qr kod na stranku

Administratívna nenáročnosť

Získanie potrebnej pomoci má byť primárne podmienené splnením obsahových podmienok, nie prekonaním administratívnych prekážok. Pomoc by mal dostať ten, kto ju reálne potrebuje, a nie ten, kto sa dokáže prehrýzť administratívou. Administratívna náročnosť pre potenciálneho poberateľa by mala byť čo najmenšia, a to aj za cenu zvýšenej administratívnej náročnosti na strane úradu.

Súčasná legislatívna úprava požaduje viacero administratívnych povinností (okrem tých spomenutých v kapitole Jednoduchšie verejné povinnosti), ktoré možno odstrániť. Či už ide o kratšie a prehľadnejšie tlačivá, zjednodušenie doručovania, alebo užšiu spoluprácu so sociálnym pracovníkom.

Administratívne úkony poberateľa majú aj svoje pozitívne aspekty – poberateľ vie, vďaka čomu mu stúpli príspevky a vie tak korigovať svoje správanie. Napríklad tlačená forma vysvedčenia dáva sociálnym pracovníkom priestor na osobnú pochvalu alebo pokarhanie.

Naopak, administratívna záťaž úradu by sa znižovať nemala, keďže je to práve úrad, ktorý rozhoduje o formálnom uznaní stavu hmotnej núdze. Úlohou úradu je dôkladne preverovať každú jednu žiadosť, pričom dôkladnosť môže byť zaručená len určitou (vhodnou) mierou administratívnej záťaže. V rámci nej by mali byť ošetrené aj prípady, ktoré súčasná legislatíva nerieši (nerieši dostatočne, resp. vôbec alebo nespravodlivo), avšak ktoré umožňujú prístup k pomoci aj neoprávneným osobám. Práve úrad je tým podstatným článkom v systéme sociálnych dávok, od rozhodnutia ktorého závisí celkový počet a štruktúra poberateľov pomoci. Preto všetky zásady popísané v kapitolách Bankový účet pre každého, Zodpovedné narábanie s majetkom, Osobitný príjemca ako štandard či Krátka reakčná doba zvýšia administratívnu záťaž úradov, čo je ale nízka cena v porovnaní s efektom, ktorý prinesie sfunkčnenie sociálneho systému. Z pohľadu daňového poplatníka je určite žiaducejšie mať síce drahší sociálny systém, ktorý ale plní svoj oprávnený cieľ.

Spoločným pôsobením administratívnej nenáročnosti pre žiadateľov a administratívnej náročnosti na strane úradu vznikne zvýšená motivácia oprávnených poberateľov zamestnať sa hoci aj na krátky čas. Aby sme mohli toto dosiahnuť, nesmie sa oprávneným poberateľom javiť systém ako zložitý a ťažkopádny. Naopak, osobám v núdzi by mala byť umožnená aj krátkodobá práca s tým, že ich prípadný návrat do sociálneho systému nebude náročný – cieľom je podporiť každú príležitosť nezamestnaných získať pracovné návyky a skúsenosti.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/administrativna-nenarocnost
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .