qr kod na stranku

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi).

Podľa prognózy Eurostatu sa celkový počet obyvateľov Európskej únie od roku 2010 v počte 501 miliónov zvýši do roku 2040 na 526 miliónov, kedy bude najvyšší počet obyvateľov. Následne sa počet bude iba znižovať na 517 miliónov do roku 2060, pričom dôjde k prirodzenému úbytku obyvateľstva. Kým v roku 2010 bol podiel obyvateľov nad 65 rokov na populácii vo veku 15 – 64 rokov 17 %, do roku 2060 sa má zvýšiť na viac než 68 %. Podiel osôb vo veku 80 rokov a viac sa za 20 rokov od roku 2010 zvýši z 5 % na 12 %.

U staršej generácie rastie ochota spotrebovať. Kúpna sila ľudí vo veku 60 a viac sa neustále zvyšuje. V štruktúre spotreby platí tzv. Engelov zákon: čím má niekto viac peňazí, tým menší podiel výdavkov dáva na nevyhnutné životné potreby ako potraviny a bývanie, a tým viac dáva na veci, ako sú zdravie, rekreácia, kultúra, peňažné dary na charitu a pod. V rámci EU ľudia patriaci do vekovej skupiny 50 a viac vlastnia 75 % akcií na burzách, 65 % súkromných úspor, 60 % domov, 50 % osobných áut a dokonca až 80 % luxusných áut. Fenomén strieborná ekonomika vytvára nové trhové príležitosti. Pre slovenskú ekonomiku je možnou trhovou príležitosťou exportovanie špecializovaných tovarov a služieb striebornej ekonomiky do krajín EÚ 15, ktoré aj v súčasnosti tvoria hlavné exportné teritórium.

Starnúce obyvateľstvo vytvára početnú skupinu obyvateľstva, ktorá v podmienkach uplatňovania princípu aktívneho starnutia vytvára novú rastúcu skupinu spotrebiteľov so špecifickými požiadavkami, ako sú automobily s IKT čiastočne nahradzujúce oslabené zmyslové vnímanie, ubytovacie služby priateľské starnutiu, služby súvisiace so starostlivosťou o majetok – správa finančných portfólií, investícií do nehnuteľností a pod. Konkrétne zmeny v parametroch verejného systému služieb veľmi ťažko pred­vídať. Je však jasné, že úloha verejného sektora bude čoraz viac klesať a do popredia sa dostanú platené služby poskytované súkromným sektorom, a teda veľký objem platieb súkromným opatrovateľským a zdravotným službám.

Použité vekové skupiny:

  • 50 – 64 rokov – starnúci (angl. young-old; fr. jeunes seniors; nem. Ältere Erwerbstätigen),
  • 65 – 79 rokov – starší (angl. old-old alebo middle old; seniors; nem. Personen im Rentenalter),
  • nad 80 rokov – najstarší (angl. oldest-old alebo very old; vieux seniors; nem. Hochaltrige Personen).
  • 50+ rokov – strieborní
  • 65+ rokov – seniori

Pre účely nášho výskumu starnúcich, starších a prestarnutých, teda všetky tieto tri vekové kategórie budeme označovať pojmom strieborní a pre vekové kategórie starších a prestarnutých, teda pre populáciu nad 65 rokov budeme používať pojem seniori.

Iné správy

08.06.2022 (link) : (eng)aging! 2022 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2022 zo dňa 8. júna 2022 v Prahe . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

05.02.2021 (link) : Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia – V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií . . .

04.04.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky, Nitra 2019 – Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia, RNDr. Viliam Páleník, PhD., 4. 4. 2019 . . .

26.11.2018 (link) : Starnutie populácie – Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky . . .

02.11.2016 (link) : Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 – Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 . . .

02.11.2016 (link) : Konferencia: zmeny v starobnom dôchodkovom sporení – Dňa 3. 11. 2016 doobeda sa koná konferencia na tému Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení. Prinášame prezentáciu na konferenciu, ktorá sa venuje mýtom a faktom dôchodkového systému . . .

16.03.2016 (link) : Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020 – Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce . . .

20.01.2015 (link) : Publikácia Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vydal knižku Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku od editora Viliama Páleníka . . .

27.10.2014 (link) : Konferencia Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje konferenciu Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorá sa koná dňa 29. októbra 2014 v Malom kongresovom centre SAV . . .

02.09.2014 (link) : WP 61 Privátna spotreba domácností a starnutie v Európe – Tento článok sa zaoberá vyhodnotením dát, ktoré sa zaoberajú starnutím a privátnej spotreby domácností vzhľadom na vek. Privátna spotreba domácností v európskych krajinách je zaznamenaná v zisťovaní rodinných účtov. Kombináciou týchto dát spolu s demografickými projekciami vyhodnotíme efekt starnutia na privátnu spotrebu domácností, ktorá berie do úvahy rozdielnu privátnu spotrebu starších domácností a mladších domácností. Efekty starnu-tia na privátnu spotrebu sme vykonali ako na Európskej úrovni, tak aj na úrovni jednotlivých členských krajín, ktorých dáta boli k dispozícií . . .

02.09.2014 (link) : Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? – Zborník z konferencie zo dňa 19-20. apríla 2013, vrátane pred­nášky Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky . . .

17.07.2013 (link) : Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9 . . .

11.06.2013 (link) : Konferencia: strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizoval prezentačnú konferenciu publikácie STRIEBORNÁ EKONOMIKA V SLOVENSKOM, EURÓPSKOM A SVETOVOM KONTEXTE . . .

18.01.2013 (link) : Zoznam literatúry striebornej ekonomiky – Zoznam literatúry striebornej ekonomiky . . .

02.12.2012 (link) : Konferencia JDS – Inštitút zamestnanosti sa dňa 3. decembra zúčastní na konferencii Jednoty dôchodcov Slovenska s prezentáciou na tému strieborná ekonomika . . .

16.10.2012 (link) : Sociálna starostlivosť a tvorba nových pracovných miest – Starnutie populácie má vplyv na verejné financie, ale zároveň je aj príležitosť na zlepšenie ekonomickej situácie na trhu práce. V kontexte striebornej ekonomiky je práve dlhodobá starostlivosť o sociálne odkázaných občanov významným a vzhľadom na budúcnosť relevantným faktorom zamestnanosti . . .

02.10.2012 (link) : Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky – Viliam Páleník: Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Telefón v striebornej ekonomike – Telefón ako príklad striebornej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Príklady produktov striebornej ekonomiky – Prinášame prehľad príkladov produktov striebornej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Konferencia: determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov – Ekonická fakulta UMB oranizuje konferenciu Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov, na ktorej sa zúčastní aj Inštitút zamestnanosti . . .

15.05.2012 (link) : Inkluzívny trh striebornej ekonomiky – Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných . . .

22.12.2010 (link) : strieborna starnutie prac sily 2010 jun (pdf) – Starnutie pracovnej sily, príspevok na konferenciu . . .

15.09.2010 (link) : Good Old Europe – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Good Old Europe. Tento sa venuje demografickým zmenám, aktívnemu starnutiu a pracovným vzťahom. GOOD OLD EUROPE (GOE – stará dobrá Európa) je spoločným projektom regionálnych a medzinárodných partnerov zaoberajúcich sa posilnením starších ľudí, posilnením ich zamestnateľnosti, informovaním o schopnosti dobrej práce byť pomocou pri presune do dôchodku . . .

22.06.2010 (link) : Konferencia: Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie? – Dňa 25. júna 2010 (piatok) sa od 09.00 do 13.00 hod organizuje Republiková únia zamest­návateľov konferenciu „Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie?" . . .

15.11.2009 (link) : Strieborná ekonomika – Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky . . .

Dokumenty

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia strieborna pozvanka 29 10 2014 (pdf) WP 61 Privátna spotreba domácností a starnutie v Európe Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky Inkluzívny trh striebornej ekonomiky
https://www.iz.sk/sk/projekty/strieborna-ekonomika
ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .