qr kod na stranku

Tlačová správa: znižovanie dlhodobej nezamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie.

Inštitút zamestnanosti podal pripomienku k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Ani súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní nekladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania a túto požiadavku nespĺňa ani návrh nového zákona. Ak by sa v procese verejného obstarávania prihliadalo aj na počet osôb, ktorý sa vďaka realizácii každej zákazky zamestná, dokázali by sme na Slovensku zvyšovať zamestnanosť aj tých najviac problémových skupín nezamestnaných aj v najproblémovejších regiónoch, avšak v súčasnosti sa v procese verejného obstarávania prihliada pred­ovšetkým na marketingovú výšku faktúry (a nie na najnižšie náklady verejného sektora).

Zmenou zákona o verejnom obstarávaní tak, ako to navrhuje Inštitút zamestnanosti vo svojej pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní, je možné v horizonte 10 rokov znížiť počet dlhodobo nezamestnaných až o jednu tretinu. Postupy používané v súčasnosti nie sú účinné, keďže porovnateľný počet dlhodobo nezamestnaných zomrie, zostane iba na dávkach, ide do dôchodku alebo do zahraničia ako sa zamestná.

Na tlačovej konferencii tiež pred­stavíme knižku Politika zamestnanosti: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko, ktorú sme doručili všetkým poslancom NRSR a bližšie popisuje pred­stavované návrhy.

Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/tk-februar-2015