Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Tlačová správa: znižovanie dlhodobej nezamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie.

Inštitút zamestnanosti podal pripomienku k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Ani súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní nekladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania a túto požiadavku nespĺňa ani návrh nového zákona. Ak by sa v procese verejného obstarávania prihliadalo aj na počet osôb, ktorý sa vďaka realizácii každej zákazky zamestná, dokázali by sme na Slovensku zvyšovať zamestnanosť aj tých najviac problémových skupín nezamestnaných aj v najproblémovejších regiónoch, avšak v súčasnosti sa v procese verejného obstarávania prihliada predovšetkým na marketingovú výšku faktúry (a nie na najnižšie náklady verejného sektora).

Zmenou zákona o verejnom obstarávaní tak, ako to navrhuje Inštitút zamestnanosti vo svojej pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní, je možné v horizonte 10 rokov znížiť počet dlhodobo nezamestnaných až o jednu tretinu. Postupy používané v súčasnosti nie sú účinné, keďže porovnateľný počet dlhodobo nezamestnaných zomrie, zostane iba na dávkach, ide do dôchodku alebo do zahraničia ako sa zamestná.

Na tlačovej konferencii tiež predstavíme knižku Politika zamestnanosti: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko, ktorú sme doručili všetkým poslancom NRSR a bližšie popisuje predstavované návrhy.

Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/tk-februar-2015
ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .