Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Dobrá práca

Fenoménom v oblasti slovenského trhu práce je v súčasnosti zamestnávanie pracovníkov na dohodu a formou (nútenej) živnosti. Určiť jednoznačné výhody a nevýhody týchto foriem zamestnania oproti klasickému pracovnému pomeru nie je jednoduché, ich aplikáciou v praxi však môžeme identifikovať výhody najmä na strane zamestnávateľa a slabšiu ochranu práv na strane zamestnanca. Z uvedeného dôvodu je z pohľadu zamestnanca výhodnejšie zamestnanie sa formou klasického pracovného pomeru. Zamestnanec v pracovnom pomere má totiž zákonný nárok na rôzne sociálne benefity, akými sú napr. stravné, materská a rodičovská dovolenka či nárok na zabezpečenie vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Zákonník práce taktiež definuje podmienky odmeňovania zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere, nárok na dovolenkuprestávky v práci. Na rozdiel od živnostníkov, ktorí za škody ručia celým svojím majetkom, ručenie zamestnanca pracujúceho na základe pracovného pomeru je obmedzené.

Pri ukončení pracovného pomeru, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, vznikajú zamestnancom určité nároky. Ide v prvom rade o odstupnéodchodné, ale aj o nárok na výplatu mzdynárok na výplatu náhrady mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru. V prípade, ak zamestnanec v dobe ukončenia pracovného pomeru nemal vyčerpanú dovolenku za daný kalendárny rok, vzniká mu nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Zamestnávateľ je zo zákona povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, a ak o to zamestnanec požiada, tak i pracovný posudok.

Dokumenty

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .


podobné správy: Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti , ecosoc ehsv info qeaa16008skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16007skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16006skn (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa16002skn (pdf)


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

apríl 2018: počet UoZ na úradoch práce: 183518, z toho 78819 dlhodobo, miera 6.7% (2.9% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 21.5% (13.0%), Revúca 20.4% (10.9%), Kežmarok 17.5% (9.3%), Rožňava 17.1% (9.8%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.4%, Trnava 2.4%, Trenčín 2.6%, Hlohovec 2.6%, Galanta 2.6%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko