qr kod na stranku

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky. Podrobnejšie analýzy za sestry, lekárovzubárov.

Zubári Sestry v zdravotníctve Lekári

30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier

Vekový vývoj sanitárov Farmaceutické profesie Vekový vývoj farmaceutiek Vekový vývoj nezdravotníckych profesií Demografia podľa ekonomickej aktivity Zdroje dát

18.06.2023 (link) : (eng)aging! 2023 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2023 v Prahe zo dňa 19. júna 2023 . . .

18.06.2023 (link) : Podiel dožitia v zdraví mužov a žien – rok 2021 – Podiel dožitia v zdraví mužov a žien za rok 2021 . . .

18.06.2023 (link) : Porovnanie dôb dožitia – Porovnanie dôb dožitia vo veku 50 rokov . . .

01.06.2023 (link) : (eng)aging! – V dňoch 19. a 20. júna 2023 sa v Prahe koná konferencia (eng)aging!, na ktorej sa zúčastníme . . .

18.05.2023 (link) : Doba dožitia 50‐ročného človeka – rok 2021 – Doba dožitia 50‐ročného človeka za rok 2021 . . .

18.04.2023 (link) : Doba dožitia 50‐ročného v zdraví – rok 2021 – Doba dožitia 50‐ročného v zdraví za rok 2021 . . .

08.06.2022 (link) : (eng)aging! 2022 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2022 zo dňa 8. júna 2022 v Prahe . . .

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

06.10.2021 (link) : Farmácia – Ako sa mení počet a štruktúra farmaceutiek? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov farmácie? . . .

06.10.2021 (link) : Zubári – Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva? . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

04.05.2021 (link) : Lekári – Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch? . . .

18.02.2021 (link) : Sestry v zdravotníctve – Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov? . . .

11.02.2021 (link) : Demografický vývoj Slovenska – Demografický vývoj na Slovensku vo vyšších vekových kategóriách . . .

05.02.2021 (link) : Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia – V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra sestier – Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019 . . .

09.12.2020 (link) : Reforma dôchodkového systému – Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti, 9. 12. 2020 o reforme dôchodkového systému, v ktorej navrhujeme niekoľko zmien . . .

08.12.2020 (link) : TK: Reforma dôchodkového systému – Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na tlačovú konferenciu Reforma dôchodkového systému, na ktorej pred­stavíme náše návrhy na úpravy a doplnenia návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorá sa bude konať dňa 9. 12. 2020 . . .

30.09.2020 (link) : Vytváranie pracovných miest a podpora pracovného trhu v oblasti dlhodobej starostlivosti – Vytváranie pracovných miest a podpora pracovného trhu v oblasti dlhodobej starostlivosti . . .

30.09.2020 (link) : Súbeh dôchodkov a mzdy – Európska, ale aj slovenská populácia starne. Pribúda počet obyvateľstva staršieho ako 60 rokov a súbežne sa rodí menej detí. Slovenská populácia sa nutne musí pripravovať na všetky aspekty, ktoré so sebou starnutie populácie prináša. V súčasnej dobe sme svedkami toho, že mnohí seniori popri poberaní dôchodku aj pracujú. Ich motivácia pracovať je rôzna, od začlenenia do spoločnosti a prirodzeného ľudského kontaktu, až po nízky dôchodok a túžbu privyrobiť si. Dôsledkom je, že príjem týchto dôchodcov počas prvých rokov poberania dôchodku výrazne narastie, avšak potom príde k jeho drastickému poklesu. Cieľom analytického materiálu je pred­staviť spôsoby, ako tomuto poklesu príjmu čeliť . . .

29.09.2020 (link) : Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku – V súčasnosti je tretina študentov lekárskych fakúlt cudzincami, ktorí určite nezostanú pracovať v zdravotníctve na Slovensku. Títo zahraniční absolventi sa po ukončení štúdia v anglickom jazyku vracajú do krajiny svojho pôvodu. Vzhľadom na rastúce požiadavky na zdravotnícky systém Slovenska a obmedzené kapacity lekárskych fakúlt preto navrhujeme zrušiť možnosť štúdia medicíny v anglickom jazyku pre cudzincov . . .

25.09.2020 (link) : Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku – Reguláciou možnosti štúdia všeobecného lekárstva v anglickom jazyku je možné dosiahnuť požadovaný stav absolventov, ktorí budú v budúcnosti realizovať svoju prax na území Slovenskej republiky a tým nahradiť na trhu práce časť lekárov v dôchodkovom veku . . .

24.09.2020 (link) : Reforma dlhodobej starostlivosti – Dokument Slovensko 2.0 od MFSR definuje viacero priorít, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Z nášho pohľadu absentuje najmä riešenie problematiky dlhodobej starostlivosti, regionálnych rozdielov a zapájania ľudí najviac vzdialených od trhu práce. Týmto témam sa Inštitút zamestnanosti venoval v rámci svojho projektu Efektívnej verejnej správy. Preto pred­kladáme nasledovné návrhy, ktoré riešia uvádzané problémy. V rámci projektu pred­kladáme riešenia aj iných problémov, ktoré pred­stavujeme na konferencii . . .

24.09.2020 (link) : Koncepcia dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti – Základom koncepcie dlhodobej starostlivosti v rámci financovania je zavedenie príspevku na nesebestačnosť ako novej štátnej dávky, s ktorou súvisí aj zavedenie nového odvodu na nesebestačnosť. Tento sme koncipovali rovnako, ako je v Nemecku, na úrovni 1,5 % hrubej mzdy. Zároveň so zvyšovaním odvodového zaťaženia uvažujeme o znížení dane z príjmu na 18,5 %. Toto zníženie kompenzuje nižšie povinnosti obcí a VÚC v oblasti dlhodobej starostlivosti. Zároveň sa ukotví preplácanie všetkých ošetrovateľských výkonov zo zdravotných poisťovní tak, ako je to pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti . . .

23.09.2020 (link) : Financovanie dlhodobej starostlivosti a analýza zamestnanosti na Slovensku – Z pohľadu prechodu na štátnu dávku príspevok na nesebestačnosť by zároveň prechodom prijímateľov dlhodobej starostlivosti do domáceho prostredia bolo možné vytvoriť viac ako 30-tisíc pracovných miest . . .

23.09.2020 (link) : Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku – Z hľadiska dlhodobej starostlivosti je potrebné prihliadať na špecifické potreby jednotlivých skupín prijímateľov. Je preto potrebné podrobne analyzovať situáciu ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť s prihliadnutím na riešenia, ktoré prinášajú vysokú mieru pomoci s cieľom navrhnúť primerané opatrenia. Štát v súčasnosti v nedostatočnej miere pristupuje k svojim záväzkom z pohľadu ústavných práv a prijatých záväzkov. Populácia vo všeobecnosti starne, čo vyvoláva stále vyššiu potrebu pre spoločnosť riešiť dlhodobú starostlivosť. Na jednej strane bude narastať počet osôb, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, v tom istom čase však počet tých, ktorí budú schopní poskytnúť túto starostlivosť, bude klesať . . .

22.09.2020 (link) : TK: reforma dlhodobej starostlivosti – Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na tlačovú konferenciu Reforma dlhodobej starostlivosti, na ktorej pred­stavíme náš návrh na riešenie financovania dlhodobej starostlivosti a návrh na spôsob zapájania ľudí najviac vzdialených od trhu práce do ekonomiky . . .

22.09.2020 (link) : Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku – Inštitút zamestnanosti odporúča znížiť počet študentov iného štátneho občianstva v študijnom odbore všeobecné lekárstvo formou zrušenia alebo obmedzenia možnosti štúdia pred­metného odboru v anglickom jazyku, nakoľko absolventi s iným štátnym občianstvom ďalej nevykonávajú lekársku prax na Slovensku, ale vracajú sa do rodných krajín. Takýchto absolventov iného štátneho občianstva bolo v roku 2019 330, pričom domácich absolventov 545, čo pred­stavuje približne jednu tretinu všetkých absolventov. Takéto čísla sú pre slovenský trh práce so zdravotníckym personálom vzhľadom na demografiu populácie alarmujúce . . .

21.09.2020 (link) : Konferencia: Dôsledky starnutia populácie – Pozývame Vás na záverečnú konferenciu projektu Politiky zamestnanosti. Uskutoční sa v piatok 25. 9. 2020 doobeda online a v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

03.08.2020 (link) : Sporenie na dôchodok – Zamestnanec má viacero možností, ako sporiť na svoj dôchodok, ide najmä o prvý, druhý a tretí pilier. Takisto má viacero možností, ako svoj dôchodok zvýšiť . . .

19.05.2020 (link) : Miera nezamestnanosti – nad 55 rokov – 4. kvartál 2023 – Miera nezamestnanosti – nad 55 rokov za 4. kvartál 2023 . . .

12.05.2020 (link) : Miera náhrady miezd dôchodkami – ženy – rok 2023 – Miera náhrady miezd dôchodkami – ženy za rok 2023 . . .

05.05.2020 (link) : Základné ukazovatele za regióny Slovenska – Základné ukazovatele o regiónoch Slovenska, ako napríklad počet obyvateľov, počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti . . .

03.04.2020 (link) : Aké sú a aké by mali byť verejné výdavky na sociálne služby? – Dlhodobá starostlivosť – jej financovanie a poskytovanie. Aká alternatíva sa dá „ušiť“ pre Slovensko? Viliam Páleník . . .

28.02.2020 (link) : Vzdelávanie sestier – Materiál analyzuje súčasný stav vzdelávania ošetrovateľského personálu v zdravotníctve, ako jedného z najdôležitejších indikátorov pre budúci stav ošetrovateľského personálu . . .

25.02.2020 (link) : Zdravotný stav obyvateľstva SR za rok 2019 – Dokument State of Health in the EU 2019 uvádza, že Slovensko síce prešlo za posledných 15 rokov svojej existencie pozitívnymi zmenami, čo sa týka zdravotného stavu obyvateľstva, no stále v mnohých aspektoch zaostávame za priemerom EÚ. V správe sa taktiež uvádza, že napriek prijímaným reformám, ktoré majú pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva, si vyžaduje naše zdravotníctvo sústavné zlepšovanie efektívnosti systému zdravotnej starostlivosti . . .

12.02.2020 (link) : Stav ošetrovateľstva na Slovensku – Povolanie sestry je jednou z kľúčových pozícií v slovenskom zdravotníctve. V našej spoločnosti je vo všeobecnosti vnímané ako dôležité, nedostatkové a nedocenené. Cieľom tohto koncepčného materiálu je stručne zosumarizovať relevantnú pojmovú legislatívu, konfrontovať uvedené vnímanie s dostupnými empirickými údajmi, ale aj skúsenosťami a názormi samotných sestier s vyústením do návrhov viacerých potrebných riešení . . .

11.02.2020 (link) : Zmeny platových podmienok sestier – Na základe dlhodobej komunikácie so sestrami v rámci Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sme navrhli nasledovné zmeny v platových podmienkach. Tento materiál je dôležitý pre tvorbu modelu výdavkov, ktoré bude potrebné vynaložiť v dôsledku starnutia populácie. Bez určenia výšky výdavkov, ktoré bude nevyhnutné vymedziť na platy sestier, nie je možné stanoviť udržateľnosť zdravotníckeho systému . . .

10.02.2020 (link) : Študentské požičky pre študentov odborov ošetrovateľstva – Študentské pôžičky pre študentov odboru ošetrovateľstvo by mali motivovať absolventov štúdia zostať na Slovensku a zároveň podporiť ich rozhodnutie ísť študovať ošetrovateľstvo. Materiál modeluje výdavky na daný nástroj verejnej politiky. Finančné náklady daného nástroja budú zarátané do celkového modelu rastu výdavkov na zdravotníctvo v rámci starnutia populácie . . .

07.02.2020 (link) : Súčasné názory sestier – Súčasné názory sestier na stav ošetrovateľstva na Slovensku. Prieskum zrealizovaný medzi sestrami v slovenskom zdravotnom systéme . . .

16.12.2019 (link) : Úvodná pred­náška k dlhodobej starostlivosti – 2019 november – Úvodná pred­náška k dlhodobej starostlivosti z konferencie Inštitútu zamestnanosti dňa 12. novembra 2019 . . .

22.11.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť si vyžaduje náš akútny záujem tu a teraz! – Na konferencii Inštitútu zamestnanosti sa opozícia zhodla na riešeniach dlhodobej starostlivosti . . .

14.10.2019 (link) : Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018 – Analyzujeme súčasné nastavenie financovania starostlivosti osôb spadajúcich do dlhodobej starostlivosti. Vzhľadom na cieľ projektu modelovať náklady dlhodobej starostlivosti je daný materiál základný údajový pohľad na vplyv starnutia populácie na dlhodobú starostlivosť . . .

09.10.2019 (link) : Konferencia: Dlhodobá starostlivosť – Dňa 12. 11. 2019 v Žiline organizoval Inštitút zamestnanosti konferenciu o dlhodobej starostlivosti vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

03.09.2019 (link) : 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier – 30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju . . .

03.09.2019 (link) : Index demografickej závislosti LAU 1 – Index demografickej závislosti LAU 1 v krajinách V4 . . .

03.09.2019 (link) : Index demografickej závislosti NUTS 3 – rok 2023 – Index demografickej závislosti NUTS 3 za rok 2023 . . .

02.09.2019 (link) : Index demografickej závislosti – rok 2023 – Index demografickej závislosti za rok 2023 . . .

28.08.2019 (link) : Koncepčné a analytické materiály – Koncepčné a analytické materiály v rámci projektu EVS Politiky zamestnanosti . . .

03.07.2019 (link) : Miera náhrady miezd dôchodkami – rok 2023 – Miera náhrady miezd dôchodkami za rok 2023 . . .

18.06.2019 (link) : Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? – Alexej Dobroľubov: Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? Konferencia 3.6.2019 . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo – Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

10.05.2019 (link) : Konferencia: Voľby do Europarlamentu 2019 – Dňa 15.5.2019 Slovenská sieť proti chudobe (SAPN) a Inštitút zamestnanost organizujú konferenciu: Voľby do Europarlamentu 2019, ktorá sa koná v Liptovskom Mikuláši . . .

07.05.2019 (link) : Konferencia EKOMSTAT – Srdečne vás pozývame na 33. vedeckú konferenciu EKOMSTAT 2019 s tematikou Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, ktorý sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach, v DSZSU v termíne od 2. júna do 5. júna 2019 . . .

04.04.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky, Nitra 2019 – Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia, RNDr. Viliam Páleník, PhD., 4. 4. 2019 . . .

04.04.2019 (link) : Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? – Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? Alexej Dobroľubov, . . .

21.03.2019 (link) : Konferencia: Zapájanie do trhu práce a starnutie populácie – Inštitút zamestnanosti dňa 4. 4. 2019 spoluorganizuje v Nitre konferenciu na tému Zamestnanosť a starnutie populácie . . .

22.12.2018 (link) : Historická dôchodková kalkulačka – Historická dôchodková kalkulačka, vďaka ktorej si viete pozrieť vypočítaný dôchodok v jednotlivých rokoch. Zaujímavé sú najmä zmeny okolo roku 2004 . . .

14.12.2018 (link) : Dôchodková kalkulačka – Dôchodková kalkulačka na orientačný výpočet starobného dôchodku pri rôznych scénaroch príjmov. Prvotná verzia . . .

28.11.2018 (link) : Analýza návrhov na zastropovanie odchodu do dôchodku z pohľadu skoršieho odchodu žien – Stratili ste sa v návrhoch na zmeny v dôchodkovom systéme, na zastropovanie dôchodkového veku? Prinášame krátky prehľad histórie a analýzu jednotlivých návrhov . . .

27.11.2018 (link) : Rieši dôchodkový strop aktuálne problémy starších pracujúcich? – Starnutie obyvateľstva a takzvaný strop na dôchodkový vek je častou témou uplynulých mesiacov. Dôležitý je aj ekonomický pohľad na vek odchodu do dôchodku a súbeh poberania starobného dôchodku a riadnej práce . . .

26.11.2018 (link) : Starnutie populácie – Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky . . .

23.11.2018 (link) : Sabatikal – Navrhujeme zavedenie sabatikalu do legislatívy tak, aby človek, čo dlhodobo pracoval (bol dôchodkovo poistený aspoň 9 rokov z posledných 10 rokov a posledných 5 rokov nečerpal sabatikal), po dohode so svojím zamest­návateľom (ktorý mu potom drží pracovné miesto) mohol ísť na oficiálny sabatikal. Počas neho by mal štatút medzi uchádzačom o zamestnanie (nemôže sa zamestnať inde, môže ísť na školenia) a osobou na materskej (zamest­návateľ drží pracovné miesto a človek je zdravotne poistený). Od Sociálnej poisťovne dostane dávku vo výške dávky v nezamestnanosti, avšak do dôchodku pôjde o obdobie sabatikalu neskôr. Sabatikal teda bude znamenať, že časť starobného dôchodku bude čerpať v aktívnom veku . . .

23.08.2018 (link) : 461/2003 Z.z. – zákon o sociálnom poistení – Zákon o sociálnom poistení číslo 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003, aktuálne znenie . . .

02.11.2016 (link) : Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 – Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 . . .

02.09.2014 (link) : Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? – Zborník z konferencie zo dňa 19-20. apríla 2013, vrátane pred­nášky Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky . . .

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia Vytváranie pracovných miest a podpora pracovného trhu v oblasti dlhodobej starostlivosti Simulácia populačných scenárov Simulácia základného scenára Charakteristika dlhodobého rastového modelu Slovenskej republiky Súbeh dôchodkov a mzdy Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku Koncepcia dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti Financovanie dlhodobej starostlivosti a analýza zamestnanosti na Slovensku Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku Vzdelávanie sestier Zdravotný stav obyvateľstva SR za rok 2019 Stav ošetrovateľstva na Slovensku Zmeny platových podmienok sestier Študentské požičky pre študentov odborov ošetrovateľstva Súčasné názory sestier Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018 Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana?

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/starnutie-populacie
ikona Politiky zamestnanosti

Projekt Politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti.. . .

ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .