Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Nárok na výplatu mzdy

Po skončení pracovného pomeru (bez ohľadu na to, kto bol iniciátorom skončenia pracovného pomeru) má zamestnanec nárok na výplatu mzdy za odpracovaný mesiac, resp. alikvótnu časť kalendárneho mesiaca, v ktorom sa pracovný pomer skončil. To však neplatí v prípade, ak zamestnanec v danom mesiaci poberal nemocenskú dávku (bol dočasne práce neschopný, na materskej dovolenke alebo ošetroval člena rodiny). Mzda je následne splat­ná po­za­du za me­sač­né ob­do­bie, a to naj­nes­kôr do kon­ca nas­le­du­jú­ce­ho ka­len­dár­ne­ho me­sia­ca, ak sa v ko­lek­tív­nej zmlu­ve ale­bo v pra­cov­nej zmlu­ve ne­do­hod­lo inak.

Mzda zamestnanca môže byť krátená, ak na to vznikli dôvody. Napr.: Ak zamestnanec nezotrval v pracovnom pomere počas výpovednej doby, zamestnávateľ si môže uplatiť sankciu vo výške jedného mesačného zárobku. V prípade, ak je v kolektívnej zmluve platnej u zamestnávateľa dohodnuté, že rozsah peňažnej náhrady za nezotrvanie v pracovnom pomere počas výpovednej doby je vyšší, zamestnávateľ si môže uplatniť aj viac ako jeden zárobok, maximálne však v rozsahu zodpovedajúcemu dĺžke výpovednej doby zamestnanca.

Nárok na odmenu za vykonanú prácu má aj zamestnanec pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Odmena je obvykle splatná po dokončení a vykonaní určitej pracovnej úlohy alebo v termíne dohodnutom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Nezaplatenie dohodnutej odmeny je rovnako ako nezaplatená splatná mzda vymáhateľná súdnou cestou.

§ 130 ods. 2 a § 131 Zá­kon­ní­ka prá­ce

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .


podobné správy: Dobrá práca , Sociálne benefity , Odmeňovanie , Potvrdenie o zamestnaní , Pracovný posudok


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/narok-na-vyplatu-mzdy
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko