qr kod na stranku

Služba namiesto peňazí

Dávky v hmotnej núdzi majú svoj cieľ, preto je namieste návrh, aby existovali priame nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. V súčasnosti sa dávky poskytujú zväčša vo forme hotovosti, pričom úrady slepo veria, že takto poskytnutá dávka svoj cieľ naplní.

Právo na zabezpečenie sociálnej pomoci garantuje osobám nachádzajúcim sa v hmotnej núdzi ústava i Charta základných práv Európskej únie. Súčasná legislatíva nestanovuje formu tejto pomoci – v rámci nového sociálneho systému by tak peňažná pomoc mohla byť vyplácaná iba doplnkovo a v kratších, týždenných intervaloch. Poskytovanie služby/tovaru namiesto hotovosti jednak zvýši účinnosť týchto nástrojov a tiež zníži potenciál úžerníctva (poberatelia dávok majú pokryté základné potreby, a zároveň nemajú dostatok hotovosti pre úžerníkov).

Primárne by boli osobám v núdzi poskytované napr. gastrolístky (využiteľné iba na nákup potravín), pred­platená karta na hromadnú dopravu (nahrádzajúca platby určené na dochádzku), dodané školské pomôcky (namiesto hotovosti na ich nákup), zaplatenie nájomného/energií a pod. Používané by mali byť existujúce štandardné a osvedčené služby namiesto vytvárania vlastných.

Takéto rozdelenie príjmu vyrieši dva problémy. Účelová časť vylúči použitie príjmu na iné ako nevyhnutné potreby a bezúčelová časť (vyplácaná týždenne v hotovosti) rozvrhne mesačný príjem na menšie čiastky a umožní poberateľom priebežnú spotrebu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/sluzba-namiesto-penazi
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .