qr kod na stranku

Inkaso

Sociálny systém má v súčasnosti niekoľko nedostatkov – hlavným je, že jeho motivácia voči poberateľom dávok, aby sa zamestnali, je relatívne nízka. Jednou z viditeľných prekážok sú dlžoby, ktoré znemožňujú jednotlivcovi zvýšiť svoj životný štandard svojou aktivitou. Dlžoby je potrebné znižovať, avšak hlavný dôraz by mal byť kladený na prevenciu, aby dlžoby nevznikali. V rámci publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia sa venujeme viacerým aspektom pred­chádzania vzniku dlžôb. Jedným z nich je používanie inkasa.

Inkaso je platobná služba, ktorej cieľom je zjednodušiť platobný styk užívateľom služieb na jednej strane a poskytovateľom týchto služieb na strane druhej. Vďaka inkasu nemusia užívatelia sledovať jednotlivé faktúry a manuálne ich platiť a poskytovatelia vykazujú nižšiu chybovosť pri platení pohľadávok. Funkčné inkaso pred­stavuje pre užívateľa komfort a nechanie zodpovednosti z prípadných chýb vo vyrovnávaní pohľadávok na zadávateľa platby. Bohužiaľ, inkasá často nenapĺňajú svoj potenciál:

 • niektoré kľúčové inštitúcie možnosť využívať inkaso ešte stále neponúkajú (Sociálna poisťovňa pre odvody živnostníkov, správcovia budov, RTVS, ...);
 • niektoré inštitúcie možnosť využívať inkaso ponúkajú, ale nepoužívajú na všetky platby (Slovakia energy);
 • niektoré inštitúcie nesťahujú všetky pohľadávky inkasom, staršie pohľadávky (ktoré z nejakých dôvodov v minulosti neprešli inkasom) sa nepokúsia druhýkrát stiahnuť, napriek tomu, že novšie pohľadávky stiahli bez problémov;

Inštitút zamestnanosti preto vytvoril návrh používania inkasa, v rámci ktorého by mali všetky kľúčové inštitúcie povinnosť poskytovať možnosť platby prostredníctvom inkasa, pričom táto možnosť by mala byť ponúkaná pri všetkých službách. Ďalej, inštitúcie využívajúce inkaso by ho mali reálne používať, aby pred­chádzali vzniku záväzkov po splatnosti.

Hlavné zásady používania inkasa sú dve:

 • komfort pre klienta: chcem mať aktivované inkaso a mať pokoj
 • istota pre klienta: ak mi inkaso funguje, všetko je v poriadku

Zmena súčasného fungovania tejto platobnej služby je nutná z dôvodu, aby ľuďom zbytočne alebo dokonca neoprávnene nevznikali dlžoby. Vznik dlžôb pred­stavuje problém pred­ovšetkým pre finančne horšie situované alebo finančne menej gramotné obyvateľstvo. Požiadavka na zmenu inkasa je pred­pokladom pre efektívnu zmenu sociálneho systému v podmienkach SR, aby sa zabraňovalo neprimeranému zadlžovaniu osôb, pričom ak už zadlženie vznikne, dlhy by mali férovo zanikať.

Jedným z dôsledkov zásad je povinnosť používať inkaso. Inkasant má byť povinný pokúsiť sa svoje pohľadávky inkasovať minimálne raz za dva týždne. Poplatky za omeškanie, zmluvné pokuty, platené upomienky, zmeny zmluvných podmienok, ... za pohľadávky po splatnosti kratšie ako 2 týždne nemajú byť prípustné. Ak inkasant úspešne zrealizoval voči klientovi inkaso, všetky pohľadávky klienta voči inkasantovi sa majú mať za to, že vznikli dátumom posledného inkasa.

Požiadavku na zmenu inkasa rozpracoval Inštitút zamestnanosti aj v rámci publikácie Sociálny systém – skutočnosť a vízia, ktorá vyjde začiatkom novembra a je venovaná problematike sociálnych dávok.

Príklady:

 • RTVS musí umožniť platbu inkasom, keďže koncesionárske poplatky sú povinné a individuálny človek nie je schopný určiť ich výšku (sú určené v zákone);
 • mestá a obce musia umožniť platby za miestne dane (nehnuteľnosti, pes, ...) formou inkasa. Individuálny človek síce určuje, či má nehnuteľnosť alebo psa, ale výšku dane už neurčuje;
 • telekomunikační operátori, dodávatelia energií, životné či neživotné poisťovne, ... musia umožniť platbu inkasom;
 • domoví správcovia musia umožniť platbu inkasom, keďže poplatky za jednotlivé služby neurčuje individuálny človek;
 • Sociálna poisťovňa musí umožniť živnostníkom platbu inkasom. Živnostník si neurčuje výšku svojich odvodov;
 • fitness centrum, ktoré účtuje mesačné poplatky ex-post, musí umožniť platbu inkasom;
 • ak sú pri splátkovom pred­aji zmeny výšky splátok pri oneskorení pred­ošlej, musí umožniť platbu inkasom.

K problematike inkasa sme usporiadali aj tlačovú konferenciu.

Problematike inkasa sa venujeme v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.


https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/inkaso
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .