Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní by mal zabezpečiť, aby subjekty verejnej správy získali čo najlepšie produkty/služby za čo najnižšie náklady. Bohužiaľ, za posledné roky sa to nestalo a z pojmu „verejné obstarávanie“ sa stala nadávka.

V zákone absentuje reálna možnosť, aby verejný obstarávateľ mohol dosiahnuť, aby dodávateľ tovarov/služieb zamestnal ľudí z cieľovej skupiny (osoby najviac vzdialené od trhu práce, najmä dlhodobo nezamestnaných).

Preto žiadame, aby do zákona pribudla definícia pojmu „integračná suma“ a aby verejný obstarávateľ mohol požadovať dosiahnutie integračnej sumy v rámci danej zákazky (samozrejme s reálnymi a vopred jasnými sankciami za nedodržanie tejto podmienky).

Integračná suma: výška mzdových nákladov osôb z cieľovej skupiny odpracovaných na danej zákazke (v rámci zabezpečenia administratívnej nenáročnosti táto bude iba deklarovaná dodávateľom, bez akýchkoľvek výkazov práce; samozrejme súčet deklarovaných integračných súm na jednotlivých zákazkách musí byť nižší ako celkové mzdové náklady cieľovej skupiny daného dodávateľa).

Umožnenie verejných obstarávateľom, aby mohli požadovať formou integračnej sumy zapojenie ľudí z cieľovej skupiny, výrazne zníži administratívne zaťaženie a právnu neistotu obstarávateľov. Už v súčasnosti by teoreticky mohli toto požadovať (použijúc sociálny aspekt verejného obstarávania), v praxi sa to však nedeje.

Tento legislatívny návrh umožní reálne naštartovanie sociálnej ekonomiky, ktorá bude v nadchádzajúcich popandemických rokoch veľmi potrebná.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/legislativa-inkluzivny-trh-2020
ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .