qr kod na stranku

inkluzivny iz legislativne zmeny pripomienka (pdf)

inkluzivny iz legislativne zmeny pripomienka (pdf)

iz legislativne zmeny pripomienka (pdf)

stiahni plnú verziu: iz legislativne zmeny pripomienka (pdf)

inkluzivny iz legislativne zmeny pripomienka (pdf) je v článkoch:


https://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/iz-legislativne-zmeny-pripomienka