qr kod na stranku

Voľné pracovné miesta

Štatistiky voľných pracovných miest v porovnaní s nezamestnanosťou.

Legislatíva

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie register voľných pracovných miest.

Od roku 2019 má zamest­návateľ povinnosť hlásiť voľné pracovné miesta úradom práce. Zamest­návatelia ich nemusia hlásiť priamo úradu práce, väčšie portály to môžu urobiť za nich.

Štatistika

Údaje o voľných pracovných miestach sú spracované aj Eurostatom. Slovensko má jednu z najnižších mier voľných pracovných miest.

Ak sa pozrieme na vyšehradský región, počet voľných pracovných miest (ako podiel voči počtu obyvateľov vo veku 15-64 rokov), vyzerá nasledovne. Administratívne údaje za Maďarsko nie sú dostupné. Viditeľné hranice medzi krajinami poukazujú na legislatívne rozdiely a iné zvyklosti medzi krajinami.

podiel voľných pracovných miesta na počet obyvateľov akt/podiel-vpm

Zaujímavejší je pomer nezamestnaných a počtu voľných pracovných miest – koľko nezamestnaných pripadá na jedno voľné pracovné miesto.

počet nezamestnaných na voľné pracovné miesto akt/nezam-vpm

Pri pohľade na Slovensko vidno opakujúce za vzorce – juh stredného a východné Slovensko majú výrazne viac nezamestnaných a výrazne menej voľných pracovných miest.

počet nezamestnaných na voľné pracovné miesto na Slovensku akt/nezam-vpm-SK

Voľné pracovné miesta a počet nezamestnaných v krajoch SR

regiónpočet nezamestnanýchpočet voľných pracovných miestnezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto
Bratislavský kraj12 08837 6640,3
Trnavský kraj10 53213 6300,8
Trenčiansky kraj11 03485741,3
Nitriansky kraj14 44813 6341,1
Žilinský kraj15 61688551,8
Banskobystrický kraj28 15750055,6
Prešovský kraj40 720326312,5
Košický kraj32 82538828,5

Beveridgova krivka

Jedným zo zobrazení počtu voľných pracovných miest je beveridgova krivka – ukazuje vzťah voľných pracovných miest a nezamestnanosti. Ak počet voľných pracovných miest rastie, nezamestnanosť by mala klesať.

beveridgova krivka na Slovensku z údajov Eurostatu akt/beveridge-krivka-vzps-SK

Údaje z administratívnych údajov majú viditeľnejší trend. Zelená farba ukazuje údaje od roku 2019 (keď zamest­návatelia dostali povinnosť hlásiť voľné pracovné miesta úradom práce), červená je od roku 2020, teda od covidu.

beveridgova krivka na Slovensku z administratívnych údajov akt/beveridge-krivka-adm-SK

02.06.2024 (link) : Voľné pracovné miesta a nezamestnanosť – Nezamestnanosť a voľné pracovné miesta v európskych krajinách . . .

01.06.2024 (link) : Voľné pracovné miesta – Štatistiky voľných pracovných miest na Slovensku, Poľsku a Česku . . .

04.05.2024 (link) : Voľné pracovné miesta – 4. kvartál 2023 – Voľné pracovné miesta za 4. kvartál 2023 . . .


https://www.iz.sk/vpm
ikona Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Štatistiky voľných pracovných miest na Slovensku, Poľsku a Česku.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .