qr kod na stranku

Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020

Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce.

Starnutie populácie

Starnutie populácie je problémom a výzvou celej Európy. Na Slovensku bude tento fenomén najsilnejší v EÚ. Silné povojnové ročníky odchádzajú do dôchodku a sú nahrádzané slabými porevolučnými. Starnutie populácie má niektoré výzvy, na ktoré musí vláda reagovať:

 • dostupnosť zdravotnej starostlivosti, nutné zvýšenie finančných a najmä personálnych kapacít (starší ľudia majú vyššie nároky na zdravotnú starostlivosť ako mladší)
 • udržateľnosť dôchodkového systému (na finančovanie súčasnej výšky dôchodkov potrebujeme zvýšiť odvody na 25 % a zároveň zabezpečiť zdroje na preklenutie problémov s tokom financií v dôsledku demografických zmien)
 • zabezpečiť naozaj dostupnú dlhodobú starostlivosť
 • pripraviť pracovnú silu tak, aby vedela nahrádzať ľudí odchádzajúcich do dôchodku
 • a využiť potenciál dodatočného dopytu plynúceho z väčšieho počtu starších ľudí (viac o striebornej ekonomike: Strieborná ekonomika)

Dlhodobá nezamestnanosť

Dlhodobá nezamestnanosť je dlhodobým biľagom spoločnosti a ekonomiky Slovenska. Za posledné 3 roky, sa štruktúra dlhodobej nezamestnanosti výrazne zhoršila (stúpol alebo zostal nezmenený počet nezamestnaných nad 3 roky, nad 4 roky, počet nízkovzdelaných nezamestnaných, počet nezamestnaných v hladových dolinách, ...). Celkový pokles nezamestnanosti ukrojil iba z tých najľahšie zamestnateľných (nezamestnaní jeden rok a jeden deň, nezamestnaní na západnom Slovensku). Na reálne zapojenie súčasných dlhodobo nezamestnaných je nutné:

 • zabezpečiť reálnu šancu na nájdenie si slušného pracovného miesta
 • spolupráca všetkých rezortov a subjektov verejnej správy (viac o inkluzívnom zamestnávaní)

Segregované komunity

Segeregované komunity a getá, okrem iných problémv, výrazne znižujú šance ich obyvateľov na nájdenie si pracovného miesta. Z atlasu rómskych komunít vieme, koľko ľudí v týchto segregovaných osadách býva (84 tisíc v Košickom kraji, 98 tisíc v Prešovskom, 57 tisíc v zbytku Slovenska). Zároveň vieme, koľko detí z týchto osád dosiahne počas nasledujúcich 4 rokov plnoletosť a bude im treba pomôcť zapojiť sa na trh práce: 24 tisíc (9 tisíc v Košickom kraji, 10 tisíc v Prešovskom a 5 tisíc v iných častiach SR). Sú nutné dlhodobé a najmä rozsahom primerané opatrenia na zlepšenie situácie.

prírastku dospelých ľudí v osadách prirastok-dospelych-v-osadach

Uľahčenie vstupu na trh práce

Veľa nezamestnaných ľudí má objektívne prekážky, ktoré im zamedzujú reálne participovať na trhu práce. Časť týchto prekážok je spôsobená absenciou politík štátu alebo absenciou ich realizácie. Bude treba:

 • prepojiť rodinný a pracovný život (najmä čiastkové úväzky vo verejnej správe, finančne príťažlivá možnosť práce na čiastkový úväzok, dostupnosť škôlok)
 • oddlžovanie a osobný bankrot (Poradenstvo s oddlžovaním, dlhy a exekútori bránia legálnej práce)
 • možnosti dlhodobej starostlivosti pre seniorov
 • verejná hromadná doprava (dostupnosť hladových dolín autobusmi alebo vlakmi nie je dostatočná)


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/najvascie-vyzvy-novej-vlady
ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .