qr kod na stranku

Kontrolné mechanizmy

Vzhľadom na fakt, že inkluzívne zamestnávanie bude financované z verejných prostriedkov, je potrebné zabezpečiť existenciu mechanizmov, ktoré budú dohliadať na proces vynakladania prostriedkov. Výhodou koncepcie inkluzívneho zamestnávania je, že nepredstavuje novinku v rámci kontroly, keďže bude realizovaná rovnakým spôsobom ako v podmienkach štandardného trhu služieb aj práce, kde štandardné mechanizmy kontroly už fungujú.

Vykonanie zákazy kontroluje obstarávateľ, ako v prípade akéhokoľvek iného dodávateľsko-odberateľského vzťahu. V oblasti obstarávania verejných služieb bude dohľad nad jednotlivými zákazkami vykonávať Úrad pre verejné obstarávanie. Inšpektorát práce má zodpovednosť za dodržiavanie pracovných podmienok (keďže sa jedná o štandardné pracovnoprávne vzťahy), rovnako i funkcia Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a daňového úradu zostane zachovaná.

Kontrolu integračnej sumy pre konkrétnu zákazku realizuje odberateľ. Keďže má finančné prostriedky účelovo viazané na vyplatenie integračnej sumy, bude kontrolovať či na faktúrach je táto suma deklarovaná v správnej výške.

Finančná správa bude kontrolovať či vystavené integračné sumy sú v súlade s maximálnou integračnou sumou daného podniku podniku. Toto je jednoducho a rýchlo kontrolovateľné cez prepojenie troch databáz:

  • vystavené integračné sumy cez kontrolné výkazy DPH,
  • zaplatené integračné sumy subdodávateľom cez kontrolné výkazy DPH,
  • vyplatené mzdy cez výkazy Sociálnej poisťovne,
  • príslušnosť toho-ktorého zamestnanca k cieľovej skupine cez databázy úradov práce či iné databázy (osoby po výkone trestu, azylanti, ...).

Takáto jednoduchá online kontrola umožní rýchle zistenie možných porušení zákona. Kontrola účtovnej evidencie podniku umožní spresniť výsledky online kontroly.

Uvedené mechanizmy nepredstavujú takmer žiadne novinky v oblasti kontroly a ani nové povinnosti pre spomínané orgány. Sú postavené na osvedčených princípoch kontroly trhu práce i služieb, čím sa zabezpečí transparentnosť inkluzívneho trhu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/kontrolny-mechanizmus
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .