qr kod na stranku

O autorovi

Michal Páleník je vedeckovýskumný pracovník Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobí v Inštitúte zamestnanosti. Dlhodobo sa venuje výskumu trhu práce najmä v oblasti dlhodobej nezamestnanosti a starnutia populácie. Medzi jeho ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, marginalizované komunity, Zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Odporúčaná literatúra

V jednotlivých kapitolách sú odkazy na ďalšiu literatúru a internetové zdroje, ktoré rozširujú informácie podané v danej kapitole.

Michal Páleník je autorom alebo spoluautorom nasledovných vedeckých monografií. Umožnia získať prehľad o dôsledkoch tu diskutovanej legislatívy na jednotlivé sektory ekonomiky a skupiny obyvateľov.

 • Michal Páleník: Učebnica mzdovej kalkulačky – dávkový a odvodový systém na Slovensku, 2021, dostupné na, doi:10.5281/zenodo.6090202, ISBN 978-80-223-5147-8 – učebnica opisuje fungovanie dávkového, odvodového a daňového systému na Slovensku, sumarizuje poznatky o systéme, poukazuje na jeho dôsledky a zlyhania. Využíva mzdovú kalkulačku na interaktívne skúmanie problematiky.
 • Michal Páleník a kol.: Dôsledky starnutia na zdravotnícky systém Slovenska, 2021, dostupné na, ISBN: 978-80-223-5149-2 – Monografia popisuje starnutie populácie na Slovensku, vývoj sektora zdravotníctva, vývoj študijných odborov sektora zdravotníctva (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia a rôzne študijné odbory na pozíciu sestry), modeluje budúci vývoj nahrádzacieho a expanzného dopytu sektora zdravotníctva, špecifiká zdravotníctva v rómskych komunitách. Dôležitou časťou publikácie sú odporúčania pre hospodársku prax.
 • Miroslav Pollák – Michal Páleník.: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku, 2021, dostupné na, ISBN: 978-80-223-5148-5 – venuje sa prepojeniu inklúzie Rómov a zelenej ekonomiky. Obsahuje a analyzuje desať príkladov z praxe na Slovensku (obce Raslavice a Spišský Hrhov, obecné kompostárne, občianske združenia Pro Tornensis, Košakt, Svatobor, Pre lepší život, Ľudia a perspektíva a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát). Hlavnou časťou je kapitola venujúca sa odporúčaniam pre hospodársku prax, kde autori zhrnuli výsledky z jednotlivých oblastí a navrhli riešenia tak, aby boli rozšíriteľné aj do iných častí SR.
 • Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020, dostupné na, doi:10.5281/zenodo.6079128, ISBN: 978-80-223-5344-1 – publikácia sa venuje popisu situácie v zdravotníckom sektore na Slovensku v roku 2020.
 • Michal Páleník, Viliam Páleník, Ivana Oravcová: Inkluzívne zamestnávanie, 2013. dostupné na, ISBN: 978-80-970204-4-6 – návrh implementácie sociálnych aspektov do praxe. Inkluzívny trh spája fungovanie sociálnych/inkluzívnych podnikov, zapájanie dlhodobo nezamestnaných a objednávanie si služieb od verejných inštitúcií. Sústreďuje sa na formu financovania, aby toto financovanie zvládlo zapojiť desaťtisíce dlhodobo nezamestnaných do zamestnanosti a férovo ich financovať.
 • Michal Páleník a kol.: Sociálny systém – skutočnosť a vízia, 2014, dostupné na, ISBN: 978-80-970204-5-3 – popis problematiky sociálneho systému na Slovensku. Venuje sa právnej úprave sociálneho systému, situácii a histórii systému hmotnej núdze, špecifikám rómskych komunít v tomto systéme, ale najmä požiadavkám, ktoré by mal sociálny systém spĺňať.
 • Viliam Páleník a kol.: Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – Naivita alebo genialita? 2015, dostupné, ISBN 978-80-7144-250-9 – Hlavnou motiváciou celej monografie je zjednotenie prieskumu a analýza variantných scenárov, ktoré sa venujú napríklad pred­pokladu pokračovania v existujúcej politike trhu práce, zintenzívneniu politiky solidarity, zapojenie nezamestnaných do dobrovoľníckych a aktivačných prác ako aj absolventov do absolventskej praxe, vytvorenie inkluzívneho trhu, ktorého princípmi sú pozitívna diskriminácia, paralelný trh služieb a pracovníkov, jednoduchá administratíva a garancia objemu zákaziek a skvalitňovanie pracovnej sily pred­ovšetkým vzdelávaním.
 • Viliam Páleník a kol.: Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku, 2014, dostupné, ISBN 978-80-7144-234-9 – monografia sa venuje striebornej ekonomike, teda ekonomickým príležitostiam plynúcim z väčšieho počtu starších obyvateľov, na Slovensku a v Európe. Okrem kvantifikácií starnutia a jeho dopadov sa venuje aj pozitívnym príkladom zo sveta.
 • Michal Páleník a kol.: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko, 2014, dostupné na, ISBN: 978-80-970204-6-0 – popis situácie na trhu práce a návrhy zmien politík zamestnanosti v oblasti dlhodobej nezamestnanosti, nezamestnanosti mladých, zdravotne postihnutých a ľudí z marginalizovaných komunít. Venuje sa inkluzívnemu trhu, individuálnemu akčnému plánu, mobilite či sociálnym podnikom.
 • Ján Košta a kol.: Aktuálne problémy (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl, 2014, dostupné, ISBN 978-80-89608-16-4 – venuje pozornosť charakteristike (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných osôb z makroekonomického pohľadu, kde má dôležité miesto analýza medzinárodného porovnania. Venuje pozornosť aj aktívnym politikám trhu práce zameraným na nízkokvalifikované pracovné sily a inkluzívny trh práce ako autormi odporúčaného postupu pre riešenie hlavne dlhodobo nezamestnaných. Analýza sa nevyhýba ani problematike (ne)zamestnanosti sociálne vylúčených Rómov, čomu by sa mala venovať zvýšená pozornosť aj špecifickými formami pozitívnej diskriminácie, ktorá by pomohla zvýšiť ich zamestnanosť.
 • Viliam Páleník a kol.: Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte, 2012, dostupné na, ISBN 978-807144-205-9 – monografia sa venuje dôsledkom starnutia populácie na potenciál ekonomiky.

Výber popularizačných aktivít autora

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 13, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 169.


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/michal-palenik/o