qr kod na stranku

Michal Páleník

Mgr. Michal Páleník, PhD.

expert

Michal Páleník michal-palenik

Pôsobí v Inštitúte zamestnanosti a na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje výskumu trhu práce najmä z pohľadu regionálnych rozdielov, dlhodobej nezamestnanosti a starnutiu populácie. Vytvoril a spravuje mzdovú kalkulačku, ktorá ráta súbeh dávok v hmotnej núdzi a pracovných príjmov. Je tiež autorom viacerých publikácií, s posledného obdobia je to najmä Učebnica mzdovej kalkulačky či Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030.

Absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, v špecializáciách Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika a Finančná matematika. Titul Ing. získal na fakulte Hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia operačný výskum a ekonometria. V roku 2010 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD.

Pedagogicky pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti riadenie projektov, ekonometrické prognózovanie a vývoj softvérových riešení.

Aktivity pod záštitou

Výber publikácií

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5755-5

Publikované: 2023

doi: 10.5281/zenodo.10403110

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia.

stiahni

Európa a jej regióny v číslach

Európa a jej regióny v číslach

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-970204-9-1

Publikované: 2023-12-01

doi: 10.5281/zenodo.10200164

Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj prehľadne spracovaný opis krajín Európskej únie, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a vybraných ďalších krajín Európy (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Spojené Kráľovstvo). Prináša tiež opis regiónov týchto krajín Európy do úrovne NUTS I. Ukazovatele vychádzajú z údajov Eurostatu, sú aktuálne k 17. 11. 2023.

stiahni

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5147-8

Publikované: 2021-10-18

doi: 10.5281/zenodo.6090202

Učebnica mzdovej kalkulačky z roku 2021 vo formáte na tlač. Pozrite výrazne aktualizovanú verziu. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. Online verzia učebnice.

stiahni .odt .epub

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-223-5148-5

Publikované: 2021-05-13

Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5

stiahni .epub

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Páleník, Viliam; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia

ISBN: 978-80-223-5149-2

Publikované: 2021

Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2

stiahni .epub

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5344-1

Publikované: 2021

doi: 10.5281/zenodo.6079128

Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

stiahni .epub

Inkluzívne zamestnávanie

Inkluzívne zamestnávanie

Autori: Páleník, Michal; Páleník, Viliam; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-970204-4-6

Publikované: 2013-12-13

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie inkluzívnych podnikov cez inkluzívne verejné obstarávanie. Inkluzívne podniky sú druh sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných. Monografia inkluzívne zamestnávanie sa venuje spôsobu, ako toto technicky dosiahnuť.

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Autori: Páleník, Michal; Holienka, Marián; Pilková, Anna; Oravcová, Ivana; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-6-0

Publikované: 2014

Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých.

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Autori: Páleník, Michal; Radičová, Iveta; Martinák, Dávid; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-5-3

Publikované: 2014-12-01

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

stiahni .odt .doc .epub

Medzitrh práce

Medzitrh práce

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-970204-3-9

Publikované: 2013-11-01

Michal Páleník: Medzitrh práce – Cesta od dávok k platenej práci

stiahni .odt .doc .epub .mobi

Inkluzívny trh

Inkluzívny trh

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Šimo, Andrej

ISBN: 978-80-970204-2-2

Publikované: 2011-07-01

Viliam Páleník, Michal Páleník, Andrej Šimo: Inkluzívny trh, 2011

stiahni .odt .doc .epub

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Autori: Švec, Marek; Schuszteková, Simona; Dvoranová, Zdena; Bačišin, Vladimír; Matušovič, Martin; Páleník, Michal; Schinglerová, Alena; Jom, Filip; Mészáros, Peter

ISBN: 978-80-89149-23-0

Publikované: 2012

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Mare Švec a kol, 2012.

stiahni

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Autori: Páleník, Michal; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-557-0600-9 z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva

Publikované: 2013

Príspevok Regionálny aspekt inkluzívneho trhu z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva organizovanej EF UMB sa venuje regionálnym aspektom inkluzívneho trhu a pred­staveniu inkluzívneho trhu.

stiahni

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Domonkos, Tomáš; Dováľová, Gabriela; Hvozdíková, Veronika; Lichner, Ivan; Pauhofová, Iveta; Petríková, Kristína; Radvanský, Marek

ISBN: 978-807144-205-9

Publikované: 2012

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9

stiahni

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0400-5 z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica 24.-25.05.2012

Publikované: 2012

Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných.

stiahni .odt .doc .epub

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0259-9 z konferencie Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica 26.-27.5.2011

Publikované: 2011

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, 2011 Banská Bystrica

stiahni .odt .doc .epub

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-88946-56-4 z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Publikované: 2011

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011.

stiahni .odt .epub

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Autori: Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Domonkos, Tomáš

ISBN: 978-80-89506-00-2

Publikované: 2010-11-01

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

stiahni

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Autori: Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Domonkos, Tomáš

ISBN: 978-80-970307-6-6

Publikované: 2010-09-01

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

stiahni

Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania

Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-1355-7 z konferencie Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov

Publikované: 2018-11-06

V prezentácii Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania sa venujeme popisu implicitnej daňovej sadzby pri prechode z nezamestnanosti do zamestnania.

stiahni

Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019

Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-7676-043-1 z konferencie Business environment horizons : proceedings of the international scientific conference

Publikované: 2020

There has been significant growth of employment in Slovakia over recent years. We focus on development of employees, whose salaries are less than the official minimum wage. We will categorize these employees based on age, region, other source income (mainly pensions and other sources of working income like self employment or working agreements) and duration of such employment (whether person is below minimum wage for one month or 12 months a year). The main result of this article is, that minimum wage non-compliance is higher than 4 %, since the number of employees which are below minimum wage for 12 months a year and do not have any other source of income increased is 4 % in 2019, with some regions reaching 8 %. Overall, 13 % of salaries in 2019 was below minimum wage, while in 2012 it was 7.6 %. After comparison with other data sources, we conclude that this increase is caused by minimum wage non-compliance, fictional part time jobs and tax evasion.

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-4652-8 z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia IV

Publikované: 2018-12-17

Výpočet čistého príjmu z hrubého príjmu člena domácnosti je v prípade viacčlennej domácnosti v súbehu s dávkami v hmotnej núdzi komplikovaný proces. Vstupuje doň dvadsať zákonov, ktoré majú rôznu vnútornú štruktúru. Za posledné roky sa viacero z  týchto zákonov menilo. V  článku sa sústredíme na porovnanie čistého príjmu domácnosti dlhodobo nezamestnaných v  hmotnej núdzi, ak sa jeden z  jej členov zamestná. Ako bude vidno, medzi rokmi 2013 a 2019 sa mzdové náklady zamest­návateľa prakticky nemenili, avšak čistý príjem domácnosti stúpol o štvrtinu.

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-4869-0 z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia 5

Publikované: 2019

Posledné roky sme na Slovensku mali signifikantný nárast zamestnancov, ktorí majú mzdu nižšiu ako minimálna mzda. Hlavný výsledok tohto článku je, že počet zamestnancov, ktorí sú dlhodobo pod minimálnou mzdou narástol na 4 % celkového počtu zamestnancov v roku 2018. Celkovo, 13 % miezd v roku 2018 bolo pod minimálnou mzdou, zatialčo v roku 2012 to bolo 7,7 %. Po porovnaní s inými zdrojmi údajov uzatvárame, že sa nárastom sú fiktívne čiastkové úväzky a daňové úniky.

Z chudoby k sebestačnosti, rozšírené vydanie

Z chudoby k sebestačnosti, rozšírené vydanie

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Mačáková, Slávka; Mušinka, Alexander; Hybáčková, Beáta

ISBN: 978-80-972911-2-9

Publikované: 2018

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku - Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 Európa a jej regióny v číslach Regionálny aspekt inkluzívneho trhu 2013 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko Publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? publikacia Inkluzívne zamestnávanie Inkluzívny trh striebornej ekonomiky Monografia Inkluzívny trh Straty z vylúčenia Rómov regionálnou ekonometriou Michal Páleník dizertačná práca
  • Michal Páleník: Dizertačná práca, autoreferát .pdf .odt .doc, prezentácia .pdf .odp .ppt, dizertačná práca
  • Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Jaroslav Vokoun, Katarína Krivanská, Michal Páleník: Prognóza vývoja ekonomiky Slovenska na rok 2002 a výhľad do roku 2005, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, október 2001.
  • Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Katarína Krivánska, Michal Páleník: Prognóza vývoja ekonomiky Slovenska na rok 2002 a výhľad do roku 2005, BIATEC, 1/2002
  • Michal Páleník: Komparatívno statická analýza Mundell-Fleming modelu, diplomová práca, apríl 2004 .pdf .odt .doc
  • Jana Gašparíková, Edita Nemcová, Michal Páleník: The Impact of Manufacturing Branches on Regional Differentiation of Employment in Slovak Republic, Journal of Economics, 54/2006
  • Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, Jana Kubicová, et al: Business Opportunities in Slovakia and Central Europe, Iura Edition, 2005
  • Iveta Pauhofová, Michal Páleník: Income Situation and Consumer Habits Formation in Slovak Republic, Journal of Economics, 53/2005
  • 48 článkov v časopise Investor o makroekonomickej situácii, bankovom a poisťovacom sektore.
  • niekoľko článkov v iných periodikách ( Hospodárske noviny, openiazoch.sk, banky.sk, poisťovne.sk )
dizertacka autoreferat michal palenik (pdf) Michal Páleník dizertačná práca michal palenik diplomova praca (pdf)

21.12.2023 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 – Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia . . .

01.12.2023 (link) : Európa a jej regióny v číslach – Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj prehľadne spracovaný opis krajín Európskej únie, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a vybraných ďalších krajín Európy (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Spojené Kráľovstvo). Prináša tiež opis regiónov týchto krajín Európy do úrovne NUTS I. Ukazovatele vychádzajú z údajov Eurostatu, sú aktuálne k 17. 11. 2023 . . .

19.02.2022 (link) : Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny – Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných . . .

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

13.05.2021 (link) : Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5 . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

21.01.2021 (link) : Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 – Učebnica mzdovej kalkulačky z roku 2021 vo formáte na tlač. Pozrite výrazne aktualizovanú verziu. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. Online verzia učebnice . . .

28.09.2017 (link) : Prezentácia na panelovú diskusiu – V prezentácii sa venujeme dôvodom zavedenia inkluzívneho trhu na riešenie dlhodobo nepriaznivej situácii nielen segregovaných Rómov . . .

02.11.2016 (link) : Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 – Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 . . .

23.01.2015 (link) : publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko – Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých . . .

02.09.2014 (link) : Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? – Zborník z konferencie zo dňa 19-20. apríla 2013, vrátane pred­nášky Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky . . .

06.03.2014 (link) : Sociálny systém – skutočnosť a vízia – Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti . . .

15.05.2012 (link) : Inkluzívny trh striebornej ekonomiky – Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných . . .

09.08.2010 (link) : Straty z vylúčenia Rómov regionálnou ekonometriou – Katarína Kuricová publikovala svoju diplomovú prácu na tému „Využitie priestorovej ekonometrie na modelovanie hrubého domáceho produktu SR“. V tejto práce sa venuje aj otázke prodiktivity práce rómov a vplyvu tejto nižšiej produktivity na HDP Slovenska. Práca vznikla v spolupráci s pracovníkmi Inštitútu zamestnanosti . . .


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/michal-palenik

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/iz-tim/michal-palenik krátka url: http://iz.sk/S1

Mobilné aplikácie

Pre Android.

stiahni pre android