qr kod na stranku

Sociálna starostlivosť a tvorba nových pracovných miest

Dňa 16. októbra 2012 sa o 10 hod. vo veľkej zasadačke Domu Novinárov, Župné námestie 7 v Bratislave uskutoční spoločná tlačová beseda Inštitútu zamestnanosti (IZ) a Inštitútu pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív (IVRA).

Starnutie populácie má vplyv na verejné financie, ale zároveň je aj príležitosť na zlepšenie ekonomickej situácie na trhu práce. V kontexte striebornej ekonomiky je práve dlhodobá starostlivosť o sociálne odkázaných občanov významným a vzhľadom na budúcnosť relevantným faktorom zamestnanosti.

Vláda SR a aj zástupcovia MPSVaR opakovane deklarovali úmysel podpory zotrvania prijímateľov sociálnych služieb v prirodzenom, domácom prostredí. Takisto argumentovali znížením tlaku na kapacity zariadení pre seniorov a tým aj finančného tlaku na zriaďovateľov, najmä verejných, ktorými sú mestá, obce a VÚC. Aj napriek niekoľkoročným proklamáciám je v poradovníkoch čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zaradených viac ako 4.600 osôb. V praxi takto nárok na sociálnu službu už niekoľko rokov zostáva iba vo verbálnej rovine.

Európsky parlament 6. júla 2011 prijal uznesenie, záväzné pre členské štáty EÚ, podľa ktorého aj sociálne služby, práve tak ako školstvo, sú službami verejného záujmu štátu. Štát preto musí opätovne prevziať svoje základné úlohy, ktoré má plniť aj v oblasti sociálnych služieb. Mal by byť garantom zákonom deklarovaného práva odkázanej osoby na sociálnu službu s podporou zotrvania v domácom prostredí.

Navrhujeme, aby v zmysle vyhlásení o podpore zotrvania prijímateľov sociálnych služieb v prirodzenom, domácom prostredí a v záujme vyriešenie situácie pre vyše 4.600 sociálne odkázaných občanov odsunutých do pozície „čakateľov“, bola v rámci Európskeho sociálneho fondu otvorená kapitola pre zamestnávanie osôb, ktoré by zabezpečovali sociálne služby v domácom prostredí.

Michal Páleník za Inštitút zamestnanosti  a

Martin Halás za Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/socialna-starostlivost-a-tvorba-novych-pracovnych-miest
ikona Tlačové konferencie

Tlačové konferencie

Tlačové konferencie, ktoré sme za posledné roky organizovali.. . .

ikona Strieborná ekonomika

Strieborná ekonomika

Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky.. . .