qr kod na stranku

Inštitút zamestnanosti

slider

Inštitút zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti je občianske združenie,
mimovládna nezisková nezávislá organizácia,
predmetom činnosti ktorej je výskum
O NÁS

O inkluzívnom zamestnávaní

ikona Integračná suma

Integračná suma

Integračná suma opisuje sumu, ktorá sa použije na mzdy ľudí z cieľovej skupiny inkluzívneho trhu.. . .

ikona Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti.. . .

ikona Správy

Správy o inkluzívnom zamestnávaní

Priebežne aktualizované správy o inkluzívnom zamestnávaní.. . .

Novinky o inkluzívnom zamestnávaní

07.03.2023 (link) : Konferencia Spiš a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Kežmarku dňa 17. 4. 2023 doobeda konferenciu Spiš a jeho trh práce . . .

07.11.2022 (link) : Konferencia Novohrad a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Lučenci dňa 21. 11. 2022 poobede konferenciu Novohrad a jeho trh práce . . .

26.03.2022 (link) : Požiadavky na inkluzívny trh – Pri nastavovaní inkluzívneho trhu sme vychádzali z analýz terajšej politiky zamestnanosti tak, aby sme odstránili ich nedostatky. Požiadavky, ktoré na inkluzívny trh, ako nástroj politiky zamestnanosti, kladieme: . . .

O starnutí populácie

ikona 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju.. . .

ikona Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2. . .

ikona Reforma dôchodkového systému

Reforma dôchodkového systému

Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti, 9. 12. 2020 o reforme dôchodkového systému, v ktorej navrhujeme niekoľko zmien.. . .

08.06.2022 (link) : (eng)aging! 2022 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2022 zo dňa 8. júna 2022 v Prahe . . .

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

06.10.2021 (link) : Zubári – Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva? . . .

06.10.2021 (link) : Farmácia – Ako sa mení počet a štruktúra farmaceutiek? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov farmácie? . . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Učebnica mzdovej kalkulačky vo formáte na tlač. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. . .

ikona Zo špeciálnej školy do normálnej

Zo špeciálnej školy do normálnej

V súvislosti s konaním Európskej komisie voči Slovenskej republike vo veci segregácie rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní a ich nezákonného zaraďovania do špeciálnych škôl sa vynárajú otázky, aké sú možnosti preradenia žiaka zo špeciálnej školy do bežnej základnej. Preto navrhujeme zmeniť koncept diagnostikovania detí pred nástupom do základnej školy, posilniť kapacity asistentov pedagógov na základných školách, aby bolo možné integrovať čo najviac žiakov s variantom A, zaviesť komunitné služby s cieľom pomôcť preniesť deti zo špeciálnej školy.. . .

ikona Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická

Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická

Vzdelávacie programy sú akoby dušou každej strednej odbornej školy. Na základe týchto dokumentov sú potom vzdelávaní študenti v rôznych učebných a študijných odboroch. Každý takýto vzdelávací program má za cieľ pripraviť jednotlivca po odbornej stránke pre vstup na pracovný trh. Existujú však v našom vzdelávacom systéme učebné odbory, ktoré jednotlivcov na vstup na pracovný trh nepripravujú, a teda jedna zo základných funkcií vzdelávacieho systému sa neplní. Takýmto učebným odborom je napríklad praktická žena.

. . .
ikona Podrobné štatistiky NRO

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov.. . .

ikona Vzdelávanie nezamestnaných

Vzdelávanie nezamestnaných

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .

ikona Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí predtým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, ako sa vám oplatí pracovať.. . .

ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

nové články:

05.05.2023 (link) : Doba evidencie na úrade práce – Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým ťažšie je pre neho získanie a udržanie zamestnania. Všeobecne akceptovanou hranicou je 12 mesiacov – ak človek nepracoval rok, je dlhodobo nezamestnaný. Z týchto dôvodov by mal štát finančne aj nefinančne podporovať zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných tak, aby vyrovnal znevýhodnenie týchto ľudí . . .

20.04.2023 (link) : Vekový vývoj sanitárov – Vekový vývoj sanitárov, kde vidíme postupný pokles sanitárov vo veku do 40 rokov . . .

23.03.2023 (link) : Podporte vydadnie učebnice mzdovej kalkulačky 2023 – V apríli 2023 vydávame nového sprievodcu dávkového, odvodového a daňového systému Slovenska – učebnicu mzdovej kalkulačky 2023 . . .

24.02.2023 (link) : Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci – rok 2021 – Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci za rok 2021 . . .

05.02.2023 (link) : PN, nemocenske a OČR – Dávky v práceneschopnosti či ošetrovné sú súčasťou nemocenského poistenie, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia . . .

04.02.2023 (link) : Vysoká škola – Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC . . .

17.01.2023 (link) : Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023 – Medzi rokmi 2021 a 2023, teda od vydania predošlej Učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku. Predkladaná učebnica ich zohľadňuje . . .

15.01.2023 (link) : Nárazovosť príjmov zo zamestnania – Zamestnanec si môže určiť, či bude mať pracovných príjem pravidelne v (skoro) rovnakej výške, alebo časť príjmu bude mať vyplatenú nárazovo v čase daňového priznania . . .

13.01.2023 (link) : Zdravotné poistenie – Zdravotné poistenie zabezpečuje (skoro) bezplatné ošetrenie u lekárov. Odvody do zdravotného poistenia sú vo výške 4 % hrubej mzdy pre zamestnanca a 10 % pre zamestnávateľa . . .

Na stránke Inštitútu zamestnanosti si môžete pozrieť popisciele Inštitútu zamestnanosti, ako i zoznam spolupracovníkovpartnerských inštitúcií. V prípade otázok, neváhajte nás kontaktovať. Budeme prinášať aj pravidelné stanoviská a správy k vyznamným správam a zmenám v oblasti trhu práce.

rýchla navigácia:


https://www.iz.sk/

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/ krátka url: http://iz.sk/

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android