupovanie pri osobnom bankrote výhradne Centrum právnej pomoci, ktoré má veľa pobočiek. Viac o súčasnej právnej úprave.


Osobný bankrot môže navrhnúť fyzická osoba, hlavnou podmienkou je platobná neschopnosť. Zatiaľ čo v USA, Spojenom kráľovstve či Nemecku ide o bežnú formu oddlžovania osôb, bola táto možnosť do roku 2017 veľmi málo využívaná. Dôvodov bolo niekoľko. Dlžník musel vlastniť určitý – nie zanedbateľný – majetok. Na vyhlásenie tzv. malého konkurzu, ktorý pred­chádza osobnému bankrotu, bol potrebný majetok v minimálnej hodnote 1659,70 € a dlžník musel preukázať schopnosť uhradiť pred­davok na odmenu správcovi vo výške 663,88 €.

Na konci každého roka hradil dlžník správcovi sumu, z ktorej správca po odpočítaní svojej odmeny pomerne uspokojuje veriteľov. Výšku tejto sumy stanovuje súd – nesmie byť vyššia ako 70 % dlžníkovho čistého ročného príjmu a nižšia ako 331,94 €, čo pred­stavuje minimálnu výšku odmeny pre správcu. Konkrétnu výšku sumy dlžník vopred nepozná.

Proces oddlžovania je založený na sérii administratívnych úkonov, vyžaduje si aktívnu snahu a prísnu finančnú disciplínu dlžníkov. Nie každá žiadosť o oddlženie sa oddlžením končí úspechom.

Inštitút osobného bankrotu sa v praxi SR využíva od roku 2007. Pre ilustráciu, v susednom Česku bolo v 1. štvrťroku 2013 vyhlásených 51-násobne viac osobných bankrotov ako u nás. Počas prvého polroka 2013 bolo v SR vyhlásených 174 osobných bankrotov, najviac, 39 v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V 1. štvrťroku 2014 počet osobných bankrotov medziročne klesol o jeden – na 89 bankrotov. Najvyšší počet bankrotov bol opäť zaznamenaný v Banskobystrickom kraji (15 bankrotov), ďalej v Trenčianskom a Žilinskom kraji (v oboch 14 bankrotov). Zatiaľ čo na Slovensku v tomto období pripadali na 100 000 obyvateľov necelé 2 bankroty, v Českej republike ich bolo takmer 50.

Zmenou legislatívy od roku 2017 sa situácia dramaticky zmenila. Počas prvých deviatich mesiacov novej legislatívy (od marca do novembra 2017) bolo priznaných vyše 6000 nárokov na konkurz. To je viac ako 20-násobný nárast oproti roku 2014.

Cieľom zmien v osobnom bankrote je také nastavenie, aby dával primeranú šancu na začiatok nového života.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/osobny-bankrot
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .