qr kod na stranku

Región stredné Považie

obsahuje okresy:

mapa regiónu stredné Považie

Región bol vyčlenený na území, ktoré sa z geomorfologického hľadiska označuje ako Považské podolie a sleduje povodie Váhu. Je pretiahnuté juhozápadno – severovýchodným smerom a zahŕňa okresy od Nového Mesta nad Váhom až po Žilinu.

Spoločným znakom územia je silné zastúpenie priemyselnej výroby, v ktorej vyniká strojárstvo. Región stredného Považia je súčasťou hlavnej rozvojovej línie (považský rozvojový koridor), ktorý je výsledkom formovania a lokalizácie hospodárskych ťažísk v období socialistického vývoja Slovenska. Spolu s regiónom Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice vytvára nosné ťažiská regionálneho rozvoja na Slovenku. Popri uvedených nosných ťažiskách rozvoja sa na území SR výraznejšie sformovali i ďalšie, medzi nimi aj Žilina, ktorá spoluvytvára kostru hospodárskych, priemyselných regiónov Slovenska.

Celý región patrí k nosným ekonomicko-sídelným článkom rozvoja s nadpriemernou ekonomickou úrovňou. Aj napriek tomu je ekonomická úroveň v niektorých oblastiach oslabená. Veľké závody v Dubnici nad Váhom a v Považskej Bystrici vyrábali v minulosti najmä zbrojársku techniku. Prechodom na trhové hospodárstvo majú v súčasnosti značné problémy s preorientovaním výroby a s tým spojenou zvýšenou nezamestnanosťou.

Považská oblasť patrí medzi 9 oblastí SR s najviac ohrozeným životným prostredím. Rieka Váh, pretekajúca priemyselnými oblasťami regiónu, dosahuje na niektorých úsekoch až IV. stupeň znečistenia. Absencia čistiarní odpadových vôd na pravom brehu Váhu v meste Trenčín, ako aj nízka čistiaca schopnosť existujúcich zariadení až po Nové Mesto n/V., spôsobujú ďalšie zhoršenie kvality vody v toku za hranicami regiónu.

Región má veľmi dobrú dopravnú polohu. Koncentrujú sa tu dopravné väzby celoštátneho a európskeho významu na trase Terst – Bratislava – Trenčín – Žilina – Košice – Ukrajina (diaľnica D1) a prechádza tu dôležitý stredný severojužný koridor ponitriansko-trenčiansko-žilinský. Je tu priame napojenie cestnými i železničnými trasami na ČR, s ktorou má región najdlhšiu hranicu. Najdôležitejšou dopravnou križovatkou je mesto Trenčín, z ktorého vedú významné cestné aj železničné spojenia do Českej republiky. V Trenčíne je letisko pôvodne určené na vojenské účely, dnes sa však sčasti využíva aj na civilné lety. Taktiež Žilina je jednou z najvýznamnejších dopravných križovatiek na Slovensku. Žilina je dopravný uzol významných koridorov s číslami V a (Terst – Viedeň – Bratislava – Žilina – Ukrajina) a VI (Gdaňsk –Bielsko – Biala – Zwardoň – Skalité –Žilina ). Významným je aj križovanie železničných tratí E 42 a E 52, ktoré plnia funkciu medzinárodných magistrál v zmysle medzinárodnej dohody. Letisko Žilina má štatút medzinárodného letiska s nepravidelnou dopravou.

Región stredné Považie obsahuje mestá Bytča, Dubnica nad Váhom, Ilava, Nemšová, Nová Dubnica, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Rajecké Teplice, Stará Turá, Trenčianske Teplice, Trenčín, Žilina a 192 obcí. Viac aj na oma.sk.

Nezamestnanosť v obciach stredné Považie LAU2

Základné ukazovatele

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet obyvateľov530 115530 618530 914531 036531 211531 629531 781532 166531 865530 098
počet nezamest­naných26 99628 37426 31822 85618 70813 1079955970413 86314 163
počet dlhodobo nezamest­naných10 20411 29611 4829724704441932437184224234203
počet poberateľov dávok13 71713 86511 8868214574642053247265525692398
počet aktivačných pracovníkov885844949833553406229162186163
miera nezamest­nanosti10,210,7108,674,83,73,65,15,3
miera dlhodobej nezamest­nanosti3,84,34,33,72,61,50,90,70,91,6
podielové dane121 363 501120 522 016124 474 537137 930 791150 639 347169 448 139185 370 268209 853 532216 993 401209 430 852
demo­grafická závislosť20,721,322,022,923,924,925,927,128,229,1
demo­grafická pyramída stredné Považie 2021 demo­grafická pyramída stredné Považie 2035

Počet nezamest­naných

rok2012201320142015201620172018201920202021
menej ako 24 rokov6162540948473910279917971231116617251567
25 až 39 rokov10 573964290667980669047323585351949294895
40 až 54 rokov10 116917483667238597741013105307845204658
viac ako 55 rokov4275414940383728324224762034194126883044
počet obyvateľov – stredné Považie

Ostatné regióny

stredné Považie počet obyvateľov, nezamest­naní dlhšie ako 48 mesiacov, nízkovzdelaní nezamest­naní

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Región stredné Považie, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/stredne-povazie


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-slovenska/stredne-povazie
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .