qr kod na stranku

Región Bratislava a jej spádové okresy

obsahuje okresy:

mapa regiónu Bratislava a jej spádové okresy

Vyčlenené územie je z geomorfologického hľadiska mierne členité. Na územie regiónu zasahuje Borská nížina, Malé Karpaty a časť Podunajskej nížiny. Z pohľadu administratívneho členenia ho vytvára 5 vnútorných okresov Bratislavy tvoriacich územie hlavného mesta Bratislavy a tri vonkajšie okresy Malacky, Pezinok a Senec, ktoré majú špecifické charakteristiky vidieckeho regiónu.

Územie regiónu je jedným z ťažiskových regiónov Slovenska a ekonomickým uzlom nadregionálneho významu. Región patrí medzi najvyspelejšie regióny Slovenska a dosahuje najvyššiu ekonomickú úroveň. Okresy Bratislavy vytvárajú samostatný celok, ktorý výrazne ekonomicky prevyšuje priľahlé územie. Svojou atraktivitou pôsobí na široké okolie a ovplyvňuje ho vo viacerých smeroch. Spádovosť regiónu sa najvýraznejšie prejavuje v dochádzke do zamestnania z okolitých obcí. Mesto Bratislava poskytuje z hľadiska zamestnanosti značné pracovné príležitosti a možnosti pre obyvateľov zázemia, čo však na druhej strane spôsobuje značnú záťaž na dopravnú infraštruktúru. V posledných rokoch prišlo k výraznému zlepšeniu situácie na trhu práce v okresoch v zázemí Bratislavy. Takmer všetky obce vyčleneného regiónu sa nachádzajú v dobrej časovej dostupnosti od Bratislavy. Ponúka dostatok pracovných príležitostí z hľadiska profesijných a zárobkových možností.

Región Bratislava a jej spádové okresy obsahuje mestá Bratislava, Malacky, Modra, Pezinok, Senec, Stupava, Svätý Jur a 65 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach Bratislava a jej spádové okresy LAU2

Základné ukazovatele

rok201220132014201520162017201820192020202120222023
počet obyvateľov612 643618 319625 082633 288641 892650 838659 598669 592677 026723 714659 595662 865
počet nezamest­naných19 99221 94921 85420 85217 83813 85811 17311 13415 51417 89113 66812 196
počet dlhodobo nezamest­naných580069637771766260803798231118772587510240383060
počet poberateľov dávok632963425266378028052196187216891761187747047226
počet aktivačných pracovníkov94,878,593,376,848,530,621,111,85,34,73,23
miera nezamest­nanosti5,76,56,56,25,33,93,23,14,353,8
miera dlhodobej nezamest­nanosti1,62,12,32,31,81,10,70,50,71,41,1
podielové dane180 112 118180 137 916184 809 642207 335 783228 107 745259 874 524291 545 842334 977 688350 032 608341 620 714382 569 247
demo­grafická závislosť21,222,022,823,724,825,826,827,728,729,034,835,9
demo­grafická pyramída Bratislava a jej spádové okresy 2023 demo­grafická pyramída Bratislava a jej spádové okresy 2035

Počet nezamest­naných

rok201220132014201520162017201820192020202120222023
menej ako 24 rokov3921352132882853209114509929861503157911761045
25 až 39 rokov944087368727841172265722472246906467702751664591
40 až 54 rokov685563936499620654834338357136355134628050374515
viac ako 55 rokov324532983340338330382348188818222409300522892045
počet obyvateľov – Bratislava a jej spádové okresy

Ostatné regióny

Bratislava a jej spádové okresy počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región Bratislava a jej spádové okresy, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/bratislava


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/bratislava
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .