qr kod na stranku

Regionálne rozdiely vo Vyšehradskej štvorke

V okresoch na Slovensku je štruktúra nezamestnanosti výrazne korelovaná s mierou nezamestnanosti. Vyššia miera nezamestnanosti znamená vyšší podiel dlhodobo nezamestnaných či vyšší podiel nizkovzdelaných nezamestnaných.

Rozdiely v podiele nezamestnaných na ľudí v ekonomicky aktívnom veku ilustruje nasledujúca mapa. Ako vidno, najväčšie spojité regióny s vysokým podielom nezamestnaných sú na strednom a východnom Slovensku a v susedných regiónoch v Maďarsku. Menšia koncentrácia je na juhozápadnej hranici Maďarska. Koncentrácie v Poľsku sú výrazne menšie a v Česku prakticky neexistujú. Zdrojom údajov je [PalenikLAU].

nezamestnanost V4 akt/podiel-nezamestnanosti-v4

Dlhodobá nezamestnanosť

Podobne výrazná situácia je aj na úrovni NUTS3 regiónov EÚ – vyššia nezamestnanosť znamená viac dlhodobo nezamestnaných. V grafe porovnávame mieru nezamestnanosti a podiele dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných. Oboje merané cez VZPS metodikou ILO, zverejnené Eurostatom.

Na úrovni okresov (resp. powiatov či járásov) je vidno výraznú koreláciu medzi výškou podielu nezamestnaných na ľudí v ekonomickoaktívnom veku a podielom dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných evidovaným lokálnymi úradmi práce. V roku 2021 bola korelácia v ČR 81 %, v Poľsku 74 % a na Slovensku až 92 %. Údaje za Maďarsko nie sú dostupné.

vzťah doby evidencie a nezamestnanosti v okresoch V4 akt/v4-dlhodobo

Nízke vzdelanie

Údaje o nízkom vzdelaní tiež ukazujú vzťah medzi podielom nízkovzdelaných nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných a mierou nezamestnanosti (resp. podielom počtu nezamestnaných na počte ľudí v ekonomicky aktívnom veku). Korelačné koeficienty sú menej viditeľné: v Poľsku dosahujú iba 9 % (prakticky žiadna korelácia), v ČR 69 %, v Maďarsku 82 % a na Slovensku až 87 %.

vzťah nízkeho vzdelania a nezamestnanosti v okresoch V4 akt/v4-nizkovzdelani
https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/str-nezam-v4
ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .