qr kod na stranku

Riešenia nezamestnanosti absolventov

Miera nezamestnanosti mladých je omnoho väčšia ako nezamestnanosť ostatných vekových skupín. Osoby vo veku od 15 do 24 rokov v súčasnosti tvoria mieru nezamestnanosti viac ako 35,1 %, teda od roku 2008, kedy bola miera na úrovni 19 %, sa zvýšila takmer dvojnásobne aj v dôsledku krízy. Tento dlhotrvajúci trend podnietil pred­sedu Európskej komisie José Manuela Barrosu poslať list s  výzvou na urýchlené riešenie alarmujúceho stavu .pdf.

Pomôcť by mali eurofondy, a to vo výške 39 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu a 2,26 miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pre celú Európsku úniu bolo vyčlenených 82 miliárd eur z nealokovaných zdrojov štrukturálnych fondov pre obdobie 2007 – 2013. Na Slovensku je podľa EK približne 78 000 nezamestnaných absolventov (11/2011) a v štátoch, ktorých sa dotácie z fondov týkajú (Španielsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko, Lotyšsko, Litva, Írsko), je to celkovo 1,95 milióna absolventov bez práce. Rozpočet na Slovensko pred­stavuje okolo 31 000 € na jedného nezamestnaného mladého človeka.

V Bratislave sa mal zostaviť akčný tím odborníkov, ktorý by mal vymyslieť plán na využitie prostriedkov, ktorý má cieľ vytvoriť pracovné miesta pre absolventov vysokých a stredných škôl. Tím sa zmenil na skupinu, ktorú tvorí napríklad osem generálnych riaditeľov, ktorí vedú sekcie na ministerstvách práce, školstva, dopravy alebo hospodárstva či ústredia práce, reprezentanti európskych štruktúr, tiež niekoľko prezidentov, viceprezidentov a členov prezídií pôsobiacich v odboroch, zamest­návateľských organizáciách alebo personálnych agentúrach. Inštitút zamestnanosti však k spolupráci prizvaný nebol.

Návrhy Inštitútu zamestnanosti

V rámci zlepšenia zamestnanosti a najmä zamestnateľnosti mladých ľudí, Inštitút zamestnanosti navrhuje nasledovné štyri opatrenia. Veríme, že tieto opatrenia sa podarí pretaviť do praxe.

Zrušiť momentálnu formu absolventskej praxe a nahradiť ju dotovaným zamestnaním

Absolventská prax je nastavená veľmi zle, okrem iného dáva zamest­návateľovi administratívne prekážky pri zachovaní si absolventa. Navrhujeme úplne zrušiť tento systém.

Pozitívnu diskrimináciu absolventov je potrebné realizovať štandardnou pracovnou zmluvou. Navrhujeme dotáciu pre zamest­návateľa, ak zamestná absolventa na štandardnú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Dotáciu navrhujeme vo výške odvodov po dobu 6 mesiacov.

Jednorazové bonusy pre uplatniteľné odbory a zmena financovania školstva

V súčasnosti chýba prepojenie potrieb trhu práce a školstva a najmä finančná motivácia pre školy realizovať uplatniteľné odbory. Preto navrhujeme z tohto balíka jednorazovo podporiť tie školy, ktoré realizujú veľmi uplatniteľné odbory (technické smery) a zároveň naštartovať reformu financovania školstva.

Podpora striebornej ekonomiky

V dnešnej neistej dobe je starnutie ekonomiky a strieborná ekonomika jediná istota vývoja ekonomiky na najbližšie desiatky rokov. Preto je potrebné podporiť vybrané mikroregióny za účelom vytvorenia vhodných komplexných podmienok pre rozvoj striebornej ekonomiky v danom regióne (infraštruktúra, marketing, priestory, ľudský kapitál...). Je nevyhnutné, aby sa jednotlivé dielčie časti realizovali v primeranom časovom horizonte, aby sa nestalo, že jedno chýbajúce koliesko pokazí celý stroj.

V rámci balíka určeného na absolventov navrhujeme zaviesť podporu vytvárania ľudského kapitálu na rozvoj striebornej ekonomiky.

Podpora inkubátorov a družstiev

Väčšina malých podnitateľov má problémy s administratívou pri začatí a realizovaní podnikania. Preto navrhujeme použiť časť financií na podporu inkubátorov a družstiev. Mali by poskytnúť priestor podnikateľom ako i pomocnú silu pri administatíve (spoločná účtovníčka, právnické poradenstvo, mentoring...). Tieto dokážu uľahčiť podnikanie odbremenením od časti administratívy a zlacnením prvotných nákladov. Časť takýchto inkubátorov už funguje, časť skončila kvôli nedostatku financií. Je potrebné ich obnoviť a sprístupniť.


https://www.iz.sk/sk/projekti/skolstvo-a-trh-prace/navrhy-2012-februar
ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .