qr kod na stranku

Správy a stanoviská

Prinášame správy, stanoviská a iné novinky Inštitútu zamestnanosti

14.06.2024 (link) : Priemerná mzda – Vývoj a štatistiky priemernej mzdy na Slovensku . . .

02.06.2024 (link) : Voľné pracovné miesta a nezamestnanosť – Nezamestnanosť a voľné pracovné miesta v európskych krajinách . . .

01.06.2024 (link) : Voľné pracovné miesta – Štatistiky voľných pracovných miest na Slovensku, Poľsku a Česku . . .

04.05.2024 (link) : Voľné pracovné miesta – 1. kvartál 2024 – Voľné pracovné miesta za 1. kvartál 2024 . . .

26.04.2024 (link) : Zamestnávanie cudzincov – Na Slovensku pracuje okolo 100 000 pracovníkov z iných krajín. Ich rozdelenie podľa občianstva je nasledovné . . .

12.01.2024 (link) : Zmeny v roku 2024 – K akým zmenám v dávkovom, odvodovom a daňovom systéme prišlo v roku 2024? . . .

21.12.2023 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 – Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia . . .

01.12.2023 (link) : Európa a jej regióny v číslach – Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj prehľadne spracovaný opis krajín Európskej únie, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a vybraných ďalších krajín Európy (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Spojené Kráľovstvo). Prináša tiež opis regiónov týchto krajín Európy do úrovne NUTS I. Ukazovatele vychádzajú z údajov Eurostatu, sú aktuálne k 17. 11. 2023 . . .

10.10.2023 (link) : Záverečná konferencia projektu SKRS – Dňa 26.10.2023 poobede sme v Bratislave zorganizovali záverečnú konferenciu projektu SKRS . . .

28.09.2023 (link) : História dávok a príspevkov – História výšok životného minima, dávok v hmotnej núdzi, stravného, . . .

30.08.2023 (link) : Košice – Košice rok 2024, miera nezamest­nanosti 3.3 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 1.2 % . . .

25.08.2023 (link) : Bratislava – Bratislava rok 2024, miera nezamest­nanosti 2.6 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 0.5 % . . .

16.08.2023 (link) : Nová metodika miery nezamestnanosti – Od roku 2023 platí nová metodika výpočtu miery nezamestnanosti . . .

09.08.2023 (link) : Výplatná páska v roku 2020 – Výplatné pásky v roku 2020 sa od súčasných výplatných pások jemne odlišovali . . .

26.07.2023 (link) : Výška odvodov – Sociálne a zdravotné odvody odvádza zamest­návateľ za svojich zamestnancov. Odvody do Sociálnej poisťovne majú charakter poistného a financujú niektoré dávky . . .

28.06.2023 (link) : Uchádzač o zamestnanie – Ako sa menila definícia uchádzača o zamestnanie v § 6 zákona o službách zamestnanosti . . .

18.06.2023 (link) : (eng)aging! 2023 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2023 v Prahe zo dňa 19. júna 2023 . . .

18.06.2023 (link) : Podiel dožitia v zdraví mužov a žien – rok 2022 – Podiel dožitia v zdraví mužov a žien za rok 2022 . . .

18.06.2023 (link) : Porovnanie dôb dožitia – Porovnanie dôb dožitia vo veku 50 rokov . . .

17.06.2023 (link) : Rodové rozdiely – Rodové rozdiely v platoch, miere zamestnanosti a nezamestnanosti v krajinách Európy . . .

01.06.2023 (link) : (eng)aging! – V dňoch 19. a 20. júna 2023 sa v Prahe koná konferencia (eng)aging!, na ktorej sa zúčastníme . . .

18.05.2023 (link) : Doba dožitia 50‐ročného človeka – rok 2022 – Doba dožitia 50‐ročného človeka za rok 2022 . . .

05.05.2023 (link) : Daňový bonus v minulosti – Akú výšku mal daňový bonus v minulosti? . . .

05.05.2023 (link) : Doba evidencie na úrade práce – Čím dlhšie je človek nezamestnaný, tým ťažšie si získa a udrží zamestnanie. Všeobecne akceptovanou hranicou je 12 mesiacov – ak človek nepracoval rok, je dlhodobo nezamestnaný. Z týchto dôvodov by mal štát finančne aj nefinančne podporovať zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných tak, aby vyrovnal znevýhodnenie týchto ľudí . . .

20.04.2023 (link) : Vekový vývoj sanitárov – Vekový vývoj sanitárov, kde vidíme postupný pokles sanitárov vo veku do 40 rokov . . .

18.04.2023 (link) : Doba dožitia 50‐ročného v zdraví – rok 2022 – Doba dožitia 50‐ročného v zdraví za rok 2022 . . .

23.03.2023 (link) : Podporte vydadnie učebnice mzdovej kalkulačky 2023 – V apríli 2023 vydávame nového sprievodcu dávkového, odvodového a daňového systému Slovenska – učebnicu mzdovej kalkulačky 2023 . . .

07.03.2023 (link) : Konferencia Spiš a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Kežmarku dňa 17. 4. 2023 doobeda konferenciu Spiš a jeho trh práce . . .

24.02.2023 (link) : Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci – rok 2023 – Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci za rok 2023 . . .

05.02.2023 (link) : PN, nemocenské a OČR – Dávky v práceneschopnosti či ošetrovné sú súčasťou nemocenského poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia . . .

04.02.2023 (link) : Vysoká škola – Študenti a študentky vysokých škôl môžu dostať sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, internáty či ISIC . . .

17.01.2023 (link) : Zmeny medzi rokmi 2021 a 2023 – Medzi rokmi 2021 a 2023, teda od vydania pred­ošlej učebnice mzdovej kalkulačky, prišlo k viacerým zmenám v dávkovo-daňovo-odvodovom systéme na Slovensku. Predkladaná učebnica ich zohľadňuje . . .

15.01.2023 (link) : Nárazovosť príjmov zo zamestnania – Zamestnanec si môže určiť, či bude mať pracovný príjem pravidelne v (skoro) rovnakej výške alebo časť príjmu bude mať vyplatenú nárazovo v čase daňového priznania . . .

13.01.2023 (link) : Zdravotné poistenie – Zdravotné poistenie zabezpečuje (skoro) bezplatné ošetrenie u lekárov. Odvody do zdravotného poistenia sú vo výške 4 % hrubej mzdy pre zamestnanca a 11 % pre zamest­návateľa . . .

20.12.2022 (link) : Farmaceutické profesie – Vývoj počtu pracovníkov farmaceutických profesií na Slovensku v profesii farmaceut a farmaceutický laborant . . .

11.12.2022 (link) : Vekový vývoj nezdravotníckych profesií – Vekový vývoj nezdravotníckych profesií, teda pozícií Technicko-hospodársky pracovník a Robotnícke povolanie a prevádzkový pracovník . . .

20.11.2022 (link) : Mzdová kalkulačka – Novohrad a jeho trh práce – Prezentácia o mzdovej kalkulačke na konferenciu Novohrad a jeho trh práce zo dňa 21.11. 2022 . . .

18.11.2022 (link) : Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS – Prezentácia z konferencie Novohrad a jeho trh práce: Inklúzia ekonomicko neaktívnych do zamestnania projektom SKRS, zo dňa 21. 11. 2022 . . .

11.11.2022 (link) : Vekový vývoj farmaceutiek – Odzrkadlenie budúceho nárastu penzistov, resp. občanov vo veku 60+ môžeme pozorovať medzi zubnými lekármi od roku 2008 po rok 2017 . . .

07.11.2022 (link) : Konferencia Novohrad a jeho trh práce – Inštitút zamestnanosti organizoval v Lučenci dňa 21. 11. 2022 poobede konferenciu Novohrad a jeho trh práce . . .

14.10.2022 (link) : Národná cena kariérového poradenstva 2022 – Zúčastnili sme sa udelovania cien kariérového poradenstva za rok 2022. Cenu sme nezískali a gratulujeme víťazom . . .

08.06.2022 (link) : (eng)aging! 2022 – Prezentácia na konferenciu (eng)aging! 2022 zo dňa 8. júna 2022 v Prahe . . .

15.05.2022 (link) : Banskobystrický kraj – Banskobystrický kraj rok 2024, miera nezamest­nanosti 11 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 6.2 % . . .

10.05.2022 (link) : Projekt SKRS – Projekt Krok za krokom – Skalica, Kežmarok, Rimavská Sobota – SKRS – realizujeme od apríla 2022 do novembra 2023 . . .

01.05.2022 (link) : Orava – Orava rok 2024, miera nezamest­nanosti 3.3 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 0.9 % . . .

01.05.2022 (link) : Región 3R – 3R rok 2024, miera nezamest­nanosti 13.5 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 8.1 % . . .

02.04.2022 (link) : Eurostat – Zdrojom dát, ktoré tu používame je Eurostat. Prinášame aj definície pojmov VZPS či ILO metodológia . . .

02.04.2022 (link) : Popis dát – Popis dát o nezamestnanosti na úrovni okresov vo V4 – Slovensko, Maďarsko, Poľsko a Česko . . .

26.03.2022 (link) : Požiadavky na inkluzívny trh – Pri nastavovaní inkluzívneho trhu sme vychádzali z analýz terajšej politiky zamestnanosti tak, aby sme odstránili ich nedostatky. Požiadavky, ktoré na inkluzívny trh, ako nástroj politiky zamestnanosti, kladieme: . . .

13.03.2022 (link) : Regionálne rozdiely vo Vyšehradskej štvorke – Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnanosti v krajinách V4 . . .

13.03.2022 (link) : Kraje Slovenska – Kraje Slovenska, aktualizované údaje, číselník . . .

19.02.2022 (link) : Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny – Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, teda o 733 regiónoch. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných . . .

10.02.2022 (link) : Dochádzanie za prácou – V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí . . .

08.02.2022 (link) : 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 – Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020 . . .

02.02.2022 (link) : Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2022 . . .

28.01.2022 (link) : Regionálne rozdiely v nezamestnanosti – Regionálne rozdiely v nezamestnanosti na okresnej úrovni meriame ako rozdiel oproti nezamestnanosti v SR . . .

28.01.2022 (link) : Regionálne rozdiely v DHN – Regionálne rozdiely v DHN na okresnej úrovni meriame ako rozdiel oproti nezamestnanosti v SR. Utešene rastú . . .

28.01.2022 (link) : Zoznam registrovaných sociálnych podnikov – Priebežne aktualizovaný zoznam registrovaných sociálnych podnikov . . .

28.01.2022 (link) : Sociálne podniky – Sociálne podniky a ich vývoj na Slovensku . . .

28.01.2022 (link) : Číselníky – Prinášame číselníky používané v jednotlivých štatistikách: NACE, okresy, ISCED, ISCO . . .

27.01.2022 (link) : Rozdelenie regiónov EÚ – NUTS regióny EÚ sú okrem štatistických účelov používané na kohéznu politiku. Článok 108 nariadenia 2021/1130 definuje spôsob, ako rozdeliť regióny . . .

27.01.2022 (link) : Exekúcie z bankového účtu – V súčasnosti nie sú exekúcie z bankového účtu realizované tak, aby exekuovaný nemusel platiť iba v hotovosti, ale aby reálne mohol mať bežný bankový účet . . .

26.01.2022 (link) : Osobitný príspevok – štatistiky – Štatistiky počtu poberateľov osobitného príspevku v krajoch Slovenska . . .

26.01.2022 (link) : Aktivačný príspevok – Od roku 2014 do marca 2023 aktivačný príspevok zvyšoval nároky na DHN človeku, ktorý je zamestnaný a má príjem aspoň polovicu minimálnej mzdy . . .

26.01.2022 (link) : Štatistiky aktivačných prác – Ako sa vyvíjal počet ľudí na aktivačných prácach? Koľko ich je teraz? . . .

24.01.2022 (link) : Demografia podľa ekonomickej aktivity – Demografický strom podľa ekonomickej aktivity za Slovensko opisuje, koľko ľudí v ktorej vekovej kategórii je pracujúcich, nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych . . .

23.01.2022 (link) : Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných – Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných podľa doby evidencie, vzdelania či poberania dávok. Čím vyššia nezamestnanosť tým horšia štruktúra nezamestnaných . . .

22.01.2022 (link) : Týždenné mzdy a dávky – Mzdy a dávky sú v súčasnosti vyplácané na mesačnej báze, aj keď môžu byť vyplácané aj na týždennej báze . . .

20.01.2022 (link) : Zdroje dát – Pri príprave grafov o starnutí a zdravotníctve sme vychádzali najmä z údajov NCZI, CVTI, Eurostatu a Štatistického úradu SR . . .

20.01.2022 (link) : Stomatologické profesie – Vývoj počtu pracovníkov stomatologických profesií na Slovensku v profesii zubný lekár, zubný technik, dentálna hygienička a zubný asistent . . .

19.01.2022 (link) : Integračná suma – Integračná suma opisuje sumu, ktorá sa použije na mzdy ľudí z cieľovej skupiny inkluzívneho trhu . . .

17.01.2022 (link) : Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov . . .

29.11.2021 (link) : Covid na Slovensku – Štatistiky covidu na Slovensku sú alarmujúce. Vo vekovej skupine 80+ skončilo v nemocnici vyše 10 % obyvateľov SR – teda každý desiaty. 6 % sedemdesiatnikov už bolo v nemocnici s covidom. Vyše 1,6 % sedemdesiatnikov už na covid zomrelo . . .

25.11.2021 (link) : Porovnanie výdavkov na APTP a nezamestnanosti – Porovnanie výdavkov na APTP a nezamestnanosti . . .

22.11.2021 (link) : Regionálna nezamestnanosť – Aká je štruktúra nezamestnanosti v regiónoch Európy a Slovenska? Ako sa mení nezamestnanosť vo vnútry banskobystrického kraja? . . .

22.11.2021 (link) : Nezamestnanosť mladých a NEET – nuts 1 – Nezamestnanosť mladých a NEET v jednotlivých krajinách Európy . . .

22.11.2021 (link) : Nezamestnanosť mladých a NEET – Nezamestnanosť mladých a NEET v jednotlivých krajinách Európy . . .

22.11.2021 (link) : Minimálna mzda v EÚ – Porovnanie minimálnej mzdy v Európe . . .

18.11.2021 (link) : Výška minimálnej mzdy v € – 1. kvartál 2024 – Výška minimálnej mzdy v € za 1. kvartál 2024 . . .

18.11.2021 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier – Porovnanie vekovej štruktúry lekárov a sestier v roku 2019 . . .

14.11.2021 (link) : Minimálne mzdové nároky – Minimálne mzdové nároky zo zákona určujú, akú minimálnu výšku mzdy musí zamestnanec poberať v závislosti od náročnosti práce tohto zamestnanca. De-facto ide o minimálnu mzdu podľa typu práce . . .

11.11.2021 (link) : Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – príklady dobrej praxe – Fakulta managementu UK v spolupráci s Inštitútom zamestnanosti pred­stavujú monografiu Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku autorov Miroslava Polláka a Michala Páleníka. Autori v nej prepájajú dva faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť na Slovensku vysokú nezamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít a nie ideálny stav životného prostredia . . .

05.11.2021 (link) : Určenie minimálnej mzdy – Ako ministerstvo práce určuje minimálnu mzdu podľa § 8 zákona o minimálnej mzde . . .

19.10.2021 (link) : Nové pravidlá exekúcií v roku 2022 – V roku 2022 by mali začať platiť novšie vzorce a pravidlá pri exekúciách formou zrážok zo mzdy. Nanešťastie, úpravy sú iba kozmetické. Potrebné zásadnejšie zmeny (napr. aby ľudia v exekúcií nemuseli žiť v dobe kešu) nie sú súčasťou zmien . . .

18.10.2021 (link) : Najčastejšie mýty o exekúciách a Učebnica mzdovej kalkulačky – Fakulta managementu UK a Inštitút zamestnanosti organizovali tlačovú konferenciu k téme Učebnica mzdovej kalkulačky a najčastejšie mýty o dávkach či exekúciách, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 10. 2021 od 10:00 v priestoroch FM UK . . .

11.10.2021 (link) : § 53g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku – § 53g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku zákona o službách zamestnanosti . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentiek farmácie – V roku 2020 študovalo v jednom ročníku farmaceutických odborov okolo 500 študentov a študentiek, pričom tento počet posledné roky klesá . . .

06.10.2021 (link) : Počet študentov stomatologických odborov – Počet študentov a študentiek slovenskej štátnej príslušnosti zubného lekárstva na Slovensku narástol na úroveň okolo 670. Rovnako rastie počet študnentov zubnej asistencie . . .

06.10.2021 (link) : Zubári – Ako sa mení počet a štruktúra zubárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov zubného lekárstva? . . .

06.10.2021 (link) : Farmácia – Ako sa mení počet a štruktúra farmaceutiek? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov farmácie? . . .

13.05.2021 (link) : Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5 . . .

10.05.2021 (link) : Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2 . . .

04.05.2021 (link) : Lekári – Ako sa mení počet a štruktúra lekárov? Ako sa menila štruktúra študentiek a študentov v lekárskych odboroch? . . .

11.04.2021 (link) : Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín – Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín . . .

18.02.2021 (link) : Počet študentov všeobecného lekárstva – Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva na Slovensku. Výrazne pribúda študentov cudzej štátnej príslušnosti, títo nezostanú pracovať v slovenskom zdravotníctve . . .

18.02.2021 (link) : Vývoj príspevku na dochádzku – Výška príspevku na dochádzku sa zásadnejšie menila v mesiaci jún roku 2018. V zákone je definovaný v § 53 . . .

18.02.2021 (link) : Sestry v zdravotníctve – Ako sa mení počet a štruktúra sestier? Ako sa menila štruktúra študentiek sestričkovských odborov? . . .

11.02.2021 (link) : Demografický vývoj Slovenska – Demografický vývoj na Slovensku vo vyšších vekových kategóriách . . .

10.02.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov v krajoch – Veková štruktúra lekárov v krajoch v roku 2021 . . .

09.02.2021 (link) : Veková štruktúra sestier v krajoch – Veková štruktúra sestier v krajoch v roku 2021 . . .

05.02.2021 (link) : Vplyv starnutia slovenskej populácie na nákladovosť starobného dôchodkového zabezpečenia – riziká a možné riešenia – V roku 2018 je dôležitou témou spoločenského diskurzu tzv. zastropovanie indexácie dôchodkového veku na 65 resp. 64 rokov a k tomu pridružená téma znovu zavedenia skoršieho odchodu do dôchodku žien-matiek. Cieľom tejto práce je diskutovať exitujúce názory na riešenia tejto problematiky a predostrieť vlastné návrhy indexácie odchodu do dôchodku podľa veku dožitia v dobrom zdraví, zavedenie dôchodkového bonusu za pracujúce dieťa a progresívneho zodvodnenia pracujúcich dôchodcov s cieľom odstránenia mzdového dumpingu a motivovať k flexibilnému zotrvaniu na trhu práce podľa druhu práce, individuálnych schopností a preferencií . . .

26.01.2021 (link) : Vývoj počtu študentiek sestričkovských odborov – Pomenovanie učebných odborov, ktoré študentom a študentkám umožnia pracovať na pozícii sestry, sa v nedávnej minulosti výrazne menilo. Celkovo je okolo 1 000 absolventiek štúdia maturitných odborov, okolo 800 absolventov interných pomaturitných odborov a okolo 1 000 externých pomaturitných odborov . . .

21.01.2021 (link) : Učebnica mzdovej kalkulačky 2021 – Učebnica mzdovej kalkulačky z roku 2021 vo formáte na tlač. Pozrite výrazne aktualizovanú verziu. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. Online verzia učebnice . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra sestier – Graf popisuje vekovú štruktúru sestier podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2019 . . .

14.01.2021 (link) : Veková štruktúra lekárov – Graf popisuje vekovú štruktúru lekárov podľa vekových skupín a pohlavia v rokoch 2015 a 2021 . . .

31.12.2020 (link) : Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania – V zákone absentuje reálna možnosť, aby verejný obstarávateľ mohol dosiahnuť, aby dodávateľ tovarov/služieb zamestnal ľudí z cieľovej skupiny (osoby najviac vzdialené od trhu práce, najmä dlhodobo nezamestnaných). Táto pripomienka túto možnosť reálne dáva . . .

28.12.2020 (link) : Podpora detí do 6 rokov – Existuje viacero foriem podpory deťom do šesť rokov a ich rodičom . . .

28.12.2020 (link) : Zoznam skratiek a vybraných pojmov – Zoznam skratiek a vybraných pojmov v učebnici mzdovej kalkulačky . . .

28.12.2020 (link) : Príklady domácností – Príklady domácností používaných v učebnici mzdovej kalkulačky . . .

21.12.2020 (link) : Platenie daní – Zamestnanci platia daň z príjmu, teda zo svojej mzdy. Napriek jej sadzbe 19 % je vzhľadom na odpočítateľné položky nižšia, ako by sa zdalo . . .

17.12.2020 (link) : Služobné cesty – Zamest­návateľ môže vyslať zamestnanca s jeho súhlasom na pracovnú cestu . . .

17.12.2020 (link) : Príspevok na dochádzku za prácou – Príspevok na dochádzku definuje § 53 zákona o službách zamestnanosti. Umožňuje bývalému nezamestnanému získať príspevok v sume do niekoľko desiatok eur v závislosti od dĺžky dochádzania. Doba poskytovania je 6 mesiacov (pre bývalých dlhodobo nezamestnaných či inak znevýhodnených UoZ 12 mesiacov) . . .

09.12.2020 (link) : Reforma dôchodkového systému – Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti, 9. 12. 2020 o reforme dôchodkového systému, v ktorej navrhujeme niekoľko zmien . . .

08.12.2020 (link) : TK: Reforma dôchodkového systému – Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na tlačovú konferenciu Reforma dôchodkového systému, na ktorej pred­stavíme náše návrhy na úpravy a doplnenia návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorá sa bude konať dňa 9. 12. 2020 . . .

30.09.2020 (link) : Vytváranie pracovných miest a podpora pracovného trhu v oblasti dlhodobej starostlivosti – Vytváranie pracovných miest a podpora pracovného trhu v oblasti dlhodobej starostlivosti . . .

30.09.2020 (link) : Súbeh dôchodkov a mzdy – Európska, ale aj slovenská populácia starne. Pribúda počet obyvateľstva staršieho ako 60 rokov a súbežne sa rodí menej detí. Slovenská populácia sa nutne musí pripravovať na všetky aspekty, ktoré so sebou starnutie populácie prináša. V súčasnej dobe sme svedkami toho, že mnohí seniori popri poberaní dôchodku aj pracujú. Ich motivácia pracovať je rôzna, od začlenenia do spoločnosti a prirodzeného ľudského kontaktu, až po nízky dôchodok a túžbu privyrobiť si. Dôsledkom je, že príjem týchto dôchodcov počas prvých rokov poberania dôchodku výrazne narastie, avšak potom príde k jeho drastickému poklesu. Cieľom analytického materiálu je pred­staviť spôsoby, ako tomuto poklesu príjmu čeliť . . .

29.09.2020 (link) : Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku – V súčasnosti je tretina študentov lekárskych fakúlt cudzincami, ktorí určite nezostanú pracovať v zdravotníctve na Slovensku. Títo zahraniční absolventi sa po ukončení štúdia v anglickom jazyku vracajú do krajiny svojho pôvodu. Vzhľadom na rastúce požiadavky na zdravotnícky systém Slovenska a obmedzené kapacity lekárskych fakúlt preto navrhujeme zrušiť možnosť štúdia medicíny v anglickom jazyku pre cudzincov . . .

25.09.2020 (link) : Regionálny rozvoj a zapájanie dlhodobo nezamestnaných – Veľa ľudí, ktorí sú výrazne vzdialení od trhu práce (dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí, ...). Postupujúcou krízou bude týchto ľudí čoraz viac a ich šance na slušné zamestnanie budú čoraz nižšie. Napriek tomu, že slová ako medzitrh práce alebo sociálna ekonomika sú už bežnou súčasťou jazyka, systém financovania nie je absolútne pripravený na zvládanie rastúcich regionálnych rozdielov a kvantá ľudí v problémoch, ktorí potrebujú pomoc. Preto pred­stavujeme návrh, ktorý túto nepripravenosť rieši . . .

25.09.2020 (link) : Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku – Reguláciou možnosti štúdia všeobecného lekárstva v anglickom jazyku je možné dosiahnuť požadovaný stav absolventov, ktorí budú v budúcnosti realizovať svoju prax na území Slovenskej republiky a tým nahradiť na trhu práce časť lekárov v dôchodkovom veku . . .

24.09.2020 (link) : Reforma dlhodobej starostlivosti – Dokument Slovensko 2.0 od MFSR definuje viacero priorít, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Z nášho pohľadu absentuje najmä riešenie problematiky dlhodobej starostlivosti, regionálnych rozdielov a zapájania ľudí najviac vzdialených od trhu práce. Týmto témam sa Inštitút zamestnanosti venoval v rámci svojho projektu Efektívnej verejnej správy. Preto pred­kladáme nasledovné návrhy, ktoré riešia uvádzané problémy. V rámci projektu pred­kladáme riešenia aj iných problémov, ktoré pred­stavujeme na konferencii . . .

24.09.2020 (link) : Vzdelávanie Rómov a Rómok v kontexte celoživotného uplatnenia v spoločnosti – Vzdelávanie Rómov a Rómok v kontexte celoživotného uplatnenia v spoločnosti, Zuzana Havírová . . .

24.09.2020 (link) : Koncepcia dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti – Základom koncepcie dlhodobej starostlivosti v rámci financovania je zavedenie príspevku na nesebestačnosť ako novej štátnej dávky, s ktorou súvisí aj zavedenie nového odvodu na nesebestačnosť. Tento sme koncipovali rovnako, ako je v Nemecku, na úrovni 1,5 % hrubej mzdy. Zároveň so zvyšovaním odvodového zaťaženia uvažujeme o znížení dane z príjmu na 18,5 %. Toto zníženie kompenzuje nižšie povinnosti obcí a VÚC v oblasti dlhodobej starostlivosti. Zároveň sa ukotví preplácanie všetkých ošetrovateľských výkonov zo zdravotných poisťovní tak, ako je to pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti . . .

23.09.2020 (link) : Obraz Rómov a Rómok v médiách – Médiá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Okrem poskytovania informácií sú dôležitým mostom medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Vďaka médiám je možné scitlivovať verejnú mienku a ovplyvňovať postoje a názory väčšinového aj menšinového obyvateľstva. Táto úloha je o to viac dôležitá, ak chceme, aby začleňovanie vylúčených skupín obyvateľstva prebiehalo úspešne. Rovnako tak v oblasti budovania tolerancie sú médiá tie, ktoré môžu významne pomôcť k zvyšovaniu tolerantnosti v spoločnosti. Následné začleňovanie vylúčených skupín, ako aj tvorba politík v tejto oblasti môže mať efektívnejší priebeh . . .

23.09.2020 (link) : Program Aj ty máš šancu! ako príklad uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení – Dočasné vyrovnávacie opatrenia boli vymedzené v antidiskriminačnom zákone jeho novelou z roku 2013. Sú založené na myšliienke, že nie každý človek má rovnaké možnosti získať vzdelanie či zamestnanie. Prijatie novely antidiskriminačného zákona spolu s dlhodobo nízkymi údajmi o vzdelanostnej úrovni obyvateľov z rómskeho etnika viedli k vzniku podporného programu Aj ty máš šancu!. Podľa viacerých výskumov je vzdelanostná úroveň Rómov a Rómok dlhodobo nižšia v porovnaní s nerómskym obyvateľstvom. Štúdia UNDP z roku 2007 hovorí o tom, že vysoko­školské vzdelanie dosiahlo len 0,2 % obyvateľov z rómskeho etnika . . .

23.09.2020 (link) : Financovanie dlhodobej starostlivosti a analýza zamestnanosti na Slovensku – Z pohľadu prechodu na štátnu dávku príspevok na nesebestačnosť by zároveň prechodom prijímateľov dlhodobej starostlivosti do domáceho prostredia bolo možné vytvoriť viac ako 30-tisíc pracovných miest . . .

23.09.2020 (link) : Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku – Z hľadiska dlhodobej starostlivosti je potrebné prihliadať na špecifické potreby jednotlivých skupín prijímateľov. Je preto potrebné podrobne analyzovať situáciu ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť s prihliadnutím na riešenia, ktoré prinášajú vysokú mieru pomoci s cieľom navrhnúť primerané opatrenia. Štát v súčasnosti v nedostatočnej miere pristupuje k svojim záväzkom z pohľadu ústavných práv a prijatých záväzkov. Populácia vo všeobecnosti starne, čo vyvoláva stále vyššiu potrebu pre spoločnosť riešiť dlhodobú starostlivosť. Na jednej strane bude narastať počet osôb, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, v tom istom čase však počet tých, ktorí budú schopní poskytnúť túto starostlivosť, bude klesať . . .

22.09.2020 (link) : TK: reforma dlhodobej starostlivosti – Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na tlačovú konferenciu Reforma dlhodobej starostlivosti, na ktorej pred­stavíme náš návrh na riešenie financovania dlhodobej starostlivosti a návrh na spôsob zapájania ľudí najviac vzdialených od trhu práce do ekonomiky . . .

22.09.2020 (link) : Regulácia študentov všeobecného lekárstva v anglickom jazyku – Inštitút zamestnanosti odporúča znížiť počet študentov iného štátneho občianstva v študijnom odbore všeobecné lekárstvo formou zrušenia alebo obmedzenia možnosti štúdia pred­metného odboru v anglickom jazyku, nakoľko absolventi s iným štátnym občianstvom ďalej nevykonávajú lekársku prax na Slovensku, ale vracajú sa do rodných krajín. Takýchto absolventov iného štátneho občianstva bolo v roku 2019 330, pričom domácich absolventov 545, čo pred­stavuje približne jednu tretinu všetkých absolventov. Takéto čísla sú pre slovenský trh práce so zdravotníckym personálom vzhľadom na demografiu populácie alarmujúce . . .

21.09.2020 (link) : Konferencia: Dôsledky starnutia populácie – Pozývame Vás na záverečnú konferenciu projektu Politiky zamestnanosti. Uskutoční sa v piatok 25. 9. 2020 doobeda online a v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

18.09.2020 (link) : Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce – Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi znevýhodnené skupiny na trhu práce. Štát si uvedomuje, že väčšina ľudí má túžbu pracovať a zapájať sa do chodu spoločnosti prostredníctvom práce a zároveň, že osobám so zdravotným postihnutím je častokrát nutné na trhu práce pomôcť, keďže zamest­návatelia ich z určitých dôvodov nechcú zamestnávať. Z toho dôvodu prijal štát systém opatrení, ako pomôcť osobám so zdravotným postihnutím dostať sa na trh práce, ktorého úlohou by malo byť motivovať zamest­návateľov zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Avšak tento systém nie je ideálny a neplní sa cieľ týchto opatrení, ktorým je dostať osoby so zdravotným postihnutím na trh práce . . .

14.09.2020 (link) : Nezamestnanosť nielen v čase korony – Pozývame vás na konferenciu Nezamestnanosť nielen v čase korony, ktorá sa bude konať v pondelok 21. 9. 2020 v KC Krompachy . . .

03.08.2020 (link) : Sporenie na dôchodok – Zamestnanec má viacero možností, ako sporiť na svoj dôchodok, ide najmä o prvý, druhý a tretí pilier. Takisto má viacero možností, ako svoj dôchodok zvýšiť . . .

03.08.2020 (link) : Výplatná páska – Systém platenia odvodov a daní je relatívne komplikovaný. Výplatná páska sumarizuje pre zamestnanca, čo a koľko platí zo svojej mzdy v roku 2023 . . .

25.07.2020 (link) : Vplyv regiónu na dane a odvody – To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, prakticky nemá vplyv na príjem človeka či domácnosti . . .

25.07.2020 (link) : Vplyv regiónu na dane a odvody v minulosti – To, či človek býva v najmenej rozvinutom okrese, už nemá vplyv na príjem človeka. Do roku 2021 bola v NRO povinnosť platiť odvody, čo tu opisujeme . . .

24.07.2020 (link) : Exekúcie – Systém exekúcií sa za posledné roky výrazne menil. Neplatí, že exekútor môže zobrať celú výplatu . . .

23.07.2020 (link) : Výhody sociálneho poistenia – Zamestnanci platia sociálne odvody, vďaka čomu majú nárok na viacero dávok a dôchodkov . . .

22.07.2020 (link) : O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €? – Odpovedať na otázku, o koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €, sa nedá. Jednak, čistý príjem občas aj klesne a po druhé, veľmi to závisí od typu rodiny či roku . . .

22.07.2020 (link) : Povedali o mzdovej kalkulačke – Aké majú názory používatelia mzdovej kalkulačky? Ako im pomohla? . . .

21.07.2020 (link) : Prídavky naviazané na hmotnú núdzu – Časť prídavkov, príspevkov či nefinančnej pomoci je naviazaná na štatút poberania dávok v hmotnej núdzi alebo na stav hmotnej núdze . . .

20.07.2020 (link) : Výhody legálneho zamestnania – Práca bez pracovnej zmluvy, práca na čierno nie je taká výhodná, ako sa prvý pohľad zdá . . .

19.07.2020 (link) : Osobitný príspevok – legislatíva – Zmena legislatívy osobitného príspevku, aktuálny stav a história . . .

19.07.2020 (link) : Prídavok na dieťa – Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorá prináleží rodičom nezaopatreného dieťaťa . . .

19.07.2020 (link) : Daňový bonus – Daňový bonus, ako súčasť daňového systému, je príspevok pracujúcemu rodičovi, ktorý má nezaopatrené dieťa . . .

17.07.2020 (link) : Exekučná kalkulačka – Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti. Exekútor naozaj nemôže zobrať všetko! . . .

15.07.2020 (link) : Študovať sa oplatí – Štúdium na strednej škole sa oplatí, nielen z pohľadu budúcnosti, ale aj z pohľadu finančných benefitov, ktoré toto štúdium prináša . . .

03.07.2020 (link) : Nové životné minimum v mzdovej kalkulačke – Mzdová kalkulačka zohľadňuje aj nové životné minimum. Mzdová kalkulačka slúži na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná na štandardnú pracovnú zmluvu. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi . . .

30.06.2020 (link) : Štatistiky poberateľov invalidných dôchodkov – Podiel počtu invalidných dôchodcov na počte obyvateľov a Podiel pracujúcich invalidných dôchodcov na Slovensku . . .

22.06.2020 (link) : Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami – Miro Pollák – Alexander Mušinka: Darí sa – úspešné príklady obcí v spolunažívaní s Rómami, 2018 . . .

12.06.2020 (link) : Nezamestnanosť v apríli 2020 – 20. mája boli zverejnené dáta o nezamestnanosti za apríl 2020. Zatiaľ, čo v marci sa negatívny dopad pandémie na trh práce ešte neprejavil, čísla za apríl už ukazujú nárast nezamestnanosti na Slovensku. Za apríl pribudlo na Slovensku 38 000 nezamestnaných, dokopy je na Slovensku 204 480 nezamestnaných (čo pred­stavuje 7 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku). Miera nezamestnanosti stúpla z marcových 6,2 % na 7,4 %, čo pred­stavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti od leta 2017 . . .

10.06.2020 (link) : Zo špeciálnej školy do normálnej – V súvislosti s konaním Európskej komisie voči Slovenskej republike vo veci segregácie rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní a ich nezákonného zaraďovania do špeciálnych škôl sa vynárajú otázky, aké sú možnosti preradenia žiaka zo špeciálnej školy do bežnej základnej. Preto navrhujeme zmeniť koncept diagnostikovania detí pred nástupom do základnej školy, posilniť kapacity asistentov pedagógov na základných školách, aby bolo možné integrovať čo najviac žiakov s variantom A, zaviesť komunitné služby s cieľom pomôcť preniesť deti zo špeciálnej školy . . .

21.05.2020 (link) : Analýza akčného plánu a programového vyhlásenia vlády – Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 sa hlási k transformácii hnedouhoľného regiónu horná Nitra, k ukončeniu dotovania ťažby hnedého uhlia najneskôr do roku 2023 a k realizácii akčného plánu jeho transformácie. Zároveň chce vláda hľadať riešenia, ako znižovať cenu elektriny. Inštitút zamestnanosti považuje za správnu možnosť znižovať cenu elektriny znížením poplatku za prevádzku spôsobmi, ktoré sú uvedené v programovom vyhlásení a súhlasí s ukončením dotovania ťažby hnedého uhlia, no na čo čakať až do roku 2023? . . .

20.05.2020 (link) : Nezamestnanosť v regiónoch – Ako sa vyvíjala nezamestnanosť za posledný rok? V ktorých vekových skupinách či regiónoch stúpla najviac? . . .

19.05.2020 (link) : Miera nezamestnanosti – nad 55 rokov – 1. kvartál 2024 – Miera nezamestnanosti – nad 55 rokov za 1. kvartál 2024 . . .

17.05.2020 (link) : Štatistiky najmenej rozvinutých okresov – Základné ukazovatele o najmenej rozvinutých okresoch poukazujú na rastúce regionálne rozdiely v miere nezamestnanosti ako aj v dlhodobej nezamestnanosti . . .

14.05.2020 (link) : Trvalý pobyt a rozvoj obcí a miest – Viazanosť trvalého pobytu na podielové dane je doteraz jedinou možnosťou, ako zabezpečiť pre obce najdôležitejší príjem pre ich fungovanie. Čím vyšší je príjem pre obce, tým lepšie sa dajú rozvíjať rôzne oblasti a pracovať na rozvoji lokality. Ideálne by malo budovanie lokality so sebou prinášať aj prínos pre všetkých občanov, teda v prípade, že nie sú občania vyčleňovaní alebo diskriminovaní. Preto je dôležité hovoriť o trvalom pobyte a jeho dopadoch na rozvoj lokalít v prípade podielových daní pre obce . . .

13.05.2020 (link) : Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu – rok 2023 – Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu za rok 2023 . . .

12.05.2020 (link) : Miera náhrady miezd dôchodkami – ženy – rok 2023 – Miera náhrady miezd dôchodkami – ženy za rok 2023 . . .

12.05.2020 (link) : Možné metodiky najmenej rozvinutých okresov – Aký bol vývoj najmenej rozvinutých okresov z pohľadu metodiky? . . .

10.05.2020 (link) : Ukazovatele trhu práce v regiónoch Slovenska – Ukazovatele trhu práce za regióny SR (nezamestnanosť, miera nezamestnanosti) . . .

05.05.2020 (link) : Základné ukazovatele za regióny Slovenska – Základné ukazovatele o regiónoch Slovenska, ako napríklad počet obyvateľov, počet nezamestnaných, miera nezamestnanosti a miera dlhodobej nezamestnanosti . . .

02.05.2020 (link) : HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ NUTS 3 – rok 2021 – HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ NUTS 3 za rok 2021 . . .

30.04.2020 (link) : Manažér/manažérka zamestnávania – Nezamestnanosť je vážnym problémom ekonomiky a jej pasovanie sa s ňou ukazuje stupeň vyspelosti daného štátu. Zamestnávanie znevýhodnených skupín a dlhodobo nezamestnaných je výzvou pre každý trh práce. Napriek existujúcim bariéram eviduje Slovensko niekoľko príkladov, kedy sa darilo zamestnávať dlhodobo nezamestnané osoby prevažne z marginalizovaných rómskych komunít. Táto analýza sa zaoberá nástrojom aktívnej politiky zamestnanosti, ktorú sme pomenovali manažér alebo manažérka zamestnávania . . .

22.04.2020 (link) : Sociálny aspekt vo vybraných verejných zákazkách – Sociálny aspekt verejného obstarávania môže priniesť pozitívne zmeny pre zraniteľné skupiny, avšak jeho použitie nie je povinné a ani primerané veľkosti cieľovej skupiny. Dokument sa zaoberá témou verejného obstarávania a sociálnym aspektom vo verejných zákazkách za obdobie od januára do decembra 2018 . . .

15.04.2020 (link) : Ekonomické nástroje znižovania emisií CO2 – prípad Hornonitriansky baní Prievidza – Ekonomické nástroje znižovania emisií CO2 – prípad Hornonitriansky baní Prievidza, Viliam Páleník, . . .

03.04.2020 (link) : Aké sú a aké by mali byť verejné výdavky na sociálne služby? – Dlhodobá starostlivosť – jej financovanie a poskytovanie. Aká alternatíva sa dá „ušiť“ pre Slovensko? Viliam Páleník . . .

02.04.2020 (link) : Naše blogy – Blogy a mediálne výstupy Inštitútu zamestnanosti a jeho spolupracovníkov . . .

28.02.2020 (link) : Vzdelávanie sestier – Materiál analyzuje súčasný stav vzdelávania ošetrovateľského personálu v zdravotníctve, ako jedného z najdôležitejších indikátorov pre budúci stav ošetrovateľského personálu . . .

25.02.2020 (link) : Zdravotný stav obyvateľstva SR za rok 2019 – Dokument State of Health in the EU 2019 uvádza, že Slovensko síce prešlo za posledných 15 rokov svojej existencie pozitívnymi zmenami, čo sa týka zdravotného stavu obyvateľstva, no stále v mnohých aspektoch zaostávame za priemerom EÚ. V správe sa taktiež uvádza, že napriek prijímaným reformám, ktoré majú pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva, si vyžaduje naše zdravotníctvo sústavné zlepšovanie efektívnosti systému zdravotnej starostlivosti . . .

12.02.2020 (link) : Stav ošetrovateľstva na Slovensku – Povolanie sestry je jednou z kľúčových pozícií v slovenskom zdravotníctve. V našej spoločnosti je vo všeobecnosti vnímané ako dôležité, nedostatkové a nedocenené. Cieľom tohto koncepčného materiálu je stručne zosumarizovať relevantnú pojmovú legislatívu, konfrontovať uvedené vnímanie s dostupnými empirickými údajmi, ale aj skúsenosťami a názormi samotných sestier s vyústením do návrhov viacerých potrebných riešení . . .

11.02.2020 (link) : Zmeny platových podmienok sestier – Na základe dlhodobej komunikácie so sestrami v rámci Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sme navrhli nasledovné zmeny v platových podmienkach. Tento materiál je dôležitý pre tvorbu modelu výdavkov, ktoré bude potrebné vynaložiť v dôsledku starnutia populácie. Bez určenia výšky výdavkov, ktoré bude nevyhnutné vymedziť na platy sestier, nie je možné stanoviť udržateľnosť zdravotníckeho systému . . .

10.02.2020 (link) : Študentské požičky pre študentov odborov ošetrovateľstva – Študentské pôžičky pre študentov odboru ošetrovateľstvo by mali motivovať absolventov štúdia zostať na Slovensku a zároveň podporiť ich rozhodnutie ísť študovať ošetrovateľstvo. Materiál modeluje výdavky na daný nástroj verejnej politiky. Finančné náklady daného nástroja budú zarátané do celkového modelu rastu výdavkov na zdravotníctvo v rámci starnutia populácie . . .

07.02.2020 (link) : Súčasné názory sestier – Súčasné názory sestier na stav ošetrovateľstva na Slovensku. Prieskum zrealizovaný medzi sestrami v slovenskom zdravotnom systéme . . .

02.01.2020 (link) : Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce – Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce je reálny problém, o čom svedčia viaceré výskumy. Na jednej strane sa hovorí o potrebe zamestnávania Rómov, na strane druhej existuje bariéra vo forme diskriminácie, ktorá bráni Rómom zamestnať sa. A hovoríme o diskriminácii na základe príslušnosti k etnickej skupine, teda o bariére, ktorú Rómovia nevedia odstrániť . . .

16.12.2019 (link) : Úvodná pred­náška k dlhodobej starostlivosti – 2019 november – Úvodná pred­náška k dlhodobej starostlivosti z konferencie Inštitútu zamestnanosti dňa 12. novembra 2019 . . .

15.12.2019 (link) : Úvodná pred­náška k dlhodobej nezamestnanosti – 2019 november – Úvodná pred­náška k dlhodobej nezamestnanosti z konferencie Inštitútu zamestnanosti dňa 20. novembra 2019 . . .

22.11.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť si vyžaduje náš akútny záujem tu a teraz! – Na konferencii Inštitútu zamestnanosti sa opozícia zhodla na riešeniach dlhodobej starostlivosti . . .

08.11.2019 (link) : Tlačová správa: Integrácia ťažko zdravotne postihnutých musí byť pre budúcu vládu priorita – Dňa 6. 11. 2019 sa v Piešťanoch konala konferencia pod záštitou Inštitútu zamestnanosti na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce. Zúčastnení pred­stavitelia strán Jana Žitňanská (Za ľudí), Tomáš Halász (PS/SPOLU) a Peter Kremský (OĽANO) sa zhodli, že integráciou ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) by sa mala intenzívne začať zaoberať budúca vláda, nakoľko v súčasnosti sa tejto téme nevenovala pozornosť do takej miery, ako by si ju reálne vyžadovala . . .

06.11.2019 (link) : Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce – úvodná prezentácia Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce ku konferencii 6. 11. 2019 . . .

23.10.2019 (link) : Porovnanie vekovej štruktúry zubných lekárov – Pri odchode zubných lekárov vo vekovej skupine 60+ do dôchodku sa dostupnosť tejto služby pravdepodobne zhorší . . .

14.10.2019 (link) : Mapa 150 obcí – Mapa 150 obcí . . .

14.10.2019 (link) : Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018 – Analyzujeme súčasné nastavenie financovania starostlivosti osôb spadajúcich do dlhodobej starostlivosti. Vzhľadom na cieľ projektu modelovať náklady dlhodobej starostlivosti je daný materiál základný údajový pohľad na vplyv starnutia populácie na dlhodobú starostlivosť . . .

10.10.2019 (link) : Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných – Dňa 20. 11. 2019 v Banskej Bystrici organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu o riešeniach dlhodobej nezamestnanosti vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

10.10.2019 (link) : Proces oddlžovania v praxi – Kolobeh dlžôb a exekúcií je možné ukončiť využitím osobného bankrotu. Podstatou je, aby sa fyzická osoba zbavila dlhov, ktoré nie je schopná splácať. Takáto forma oddlžovania je v súčasnosti využívaná stále viac, vďaka čomu môžu ľudia začať žiť plnohodnotný život . . .

09.10.2019 (link) : Konferencia: Dlhodobá starostlivosť – Dňa 12. 11. 2019 v Žiline organizoval Inštitút zamestnanosti konferenciu o dlhodobej starostlivosti vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

08.10.2019 (link) : Konferencia: Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce – Dňa 6. 11. 2019 v Piešťanoch organizoval Inštitút zamestnanosti konferenciu o podpore zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce . . .

07.10.2019 (link) : O solidarite – Knižka od Mira Polláka o solidarite . . .

11.09.2019 (link) : Vekový vývoj lekárov – Výrazná zmena vekovej štruktúry je pri pohľade na graf poukazujúci na porovnávanie vekovej štruktúry lekárov . . .

11.09.2019 (link) : Vekový vývoj pôrodných asistentiek – Zároveň so starnúcou populáciou na Slovensku sa zvyšuje vekový priemer pôrodných asistentiek . . .

10.09.2019 (link) : Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky . . .

10.09.2019 (link) : Duálne vzdelávanie – Duálne vzdelávanie je prezentované ako vzdelávanie, ktoré má byť skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu by žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou mali získať pred vstupom do dospelosti a na trh práce zručnosti a vedomosti, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech, šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. V duálnom vzdelávaní by mali spoločne spolupracovať stredné školy so zamest­návateľmi tak, aby sa vytvoril systém, ktorý pripraví pre trh práce potrebné profesie a kvalitných absolventov . . .

10.09.2019 (link) : Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl – Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť potrebný počet absolventov v rôznych odvetviach pre pracovný trh. V prípade, že určité odvetvie zaznamenáva prebytok absolventov, je potrebné tento stav regulovať, tak ako aj v opačnom prípade. V skutočnosti sa však deje to, že úpravy i napriek štatistickým údajom o absolventoch sa nedejú. Dlhodobo tak náš vzdelávací systém generuje odborníkov, ktorí nie sú v našom hospodárstve uplatniteľní, a tak sa stávajú buď nezamestnanými, alebo sa snažia uplatniť v inom odbore, než vyštudovali. Potreby trhu práce by mali byť zo strany príslušných orgánov reflektované a na základe toho by mal náš vzdelávací systém pružne reagovať. Toto sa však, žiaľ, v skutočnosti nedeje . . .

03.09.2019 (link) : 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier – 30 (a viac) grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier. Venujeme sa demografickej štruktúre, štruktúre sestier, lekárov, pôrodných asistentiek, ich počtu, rodovému rozdeleniu a historickému vývoju . . .

03.09.2019 (link) : Hustota obyvateľstva – rok 2022 – Hustota obyvateľstva za rok 2022 . . .

03.09.2019 (link) : Index demografickej závislosti NUTS 3 – rok 2023 – Index demografickej závislosti NUTS 3 za rok 2023 . . .

03.09.2019 (link) : Index demografickej závislosti LAU 1 – Index demografickej závislosti LAU 1 v krajinách V4 . . .

02.09.2019 (link) : Index demografickej závislosti – rok 2023 – Index demografickej závislosti za rok 2023 . . .

02.09.2019 (link) : Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít – Jednou z najdôležitejších funkcií vzdelávania je socializácia jednotlivcov a ich začleňovanie do spoločnosti. V prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, ktoré sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít, však dochádza k narušovaniu práve funkcie začleňovania do spoločnosti, keďže rómske deti sú fakticky vzdelávané oddelene od majoritných detí. Ďalšou dôležitou funkciou vzdelávania je pripraviť jednotlivca pre profesionálny život a trh práce. Ak sa však pozrieme na údaje o zamestnateľnosti absolventov elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, zistíme, že aj v tomto prípade je funkcia vzdelávania nenaplnená . . .

30.08.2019 (link) : Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú – 1. kvartál 2024 – Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú za 1. kvartál 2024 . . .

28.08.2019 (link) : Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít – Cieľom vzdelávania by okrem získania vedomostí a zručností malo byť aj vytváranie sociálnych vzťahov a väzieb, vďaka ktorým sú schopní jedinci žiť v spoločnosti vo vzájomnej interakcii a spoznávať sa. K tomuto začleňovaniu však v prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl zriadených v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít nedochádza, pretože sa rómske deti vzdelávajú oddelene od nerómskych, a to častokrát od základnej školy, nemajú priestor na vytvorenie si vzťahov so študentmi z majority. Hlavným dôvodom pre zriadenie oddeleného stredo­školského vzdelávania bola snaha vytvoriť geograficky dostupné stredné vzdelanie pre príslušníkov z marginalizovaných rómskych komunít. A tak sa stalo, že stredné odborné vzdelanie majú Rómovia z marginalizovaných komunít laicky povedané za domom . . .

28.08.2019 (link) : Koncepčné a analytické materiály – Koncepčné a analytické materiály v rámci projektu EVS Politiky zamestnanosti . . .

27.08.2019 (link) : Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická – Vzdelávacie programy sú akoby dušou každej strednej odbornej školy. Na základe týchto dokumentov sú potom vzdelávaní študenti v rôznych učebných a študijných odboroch. Každý takýto vzdelávací program má za cieľ pripraviť jednotlivca po odbornej stránke pre vstup na pracovný trh. Existujú však v našom vzdelávacom systéme učebné odbory, ktoré jednotlivcov na vstup na pracovný trh nepripravujú, a teda jedna zo základných funkcií vzdelávacieho systému sa neplní. Takýmto učebným odborom je napríklad praktická žena . . .

26.08.2019 (link) : Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl a prepojenie na trh práce – Okrem štátnych stredných odborných škôl sa na Slovensku prevádzkujú aj súkromné odborné stredné školy. Ich počet nie je síce až taký alarmujúci ako v prípade štátnych, ale i napriek tomu sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít a podporujú tak model segregačného vzdelávania . . .

14.08.2019 (link) : Podiel miezd na HDP – 1. kvartál 2024 – Podiel miezd na HDP za 1. kvartál 2024 . . .

24.07.2019 (link) : Použitie sabatikalu na zvýšenie ponuky sestier v slovenskom zdravotníctve – Zdravotnícki pracovníci sú najčastejšie ohrození tzv. vyhorením. Symptóm vyhorenia je fyzická a psychická vyčerpanosť. Jeho výskyt u sestier na Slovensku vzhľadom na ich nedostatok, z ktorého potom vyplýva aj vyšší tlak na ich pracovnú vyťaženosť (vyšší počet nočných zmien, víkendových zmien, vyšší počet pacientov na sestru), bude v pomeroch slovenského zdravotného systému oveľa častejší ako v systémoch zdravotníctva, kde je sestier dostatok. Na základe vyššie uvedených argumentov pred­pokladáme, že by bolo pre zatraktívnenie povolania sestier vhodné zaviesť pre pracovníkov v zdravotníctve v nasledujúcich povolaniach inštitút sabatikalu . . .

05.07.2019 (link) : Koncepčný materiál sabatikal – Vo viacerých profesiách (v školstve, v opatrovateľstve, v kreatívnych sektoroch, v zdravotníctve) je vysoké riziko vyhorenia: ľudia stratia záujem o prácu, nebaví ich, sú z nej chorí. Dôsledkom je v lepšom prípade rapídna zmena profesie, v horšom prípade dlhotrvajúce psychické a zdravotné problémy. Jednou z možností pred­chádzania vyhoreniu je sabatikal: niekoľkomesačné voľno od každodennej práce. Sabatikal nie je na Slovensku legislatívne uchopený, napriek tomu ho niektorí zamest­návatelia svojim zamestnancom ponúkajú . . .

03.07.2019 (link) : Miera náhrady miezd dôchodkami – rok 2023 – Miera náhrady miezd dôchodkami za rok 2023 . . .

28.06.2019 (link) : Mzdová kalkulačka ráta so zmenou životného minima – Zvýšenie životného minima od 1.7.2019 znižuje sumu, na ktorú môže siahnuť exekútor a rozširuje interval, počas ktorého modelová domácnosť dostáva dávky v hmotnej núdzi z 520 – 535 € na 520 – 548 € . . .

21.06.2019 (link) : Zuzana Havírová: prepojenie medzi vzdelávaním a trhom práce – Zuzana Havírová: prepojenie medzi vzdelávaním a trhom práce, prezentácia z konferencie Inštitútu zamestnanosti 10. 6. 2019 v Spišskom Hrhove . . .

21.06.2019 (link) : Michal Páleník: Mzdová kalkulačka: nástroj pomoci pri zamestnávaní – Michal Páleník: Mzdová kalkulačka: nástroj pomoci pri zamestnávaní, prezentácia z konferencie Inštitútu zamestnanosti, 10. 6. 2019 Spišský Hrhov . . .

20.06.2019 (link) : ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia – rok 2020 – ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia za rok 2020 . . .

18.06.2019 (link) : Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? – Alexej Dobroľubov: Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? Konferencia 3.6.2019 . . .

18.06.2019 (link) : Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo – Viliam Páleník: Vývoj počtu študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku v odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Prezentácia na konferenciu konferenciu EKOMSTAT 2019 . . .

13.06.2019 (link) : Tlačová správa: ELA je povzbudenie pre výskum na Slovensku – Inštitút zamestnanosti víta rozhodnutie, že nová Európska agentúra práce (ELA) bude sídliť práve v Bratislave. Okrem toľko deklarovanej reality, že na Slovensku nie je žiadna agentúra, dúfame, že zavážilo aj to, že Slovensko má dostatočné vedecké kapacity v spoločenskom výskume, ktoré v praxi nevyužíva. Tento krok vnímame ako možný impulz pre univerzity, ktoré by sa mohli vedecky zapojiť do činnosti agentúry pri nastavovaní rozhodnutí v oblasti cezhraničnej mobility a toľko potrebnej koordinácie sociálneho zabezpečenia . . .

23.05.2019 (link) : Zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi – rok 2023 – Zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi za rok 2023 . . .

20.05.2019 (link) : Miera zamestnanosti – 1. kvartál 2024 – Miera zamestnanosti za 1. kvartál 2024 . . .

10.05.2019 (link) : Konferencia: Voľby do Europarlamentu 2019 – Dňa 15.5.2019 Slovenská sieť proti chudobe (SAPN) a Inštitút zamestnanost organizujú konferenciu: Voľby do Europarlamentu 2019, ktorá sa koná v Liptovskom Mikuláši . . .

07.05.2019 (link) : Konferencia EKOMSTAT – Srdečne vás pozývame na 33. vedeckú konferenciu EKOMSTAT 2019 s tematikou Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, ktorý sa uskutoční v Trenčianskych Tepliciach, v DSZSU v termíne od 2. júna do 5. júna 2019 . . .

07.05.2019 (link) : Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš – Inštitút zamestnanosti a obec Spišský Hrhov Vás srdečne pozývajú na konferenciu Politika zamestnanosti: Úloha štátu v oblasti zamestnanosti v regióne Spiš, ktorá sa koná dňa 10. 6. 2019 doobeda v Spišskom Hrhove . . .

04.04.2019 (link) : Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky, Nitra 2019 – Dlhodobá starostlivosť ako súčasť striebornej ekonomiky – riziká a príklad riešenia, RNDr. Viliam Páleník, PhD., 4. 4. 2019 . . .

04.04.2019 (link) : Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? – Starnú rýchlejšie pacienti, alebo ošetrujúci personál v slovenskom zdravotníctve? Alexej Dobroľubov, . . .

04.04.2019 (link) : Dôsledky regionálnych rozdielov na progresívnu politiku zamestnanosti, Nitra 2019 – V príspevku sa venujeme dôsledkom regionálnych rozdielov okresov Slovenska na to, akým výzvam čelí politika zamestnanosti. Ukážeme si rôzne pohľady na údaje o okresoch Slovenska, na rastúci rozdiel medzi najmenej rozvinutými okresmi a tými veľmi rozvinutými. Prestavíme niekoľko progresívnych riešení problémov trhu práce, ktoré dokážu viditeľne pohnúť najvylúčenejšími skupinami aj v regiónoch s ekonomickými problémami: Neštátne služby zamestnanosti a inkluzívny trh . . .

29.03.2019 (link) : Prvý polrok 2019 – Pripomienky podané v prvom polroku 2019 . . .

28.03.2019 (link) : Tlačová správa: Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií – Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor strhnúť nezamestnanému, čo sa zamestnal. Exekučná premenná je unikátna medzi mzdovými kalkulačkami na slovenskom trhu . . .

21.03.2019 (link) : Konferencia: Zapájanie do trhu práce a starnutie populácie – Inštitút zamestnanosti dňa 4. 4. 2019 spoluorganizuje v Nitre konferenciu na tému Zamestnanosť a starnutie populácie . . .

15.03.2019 (link) : Dávky v hmotnej núdzi – Aký je systém dávok v hmotnej núdzi na Slovensku? Ako sa ráta? Aké sú najnovšie údaje? . . .

18.01.2019 (link) : Stravovanie zamestnancov – Výška stravného pri šlužobných cestách a minimálna výška stravného pri práci. Stravné sa riadi § 152 Zákonníka práce. Zamestnanec naň má nárok, ak odpracoval aspoň 4 hodiny na pracovisku . . .

14.01.2019 (link) : Zuzana Havírová – Mgr. Zuzana Havírová, PhD . . .

10.01.2019 (link) : Kalkulačky – Inštitút zamestnanosti prináša viacero online kalkulačiek: mzdovú kalkulačku, dôchodkovú kalkulačku, exekučnú kalkulačku, . . .

22.12.2018 (link) : Historická dôchodková kalkulačka – Historická dôchodková kalkulačka, vďaka ktorej si viete pozrieť vypočítaný dôchodok v jednotlivých rokoch. Zaujímavé sú najmä zmeny okolo roku 2004 . . .

20.12.2018 (link) : Ekonomické dáta o regiónoch budú oveľa prístupnejšie pre všetkých – Inštitút zamestnanosti pred­stavil unikátny projekt agregovaných dát za regióny na pomoc tvorbe efektívnych verejných politik na zníženie stále výrazných regionálnych rozdielov . . .

14.12.2018 (link) : Dôchodková kalkulačka – Dôchodková kalkulačka na orientačný výpočet starobného dôchodku pri rôznych scénaroch príjmov. Prvotná verzia . . .

12.12.2018 (link) : Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc – Zamestnanec má nárok na príplatky za prácu v sviatok, víkend alebo za nočnú prácu . . .

11.12.2018 (link) : 268/2006 Z.z. – nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia – Nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia číslo 268/2006 Z.z. z 19. apríla 2006, aktuálne znenie . . .

11.12.2018 (link) : 233/1995 Z.z. – zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) – Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov číslo 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995, aktuálne znenie . . .

28.11.2018 (link) : Pripomienky podané v novembri 2018 – V novembri 2018 sme do MPK podali viacero pripomienok na zlepšenie a zefektívnenie legislatívy . . .

28.11.2018 (link) : Analýza návrhov na zastropovanie odchodu do dôchodku z pohľadu skoršieho odchodu žien – Stratili ste sa v návrhoch na zmeny v dôchodkovom systéme, na zastropovanie dôchodkového veku? Prinášame krátky prehľad histórie a analýzu jednotlivých návrhov . . .

27.11.2018 (link) : Rieši dôchodkový strop aktuálne problémy starších pracujúcich? – Starnutie obyvateľstva a takzvaný strop na dôchodkový vek je častou témou uplynulých mesiacov. Dôležitý je aj ekonomický pohľad na vek odchodu do dôchodku a súbeh poberania starobného dôchodku a riadnej práce . . .

26.11.2018 (link) : Starnutie populácie – Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky . . .

23.11.2018 (link) : Sabatikal – Navrhujeme zavedenie sabatikalu do legislatívy tak, aby človek, čo dlhodobo pracoval (bol dôchodkovo poistený aspoň 9 rokov z posledných 10 rokov a posledných 5 rokov nečerpal sabatikal), po dohode so svojím zamest­návateľom (ktorý mu potom drží pracovné miesto) mohol ísť na oficiálny sabatikal. Počas neho by mal štatút medzi uchádzačom o zamestnanie (nemôže sa zamestnať inde, môže ísť na školenia) a osobou na materskej (zamest­návateľ drží pracovné miesto a človek je zdravotne poistený). Od Sociálnej poisťovne dostane dávku vo výške dávky v nezamestnanosti, avšak do dôchodku pôjde o obdobie sabatikalu neskôr. Sabatikal teda bude znamenať, že časť starobného dôchodku bude čerpať v aktívnom veku . . .

07.11.2018 (link) : Odpratávanie snehu: Unikátna príležitosť pre inklúziu znevýhodnených uchádzačov o prácu – Tlačová správa z tlačovej konferencie Odpratávanie snehu: príležitosť na zapojenie do práce. Venovali sme sa povinnosti samospráv odhrabávať sneh a hlavne možnosti, ako by samosprávy mohli využiť túto príležitosť nových prác v samospráve aj na iné, ako priamo pracovné ciele: zapojenie ľudí do reálneho a legálneho pracovného procesu . . .

05.11.2018 (link) : Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania – V prezentácii Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania sa venujeme popisu implicitnej daňovej sadzby pri prechode z nezamestnanosti do zamestnania . . .

21.10.2018 (link) : Často kladené otázky – Často kladené otázky k mzdovej kalkulačke . . .

12.10.2018 (link) : Prezentácia k školeniu mzdovej kalkulačky – Prezentácia k školeniu mzdovej kalkulačky . . .

07.10.2018 (link) : Mobilná aplikácia mzdovej kalkulačky – Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti k mobilnej aplikácii mzdovej kalkulačky a skokovým zmenám v daňovej sadzbe z tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila v utorok dňa 9.10.2018 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

06.10.2018 (link) : Štatistiky poberateľov dávok – Štatistiky poberateľov dávok v hmotnej núdzi podľa okresov za obdobie 2024-05-01 . . .

03.10.2018 (link) : Číselník okresov Slovenska – Číselník okresov Slovenska s aktuálnou nezamestnanosťou . . .

01.10.2018 (link) : Školenia mzdovej kalkulačky – Organizujeme školenia mzdovej kalkulačky . . .

16.09.2018 (link) : 112/2018 Z.z. – zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 112/2018 Z.z. z 13. marca 2018,, aktuálne znenie . . .

29.08.2018 (link) : Študentské pôžičky ako riešenie nedostatku študentov v prioritných odboroch – Tlačová správa o študentských pôžičkach ako riešení nedostatku študentov v prioritných odboroch . . .

23.08.2018 (link) : 131/2002 Z.z. – zákon o vysokých školách – Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 336/2015 Z.z. – zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov – Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 336/2015 Z.z. z 11. novembra 2015, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 663/2007 Z.z. – zákon o minimálnej mzde – Zákon o minimálnej mzde číslo 663/2007 Z.z. z 5. decembra 2007, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 461/2003 Z.z. – zákon o sociálnom poistení – Zákon o sociálnom poistení číslo 461/2003 Z.z. z 30. októbra 2003, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 61/2015 Z.z. – zákon o odbornom vzdelávaní a príprave – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 61/2015 Z.z. z 12. marca 2015, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 245/2008 Z.z. – zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008, aktuálne znenie . . .

23.08.2018 (link) : 417/2013 Z.z. – zákon o pomoci v hmotnej núdzi – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 417/2013 Z.z. z 26. novembra 2013, aktuálne znenie . . .

01.07.2018 (link) : Projekt Politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Politiky zamestnanosti . . .

01.07.2018 (link) : Mzdová kalkulačka – Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek, je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní a na dávkach v hmotnej núdzi. Mzdová kalkulačka vám vyráta čistú mzdu, dane, odvody, daňový bonus na deti, osobitný príspevok, stravné. Teda všetko čo vplýva na váš čistý príjem. Zistite, ako sa vám oplatí pracovať . . .

01.07.2018 (link) : O mzdovej kalkulačke – Mzdová kalkulačka na výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Na rozdiel od iných dostupných mzdových kalkulačiek ráta aj s dávkami v hmotnej núdzi. Je určená pre ľudí blízko minimálnej mzdy, ktorí pred­tým boli nezamestnaní či na dávkach v hmotnej núdzi . . .

28.03.2018 (link) : HN konferencia: nejsou lidi – Prezentácia na HN konferenciu Nejsou lidi, ktorá sa koná dňa 28.3.2018 v Bratislave . . .

22.03.2018 (link) : Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti – Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti sa koná v Bratislave dňa 26.3.2018 . . .

01.03.2018 (link) : Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018 – Prezentácia na seminár v Dolnom Kubíne 1.3.2018 . . .

24.02.2018 (link) : Inflácia – Výška inflácie od roku 2010, vrátane potvrdení od Štatistického úradu . . .

24.02.2018 (link) : Knižnica dát – IZ prináša štatistické údaje o jednotlivých častiach trhu práce . . .

01.02.2018 (link) : Životné minimum – Aké bolo životné minimum v minulosti a aké je teraz? História životného minima od roku 1998 . . .

27.01.2018 (link) : Minimálna mzda – Aká je výška minimálnej mzdy a aká bola v minulosti? Ako sa zdaňuje? História minimálnej mzdy od roku 1991 do roku 2023, vrátane porovnania s priemernou mzdou, infláciou a dávkami v hmotnej núdzi . . .

06.01.2018 (link) : Strava v škole – Legislatíva o tom, či deti majú stravu v základnej škole a v škôlke . . .

05.01.2018 (link) : Tlačová konferencia: oplatí sa nezamestnaným pracovať? – Pozývame vás na tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti k téme mzdovej kalkulačky a nezamestnanosti v Česku a Slovensku, ktorá sa uskutoční dňa pondelok dňa 8.1.2018 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti. Odpovieme na hlavnú otázku: oplatí sa nezamestnaným pracovať? . . .

01.01.2018 (link) : Nezamestnanosť Česka a Slovenska – Aká je nezamestnanosť v Česku a na Slovensku? Sledujeme podiel nezamestnaných ľudí z počtu obyvateľov . . .

29.12.2017 (link) : Brožúra o osobnom bankrote – Brožúra o osobnom bankrote z dielne Centra právnej pomoci . . .

10.12.2017 (link) : Osobitný príspevok – Osobitný príspevok bola podpora pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a zamestnali sa . . .

10.12.2017 (link) : Aktivačný príspevok – legislatíva – Aktivačný príspevok je súčasťou dávok v hmotnej núdzi . . .

30.11.2017 (link) : Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, november 2017 – Prezentácia na verejné vypočutie v NRSR, 30. november 2017, v ktorej sa venujeme regionálnym rozdielom, mzdovej kalkulačke, inkluzívnemu trhu a sociálnym aspektom verejného obstarávania . . .

29.11.2017 (link) : Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 – Prezentácia na konferenciu 29.11.2017 s názvom Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce . . .

29.11.2017 (link) : Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke – Prezentačný leaflet k mzdovej kalkulačke na https://www.iz.sk/kalkulacka . . .

28.11.2017 (link) : Verejné vypočutie: Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život – Verejné vypočutie Sociálna Európa – právo každého na dôstojný život (Štvrtok 30. novembra 2017 od 10h – 13h, NRSR) a Možnosti a prekážky z nepracujúcej chudoby do dobre platenej práce (streda 29. novembra o 14.30 – 17.00 v hoteli SOREA) . . .

16.11.2017 (link) : Konferencia: hľadá sa zamestnanec – Dňa 22.11.2017 od 18:00 organizuje Inštitút Mateja Bela konferenciu na tému „Hľadá sa zamestnanec“. Na tejto konferencii vystúpime s pred­náškou Trendy a výzvy v politike zamestnanosti . . .

10.10.2017 (link) : Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike – Predkladáme pripomienku k zákonu o sociálnej ekonomike, tak aby tento zákon umožnil zlepšenie situácie aj v hladových dolinách a pahorkatinách . . .

28.09.2017 (link) : Prezentácia na panelovú diskusiu – V prezentácii sa venujeme dôvodom zavedenia inkluzívneho trhu na riešenie dlhodobo nepriaznivej situácii nielen segregovaných Rómov . . .

26.09.2017 (link) : Panelová diskusia: Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít – Dňa 29. septembra sa v Košiciach zúčastníme panelovej diskusie Životné podmienky ľudí z marginalizovaných rómskych komunít . . .

22.09.2017 (link) : Priebežne aktualizované – Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov . . .

01.09.2017 (link) : § 53 Príspevok na dochádzku za prácou – § 53 Príspevok na dochádzku za prácou zákona o službách zamestnanosti . . .

31.08.2017 (link) : Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, august 2017 – Predkladáme pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, keďže návrh zákona o verejnom obstarávaní ruší povinnosti robiť akékoľvek verejné obstarávanie, ak je dodávateľom služby chránená dielňa alebo hospodársky subjekt, ktorého hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. V kontexte vyňatia týchto subjektov z verejného obstarávania ako celku, treba mať na pamäti, že spomínané subjekty nie sú absolútne regulované a umožnia jednoduché zneužívanie tejto výnimky . . .

15.08.2017 (link) : § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania – § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania zákona o službách zamestnanosti . . .

01.08.2017 (link) : § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby – § 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zákona o službách zamestnanosti . . .

27.07.2017 (link) : Komentár k podpore najmenej rozvinutých okresov – Aby sa podarilo znížiť nezamestnanosť v najmenej rozvinutých okresoch na úroveň porovnateľnú s priemerom SR, je nutné zvýšiť zvýšiť pomoc tridsaťnásobne, smerovať túto pomoc na dlhodobú nezamestnanosť, zaviesť byrokraticky nenáročné používanie tejto pomoci formou inkluzívneho trhu, a sprehľadniť, zjednodušiť a zefektívniť všetky procesy . . .

25.07.2017 (link) : Tlačová konferencia: návrhy na zlepšenie zákona o najmenej rozvinutých okresoch – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k legislatíve o najmenej rozvinutých okresoch a o návrhoch ako znižovať rastúce regionálne rozdiely. Tlačová konferencia sa uskutoční v štvrtok 27.7.2017 o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

20.07.2017 (link) : § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní – § 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov – § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj – § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zákona o službách zamestnanosti . . .

20.07.2017 (link) : § 50a Subjekt sociálnej ekonomiky – § 50a Subjekt sociálnej ekonomiky zákona o službách zamestnanosti . . .

15.07.2017 (link) : § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou – § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou zákona o službách zamestnanosti . . .

20.06.2017 (link) : Číselník NACE – Číselník sektorov NACE 2.0 do úrovne 2 . . .

13.06.2017 (link) : Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia – V rámci legislatívneho procesu Návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sme podali pripomienky týkajúce sa zníženia byrokracie pri zamestnávaní, zvýšenia právnej istoty zamestnancov ako i zosúladenia legislatívy s praxou a reálnymi možnosťami zamest­návateľov . . .

20.02.2017 (link) : Tlačová správa k dostupnosti škôlok – Tlačová správa z tlačovej konferencie k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

16.02.2017 (link) : Tlačová konferencia k dostupnosti škôlok – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa, november 2016 – Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa – Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole . . .

07.12.2016 (link) : Prezentácia nezamestnanosť a regionálny rozvoj – Prezentácia na konferenciu v štvrtok dňa 8.12.2016 na CEUF . . .

22.11.2016 (link) : Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti – Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou . . .

07.11.2016 (link) : Najmenej rozvinuté okresy – Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa . . .

02.11.2016 (link) : Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 – Mýty a fakty dôchodkového systému, konferencia 2016 . . .

02.11.2016 (link) : Konferencia: zmeny v starobnom dôchodkovom sporení – Dňa 3. 11. 2016 doobeda sa koná konferencia na tému Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení. Prinášame prezentáciu na konferenciu, ktorá sa venuje mýtom a faktom dôchodkového systému . . .

29.09.2016 (link) : Konferencia o dlhodobej nezamestnanosti mladých – Dňa 20. septembra 2016 sme sa v Bruseli zúčastnili konferencie o riešeniach pre dlhodobú nezamestnanosť mladých, ktorú organizovala organizácia EPC . . .

06.09.2016 (link) : Dlhodobo nízke investície do riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity – Slovensko dlhodobo investuje veľmi málo do riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V roku 2015 sa táto suma rátala v centoch na osobu a mesiac . . .

22.08.2016 (link) : Akčný plán okresu Sabinov – Akčný plán okresu Sabinov, vzhľadom na svoje výrazné podfinancovanie, neumožňuje viditeľné zníženie nezamestnanosti v regióne. Celá ambícia akčného plánu je vytvoriť 1115 pracovných miest. Toto je v porovnaní s 5641 evidovanými nezamestnanými (júl 2016) veľmi malé číslo. Nepostačuje to ani na zamestnanie 1436 mladých ľudí z segregovaných osád, ktorí dosiahnu počas piatich rokov akčného plánu plnoletosť . . .

01.08.2016 (link) : § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta – § 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta zákona o službách zamestnanosti . . .

15.07.2016 (link) : § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska – § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zákona o službách zamestnanosti . . .

12.07.2016 (link) : Európske poistenie v nezamestnanosti – Poistenie v nezamestnanosti na úrovni EÚ nemá zmysel ak nebudú rovnako centralizované aj prístupy regionálnych úradov práce . . .

24.06.2016 (link) : Entropa a brexit – V súvislosti s brexitom si dovolíme poukázať na dielo Entropa, ktorá ilustruje a karikuje Spojené kráľovstvo v Európskej únii. Nájdete Veľkú Britániu? . . .

23.06.2016 (link) : Návrh inkluzívneho príspevku hladovým dolinám – V lete 2015 sme podali v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov podali pripomienku, ktorá by zabezpečila paušálny inkluzívny príspevok obciam v týchto okresoch . . .

13.06.2016 (link) : Prezentácia sociofórum Michal Páleník – Prezentácia o inkluzívnom zamestnávaní a o zamestnávaní zdravotne postihnutých na konferenciu sociofórum 2016 . . .

31.05.2016 (link) : Konferencia o zamestnávaní zdravotne postihnutých – V dňoch 14. a 15. júna 2016 sa v Bratislave koná konferencia o zamestnávaní zdravotne postihnutých, na ktorej vystúpime s prezentáciou . . .

21.04.2016 (link) : Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, apríl 2016 – Prinášame návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania, ktoré zabezpečia nutné pred­poklady na zamestnanie desaťtisíc súčasných dlhodobo nezamestnaných už v letnej sezóne 2016 . . .

21.04.2016 (link) : Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien – Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien, ktorý popisuje návrhy zmien legislatívny na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania . . .

16.03.2016 (link) : Najväčšie výzvy vlády na roky 2016-2020 – Slovenská republika má niekoľko dlhodobých problémov, ktoré neboli posledné roky až desaťročia riešené. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa jedná najmä o starnutie populácie, dlhodobú nezamestnanosť, segregované komunity a uľahčenie vstupu na trh práce . . .

03.03.2016 (link) : Vzdelávanie nezamestnaných – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny de-iure realizujú vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. Nanešťastie množstvo vzdelávaných nezamestnaných je veľmi nízke a dosahuje niekoľko promile . . .

01.03.2016 (link) : Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2016 – Ako aj v minulosti, trh práce Slovenska trpí mnohými, dlho neriešenými problémami, ako sú dlhodobá nezamestnanosť, problémy viacnásobne znevýhodnených nezamestnaných, zlý sociálny systém a nedobré fungovanie inštitúcií trhu práce. Tieto problémy podnietili Inštitút zamestnanosti osloviť odborníkov na trh práce, ako aj politikov a ľudí z praxe, aby vytvorili diskusiu o súčasných pálčivých problémoch tohto trhu. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sa Inštitút zamestnanosti obrátil na odborníkov, aby oznámkovali navrhované riešenia. Ani jedna z politických strán nezískala ani v jednej oblasti známku lepšiu ako 2 . . .

20.02.2016 (link) : Úvodný príspevok konferencie o programoch politických strán a hnutí 2016 – V úvodnom príspevku konferencie o programoch politických strán a hnutí 2016, sme zhrnuli hlavné problémy trhu práce na Slovensku ako i možné návrh riešení . . .

17.02.2016 (link) : Úloha sociálneho pracovníka – Pri jednotlivých zásadách viackrát spomíname úlohy sociálneho pracovníka, ktorý by mal osobám v hmotnej núdzi pomáhať s finančným hospodárením, koordináciou dlhodobých aktivít a tiež so zabezpečovaním základných požiadaviek tak, aby domácnosť fungovala. Na všetky tieto činnosti by mal mať dostatok času . . .

13.02.2016 (link) : Administratívna nenáročnosť – Získanie potrebnej pomoci má byť primárne podmienené splnením obsahových podmienok, nie prekonaním administratívnych prekážok. Pomoc by mal dostať ten, kto ju reálne potrebuje, a nie ten, kto sa dokáže prehrýzť administratívou. Administratívna náročnosť pre potenciálneho poberateľa by mala byť čo najmenšia, a to aj za cenu zvýšenej administratívnej náročnosti na strane úradu . . .

20.01.2016 (link) : Úvodná pred­náška ku konferencie Trh práce v programoch politických strán a hnutí 2016 – Úvodná pred­náška ku konferencie Trh práce v programoch politických strán a hnutí 2016 . . .

19.01.2016 (link) : Program konferencie Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí – Program konferencie z pondelka 18. januára 2016 Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bol daný priestor politickým stranám pred­staviť svoj program . . .

15.01.2016 (link) : § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť – § 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť zákona o službách zamestnanosti . . .

22.12.2015 (link) : Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí – V pondelok dňa 18. januára 2016 sme v Bratislave organizovali konferenciu na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej sme dali priestor politickým stranám pred­staviť svoj program. Strany sme oznámkovali od 2 do 4 . . .

09.12.2015 (link) : Riešenie špecifických prípadov – Za špecifické prípady považujeme také, ktoré súčasná právna úprava nerieši v súlade s tým, čo spoločnosť chápe ako spravodlivé riešenie. Ako príklad by sme mohli uviesť osoby v rozvodovom konaní . . .

07.12.2015 (link) : Zrušenie priestupkovej imunity – Výška sociálnej pomoci by mala závisieť nielen od situácie, v ktorej sa posudzovaná domácnosť nachádza, ale aj od miery plnenia si povinností jednotlivcov. Na sociálnu pomoc nemožno siahnuť, no možno ju odstupňovať tak, aby osoby zanedbávajúce svoje povinnosti (medzi ne patrí aj dohliadanie na školskú dochádzku detí), dopúšťajúce sa priestupkov a zastávajúce pasívny postoj k hľadaniu si práce boli motivované zmeniť svoje správanie . . .

01.12.2015 (link) : Mapa sociálnych inovátorov 2015 – Mapa sociálnych inovátorov 2015, aj zoomovateľná . . .

09.11.2015 (link) : Environmentálna daň ako vlastný zdroj Európskej únie – Cieľom konferencie je podporiť výmenu názorov medzi expertmi v oblasti výskumu ekonomického modelovania environmentálnych daní. Hlavná pred­náška bude o input-output modelovaní a CGE modelovaní. Obsah konferencie pokryje aj potenciál Európskej environmentálnej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Koná sa v rámci nadchádzajúceho pred­sedníctva EÚ. Koná sa 12. novembra 2015 v aule Univerzity Komenského v Bratislave . . .

07.11.2015 (link) : Prezentácia ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť – Prezentácia na konferenciu ako dlhodobo zvyšovať zamestnanosť, ktorá sa konala 9.2015. Venovali sme sa zásadám, ktoré by mala politika zamestnanosti dodržiavať . . .

04.11.2015 (link) : Prezentácia inkluzívne zamestnávanie na konferenciu 5.11.2015 – Prezentácia o inkluzívnom zamestnávaní na konferenciu nkluzívny rast a zamestnanosť v Európe vo štvrtok dňa 5.11.2015 . . .

03.11.2015 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívnemu rastu – Ekonomický ústav SAV organizuje dňa 5.11.2015 od 13:30 tlačovú konferenciu, kde pred­staví výstupy projektu zameraného na inkluzívny rast, vrátane odporúčaní pre hospodársku politiku a prax. Hlavným výsledkom projektu je nutnosť zapojiť dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, aby sa ekonomika SR dokázala vyrovnať s demografickými zmenami . . .

01.11.2015 (link) : Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe – Vo štvrtok dňa 5.11.2015 doobeda sa koná diseminačná konferencia „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“, na ktorú vás pozývame . . .

21.09.2015 (link) : Vedecká konferencia Odmeňovanie v pracovnom práve – Inštitút zamestnanosti sa dňa 22. 9. 2015 zúčastní vedeckej konferencie Odmeňovanie v pracovnom práve . . .

16.09.2015 (link) : Podpora mobility zo strany zamest­návateľov: uskladnenie bicyklov – Zamest­návatelia majú povinnosť zabezpečiť možnosti na parkovanie bicyklov svojich zamestnancov, a to nielen počas týždňa mobility. Výrazná časť však túto povinnosť ignoruje . . .

07.09.2015 (link) : Ďalšie vzdelávanie – Ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je dôležitou súčasťou zvyšovania ľudského potenciálu pracujúcich i nepracujúcich . . .

31.08.2015 (link) : Krátka reakčná doba – Aby bol systém pružný a pripravený čo najskôr poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú a zároveň schopný prepúšťať neoprávnených poberateľov spod svojej ochrany, je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre rýchle reakcie. K spružneniu reakčných časov by vo veľkej miere prispelo posilnenie kompetencií (terénnych) sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú individuálnu a konkrétnu situáciu svojich klientov . . .

27.08.2015 (link) : Úvery iba cez účet – Spotrebiteľské úvery smú byť podľa najnovšej novely zákona o spotrebiteľských úveroch poskytované výhradne bezhotovostnou formou, čo má zamedziť rôznym netransparentným praktikám. Je potrebná dôsledná kontrola poskytovaných úverov a najmä nie bezzubá definícia pojmu úver. Osobitou otázkou zostáva posudzovanie rôznych nefinančných úverov (napr. splátkový pred­aj), ktoré tiež vo svojej podstate napĺňajú definíciu úveru . . .

25.08.2015 (link) : Maximálna ročná percentná miera nákladov – Ročná percentná miera nákladov (RPMN) zahŕňa všetky náklady spojené s úverom, v dôsledku čoho býva vyššia ako úroková sadzba, ktorá neposkytuje presný obraz o cene úveru. Nariadenie vlády 141/2014 Z. z. však používa namiesto zaužívaného termínu RPMN termín odplata. Takéto nariadenie teda umožňuje naďalej poskytovať úvery s RPNM nad 1000 %, ak sú skryté pod rôzne poplatky. Je preto nutné tieto ustanovenia prehodnotiť tak, aby používali ustálené pojmy a pred­chádzali tak úžere . . .

24.08.2015 (link) : Programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu – Ďalším zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu je programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu . . .

21.08.2015 (link) : Podielové dane – Jedným zo zdrojov financovania inkluzívneho trhu sú zvýšené podielové dane miest, obcí a vyšších územných celkov . . .

11.08.2015 (link) : Zdroje financovania inkluzívneho zamestnávania – Aby inkluzívny trh mal dostatočný objem na zamestnanie cieľového počtu pracovníkov, je potrebné diverzifikovať zdroje financií a objednávateľov: od obcí a miest, cez štátny rozpočet až po verejné inštitúcie a podniky . . .

05.08.2015 (link) : Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov – Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . . .

28.06.2015 (link) : Prezentácia na konferenciu 3R – Prezentácia na konferenciu 3R – Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, ktorá sa koná 30. júna 2015 . . .

24.06.2015 (link) : Konferencia 3R – Konferencia 3R – riadený rozvoj regiónov sa koná dňa 30. júna 2015 v meste Tornaľa od 10:00 do 12:30 . . .

22.06.2015 (link) : Prezentácia 23.6.2015 – Uplatniteľnosť mladých ľudí s ŠVVP – Prinášame prezentáciu Uplatniteľnosť mladých ľudí s ŠVVP zo dňa 23.6.2015 z konferencie ktorú organizoval VÚDPaP . . .

22.05.2015 (link) : Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ – Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream . . .

28.04.2015 (link) : Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov – Zborník Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov, 2011 . . .

24.04.2015 (link) : Osobný bankrot – Dlžoby časti obyvateľov sú také vysoké, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážu počas svojho života splatiť. Pri zachovaní týchto dlžôb je život dlžníka bez zmyslu a neproduktívny, keďže akoukoľvek svojou snahou si nedokáže zlepšiť svoj životný štandard. Štandardným riešením je osobný bankrot . . .

22.04.2015 (link) : Poradenstvo s oddlžovaním – Znižovanie dlžôb je administratívne náročná činnosť. Spravidla zahŕňa zistenie, či všetky dlžoby sú naozaj oprávnené, taktiež preskúmanie, či dlžoby neboli už medzitým splatené a kontrolu, či pôžičky neprekračujú maximálnu povolenú ročnú percentnú mieru nákladov. V poslednom kroku je potrebné dohodnúť spôsob platenia relevantných dlžôb, či už splátkovým kalendárom alebo iným alternatívnym spôsobom. Je ťažké si pred­staviť, ako všetky tieto činnosť vykonáva sám poberateľ dávok, najmä, ak stojí oproti presile právnikov. Preto je nutná poradenská činnosť za účelom oddlženia poberateľov dávok . . .

20.04.2015 (link) : Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov – Časť dlžôb vzniká z unáhleného podpísania dlhodobých alebo väčších zmlúv, z ktorých plynie okamžitý úžitok, ale neskôr sa splácajú s vysokými, až neprimeranými úrokmi (finančnými či nefinančnými). Na odstránenie tohto neduhu navrhujeme pre poberateľov dávok možnosť ich podpisu až po odsúhlasení sociálnym pracovníkom. Tento posúdi opodstatnenosť záväzku (či nejde o pôžičku na zahraničnú dovolenku alebo o iný nie nevyhnutný pôžitok) a zároveň zabezpečí splatenie týchto záväzkov (napríklad cez Bankový účet pre každého). Zmluvy podpísané bez súhlasu sociálneho pracovníka by boli automaticky neplatné . . .

10.03.2015 (link) : Zodpovedné narábanie s majetkom – Poberatelia dávok v hmotnej núdzi vlastnia iba jeden významnejší majetok: obydlie, v ktorom bývajú. Preto je potrebné tento majetok chrániť, aby neprišlo k jeho prehajdákaniu či odcudzeniu. Poberatelia dávok majú mať zakázané nakladať s nehnuteľnosťami a väčším majetkom bez súhlasu sociálneho pracovníka . . .

09.03.2015 (link) : Jednoduchšie verejné povinnosti – Štát a verejný sektor kladú množstvo povinností občanom i podnikateľom, pričom za nedodržanie týchto povinností vznikajú voči nim sankcie. V dnešnej dobe elektronizácie verejnej správy sú tieto povinnosti často zbytočné. Odstránením duplicitných povinností by sa znížila šanca, že ľudia omylom nesplnia určité povinnosti, a tým im vzniknú sankcie . . .

09.03.2015 (link) : Bankový účet pre každého – V 21. storočí, v období vysokej elektronizácie a automatických služieb by už stálo za zváženie výraznejšie používanie bežných účtov. Bežný účet odbremení od manuálneho platenia pravidelných platieb, zvýši transparentnosť používania peňazí, zabezpečí prevod prostriedkov tam, kam treba a zníži impulzívne výdavky. Napriek tomu používanie bežných účtov nie je bežným štandardom . . .

09.03.2015 (link) : Osobitný príjemca ako štandard – V súčasnosti existuje inštitút osobitného príjemcu, ktorý má za úlohu posudzovať individuálne potreby jednotlivých domácností. V praxi je pridelenie osobitného príjemcu administratívne náročné a prideľuje sa iba v obzvlášť závažných prípadoch. Intenzívnejšie využívanie osobitných príjemcov by pritom vyriešilo viaceré komplikácie . . .

09.03.2015 (link) : Služba namiesto peňazí – Dávky v hmotnej núdzi majú svoj cieľ, preto je namieste návrh, aby existovali priame nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. V súčasnosti sa dávky poskytujú zväčša vo forme hotovosti, pričom úrady slepo veria, že takto poskytnutá dávka svoj cieľ naplní . . .

02.03.2015 (link) : Politika zamestnanosti – errata – Prinášame preklepy a chyby dodatočne objavené v publikácii Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko . . .

18.02.2015 (link) : Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015 – Tlačová správa k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní 2015, v ktorej sa venujeme sociálnym aspektom verejného obstarávania, pravdepodobnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných a návrhom riešenia . . .

18.02.2015 (link) : Pripomienka podaná k zákonu o verejnom obstarávaní – Pripomienka, ktorú sme podali k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní vo februári roku 2015. Obsahuje zavedenie inkluzívneho podniku a primárneho a sekundárneho inkluzívneho verejného obstarávania . . .

16.02.2015 (link) : Tlačová konferencia k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní – Pozývame vás na tlačovú konferenciu k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa uskutoční dňa 18. februára 2015 (v stredu) o 9:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

16.02.2015 (link) : Tlačová správa: znižovanie dlhodobej nezamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie . . .

16.02.2015 (link) : Komunitné služby – Skúsenosti ukazujú, že ak sú nástroje politiky zamestnanosti nastavené správne, sú funkčné. Pokiaľ ide o štátne služby zamestnanosti, zákon poskytuje presný popis konkrétneho nástroja, definuje jeho cieľovú skupinu a sumu, ktorá má byť v jeho rámci použitá. Spôsobuje to však nedostatočný priestor pre prácu poradcov podľa potrieb regiónov, čo znižuje možnosti zlepšenia situácie na trhu práce. Tieto možnosti môžu naplniť neštátne služby zamestnanosti . . .

16.02.2015 (link) : Individuálny akčný plán – Nezamestnanosť na Slovensku je nielen vysoká, ale aj výrazne vnútorne diferencovaná. Rozdiely existujú nielen medzi regiónmi, medzi vekovými skupinami, medzi dlhodobo a krátkodobo nezamestnanými, medzi vysoko­školsky a základo­školsky vzdelanými. Na identifikáciu charakteristiky, potrieb a možností nezamestnaných osôb slúži individuálny akčný plán. Spôsob jeho vypracovania a realizácie však nie je ani „individuálny“, ani „akčný" a tento dokument nemožno nazvať ani „plánom" . . .

10.02.2015 (link) : Prepojenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce – Aktívna politika trhu práce, ktorej súčasťou sú aj neštátne služby zamestnanosti, je v súčasnosti postavená na systéme nástrojov, ktoré však na seba v praxi reálne nenadväzujú a ich efektivita sa nemeria. Efektívnejšie fungovanie jednotlivých nástrojov zabezpečí ich vzájomné nadväzovanie. Neštátne služby zamestnanosti by sa preto mali prepojiť s inkluzívnym zamestnávaním . . .

10.02.2015 (link) : Presťahovanie za prácou – Nízka pracovná mobilita pred­stavuje obmedzené možnosti pri hľadaní vhodného zamestnania, predĺženie času, ktorý osoba potrebuje na nájdenie si zamestnania, ale aj riziko, že sa osoba bude musieť uspokojiť s nevhodným miestom. Zákon o službách zamestnanosti umožňuje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť oprávneným žiadateľom príspevok na presťahovanie za prácou, tento má ale viaceré nedostatky . . .

23.01.2015 (link) : Daňové priznanie k nehnuteľnostiam? V 21. storočí zbytočnosť. – Začiatkom každého roka sú média plné informácií o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Popisujú ako vypísať tlačivo, ktorú kolónku z listu vlastníctva vpísať do ktorej kolónky daňového priznania. Občan tak má povinnosť robiť poštára medzi dvoma inštitúciami verejného sektora – Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a svojou obcou. V dvadsiatom prvom storočí, v období elektronizácie služieb verejného sektora by táto povinnosť mala byť zbytočná . . .

23.01.2015 (link) : publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko – Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých . . .

21.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – stredné školy – Podľa Ústavy SR má každý právo na vzdelanie. Otázne je, či majú naozaj všetky osoby reálnu šancu toto právo využiť, keď len samotná dávka je o 16,39 eur vyššia ako najvyššia možná hranica sociálneho štipendia poskytovaného žiakom na stredných školách . . .

21.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – vysoké školy – Sociálne štipendiu na vysokej škole vypláca samotná škola a v poslednom období prešlo viacerými zmenami . . .

20.01.2015 (link) : Publikácia Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied vydal knižku Strieborná ekonomika – potenciál na Slovensku od editora Viliama Páleníka . . .

20.01.2015 (link) : Využívanie telepráce štátnymi inštitúciami – Telepráca ako jedna z flexibilných foriem práce pred­stavuje oproti štandardnej práci lepší spôsob, ako zosúladiť rodinný život a pracovný čas. Táto forma práce je najviac využívaná v IT oblasti, ale aj medzi marketingovými poradcami, informačnými sprostredkovateľmi, novinármi, finančnými analytikmi, maklérmi a pod. Štátne inštitúcie však tento spôsob zamestnávania v praxi prakticky neuplatňujú . . .

19.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – V oblasti vzdelania stanovila stratégia Európa 2020 cieľ zvýšiť podiel mladých ľudí s vysoko­školským vzdelaním na 40 % a znížiť počet osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou pod 10 %. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje existenciu určitých pred­pokladov – tým základným je, že študovať sa oplatí. Súčasný systém tento pred­poklad nespĺňa. Pre osoby zo sociálne slabších pomerov je štúdium nevýhodné, nelákavé a prakticky nedosiahnuteľné, pretože v čase štúdia neprináša žiadne krátkodobé finančné výhody (predovšetkým nie vyššie ako iné dávky v hmotnej núdzi). Štát teda vytvára konkurenciu sociálnym štipendiám inými dávkami . . .

19.01.2015 (link) : Oplatí sa študovať – základné školy – Štipendium je v tomto prípade de facto odmena za to, že si rodič plní svoje zákonné povinnosti. Ďalej, odstupňovanie výšky štipendia (pre ktorýkoľvek stupeň formálneho vzdelávania) spôsobom, kedy je žiakom, resp. študentom v relatívne širokom intervale poskytovaná rovnaká výška štipendia a pri najmenšom prekročení tohto intervalu je výška priznaného štipendia značne rozdielna, nepovažujeme za motivačné . . .

19.01.2015 (link) : Rovnosť príjmov pred zákonom – S cieľom minimalizovať nerovnosť medzi vykazovaným a skutočne dosiahnutým príjmom navrhujeme zaviesť rovnosť príjmov pred zákonom. Uplatnenie tejto požiadavky (spolu s primeranou administratívnou záťažou) vylúči neopodstatnených poberateľov zo systému a sporné body zo zákona. Ponechané budú iba výnimky, ktorých uplatňovanie je logické (aby sa v rámci jednej pomoci nesiahalo na inú pomoc) a výnimky zaručujúce dodržanie zásady pracovať sa oplatí . . .

13.01.2015 (link) : Zdravotne postihnutí – S cieľom zlepšiť zapojenie zdravotne postihnutých na trhu práce je potrebné uskutočniť niekoľko zmien v legislatíve, ale aj v praxi. Prinášame Vám návrhy zmien, ktoré majú potenciál zlepšiť nelichotivú situáciu v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých . . .

13.01.2015 (link) : Motivačné poistenie v nezamestnanosti – Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania . . .

13.01.2015 (link) : Pracovať sa oplatí – Pracovať sa musí oplatiť. Keď sa nezamestnaný zamestná, tak jeho príjem musí stúpnuť. V súčasnosti to platí a aj poberateľom dávok v hmotnej núdzi sa finančne oplatí zamestnať sa: ich domácnosť bude mať trojnásobok doterajšieho príjmu . . .

12.01.2015 (link) : Miera nezamestnanosti podľa dĺžky evidencie NUTS2 – Miera nezamestnanosti podľa dĺžky evidencie . . .

12.01.2015 (link) : Miera nezamestnanosti podľa dĺžky evidencie – Miera nezamestnanosti podľa dĺžky evidencie . . .

23.12.2014 (link) : Tretí panel konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti – Prinášame informácie o treťom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti . . .

19.12.2014 (link) : Druhý panel konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti – Prinášame informácie o druhom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti . . .

12.12.2014 (link) : Prvý panel konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti – Prinášame informácie o prvom paneli z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti . . .

04.12.2014 (link) : Štatistické metódy v oblasti trhu – Prezentácia na seminár Analytika očami profesionálov, ktorý sa koná dňa 5.12.2014 doobeda na Prírodovedeckej fakulte UK . . .

01.12.2014 (link) : Zamestnávania zdravotne postihnutých – prezentácia – Prezentácia k zamestnávaniu zdravotne postihnutých z konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti . . .

30.11.2014 (link) : Prezentácie z konferencie 10 rokov politiky zamestnanosti – Prinášame prezentácie z konferencie Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti . . .

21.11.2014 (link) : Seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, zmenu času – Zmena času: Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne, ktorý sa uskutoční 26. novembra 2014 od 12:15 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

19.11.2014 (link) : Veľtrh Job Forum 2014 – Inštút zamestnanosti je odborným garantom veľtrhu Job forum, ktorý sa uskutoční 20-21 novembra 2014 v Trenčíne . . .

06.11.2014 (link) : Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systému – Prezentácia Inkluzívne zamestnávanie v kontexte sociálneho systému z konferencie Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty od Michala Páleníka . . .

27.10.2014 (link) : Konferencia Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje konferenciu Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorá sa koná dňa 29. októbra 2014 v Malom kongresovom centre SAV . . .

23.10.2014 (link) : Pomer poberateľov dávok k zamestnaným – Mapka pomeru poberateľov dávok k zamestnaným . . .

23.10.2014 (link) : Podiel poberateľov dávok z nezamestnaných – Mapka podielu poberateľov dávok z nezamestnaných . . .

20.10.2014 (link) : Inkaso – Inkaso je platobná služba, ktorej cieľom je zjednodušiť platobný styk, avšak jeho potenciál často nie je naplnený . . .

17.10.2014 (link) : Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku . . .

16.10.2014 (link) : Propagácia inkluzívneho trhu – Prinášame Vám krátky prehľad aktivít súvisiacich s verejnou propagáciou koncepcie inkluzívneho trhu . . .

14.10.2014 (link) : Tlačová konferencia k problematike inkasa – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu týkajúcu sa problematiky inkasa, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 (v pondelok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

13.10.2014 (link) : Seminár: Mladí bez práce – krajina bez budúcnosti? – V stredu sa v Banskej Bystrici zúčastníme EU Stakeholder Brunch: Mladí bez práce – krajina bez budúcnosti? alebo problém nezamestnanosti mladých ľudí v kontexte EÚ . . .

06.10.2014 (link) : Seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne – Pozývame Vás na seminár Zamestnávanie zdravotne postihnutých, chránené dielne , ktorý sa uskutoční 8. októbra 2014 od 13:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

01.10.2014 (link) : Konferencia 10 rokov politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 1. 12. 2014 v popoludňajších hodinách konferenciu 10 rokov politiky zamestnanosti. Počas konferencie okrem zástupcov Inštitútu zamestnanosti vystúpili aj Branislav Ondruš (MPSVaR), Rannveig Skofteland (Nórska ambasáda v SR), Jaroslav Šumný (KOZ), Vladimír Sirotka (SAMP) či Alexander Mušinka (ÚRŠ PU). Na záver konferencie sme pokrstili publikáciu Sociálny systém – skutočnosť a vízia . . .

21.09.2014 (link) : Seminár Dávky v hmotnej núdzi, situácia na Slovensku – Pozývame Vás na seminár Dávky v hmotnej núdzi, situácia na Slovensku, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

09.09.2014 (link) : Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce . . .

04.09.2014 (link) : Seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov – Pozývame Vás na seminár Inkaso ako spôsob zjednodušenia života občanov, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

03.09.2014 (link) : Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty – Inštitút zamestnanosti spoluorganizoval dňa 6.11.2014 konferenciu Inkluzívna solidarita – analýzy a potenciálne efekty. Prinášame fotky . . .

02.09.2014 (link) : WP 61 Privátna spotreba domácností a starnutie v Európe – Tento článok sa zaoberá vyhodnotením dát, ktoré sa zaoberajú starnutím a privátnej spotreby domácností vzhľadom na vek. Privátna spotreba domácností v európskych krajinách je zaznamenaná v zisťovaní rodinných účtov. Kombináciou týchto dát spolu s demografickými projekciami vyhodnotíme efekt starnutia na privátnu spotrebu domácností, ktorá berie do úvahy rozdielnu privátnu spotrebu starších domácností a mladších domácností. Efekty starnu-tia na privátnu spotrebu sme vykonali ako na Európskej úrovni, tak aj na úrovni jednotlivých členských krajín, ktorých dáta boli k dispozícií . . .

02.09.2014 (link) : Zborník: kame smeruje starostlivosť o pacienta a občana? – Zborník z konferencie zo dňa 19-20. apríla 2013, vrátane pred­nášky Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky . . .

14.07.2014 (link) : Pripomienka k záruke pre mladých – Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie . . .

11.07.2014 (link) : Tlačová konferencia k záruke pre mladých – V súvislosti s realizáciou záruk pre mladých vo forme príspevku na zamestnávanie absolventov organizujeme v utorok dňa 15. 7. 2014 od 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu. Na tlačovej konferencii pred­stavíme náš návrh na podporu zamestnávania mladých ľudí v neprekérnych formách práce . . .

09.07.2014 (link) : Seminár o práve na prvé zamestnanie – Pozývame Vás na seminár o práve na prvé zamestnanie, ktorý sa uskutoční 14. júla 2014 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti v Bratislave . . .

03.06.2014 (link) : Implikácie 496 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 496. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko EUR/006 : Ročný prieskum rastu na rok 2014 z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu boja proti sociálnemu vylúčeniu a podpory zamestnanosti . . .

23.05.2014 (link) : Prečo sú voľby v sobotu a nie v stredu? – Štandardným volebným dňom na Slovensku je sobota. Štát tak pred­pokladá, že väčšina ľudí má trvalý pobyt tam kde trávi víkendy a nie celý pracovný týždeň . . .

02.05.2014 (link) : Videá z konfereencie k voľbám do EP 2014 – panel 2 – Prinášame videá z druhého panelu z Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Miriam Sláviková (EDS), Vladimír Zeman (SDS), Jozef Viskupič (OĽaNO) . . .

02.05.2014 (link) : Videá z konfereencie k voľbám do EP 2014 – panel 3 – Prinášame videá z tretieho panelu z Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Ján Oravec (SaS), Marián Vitkovič (KSS), Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Iván Farkas (SMK) . . .

02.05.2014 (link) : Videá z konfereencie k voľbám do EP 2014 – panel 1 – Prinášame videá z prvého panelu z Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014. Panelu sa zúčastnili Martin Barto (NOVA), Andrej Klapica (KDH), Maroš Šefčovič (Smer, v diskusii vystupoval Vladimír Maňka), Bibiana Trubačová (7 statočných) . . .

30.04.2014 (link) : Seminár na Evanjelickom lýceu – Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil semináru na pôde Evanjelického lýcea . . .

30.04.2014 (link) : Program konferencie k voľbám do EP 2014 – Organizovali sme Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 . . .

28.04.2014 (link) : Tlačová konferencia ku konferencii Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 (NR) – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu ku konferencii s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014. Tlačová konferencia sa uskutoční 30. apríla 2014 (v stredu) o 10. hodine v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

22.04.2014 (link) : Konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do EP 2014 – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu s názvom Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2014, ktorá sa konala dňa 29. apríla 2014 doobeda v Nitre. Cieľom konferencie bolo upozorniť na vážnosť situácie na trhu práce a poskytnúť kandidujúcim stranám vo voľbách do EP priestor priblížiť verejnosti svoj volebný program v oblasti znižovania najmä dlhodobej nezamestnanosti v slovenskom i európskom kontexte. Prinášame Vám tlačovú správu a fotografie z konferencie . . .

15.04.2014 (link) : Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním . . .

28.03.2014 (link) : Hromadná pripomienka z zákonom o katastri, geodézii a katrografii – Predkladáme pripomienku, ktorá odstráni povinnosť pred­kladať daňové priznanie z nehnuteľností a z dát v rezorte geodézie, kartografie a katastra urobí otvorené dáta. Dostupnosť dát umožní vznik malých podnikov zvýšenie zamestnanosti a odstránenie byrokratických povinností zníži zaťaženie obcí aj verejnosti . . .

27.03.2014 (link) : Tlačová konferencia k pripomienke k návrhu zákona o katastri nehnuteľností – Do medzirezortného pripomienkového konania vstúpil návrh zákona o katastri nehnuteľností, v rámci ktorého navrhujeme zrušiť povinnosť podávať daňové priznanie z nehnuteľnosti. V súvislosti s uvedeným Vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok, 28. marca 2014 o 10:30 h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

18.03.2014 (link) : Implikácie 495 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 495. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 21. a 22. januára 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 495. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/480 . Stratégia boja proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne dôležitosti boja proti nelegálnej práci . . .

07.03.2014 (link) : Seminár o sociálnych dávkach – Pozývame Vás na seminár o sociálnych dávkach, ktorý sa uskutoční 11. marca 2014 v Prešovskej univerzite v Prešove . . .

06.03.2014 (link) : Sociálny systém – skutočnosť a vízia – Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti . . .

04.03.2014 (link) : Mušinka: podarilo sa – Alexander Mušinka: podarilo sa: príklady úspešných aktivít na úrovni obcí smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov . . .

04.03.2014 (link) : Mnohonárodnostný Medzev – Mesto Medzev je vskutku zaujímavou aobdivuhodnou lokalitou Sloven-ska. Nielen svojou polohou vkontexte prírodných krás a zaujímavostí, svojou históriou čo do osídľovania, rozvoja baníctva, remesiel či hámorníctva, ale pre-dovšetkým zhľadiska obyvateľstva akomunít žijúcich na jeho území. Pán Ervín Schmotzer mesto Medzev stručne charakterizoval ako „Európa vmalom“. A to práve zdôvodu mnohonárodnostného zloženia obyvateľstva, o čom svedčí celá história tohto mesta. Michal Smetanka – Jozef Schmiedl, 2012 . . .

04.03.2014 (link) : (Ne)legálne osady – Možnosti samospráva mechanizmy vysporiadania pozemkovv prostredí rómskych osídlení. Alexander Mušínka, 2012 . . .

04.03.2014 (link) : Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 490. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/481: Balík o sociálnych investíciách a to z dôvodu podčiarknutia významu sociálneho hospodárstva, sociálnych podnikov, občianskej spoločnosti pri vykonávaní balíka o sociálnych investíciách. Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva čo je dôležitý dôvod veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti . . .

04.02.2014 (link) : Seminár Viničky: Cesta z bludného kruhu – Inštitút zamestnanosti pred­stavil koncepciu inkluzívneho zamestnávania aj na východe Slovenska . . .

27.01.2014 (link) : Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 493. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu zostáva stanovisko SOC/490 : Verejné služby zamestnanosti z dôvodu priameho vplyvu na činnosť ÚPSVaR . . .

23.01.2014 (link) : kniha Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou – Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied realizuje projekt Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, z ktorého prinášame záverečnú publikáciu. Projekt sa preto vo svojich jednotlivých etapách pokúša kvantitatívne i kvalitatívne zmapovať faktor náboženskej konverzie v procese sociálnej inklúzie medzi Rómami na Slovensku. PODOLINSKÁ. T. – HRUSTIČ, T. Boh Medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. ÚEt SAV, Bytča : Coreta, 2010. 174s. ISBN-978-80-89027-34-7. Predkladaná publikácia prvýkrát poskytuje podrobný obraz o práci veľkých, malých, registrovaných a neregistrovaných cirkví a náboženských hnutí medzi Rómami na Slovensku. Poukazuje tiež na ich možnosti, respektíve efektivitu pri sociálnej inklúzii Rómov . . .

17.01.2014 (link) : Úvodné stretnutie k problematike sociálnych dávok – Pozývame Vás na úvodné stretnutie k sérii seminárov zaoberajúcich sa potrebou zmeny systému sociálnych dávok. Stretnutie sa uskutoční dňa 23. januára 2014 (štvrtok) o 14:00 hod v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

16.01.2014 (link) : Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 494. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko INT/721 : Meranie sociálneho vplyvu z dôvodu jeho zamerania na sociálne hospodárstvo, ktoré je v podmienkach Slovenska veľmi poddimenzované, čo je jedným z hlavných dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás . . .

04.12.2013 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívnemu zamestnávaniu – Prinášame tlačovú správu, ktorú publikujeme v súvislosti s konferenciou Inkluzívne zamestnávanie zo dňa 13.12.2013 . . .

04.12.2013 (link) : Publikácia inkluzívne zamestnávanie – Prinášame elektronickú verziu publikácie Inkluzívne zamestnávanie. Kniha bude uvedená do života na konferencii dňa 13.12.2013 . . .

03.12.2013 (link) : Sociálna ekonomika v Európskej únii – Zhrnutie správy o sociálnej ekonomike v Európskej únii, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor vypracovalo Medzinárodné centrum pre výskum a informácie o verejnej, sociálnej a družstevnej ekonomike (CIRIEC) . . .

02.12.2013 (link) : Diskusný klub: V rade na prácu – Inštitút zamestnanosti sa v utorok dňa 3. decembra zúčastní diskusného klubu: V rade na prácu, ktorý sa koná na Ekonomickej univerzite v Bratislave . . .

30.11.2013 (link) : Konferencia Inkluzívne zamestnávanie – Dňa 13. decembra 2013 sme v Bratislave organizovali konferenciu Inkluzívne zamestnávanie, ktorá sa stretla s veľkou pozornosťou odbornej verejnosti . . .

27.11.2013 (link) : Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Sociálna ekonomika je na Slovensku zaznávanou témou. Dôvodom je sprofanovanie jeho právnych foriem ako je družstevníctvo v období reálneho socializmu ako aj niektoré nesprávne realizované snahy o jeho oživenie. Jedným z dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás je nesporne aj nerozvinutá sociálna ekonomika. Súhrnná správa EHSV v jeho súvisiace stanoviská k sociálnej ekonomike dávajú mnoho argumentov o jej dôležitosti ako ja zahraničných inšpirácií . . .

22.11.2013 (link) : Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 489. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/106: Stratégia pre udržateľnú konkurencieschopnosť sektora stavebníctva a to z dôvodu veľmi zlej situácie na slovenskom trhu práce v oblasti stavebníctva vrátane prekérnych foriem zamestnávania ako aj zlého stavu verejného obstarávania v tejto oblasti . . .

21.11.2013 (link) : Publikacia Medzitrh práce – Prinášame publikáciu Medzitrh práce: cesta od dávok k platenej práci, ktorú budeme prezentovať na konferencii v Banskej Bystrici dňa 26.11.2013 . . .

18.11.2013 (link) : Konferencia k projektu Od dávok v platenej práci – Inštitút zamestnanosti sa dňa 26.11.2013 zúčastní záverečnej konferencie projektu Od dávok k platenej práci, ktorý realizuje mesto Banská Bystrica . . .

14.11.2013 (link) : Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 486. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/445 : Rozvinúť potenciál mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v Európskej únii z dôvodu slovenského pokračujúceho experiment škôl zameraných na mimoriadne nadané deti od útleho veku, hlavne v stanovisku, že by k špecializácii výchovy detí nemalo dochádzať príliš skoro . . .

30.10.2013 (link) : Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov – Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity . . .

28.10.2013 (link) : Tlačová správa ku konferencii v Tornali – Prinášame tlačovú správu k výsledkom konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala v Tornali . . .

27.10.2013 (link) : Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Program konferencie Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali . . .

24.10.2013 (link) : Tlačová konferencia ku konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Bratislava – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v pondelok dňa 28. 10. 2013 o 10:00 hod v sídle Inštitútu zamestnanosti v Bratislave. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, konajúcej sa 25. 10. 2013 . . .

23.10.2013 (link) : Tlačová konferencia po konferencii „Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC“, Tornaľa – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 25. 10. 2013 o 16:00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali. Obsahom konferencie bude zhrnutie a zhodnotenie záverov konferencie s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC . . .

16.10.2013 (link) : Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Pozvánka na konferenciu Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa uskutoční 25. októbra 2013 v Tornali . . .

11.10.2013 (link) : Tlačová správa: Konferencia Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Dlhodobá nezamestnanosť v podmienkach Slovenskej republiky dosahuje alarmujúce hodnoty. Súčasné nástroje sú v boji proti dlhodobej nezamestnanosti neúčinné a situácia sa stáva neudržateľnou. Zmení sa niečo po župných voľbách? V súvislosti s touto otázkou organizuje Inštitút zamestnanosti konferenciu, na ktorej môžu kandidáti na županov pred­ostrieť svoje návrhy na riešenie problémov dlhodobej nezamestnanosti vo svojej župe . . .

03.10.2013 (link) : Seminár Vplyv inkluzívneho trhu na verejné financie – Pozývame Vás na seminár s názvom Vplyv inkluzívneho trhu na verejné financie, ktorý sa uskutoční dňa 9. októbra 2013 (streda) o 15:00 hod (pozor zmena z 14:00) v priestoroch IZ. Čas sme z organizačných dôvodov museli posunúť o hodinu neskôr . . .

23.09.2013 (link) : Konferencia: Mladí ľudia na trhu práce v strednej a východnej Európe – Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil konferencie s názvom Mladí ľudia na trhu práce v strednej a východnej Európe, ktorú zorganizovala Nadácia Friedricha Eberta 17. septembra 2013 vo Varšave . . .

21.09.2013 (link) : Konferencia: Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC – Organizovali sme konferenciu s názvom Dlhodobá nezamestnanosť v rukách VÚC, ktorá sa konala dňa 25. októbra 2013 v Tornali. Na konferencii potom vystúpili kandidáti na pred­sedu banskobystrického samosprávneho kraja (Ľudovít Kaník, Karol Konárik, Vladimír Maňka) a košického župana (Vladimír Gürtler, Jozef Holečko), ktorí pred­stavili návrhy znižovania dlhodobej nezamestnanosti v svojich župách . . .

13.09.2013 (link) : Publikácia Právo na štrajk – V septembri 2013 vyšla vedecká monografia „Právo na štrajk" (M. Švec a kol.) . . .

12.09.2013 (link) : ksp formy vykonu zavislej prace (pdf) – Publikácia Formy výkonu závislej práce, ktorá sa venuje dohodárom, živnostníkom a iným formám . . .

10.09.2013 (link) : Seminár Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti – Pozývame Vás na seminár s názvom Demografický aspekt dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa uskutoční dňa 13. septembra 2013 (piatok) o 14:00 hod v priestoroch IZ . . .

27.08.2013 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k návrhu znížiť odvody osobám s nízkym príjmom – Vláda zvažuje možnosť znížiť odvody osobám s nízkym príjmom s cieľom podporiť tvorbu pracovných miest. V zahraničí tento nástroj funguje, no bude účinný aj u nás? . . .

21.08.2013 (link) : Seminár Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti – Pozývame Vás na seminár s názvom Vzdelanostný aspekt dlhodobej nezamestnanosti, ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2013 o 14:00 hod v priestoroch IZ . . .

01.08.2013 (link) : Ponuka dobrovoľníckej práce pre IZ – Inštitút zamestnanosti ponúka verejnosti možnosť participácie na projekte Verejné politiky zamestnanosti prostredníctvom publikovania vlastného článku/záverečnej práce . . .

23.07.2013 (link) : Projekt Verejné politiky zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte . . .

17.07.2013 (link) : Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9 . . .

16.07.2013 (link) : Regionálna nezamestnanosť – inkluzívny trh – Slovensko je na prvom mieste v rebríčku dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín Európskej únie, jej miera a dopady sú v jednotlivých regiónoch krajiny značne odlišné. Doposiaľ realizované opatrenia účinkujú len v oblastiach s nižšou nezamestnanosťou, v problematických regiónoch sa prejavujú vo forme zbytočne odčerpaných verejných prostriedkov . . .

18.06.2013 (link) : absolventi key Data on Teachers and School Leaders 151end (pdf) – Dokument od Európskej komisie s názvom Hlavné údaje o učiteľoch a školách v Európe z marca 2013 (iba anglicky) . . .

13.06.2013 (link) : Regionálny aspekt inkluzívneho trhu – Dlhodobá nezamestnanosť na Slovensku je koncentrovaná, najvyššia je v južných okresoch stredného Slovenska a na východe východného Slovenska. Prinášame podrobnejší prehľad . . .

11.06.2013 (link) : Konferencia: strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied organizoval prezentačnú konferenciu publikácie STRIEBORNÁ EKONOMIKA V SLOVENSKOM, EURÓPSKOM A SVETOVOM KONTEXTE . . .

07.06.2013 (link) : Rómovia – Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít . . .

23.05.2013 (link) : Konferencia Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva – Inštitút zamestnanosti sa v piatok na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastní konferencie „Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva“, kde budeme mať pred­nášku na tému Regionálny aspekt inkluzívneho trhu . . .

23.05.2013 (link) : Prezentácia Regionálny aspekt inkluzívneho trhu 2013 – Prezentácia 23. mája 2013 od Michala Páleníka na konferencii Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva organizovanej EF UMB sa venuje regionálnym aspektom inkluzínveho trhu a pred­staveniu inkluzívneho trhu . . .

15.04.2013 (link) : inkluzivny tlacova sprava IZ 2013 04 – Ak má Slovenská republika ambíciu z 300 tisícovej armády dlhodobo nezamestnaných viditeľne ukrojiť v horizonte desiatich rokov, sú súčasné nástroje politiky trhu práce nedostatočné. Preto navrhujeme inkluzívny trh, ktorý má reálne pred­poklady dosiahnuť tento cieľ . . .

15.04.2013 (link) : Tlačová konferencia Inštitútu zamestnanosti o návrhoch na riešenie nezamestnanosti – V súvislosti s mimoriadnou schôdzou NRSR ohľadom zamestnanosti Vás Inštitút zamestnanosti pozýva v utorok dňa 16.4.2013 od 9:00 na tlačovú konferenciu, na ktorej pred­staví svoje návrhy na riešenie problémov nezamestnanosti na Slovensku . . .

18.03.2013 (link) : Prehľad vývoja počtu invalidných dôchodcov v SR – Prinášame Vám prehľad vývoja celkového počtu invalidných dôchodcov a vývoja počtu pracujúcich invalidných dôchodvo podľa vekových kategórií v jednotlivých obdobiach od roku 2005 do roku 2011 . . .

01.03.2013 (link) : Konferencia: Efektívne nástroje APTP počas krízy – Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.3.2013 zúčastní na konferencii Efektívne nástroje APTP počas krízy, ktorá sa koná v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli . . .

26.02.2013 (link) : Workshop: Poznáš svoje práva a povinnosti na trhu práce? – Študenti, poznáte svoje práva a povinnosti na trhu práce? Chcete sa dozvedieť viac o trhu práce a získať cenné rady od odborníkov? Zúčastnite sa workshopu nadácie Friedrich Ebert Stiftung už zajtra – 27. februára 2013! . . .

23.01.2013 (link) : Zoznam literatúry o inkluzívnom trhu – Zoznam literatúry o inkluzívnom trhu . . .

21.01.2013 (link) : História a súčasnosť sociálneho dialógu – Štrajková činnosť je v podmienkach Slovenskej republiky umiernenejšia a menej častá v porovnaní s krajinami západnej Európy. Štrajky na Slovensku nemajú tradíciu, a preto sa do popredia dostáva otázka prijatia zákona o štrajku. Ten by upravoval podmienky vyhlásenia a konania sa štrajku, ktoré by umožňovali zamestnancom lepšie odhadnúť (ne)legálnosť štrajku. Nevyhnutné je i prehodnotenie oprávnenosti subjektov na vyhlásenie štrajku, vzhľadom na to, že mnohé subjekty zamestnancov síce zastupujú, no štrajkové právo nemajú . . .

18.01.2013 (link) : Rodové mzdové rozdiely – Rozdiely vo výške odmeňovania mužov a žien sa často stávajú pred­metom kritiky. Lepšie odmeňovaní bývajú spravidla muži, možno preto, že ich pracuje viac a na materskú dovolenku odchádzajú len výnimočne . . .

18.01.2013 (link) : Zoznam literatúry striebornej ekonomiky – Zoznam literatúry striebornej ekonomiky . . .

12.12.2012 (link) : Linking Europe in Transition – Vývoj miery zamestnanosti ako i úroveň súčasného sociálneho a ekonomického rozvoja majú priamy vplyv na pracovnoprávne vzťahy v európskych krajinách. V poslednom období dochádza k prudkým zmenám na trhu práce a v systémoch sociálneho zabezpečenia, pričom množstvo týchto zmien pred­stavuje nevýhody pre pracujúcich. Návrh riešenia tejto situácie poskytuje projekt L-E-T. Poslaním projektu je posilniť znalosti priemyselných vzťahov v Európe a vybraných regiónov . . .

04.12.2012 (link) : Konferencia: Mladi na trhu práce v ČR – Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.12.2012 zúčastní na konferenci v Prahe s názvom Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? . . .

02.12.2012 (link) : Konferencia JDS – Inštitút zamestnanosti sa dňa 3. decembra zúčastní na konferencii Jednoty dôchodcov Slovenska s prezentáciou na tému strieborná ekonomika . . .

21.11.2012 (link) : EHSV o inkluzívnom trhu – V 46. týždni sa uskutočnilo 484. plenárne zasadnutie poradnej európskej inštitúcie ECOSOC, na ktorom bola s váhaním podporená Banková únia a myšlienka vytvorenia nových pracovných miest, pričom sa nezabudlo ani na potrebu naplniť štátnu pokladnicu . . .

19.11.2012 (link) : RDF v Košiciach na tému nezamestnanosti mladých – Inštitút zamestnanosti sa dňa 20.11.2012 zúčastní na regionálnom diskusnom fóre v Košiciach na tému nezamestnanosti mladých . . .

14.11.2012 (link) : Kontrolné mechanizmy – Vzhľadom na fakt, že inkluzívne zamestnávanie bude financované z verejných prostriedkov, je potrebné zabezpečiť existenciu mechanizmov, ktoré budú dohliadať na proces vynakladania prostriedkov. Výhodou koncepcie inkluzívneho zamestnávania je, že nepredstavuje novinku v rámci kontroly, keďže bude realizovaná rovnakým spôsobom ako v podmienkach štandardného trhu služieb aj práce, kde štandardné mechanizmy kontroly už fungujú . . .

13.11.2012 (link) : Euroforum 22 – Dňa 13. novembra 2012 o 10.00 hod. sa v knižnici Slovenskej akadémie vied – Ekonomický ústav SAV (Šancová 56, 811 05 Bratislava) konalo eurofórum na tému: Oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest v podmienkach SR . . .

12.11.2012 (link) : Dobrá práca – Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru . . .

07.11.2012 (link) : Sociálne benefity – Zamestnanec zamestnaný na základe pracovného pomeru má nárok na stravné, materskú alebo rodičovskú dovolenku a zabezpečenie vzdelávania i ďalšieho vzdelávania. Hoci niektoré z týchto benefitov môžu byť poskytnuté aj dohodárom a núteným živnostníkom na základe rozhodnutia zamest­návateľa, takéto konanie je skôr výnimkou . . .

07.11.2012 (link) : Podmienky odmeňovania – Na výšku odmeny zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere sa vzťahuje Zákon o minimálnej mzde, a teda zamestnancovi nebude za prácu vyplatená nižšia suma, ako tá, ktorú mu garantuje zákon . . .

06.11.2012 (link) : Vydanie potvrdenia o zamestnaní – Vydanie potvrdenia o zamestnaní (tzv. zápočtového listu) je v porovnaní s vystavením pracovného posudku právnou povinnosťou zamest­návateľa bez ohľadu na to, či o jeho vystavenie zamestnanec žiada alebo nie. Vzhľadom na to, že potvrdenie o zamestnaní má pre každého zamestnanca podstatný právny význam, Zákonník práce presne definuje jeho náležitosti . . .

06.11.2012 (link) : Vydanie pracovného posudku – Právo požiadať o vystavenie pracovného posudku má výlučne zamestnanec pracujúci pre zamest­návateľa na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd uvedenú možnosť nemajú, keďže ako ustanovenia o odstupnom a odchodnom, tak ani ustanovenia o pracovnom posudku sa na nich nevzťahujú . . .

06.11.2012 (link) : Nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky – Ak zamestnancovi končiacemu pracovný pomer vznikol nárok na dovolenku za daný, resp. pred­chádzajúci kalendárny rok a zamest­návateľ mu neumožnil jej vyčerpanie do skončenia pracovného pomeru, zamestnanec má nárok na jej preplatenie vo výške priemerného zárobku . . .

06.11.2012 (link) : Nárok na výplatu náhrady mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru – Náhrada mzdy má povahu satisfakcie v prípade, že zamestnanec skončil pracovný pomer okamžite bez výpovednej doby a z vážneho dôvodu. Zamestnanec má v tomto prípade nárok na náhradu mzdy vo výške dvoch priemerných mesačných zárobkov, pričom náhrada je splatná spolu s poslednou mesačnou mzdou v termíne určenom zamest­návateľom . . .

06.11.2012 (link) : Nárok na vyplatenie odchodného – Odchodné je pracovnoprávny inštitút, ktorý sa poskytuje zamestnancovi len raz počas jeho pracovnej kariéry, a to spravidla v čase, keď sa jeho pracovný pomer končí a on nadobudol nárok na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok . . .

06.11.2012 (link) : Nárok na výplatu odstupného – Hlavným účelom odstupného je satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamest­návateľa za to, že pracovný pomer končí skôr, ako to účastníci pôvodne v pracovnej zmluve pred­pokladali . . .

06.11.2012 (link) : Nárok na výplatu mzdy – Po skončení pracovného pomeru (bez ohľadu na to, kto bol iniciátorom skončenia pracovného pomeru) má zamestnanec nárok na výplatu mzdy za odpracovaný mesiac, resp. alikvótnu časť kalendárneho mesiaca, v ktorom sa pracovný pomer skončil . . .

06.11.2012 (link) : Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru – Zamestnanci pracujúci na základe klasického pracovného pomeru majú pri skončení pracovného pomeru nárok na finančné alebo iné plnenie od zamest­návateľa bez ohľadu na to, či sa pracovný pomer skončí dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. V prípade absencie uspokojenia týchto nárokov má zamestnanec právo požadovať ich splnenie súdnou cestou . . .

06.11.2012 (link) : Zodpovednosť za škodu – V rámci pracovného pomeru sa uplatňuje právny režim zodpovednosti za vznik škody, čo v praxi znamená, že zamestnanci pracujúci na základe klasického pracovného pomeru (na rozdiel od živnostníkov) neručia za škodu celým svojím majetkom. Živnostníci si úpravu pracovných podmienok musia zabezpečiť sami v zmluve s obchodným partnerom, keďže ich ochrana nie je pred­metom noriem pracovného práva . . .

05.11.2012 (link) : Pracovný čas a prestávky v práci – Zamest­návateľ je povinný rešpektovať prípustný rozsah pracovného času zamestnanca, rovnako ako právo zamestnanca na nepretržitý denný a týždenný odpočinok i právnu úpravu prestávok . . .

05.11.2012 (link) : Dovolenka – Kým zamestnanec v klasickom pracovnom pomere disponuje zákonným nárokom na základnú výmeru dovolenky v rozsahu 5 týždňov, zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu založenom na základe dohody takýmto nárokom nedisponuje, hoci môže vykonávať rovnakú prácu a v podobnom rozsahu . . .

04.11.2012 (link) : Kultúra sveta práce – štatistiky živnostníkov – Prinášame základné štatistiky o živnostníkoch v rámci Slovenska. Celkový počet živnostníkov sa každoročne zvyšoval od roku 2005, kedy ich bolo takmer 254 tisíc až do roku 2009, kedy ich bolo najviac v počte 291 tisíc osôb. Následne sa tento počet zredukoval o 9 tisíc osôb v nasledujúcom roku a v roku 2011 počet živnostníkov klesol o ďalších 5,5 tisíc na hodnotu 277 tisíc osôb . . .

04.11.2012 (link) : Kultúra sveta práce – štatistiky dohodárov – Prinášame štatistiky o dohodároch v Slovenskej republike. Ich počty a štatistiky ich príjmov.Počet dohodárov pracujúcich nepretržite 12 mesiacov sa od roku 2005 zvýšil takmer trojnásobne – každoročne v priemere o 11 200 osôb . . .

25.10.2012 (link) : Pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe – Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce . . .

19.10.2012 (link) : Konferencia: Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu „Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ ktorá je organizovaná v rámci projektu Friedrich Ebert Stiftung Kultúra sveta práce a bude sa konať v pondelok 5. novembra 2012 . . .

18.10.2012 (link) : Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku – Pozývame vás na konferenciu Spôsoby riešenia fenoménu nezamestnanosti mladých na Slovensku, ktorá sa koná 24. októbra 2012, ktorú spoluorganizujeme . . .

18.10.2012 (link) : Konferencia: Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu? – Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje konferenciu: Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu? sa uskutoční v pondelok 22. októbra 2012 od 9:00. Inštitút zamestnanosti sa zúčastní v paneli 4 Mobilita – bariéry, rezervy, dopady . . .

16.10.2012 (link) : Sociálna starostlivosť a tvorba nových pracovných miest – Starnutie populácie má vplyv na verejné financie, ale zároveň je aj príležitosť na zlepšenie ekonomickej situácie na trhu práce. V kontexte striebornej ekonomiky je práve dlhodobá starostlivosť o sociálne odkázaných občanov významným a vzhľadom na budúcnosť relevantným faktorom zamestnanosti . . .

09.10.2012 (link) : inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) – Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k smernici o verejnom obstarávaní, kde kladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania . . .

08.10.2012 (link) : Hľadáme brigádnika – Inštitút zamestnanosti hľadá analytika, brigádnika, študenta 2. – 3. ročníka. Hlavné úlohy pozostávajú v písaní správ a analýz na základe kvantitatívnych i kvalitatívnych podkladov v oblastiach trhu práce . . .

05.10.2012 (link) : Seminár k rómskej reforme – Inštitút zamestnanosti sa dňa 8.10. 2012 zúčastní na pracovnom seminári organizovanom splnomocnencom vlády pre rómske komunity. Vystúpime s pred­stavením inkluzívneho trhu a ďalších návrhoch na zlepšenie sociálnej situácie na Slovensku . . .

02.10.2012 (link) : Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky – Viliam Páleník: Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky . . .

13.09.2012 (link) : Rýchlokurz štatistík trhu práce – Prinášame prehľad štatistík používaných v oblasti trhu práce . . .

06.09.2012 (link) : Konferencia Odbúravanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien – Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil konferencie Odbúravanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien, ktorá sa konala 6. – 7. septembra 2012 v Bratislave. Prezentácia a zdrojové dáta . . .

05.09.2012 (link) : Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli – Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli: Elena Gallová Kriglerová, Lucia Najšlovák Aneta Világi, 2009 . . .

27.07.2012 (link) : Kultúra sveta práce – Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere . . .

25.06.2012 (link) : Dvadsiaty piaty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty piaty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v piatok dňa 29. júna 2012 od 11:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

14.06.2012 (link) : Konferencia AmCham Európa 2020 – Dňa 18. júna 2012 sa v Bratislave koná konferencia „Európa 2020“. Inštitút zamestnanosti na nej vystúpi v prvom bloku s pred­náškou na tému inkluzívny trh, ktorá bude nasledovať hneď po úvodných slovách premiéra SR Róberta Fica, eurokomisára Maroša Šefčoviča, a pred­náškach ministra práce Jána Richtera a Zoltán Kazatsaya, riaditeľa na DG Employment . . .

11.06.2012 (link) : Konferencia: Možnosti modelovania zmien ekonomiky SR so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii – Dňa 19. júna 2012 (utorok) od 13.00 h sa v Malom kongresovom centre VEDA v Bratislave uskutoční konferencia „Možnosti modelovania zmien ekonomiky SR so zreteľom na fungovanie v Európskej menovej únii" . . .

21.05.2012 (link) : Euroforum 21 – Dňa 25. mája 2012 o 10.00 hod. sa v knižnici Slovenskej akadémie vied – Ekonomický ústav SAV (Šancová 56, 811 05 Bratislava) koná eurofórum na tému: Spoločný konsolidovaný daňový základ pre podniky – analýza dopadu na príjmy štátneho rozpočtu SR . . .

15.05.2012 (link) : Telefón v striebornej ekonomike – Telefón ako príklad striebornej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Príklady produktov striebornej ekonomiky – Prinášame prehľad príkladov produktov striebornej ekonomiky . . .

15.05.2012 (link) : Konferencia: determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov – Ekonická fakulta UMB oranizuje konferenciu Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov, na ktorej sa zúčastní aj Inštitút zamestnanosti . . .

15.05.2012 (link) : Inkluzívny trh striebornej ekonomiky – Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných . . .

07.05.2012 (link) : Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu – Stanovisko EHSV: Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu . . .

03.05.2012 (link) : Modelovanie možných stratégií inkluzívneho rastu – Cieľom tejto práce je navrhnutie nového opatrenia aktívnej politiky trhu práce – inkluzívneho trhu. Toto opatrenie, ktoré vychádza zo špecifických podmienok slovenského trhu práce, má potenciál prispieť k naplneniu cieľov Stratégie Európa 2020 a to prostredníctvom zvýšenia miery zamestnanosti. V teoretickej časti skúmame príčiny pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti a opíšeme možné spôsoby riešenia tohto problému. Praktickú časť sme rozdelili na 2 kapitoly, v prvej bližšie charakterizujeme inkluzívny trh, vrátane jeho štruktúry a princípov fungovania, v druhej prinášame výsledky tohto opatrenia na vybrané makroekonomické ukazovatele. Porovnaním základného modelu s extrémnejšími prípadmi vykonáme analýzu citlivosti vzhľadom k vstupným parametrom. V záverečnej časti zhrnieme pozorované výsledky . . .

26.04.2012 (link) : inkluzivny diplomova praca modelovanie moznych strategii inkluzivneho rastu (pdf) – Modelovanie možných stratégií inkluzívneho rastu, diplomová práca, Andrej Šimo . . .

20.03.2012 (link) : Porovnanie nezamestnanosti a neaktivity mladých – Tradičné indikátory participácie na pracovnom trhu sú kritizované pre ich nedostatočnú relevantnosť, čo sa týka mladých ľudí. Skutočnosť je, že základná nezamestnanosť a štatistiky o nezamestnanosti nezachycujú skutočnú situáciu mladých ľudí, pretože väčšina z nich má štatút študenta a tým pádom sú klasifikovaní ako nezúčastňujúci sa pracovného trhu . . .

09.03.2012 (link) : Návrh financovania školstva – Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť systém financovania školstva na systém pôžičiek. Poskytnutie výhodnej štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysoko­školské štúdium študenta. Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby. Nastavenie parametrov pôžičky tak, aby ju priemerný absolvent celú splatil zníženými daňami za celú svoju priemernú pracovnú kariéru . . .

07.03.2012 (link) : Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú – Po celej Európe je viditeľný nárast mladých ľudí, ktorí sú označovaní ako NEET (Not in education, employment or training), teda mladí, ktorí nechodia do školy, nepracujú ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy. Tento ukazovateľ nie je medializovaný ako samotná nezamestnanosť, pričom môže mať rovnaké alebo až horšie následky na sociálnu exklúziu. Pričom viac ako každý ôsmy mladý človek vo veku od 15 do 24 rokov neštuduje a ani nepracuje. Svoju úlohu zohráva aj hospodárska a finančná kríza posledných rokov, ktorá sťažila prístup mladým, ktorí nemali ambície ďalšieho vzdelávania, uplatniť sa na trhu práce . . .

07.03.2012 (link) : Mladí s pracovným pomerom na dobu určitú – Takmer každý druhý mladý človek do 24 rokov pracuje v Európskej únii s pracovnou zmluvou na dobu určitú . . .

02.03.2012 (link) : Konferencia Euractiv Vieme pripraviť ľudí, ktorých ekonomika potrebuje? – 28. februára 2012 sa uskutočnila konferencia na tému „Vieme pripraviť ľudí, ktorých ekonomika potrebuje?", organizátorom ktorej bol EurActiv.sk v rámci cyklu „Fórum Slovensko v EÚ“. Hlavným problémom na Slovensku je nedostatočne pripravená pracovná sila, čo odrádza aj potenciálnych investorov. Táto skutočnosť pramení z viacerých nedostatkov, na ktoré sa hladali odpovede na konferencii . . .

22.02.2012 (link) : Školstvo a trh práce – Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce . . .

22.02.2012 (link) : Riešenia nezamestnanosti absolventov – Nezamestnanosť mladých na Slovensku rastie, avšak opatrenia na jej zníženie momentálne neexistujú. Inštitút zamestnanosti preto pred­kladá niekoľko návrhov na zlepšenie situácie na trhu práce mladých . . .

17.02.2012 (link) : Telework v zákonníku práce – Znenie zákonníka práce ohľadne domáckej práce a telepráce s platnosťou k 1.1.2012 . . .

17.02.2012 (link) : Telepráca – Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie . . .

14.02.2012 (link) : Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2012 – Ako aj po minulé roky, slovenský trh práce trpí mnohými, dlho neriešiteľnými problémami, ako sú dlhodobá nezamestnanosť, problém nízkovzdelaných skupín na trhru práce, prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce s čím súvisí uplatnenie absolventov na tomto trhu. Tieto problémy podnietili Inštitút zamestnanosti osloviť odborníkov na trh práce, ako aj politikov a ľudí z praxe, aby vytvorili diskusiu o súčasných pálčivých problémoch tohto trhu. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami sa IZ obrátil na odborníkov, aby oznámkovali navrhované riešenia . . .

14.02.2012 (link) : Zhrnutie programov politických strán vo voľbách 2012 – Zhrnutie programov pri konferencii Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí . . .

06.02.2012 (link) : Pozvánka na tlačovú konferenciu Trh práce v programoch politických strán a hnutí – Dňa 14. februára 2012 od 13:00 Inštitút zamestnanosti organizuje vo svojich priestoroch na Povrazníckej 11, Bratislava, tlačovú konferenciu, na ktorej budú prezentované výsledky konferencie a známkovanie programov politických strán v oblasti politiky trhu práce . . .

24.01.2012 (link) : IFP: Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL – Inštitút finančnej politiky Ministerstva financii Slovenskej republiky vydal štúdiu Analýza nákladov zavedenia pôžičkovej schémy typu ICL, ktorá sa venuje financovania školstva formou pôžičiek . . .

23.01.2012 (link) : Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí vo voľbách 2012 – V pondelok dňa 13. februára 2012 sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému Trh práce v programoch politických strán a hnutí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, na ktorej bol daný priestor politickým stranám pred­staviť svoj program . . .

22.01.2012 (link) : Odpracované hodiny u osôb na plný úväzok – 1. kvartál 2024 – Odpracované hodiny u osôb na plný úväzok za 1. kvartál 2024 . . .

17.01.2012 (link) : Modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 – 2010 – Cieľom štúdie bolo vytvorenie niekoľkých rôznych typov poistenia v nezamestnanosti a vyčísliť finančné dopady ako na jednotlivého zamestnanca, tak aj na sociálny fond zabezpečenia za roky 2005 až 2010. Všetky scenáre boli naprogramované a použité na individuálnych dátach, ktoré pochádzali z databázy Sociálnej poisťovne. Každý zo scenárov mal svoje špecifiká, ktoré ho odčlenili od ostatných . . .

12.01.2012 (link) : Zle nastavená absolventská prax – Nastavenie absolventskej praxe podľa zákona o službách zamestnanosti je veľmi zlé a priam navádza na jeho zneužívanie . . .

22.12.2011 (link) : Šťastný nový rok 2012 – Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku Vám želáme veľa zdravia, šťastia a pracovných a mimopracovných úspechov . . .

08.12.2011 (link) : Neutrálny vplyv na schodok – Sekundárne vplyvy inkluzívneho zamestnávania na verejné financie sú pozitívne: až 70 % z výšky faktúry sa ihneď vráti do verejného rozpočtu . . .

07.12.2011 (link) : Konferencia: Trh práce v SR po jej vstupe do Európskej menovej únie – Dňa 8. decembra 2011 sa konala konferencia na tému „Trh práce v SR po jej vstupe do Európskej menovej únie" . . .

28.11.2011 (link) : Dvadsiaty štvrtý seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty štvrtý seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v štvrtok dňa 1. decembra 2011 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

08.11.2011 (link) : Národný workshop „Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR" – Dňa 10.- 11. novembera 2011 sa v Bratislave koná Národný workshop „Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR“, ktorý organizuje Ministerstvo životného prostredia SR. Inštitút zamestnanosti má na tomto workshope aktívne vystúpenie . . .

07.10.2011 (link) : Workshop Európska platforma na boj proti chudobe – Dňa 10.októbra 2011 o 9:00 hod. sa v Európskom informačnom centre na Palisádach uskutoční šiesty workshop zo série workshopov k stratégii Európa 2020. Workshop pod vlajkovou iniciatívou “Európska platforma na boj proti chudobe”. Inštitút zamestnanosti bude aktívne prítomný v štvrtom paneli „Nová agenda boja proti chudobe pre Slovensko“, kde pred­staví inkluzívny trh ako formu znižovania chudoby . . .

07.10.2011 (link) : Inkluzívny trh ako súčasť väčších projektov – Inkluzívny trh je stavaný tak, aby bol ľahko použiteľný pri väčších projektoch. Celkový cieľ je, aby pri každom projekte bola rezervovaná časť rozpočtu na tento účel, teda integračnú sumu . Takýmto spôsobom vznikne dostatočný objem zákaziek a zamestná sa primeraný počet osôb z cieľovej skupiny . . .

07.10.2011 (link) : Rómske deti v slovenskom školstve – Základnou ambíciou pred­kladaného zborníka z roku 2004 je zmapovať stav výskumu a dostupnosť poznatkov vo vybraných okruhoch vzdelávania rómskej menšiny na Slovensku. Skúsenosti autorov ukazujú, že mnoho výskumných výstupov, ktoré sa tejto téme venovali, nie sú rozšírené a dostupné ďalším výskumníkom. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) sa začal systematicky venovať problémom rómskej menšiny vo vzdelávaní začiatkom roka 2002 v rámci projektu Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, podporeného Inštitútom otvorenej spoločnosti. Kľúčové boli partnerstvá a spolupráca s organizáciami, ktoré svojimi terénnymi skúsenosťami vhodne dopĺňali think-tankovú orientáciu SGI, najmä s Nadáciou Milana Šimečku a Rómskou tlačovou agentúrou . . .

05.10.2011 (link) : seminar seminar 23 demografia dopyt (pdf) – Prezentácia na 23 seminár z ekonómie trhu práce. Obsahuje pred­poklady o demografickom vývoji ekonomicky aktívneho obyvateľstva do rokou 2030 . . .

29.09.2011 (link) : Dvadsiaty tretí seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty tretí seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v stredu dňa 5. októbra 2011 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

26.09.2011 (link) : Aktivačná činnost – čo píšu iní – O aktivačných prácach piše Inštitút zamestnanosti už dlhšie. Avšak rôzne názory o aktivačnej činnosti píšu aj iní zainteresovaní. Tu je priebežne dopĺňaný zoznam . . .

26.09.2011 (link) : SWOT analýza aktivačnej činnosti – Aktivačná činnosť, ako každý iný nástroj aktivnej politiky trhu práce, má svoje slabé aj silné stránky. Preto sme pripravili SWOT analýzu, ktorá popisuje (ne)výhody aktivačných prác. Slabých stránok je veľa, ale silných nie . . .

22.09.2011 (link) : Amcham: deviata konferencia o ľudských zdrojoch – V utorok dňa 27. septembra 2011 sa v Bratislave koná deviata, výročná konferencia o ľudských zdrojoch s podtitulom Práca, komunita a zdravie. Organizátorom konferencie je Americká obchodná komora v SR. Inštitút zamestnanosti bude mať pred­nášku s témou „súčasné trendy a budúcnosť zamestnanosti v roku 2021" . . .

22.09.2011 (link) : Geografický nesúlad – Na Slovensku je veľký priestorový nesúlad medzi miestom, kde sa nachádza veľký počet nezamestnaných a miestom, kde sú voľné pracovné miesta. Napriek tomu, že sa snažíme navrhnúť inkluzívne služby tak, aby boli rozložené podobne ako cieľová skupina, určite sa nestane, že každý inkluzívny zamestnanec bude pracovať v mieste svojho bydliska. Inkluzívni zamestnanci budú musieť dochádzať do zamestnania rovnako ako je tomu na otvorenom trhu práce. V podmienkach inkluzívneho zamestnávania budú vystupovať 3 regióny/miesta/oblasti: miesto výkonu inkluzívnej služby, sídlo inkluzívneho podniku a bydlisko inkluzívneho zamestnanca . . .

20.09.2011 (link) : Európsky týždeň mobility – Tento týždeň sa koná Európsky týždeň mobility. Inštitút zamestnanosti dlhodobo podporuje ekologickú dopravu. Pracovníci a navštevníci môžu parkovať svoje bicykle priamo v kancelárii. Na rokovania v rámci mesta chodíme bicklom alebo peši (prípadne MHD). Veríme, že tieto naše drobné kroky pomôžu rozvoju ekologickej dopravy . . .

09.09.2011 (link) : Výskum práce z domu a pracovnej spokojnosti – výstupy – V rámci svojej diplomovej práce robil Mgr. Patrik Marflák výskum na tému práca z domu a pracovná spokojnosť. Prinášame výsledky tohto výskumu . . .

08.09.2011 (link) : Správy o inkluzívnom zamestnávaní – Priebežne aktualizované správy o inkluzívnom zamestnávaní . . .

08.09.2011 (link) : Aktivačná činnosť – Aktivačné práce sa na Slovensku úplne minuli účinku a nedosahujú ciele, na ktoré boli určené . . .

08.09.2011 (link) : Demografický vývoj – Zavedenie inkluzívneho zamestnávania je dôležité aj vzhľadom na demografický vývoj. V najbližšom období začnú do dôchodku odchádzať silné povojnové ročníky, na trh práce prichádzajú slabé porevolučné ročníky, čoraz viac osôb študuje na vysokých školách a emigrácia za prácou do iných krajín EÚ je veľmi vysoká. Hrozí, že v priebehu niekoľkých rokov nebude na slovenskom trhu dostatok pracovníkov . . .

08.09.2011 (link) : Objem zákaziek – S cieľom vytvoriť pracovné miesta pre 50 000 osôb z cieľovej skupiny je potrebné generovať dostatočný počet a objem zákaziek s dostatočnou integračnou sumou . . .

07.09.2011 (link) : Opis preferencií voči rôznym vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce – Predkladaná práca využíva informácie dostupné v rámci oficiálnej štatistiky za účelom skúmania existujúcich preferencií voči jednotlivým vzdelanostným skupinám na slovenskom trhu práce. V tejto súvislosti sa venuje opisu štruktúry a dynamiky vzdelanostnej štruktúry ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Tematizuje dramatický nárast dostupnosti vzdelania vo vzťahu k mzdovému a nemzdovému odmeňovaniu. V rámci nemzdového odmeňovania na trhu práce sú ako indikátory využívané nezamestnanosť a prevzdelanosť . . .

06.09.2011 (link) : Efekty inkluzívneho zamestnávania na zamestnanosť – Zavedením koncepcie inkluzívneho zamestnávania do praxe pred­pokladáme pozitívny vplyv na trh práce: zníženie miery nezamestnanosti o 5,69 p. b. a zvýšenie miery zamestnanosti o 4,78 p. b . . .

05.09.2011 (link) : Veľkosť inkluzívneho trhu – Inkluzívny trh musí mať určitú kritickú veľkosť – osoby z cieľovej skupiny musia mať reálnu šancu zlepšiť svoju situáciu a trh musí fungovať na trhovom princípe . . .

31.08.2011 (link) : Inkluzívni zamestnanci – Inkluzívni zamestnanci pred­stavujú tú časť cieľovej skupiny, ktorá našla zamestnanie vďaka inkluzívnemu trhu a integračnej sume . . .

30.08.2011 (link) : Inkluzívne verejné obstarávanie – Inkluzívne verejné obstarávanie je typ verejného obstarávania, ktorý obsahuje integračnú sumu ako podmienku . . .

25.08.2011 (link) : Inkluzívny podnik – Inkluzívne podniky sú registrované podniky u ktorých vieme, že ak dostanú zákazku, práce na nej skutočne odpracujú bývalí dlhodobo nezamestnaní. Inkluzívne podniky pôsobia na trhu zamestnancov i na trhu inkluzívnych služieb . . .

24.08.2011 (link) : Cieľová skupina inkluzívneho zamestnávania – Do cieľovej skupiny inkluzívneho zamestnávania patria osoby, ktoré kvôli minimálnym, resp. žiadnym pracovným skúsenostiam nezískajú zamestnanie na otvorenom trhu práce po dobu dlhšiu ako jeden rok. Celkovo ide o cca 250 000 osôb v podmienkach SR . . .

05.08.2011 (link) : TS k návrhom MPSVaR na podporu zamestnanosti 2011-2012 – Inštitút zamestnanosti víta snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôcť so znižovaním nezamestnanosti formou vytvárania pracovných miest. Postupy pri ich vytváraní však musia byť efektívne a nesmú opakovať chyby z minulosti. A hlavne pracovných miest musí byť oveľa viac . . .

29.07.2011 (link) : Stratégia Európa 2020 – Stratégia Európa 2020 definuje inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Táto stratégia bola plne premientnutá do koncepcie inkluzívneho zamestnávania . . .

28.07.2011 (link) : Knižnice s publikáciou Inkluzívne zamestnávanie – Naším cieľom je, aby bola publikácia Inkluzívne zamestnávanie dostupná všetkým potenciálnym čitateľom. Preto je vo väčšine odborných knižníc . . .

27.07.2011 (link) : Sledujte nás – Inštitút zamestnanosti môžete sledovať už aj pomocou svojej obľúbenej sociálnej siete. Prehľadné ikonky nájdete na pravej strane našej stránky . . .

26.07.2011 (link) : Úspory z inkluzívneho trhu – Dôsledkom zavedenia inkluzívneho trhu budú veľké úspory verejných financií. Hneď v prvom roku sa 63 % integračnej sumy vráti do verejného rozpočtu vo forme úspory dávok a vyššieho výberu daní a odvodov. V piatom roku už 116 %. Takto vypočítaná návratnosť investície nezohľadňuje ťažšie merateľné efekty vo forme zlepšenia kohézie, zníženia kriminality, zlepšenia životnej úrovne a životného prostredia . . .

21.07.2011 (link) : Pozvánka a program konferencie júl 2011 – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa konala v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave . . .

21.07.2011 (link) : Erráta publikácie Inkluzívny trh – Publikácia Inkluzívny trh je práca v pohybe. Preto sa v nej vyskytuje aj niekoľko technických chýb, ktoré tu opravujeme . . .

18.07.2011 (link) : RSS Inštitútu zamestnanosti – Inštitútu zamestnanosti publikuje RSS . . .

18.07.2011 (link) : IZ na identi.ca – Inštitút zamestnanosti posiela správy aj na identi.ca . . .

18.07.2011 (link) : IZ tweetuje – Inštitút zamestnanosti začal tweetovať. Naše tweety môžete najísť na @IZsk . . .

13.07.2011 (link) : Andrej Šimo – Andrej Šimo . . .

13.07.2011 (link) : Publikácia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti uviedol na konferencii Inkluzívny trh do života publikáciu Inkluzívny trh . . .

08.07.2011 (link) : Tlačová konferencia k inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti organizuje popri konferencii k inkluzívnemu trhu. Tlačová konferencia sa koná dňa 12.7.2011 od 12:30 do 13:00 v hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 v Bratislave. Na tlačovej konferencii bude krátko pred­stavený koncept inkluzívnemu trhu, ktorý pred­stavia vybraní panelisti z konferencie . . .

06.07.2011 (link) : Konferencia Inkluzívny trh – Inštitút zamestnanosti organizoval konferenciu Inkluzívny trh pod záštitou pred­sedníčky vlády SR Ivety Radičovej. Konferencia sa uskutočnila v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00 v hoteli Tatra v Bratislave . . .

02.07.2011 (link) : Často kladené otázky a odpovede – Často kladené otázky o projekte inkluzívneho rastu: . . .

27.06.2011 (link) : IFP o aktivačnej činnosti – Inštitút finančnej politiky vydal štúdiu, ktorá deklaruje veľku neefektívnosť aktivačných prác . . .

26.06.2011 (link) : Kde sme prezentovali – Kde sme prezentovali koncepciu inkluzívneho zamestnávania . . .

23.06.2011 (link) : Modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 – 2009 – Cieľom štúdie bolo vytvorenie niekoľko rôznych typov poistenia v nezamestnanosti a vyčísliť finančné dopady ako na jednotlivého zamestnanca, tak aj na sociálny fond zabezpečenia. Všetky scenáre boli naprogramované a použité na individuálnych dátach, ktoré pochádzali z databázy sociálnej poisťovne. Každý zo scenárov mal svoje špecifiká, ktoré ho odčlenili od ostatných . . .

25.05.2011 (link) : konferencia „Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo" – V dňoch 26-27 mája sa v Banskej Bystrici koná konferencia „Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo" na ktorej sa Inštitút zamestnanosti zúčastní . . .

14.05.2011 (link) : Euroforum 17 – 16. mája 2011 sa v zasadacej miestnosti Domu Európskej únie (Palisády 29, Európske informačné centrum) uskutoční ďalšie Eurofórum na tému: Makroekonomické nerovnováhy a rozpočtový dohľad v EÚ. Vystúpi: Ing. Sergej Kozlík poslanec Európskeho parlamentu . . .

08.05.2011 (link) : Odvodová reforma – dostatočná reforma ? – Odvodová reforma si kladie mnoho cieľov, veľa ich podľa súčasného návrhu plní, avšak niekoľko ich neotvára. V reforme sú správne pomenované veľké problémy súčasného stavu, často dané historickým vývojom. Dva hlavné problémy ktoré reforma ignoruje sú minimálne odvody a silové rezorty . . .

19.04.2011 (link) : Inkluzívne zamestnávanie – implementácia sociálnej ekonomiky – Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných . . .

15.04.2011 (link) : Dvadsiaty druhý seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty druhý seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať v utorok dňa 19. apríla 2011 od 16:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

11.04.2011 (link) : Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov – Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011 . . .

11.04.2011 (link) : Konferencia: pohľady na ekonomiku Slovenska 2011 – V utorok dňa 12. apríla 2011 sa pod záštitou pred­sedníčky vlády SR koná konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011. Inštitút zamestnanosti má na tejto konferencii pred­nášku . . .

11.04.2011 (link) : Konferencia: Požiadavky trhu práce -­ výzva pre celoživotné vzdelávanie – Dňa 12. apríla 2011 sa koná medzinárodná konferencia Požiadavky trhu práce -­ výzva pre celoživotné vzdelávanie, na ktorej vystúpi aj Inštitút zamestnanosti . . .

06.04.2011 (link) : Pozvánka na seminár – Naučená bezmocnosť a metódy jej prekonávania – V mene organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko si Vás dovoľujem touto cestou pozvať na seminár Naučená bezmocnosť a metódy jej prekonávania, ktorý organizujeme dňa 14.4.2011 v čase 10.00 – 16.30 v bratislavských priestoroch spoločnosti Trenkwalder, Námestie 1. mája č. 18 . . .

04.04.2011 (link) : Rodová perspektíva v ekonómii – FES Vás pozýva na ďalšie Sociálne diskusné fórum na tému „Rodová perspektíva v ekonómii“. Sociálne diskusné fórum sa bude konať 11.apríla o 16,30 v knižnici Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Hviezdoslavovo námestie 14 . . .

30.03.2011 (link) : Konferencia Európa 2020 10. marca 2011 – Dňa 10.3.2011 sa Inštitút zamestnanosti zúčastnil konferencie Európa 2020. Konferencia bola úvodným podujatím zo série aktivít, ktorých cieľom je otvoriť diskusiu o stratégii Európa 2020 a následne konkrétnymi návrhmi prispieť k jej realizácii v podmienkach SR . . .

28.03.2011 (link) : Konferencia Dopady globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť – Inštitút zamestnanosti sa aktívne zúčastnil konferencie Dopady globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť, ktorú organizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny . . .

22.03.2011 (link) : Prednáška o trhu práce na Ekonomickej univerzite – Inštitút zamestnanosti mal dňa 22. marca 2011 pred­nášku na Ekonomickej univerzite v Bratislave na tému „Trh práce, metodika a porovnanie" . . .

09.03.2011 (link) : Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV – ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník . . .

04.03.2011 (link) : Euroforum 16 – 4. marca 2011 sa v knižnici Ekonomického ústavu SAV, Šancová 56, Bratislava uskutočnilo ďalšie podujatie EUROFORUM . . .

28.02.2011 (link) : Výskum práce z domu a pracovnej spokojnosti – Zapojte sa do výskumu práce z domu a pracovnej spokojnosti . . .

17.01.2011 (link) : Dvadsiaty prvý seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty prvý seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 24. januára 2011 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

22.12.2010 (link) : strieborna starnutie prac sily 2010 jun (pdf) – Starnutie pracovnej sily, príspevok na konferenciu . . .

22.12.2010 (link) : konferencia: Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských štátoch EU – Dňa 14. decembra 2010 sa Inštitút zamestnanosti aktívne zúčastnil národného stretnutia s medzinárodnou účasťou, ktoré zorganizovala Európska migračná sieť, kontaktný bod pre Slovensko s názvom: Stretnutie Národnej migračnej siete, Pracovná migrácia v Slovenskej republike a členských štátoch EU . . .

07.12.2010 (link) : Dvadsiaty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvadsiaty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 20. decembra 2010 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

02.12.2010 (link) : Devätnásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na devätnásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 6. decembra 2010 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

17.11.2010 (link) : konferencia: Operačný program na polceste – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu „OPERAČNÝ PROGRAM NA POLCESTE...",ktorá sa uskutoční dňa 23. novembra 2010, v Hoteli Bôrik, v Bratislave . . .

10.11.2010 (link) : Osemnásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na osemnásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 15. novembra 2010 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

29.10.2010 (link) : konferencia: Pracovná migrácia a jej výzvy v EÚ – Dňa 21. októbra 2010 sa Inštitút zamestnanosti zúčastnil medzinárodnej konferencie: Pracovná migrácia a jej výzvy v EU: Perspektívy v členských štátoch EÚ vo Viedni. Na konferencii vystúpili odborníci pre európsku migráciu ako Jurgen Gmelch, Peter Webinger, Fiona Kinsman, Petra Van Nierop, Gudrun Biffl, Jan Schnaider a mnoho iných . . .

12.10.2010 (link) : Sedemnásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na sedemnásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 14. októbra 2010 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

11.10.2010 (link) : Working papers – Inštitút zamestnanosti ponúka možnosť publikovať výsledky tvojich dizertačnách, diplomových, bakalárskych a seminárnych prác z oblastí ekonómie trhu práce, ekonometrie, verejnej správy, mikroekonómie, sociálnej práce, manažmentu ľudských zdrojov, dôchodkových systémov a ďalších. Vítané sú tiež medzinárodné porovnania z oblasti trhu práce, dôchodkových systémov a iných špecifických oblastí . . .

15.09.2010 (link) : Pracujúci dôchodcovia – Možnosti pre dôchodcov pracovať, prehľad v krajinách Európy . . .

15.09.2010 (link) : Good Old Europe – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Good Old Europe. Tento sa venuje demografickým zmenám, aktívnemu starnutiu a pracovným vzťahom. GOOD OLD EUROPE (GOE – stará dobrá Európa) je spoločným projektom regionálnych a medzinárodných partnerov zaoberajúcich sa posilnením starších ľudí, posilnením ich zamestnateľnosti, informovaním o schopnosti dobrej práce byť pomocou pri presune do dôchodku . . .

07.09.2010 (link) : Veľtrh Job Forum 2010 – Inštút zamestnanosti je odborným garantom veľtrhu Job forum, ktorý sa uskutoční 18-19 novembra v Trenčíne . . .

09.08.2010 (link) : Diplomová práca: regionálna ekonometria – Katarína Kuricová publikovala svoju diplomovú prácu na tému „Využitie priestorovej ekonometrie na modelovanie hrubého domáceho produktu SR“. V tejto práce sa venuje aj otázke prodiktivity práce rómov a vplyvu tejto nižšiej produktivity na HDP Slovenska . . .

09.08.2010 (link) : Straty z vylúčenia Rómov regionálnou ekonometriou – Katarína Kuricová publikovala svoju diplomovú prácu na tému „Využitie priestorovej ekonometrie na modelovanie hrubého domáceho produktu SR“. V tejto práce sa venuje aj otázke prodiktivity práce rómov a vplyvu tejto nižšiej produktivity na HDP Slovenska. Práca vznikla v spolupráci s pracovníkmi Inštitútu zamestnanosti . . .

02.07.2010 (link) : Cedefop: ponuka a dopyt po práci – Cedefop vydal správu ohľadom svojej štúdie o strednodobej prognóze do roku 2020. V prognóze sú síce viditeľné celkové trendy, avšak národné špecifiká zostávajú viditeľné . . .

24.06.2010 (link) : Stanovisko k programovým tézam – Programové tézy vznikajúcej vlády sú podnetom pre diskusiu o konkrétnych opatreniach na zlepšenie situácie na trhu práce, preto dôležitá bude z pohľadu Inštitútu zamestnanosti najmä ich realizácia . . .

23.06.2010 (link) : Vynucovanie dodržiavania Paktu stability a rastu – návrhy a možné riešenia ako záruky neopakovania prípadu Grécka – 23. júna 2010 sa v knižnici Ekonomického ústavu SAV, Šancová 56, Bratislava uskutoční ďalšie podujatie EUROFORUM na tému: Vynucovanie dodržiavania Paktu stability a rastu – návrhy a možné riešenia ako záruky neopakovania prípadu Grécka . . .

22.06.2010 (link) : Konferencia: Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie? – Dňa 25. júna 2010 (piatok) sa od 09.00 do 13.00 hod organizuje Republiková únia zamest­návateľov konferenciu „Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie?" . . .

24.05.2010 (link) : ÚZačlenenie prostredníctvom vzdelávania – Dňa 17.5.2010 sa konalo euroforum s témou Začlenenie prostredníctvom vzdelávania – nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Hosťom bol Eugen ŠKULTÉTY, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, viceprezident KOZ pre odborovú politiku . . .

14.05.2010 (link) : Hodnotenie volebných programov politických strán v roku 2010 – Inštitút zamestnanosti známkoval prístup strán k problematike trhu práce vo volebných programoch. Ani jedna strana nezískala za svoj navrhovaný program jednotku . . .

14.05.2010 (link) : Trh práce v programoch politických strán vo voľbách 2010 – Prinášame Vám prehľad riešení pre oblasť trhu práce vytvorený zo všetkých dostupných programov kandidujúcich politických strán . . .

26.04.2010 (link) : Šesťnásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na šesťnásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 3. mája 2010 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

14.04.2010 (link) : Politika trhu práce v programoch politických strán v roku 2010 – V stredu dňa 12. mája 2010 sa od 13:00 uskutočnila konferencia na tému „Politika trhu práce v programoch politických strán do parlamentných volieb“. Na konferencii sa súčastnila polovica politických strán kandidujúcich do parlamentu . . .

25.03.2010 (link) : Pätnásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na pätnásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 29. marca 2010 od 15:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

22.03.2010 (link) : Konferencia prognózovanie potrieb trhu práce – Dňa 7. apríla 2010 sa od 14:00 uskutočnila konferencia na tému Prognózovanie potrieb trhu práce. Doplnené prezentácie . . .

09.03.2010 (link) : Podnikateľské prostredie v EÚ – Dňa 22.2.2010 sa konalo euroforum s témou Podnikateľské prostredie v EÚ. Hosťom bol án Oravec, PhD., člen hospodárskeho a sociálneho výboru EÚ . . .

26.02.2010 (link) : Štrnásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na štrnásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 8. marca 2010 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

19.02.2010 (link) : Verejné pred­stavenie 4.3.2010 – Dňa 4.3.2010 sa v Zdobe pri Košiciach uskutoční divadelné pred­stavenie ako súčasť projektu PhD2 . . .

29.01.2010 (link) : Nízkopríjmové skupiny v EÚ – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, publikoval správu o rozdieloch v príjmoch. Táto publikácia poukazuje na fakt, že priemerný príjem nie je jediný ukazovateľ trhu práce. V priemere až 17 percent pracujúcich v EÚ má príjem nižší ako dve tretiny mediánu ročného príjmu pracujúcich v danej krajine. Štatistiky únie ich tak zaraďujú ku skupine s najnižším príjmom . . .

16.12.2009 (link) : Knižnica IZ – Inštitút zamestnanosti prevádzkuje knižnicu periodických aj neperiodických publikácii zaoberajúcich sa problematikou trhu práce, vrátane vlastných publikácií. Máme tiež aktuálne verzie zákonov týkajúcich sa trhu práce . . .

09.12.2009 (link) : Máme odpovede na výzvy EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky? – Dňa 18.12.2009 sa bude konať euroforum s témou Máme odpovede na výzvy EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky?. Hosťom bude Edit Bauer, poslankyňa EP . . .

07.12.2009 (link) : Podpora nezamestnaných v čase krízy by mala byť iná – Programy podpory nezamestnaných a ľudí v sociálnej núdzi sa v krajinách OECD stávajú v čase krízy výrazne extenzívnymi. Sú dôležitými nástrojmi pomoci pre domácnosti, ale aj významné makroekonomické stabilizátory. Ich efektívnosť a kapacity sú však v čase krízy veľmi diskutabilné a budú potrebovať prehodnotenie, konštatuje v nedávno vydanej správe OECD . . .

04.12.2009 (link) : Diskusné fórum 9. decembra 2009 – Migrácia ako partner IZ, organizuje dňa 9. decembra 2009 diskusné fórum na tému Slovensko sa zapojilo do zápasu o kvalifikovaných migrantov. Diskusné fórum sa uskutoční dňa 9. 12. 2009 v priestoroch Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave na ul. Odbojárov 10/A . . .

01.12.2009 (link) : Tlačová správa: Predlžovanie aktivačných prác je krokom späť – Predĺženie možnosti zúčastňovať sa na aktivačných prácach pre dlhodobo nezamestnaných je pre slovenských trh práce krokom späť. Predĺženie v rôznych podobách navrhujú súbežne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Návrhu na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti, ktorým by sa mala v stredu zaoberať vláda . . .

01.12.2009 (link) : Trinásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na trinásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 4. decembra 2009 od 16:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

25.11.2009 (link) : Dvanásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na dvanásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 30. novembra 2009 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

23.11.2009 (link) : Vyšiel zborník Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR – S radosťou Vám oznamujeme, že zborník z vedeckej konferencie Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR je vytlačený a k dispozícii . . .

18.11.2009 (link) : Jedenásty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na jedenásty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 23. novembra 2009 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na . . .

15.11.2009 (link) : Strieborná ekonomika – Demografický vývoj do budúcnosti je zrejmý: populácia starne. O tom, ako z tejto hrozby urobiť príležitosť, hovorí strieborná ekonomika. Pojem strieborná ekonomika je populárne označenie pre ekonomiku, v ktorej vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Strieborná ekonomika nehovorí o zvyšovaní zamestnanosti starších osôb, ale o využití ekonomického dopytu, ktorý produkuje populácia v staršom veku (so striebornými vlasmi). Prinášame vám výsledky projektov a aktivít venujúcich sa výskumu potenciálu striebornej ekonomiky . . .

11.11.2009 (link) : V dôsledku krízy klesá počet odpracovaných hodín – V dôsledku krízy klesá v celej EÚ zamestnanosť a aj počet odpracovaných hodín, naopak stúpa počet ľudí, ktorí pracujú na polovičný úväzok. Slovensko patrí ku krajinám, kde poklesol priemerný počet odpracovaných hodín týždenne najviac a zároveň u nás vzrástol počet pracujúcich na polovičný úväzok. Informoval o tom Eurostat . . .

10.11.2009 (link) : Regionálna politika EÚ a pomoc zaostávajúcim regiónom – Dňa 6.11.2009 sa konalo euroforum s témou Regionálna politika EÚ a pomoc zaostávajúcim regiónom. Hosťom bol Miroslav Mikolášik, poslanec EP . . .

28.10.2009 (link) : Pozvánka na konferenciu – Ekonomický ústav SAV a Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela si vás dovoľujú pozvať na konferenciu Regionálne disparity SR ako objekt empirickej analýzy . . .

27.10.2009 (link) : Straty z vylúčenia Rómov – Publikácia Straty z vylúčenia Rómov, Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti . . .

27.10.2009 (link) : OSF: publikácia straty z vylúčenia rómov – Nadácia otvorenej spoločnosti dnes zverejnila publikáciu: straty z vylúčenia rómov, ktorá kvantifikuje náklady spoločnosti ktoré vznikajú v dôsledku segregácie rómov . . .

22.10.2009 (link) : Kalendár seminárov o ekonómii trhu práce – Uvádzame rozpis konania seminárov o ekonómii trhu práce do konca roka 2009. Všetky semináre sa budú konať v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave. Na všetky ste srdečne pozvaní . . .

22.10.2009 (link) : Deviaty seminar o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na deviaty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 2. novembra 2009 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave . . .

21.10.2009 (link) : Stretnutie národnej migračnej siete – Dňa 30. októbra 2009 sa konalo druhé stretnutie národnej migračnej siete . . .

29.09.2009 (link) : Rozdiel v miere ekonomickej aktivity mužov a žien – 2 kvartál 2012 – Rozdiel v miere ekonomickej aktivity mužov a žien – 2 kvartál 2012 . . .

28.09.2009 (link) : Podiel nezamestnanosti mužov a žien – 1. kvartál 2024 – Podiel nezamestnanosti mužov a žien za 1. kvartál 2024 . . .

28.09.2009 (link) : Rozdiel v platoch mužov a žien – rok 2022 – Rozdiel v platoch mužov a žien za rok 2022 . . .

25.09.2009 (link) : HICP inflácia – z mája 2024 – HICP inflácia za z mája 2024 . . .

25.09.2009 (link) : Otvorenosť ekonomík – rok 2012 – Otvorenosť ekonomík – rok 2012 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním – 1. kvartál 2024 – Miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním za 1. kvartál 2024 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním – 1. kvartál 2024 – Miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním za 1. kvartál 2024 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním – 1. kvartál 2024 – Miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním za 1. kvartál 2024 . . .

23.09.2009 (link) : Miera nezamestnanosti mladých – 1. kvartál 2024 – Miera nezamestnanosti mladých za 1. kvartál 2024 . . .

23.09.2009 (link) : Pozvánka na verejnú diskusiu – Nadácia Friedricha Eberta organizuje verejnú diskusiu na tému "Kríza, rok po: Najhoršie už za nami?", ktorú bude moderovať Brigita Schmögnerová, viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Diskusia sa bude konať v pondelok 28. septembra 2009 o 17,00 v hoteli Falkensteiner v Bratislave (pri Starom rozhlase) . . .

16.09.2009 (link) : Dlhodobá nezamestnanosť bude po kríze veľký problém – Vlády by mali v boji proti nezamestnanosti konať rýchlo a efektívne aj po ústupe krízy, aby tak pred­išli nárastu dlhodobej nezamestnanosti. V nasledujúcich mesiacoch by sa mali vlády zamerať na pomoc tým, ktorí sa snažia znova uplatniť na trhu práce, odporúča vo svojej správe OECD . . .

11.09.2009 (link) : Ôsmy seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na ôsmy seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 22. septembra 2009 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave . . .

08.09.2009 (link) : Zborník z konferencie Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR – Zverejnili sme elektronický zborník z konferencie Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR, onedlho bude k disopzícii aj tlačená verzia . . .

04.09.2009 (link) : Nezamestnanosť v EÚ stále rastie – Miera nezamestnanosti v EÚ 27 dosiahla v júli úroveň 9 %. Oproti júnu je to nárast o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V júli 2008 bola miera nezamestnanosti 7,5 %. V eurozóne to bolo 9,5 % v júli, čo je o 0,4 p.b. viac ako v pred­chádzajúcom mesiaci. Ide o najvyššiu mieru nezamestnanosti od mája 2005 . . .

21.08.2009 (link) : Návrhy a odporúčania pre zefektívnenie politiky trhu práce v čase krízy – Podľa vládneho vyhodnotenia protikrízových opatrení pre oblasť trhu práce a podpory zamestnosti sa nie všetky nové paragrafy v praxi osvedčili. Príkladom za všetky môže byť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi, ktorý od marca do júna 2009 nevyužil nikto. Navrhované opatrenia a odporúčania Inštitútu zamestnanosti sa týkajú efektívnejšej podpory SZČO, podpory spomínaných ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, podpory vzdelávania nezamestnaných a podpory migrácie . . .

20.08.2009 (link) : Zhodnotenie protikrízových opatrení vlády za prvý polrok 2009 – Zmena času tlačovej konferencie: z organizačných dôvodov presúvame začiatok tlačovej konferencie na 11:00. Dátum a miesto zostávajú nezmenené. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme. Pozývame zástupcov médií na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční v piatok 21. augusta 2009 o 11:00 v sídle Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave. Témou tlačovej konferencie je zhodnotenie protikrízových opatrení vlády za prvý polrok 2009, ktoré boli zamerané na trh práce. Zástupcovia Inštitútu zamestnanosti zároveň pred­stavia návrhy na ďalšie opatrenia na zefektívnenie politiky trhu práce . . .

11.08.2009 (link) : Porovnanie minimálnej mzdy na Slovensku a v EÚ – Minimálna mzda sa v Európe líši od krajiny ku krajine. Kým v Bulharsku je to v nominálnom vyjadrení 123 eur za mesiac v Luxembursku je to až 1642 eur. Nominálna minimálna mzda patrí na Slovensku k jedným z najnižších v EÚ, v pomere k priemernej mzde je však štvrtá najvyššia v EÚ. Údaje publikoval Eurostat a sú k januáru 2009 . . .

04.08.2009 (link) : Nezamestnanosť v EÚ dosahuje rekordy – Nezamestnanosť na Slovensku, rovnako ako v celej EÚ rekordne zvrástla. V celej EÚ dosiahla v júni nezamestnanosť rekordných 8.9 % a medzimesačne zvrástla o 0.1 percentuálneho bodu (p.b.) Pred rokom bola miera nezamestnanosti len 6.9 %. Údaje zverejnil minulý týždeň Eurostat . . .

23.07.2009 (link) : Nezamestnanosť začala v EÚ rásť v marci 2008 – Po troch rokoch plynulého poklesu nezamestnanosti zaznamenala celá Európska únia (EÚ) prudký nárast. Vo všetkých 27 krajinách došlo k nárastu nezamestnanosti, nezamestnanosť začala v priemere za EÚ rást od marca 2008. V máji 2009 bolo bez práce v celej EÚ 21.5 miliónov ľudí, čo je od marca minulého roka nárast o 5.4 millióna, zo 6.7 % na 8.9 % . Informoval o tom dnes Eurostat . . .

23.07.2009 (link) : Migrovanie za prácou na Slovensko bude pokračovať – Zamestnávanie a príchod migrantov na Slovensko síce vplyvom krízy na chvíľu utíchlo, avšak dá sa pred­pokladať, že migranti k nám o pár mesiacov začnú prúdiť znova. Napriek rastúcej miere nezamestnanosti a klesajúcemu dopytu po pracovnej sile sa dá do budúcnosti očakávať, že migranti najmä z tretích krajín budú prichádzať na Slovensko. Na seminári pre odborníkov, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Pracovná banka pre migrantov, to konštatovali jeho účastníci . . .

22.07.2009 (link) : Nezamestnanosť bude stúpať aj podľa ÚPSVaR aj podľa OECD – Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v júni tohto roka podľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 11,81 %, čo pred­stavuje 313 tisíc ľudí bez práce. Medziročne ide o nárast o 4,39 p.b. Ústredie ďalej pred­pokladá nárast nezamestnanosti až na 12,8 % ku koncu roka . . .

18.07.2009 (link) : Novinky na webstránke – Počas letného obdobia sme pripravili niekoľko noviniek na našej webstránke www.iz.sk. Sú to najmä nové údaje z Eurostatu a náhľady dokumentov na stiahnutie . . .

17.07.2009 (link) : Migrácia – Inštitút zamestnanosti sa venuje aj pracovnej migrácii . . .

14.07.2009 (link) : The impact of the current economic crisis for the European and member states´ industrial policy – Dňa 29.6.2009 sa konalo euroforum s témou The impact of the current economic crisis for the European and member states´ industrial policy. Hosťom bol Joost van Iersel, prezidenta Poradnej komisie pre priemyselné zmeny, poradného orgánu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru . . .

10.07.2009 (link) : Rizikom chudoby sú na Slovensku najviac ohrození nezamestnaní a viac ženy ako muži – Zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (SILC 2008) vyplýva, že chudobou je ohrozených 12  % žien a 10 % mužov. Podľa základných druhov ekonomickej aktivity sú chudobou najviac ohrození nezamestnaní. Ako vyplýva z porovnaní z pred­chádzajúcich rokov, rozdiel medzi mužmi a ženami sa prehlbuje, celková miera rizika chudoby sa mierne znižuje. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ SR) . . .

06.07.2009 (link) : OECD: Nezamestnanosť vzrastie v krajinách OECD do roku 2010 na 10 % – Miera nezamestnanosti v apríli tohto roka dosiahla 7,8 % a očakáva sa kontinuálny nárast až do roku 2010. Miera nezamestnanosti by sa mala v roku 2010 priblížiť k 10-% hranici, čo je najviac za posledných 40 rokov . . .

05.06.2009 (link) : Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska – Dňa 24.11.2008 sa konalo euroforum s témou Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska. Hosťom bol Ing. Sergej Kozlík, poslanec Európskeho parlamentu . . .

02.06.2009 (link) : Vzdelávanie ako významný faktor ekonomického rastu EÚ – Dňa 22.5.2009 sa konalo euroforum s témou Vzdelávanie ako významný faktor ekonomického rastu EÚ. Hosťom bol Ing. Ján Fígeľ, člena Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež . . .

01.06.2009 (link) : Energetická politika EÚ a SR – výzvy a možné riešenia – Dňa 6.3.2009 sa konalo euroforum s témou Energetická politika EÚ a SR – výzvy a možné riešenia. Hosťom bol Ing. Ján Hudacký, poslanec Európskeho parlamentu . . .

27.05.2009 (link) : Politika zamestnanosti EÚ a SR – Dňa 22.12.2008 sa konalo euroforum s témou Politika zamestnanosti EÚ a SR. Hosťom bol Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí . . .

25.05.2009 (link) : Euro, výzva pre všetkých – Dňa 27.10.2008 sa konalo euroforum s témou Euro, výzva pre všetkých. Hosťom bol Ing. Vladimír Maňka, (slovenský poslanec Európskeho parlamentu) . . .

25.05.2009 (link) : Ekonomická dimenzia zahraničnej politiky Európskej Únie – Dňa 25.6.2008 sa konalo euroforum s témou Ekonomická dimenzia zahraničnej politiky Európskej Únie. Hosťom bol Prof Ing. Juraj Stern, PhD., pred­seda správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiky a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru . . .

23.05.2009 (link) : Kľúčové aspekty regionálnej politiky EÚ – Dňa 28.5.2008 sa konalo euroforum s témou Kľúčové aspekty regionálnej politiky EÚ. Hosťom bol Doc. Ing. Milan Belica, PhD. (predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprezident Výboru regiónov EÚ) . . .

23.05.2009 (link) : Aktuálne výzvy pre priemyselnú politiku EÚ – Dňa 30.4.2008 sa konalo euroforum s témou Aktuálne výzvy pre priemyselnú politiku EÚ. Hosťom bol Ing. Vladimír Kvetan (výskumný pracovník EÚ SAV a národný delegát pri CCMI/EESC – poradný výbor pre priemyselné zmeny EHSV) . . .

23.05.2009 (link) : Aktuálne otázky teoretického a hospodársko-politického vývoja integračného procesu Európskej Únie – Dňa 20.2.2008 sa konalo euroforum s témou Aktuálne otázky teoretického a hospodársko-politického vývoja integračného procesu Európskej Únie. Hosťom bol Ing. Vladimír Devečka (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) . . .

23.05.2009 (link) : Euroforum – Ekonomický ústav SAV organizuje Euroforum . . .

19.05.2009 (link) : Pozvánka a program konferencie máj 2009 – Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 . . .

11.05.2009 (link) : Konferecnia: Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 – Inšitút zamestnanosti organizuje dňa 14.5.2009 ďalšiu zo série konferencií o trhu práce. Zameranie štvrtkovej konferencie je na programy volebných strán vo voľbách do Európskeho parlamentu . . .

15.04.2009 (link) : Siedmy seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na siedmy seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 4. mája 2009 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave . . .

15.04.2009 (link) : Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 – Dňa 14. mája 2009 sa v Bratislave konala konferencia Trh práce v programoch politických strán vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 . . .

31.03.2009 (link) : Projekt PhD2 – Inštitút zamestnanosti realizuje projekt: PhD2: Personal and Human Development, Psychodrama to help Disadvantaged. Projekt aplikuje arteterapiu, psychodrámu a videoterapiu do praxe. Zúčastnili sa ho partneri z Talianska, Veľkej Británie, Španielska, Litvy, Grécka a Slovenska. V rámci projektu bola vydaná publikácia Diversity is a story to be told. Manual of psychodrama and videotherapy. Publikácia je k dispozícii v knižnici Inštitútu zamestnanosti. Viac o publikácii nájdete na www.phd2.eu . . .

19.03.2009 (link) : Región Dolný Zemplín – dolný Zemplín rok 2024, miera nezamest­nanosti 8.3 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 4.7 % . . .

05.03.2009 (link) : Štatistika vo štvrtom kvartáli krízu nezaznamenala – Podľa údajov, ktoré dnes vydal Štatistický úrad SR, kríza sa v poslednom kvartáli 2008 na trhu práce neprejavila. Zamestnanosť stúpala, nezamestnanosť klesala, reálna mzda sa prakticky nemenila . . .

25.02.2009 (link) : Šiesty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na šiesty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 9. marca 2009 od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave. Doplnená prezentácia . . .

21.02.2009 (link) : Percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú – 1. kvartál 2024 – Percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú za 1. kvartál 2024 . . .

17.02.2009 (link) : Miera nezamestnanosti v regiónoch EÚ je od 2.1 % do 25,2 % – V roku 2007 dosahovala miera nezamestnanosti v regiónoch EÚ na úrovni NUTS 2 hodnoty od 2,1 % v regióne Zeeland v Holandsku až po 25,2 % vo francúzskom tichomorskom regióne Réunion. Z 263 regiónov na úrovni NUTS2, malo 28 regiónov mieru nezamestnanosti menej ako 3,5 %, medzi inými aj tri regióny v Českej republike . . .

13.01.2009 (link) : Piaty seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na piaty seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 3. februára 2009 (utorok, pozor zmena) od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave . . .

09.01.2009 (link) : Štvrtý seminár o ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na štvrtý seminár o ekonómii trhu práce (labour economics), ktorý sa bude konať dňa 12. januára 2009 (pondelok) od 14:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej ulici 11 v Bratislave . . .

08.01.2009 (link) : Miera nezamestnanosti v Európe sa zvyšuje – Miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola v novembri 7,2 % a medzimesačne vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V novembri 2007 bola miera nezamestnanosti v EÚ na úrovni 6,9 %. Na Slovensku bola miera nezamestnanosti v novembri 2008 podľa správy Európskeho štatistického úradu Eurostatu 9,1 % a medzimesačne vzrástla o 0,1 p.b. Miera nezamestnanosti v EÚ 15 bola 7,8 % a oproti októbru vzrástla tiež o 0,1 p.b . . .

05.01.2009 (link) : Veľa úspechov v novom roku! – Všetkým návštevníkom našej web stránky, spolupracovníkom a priaznivcom Inštitútu zamestnanosti želáme úspešný a šťastný rok 2009 . . .

18.12.2008 (link) : Boris Divinský: Vzťah medzi pracovným trhom a migráciou v SR: čas konať komplexne – Medzinárodná migrácia a dochádzanie za prácou je čoraz väčšou otázkou nielen slovenského trhu práce. Preto v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) prinášame odkaz na publikáciu: Boris Divinský: Vzťah medzi pracovným trhom a migráciou v SR: čas konať komplexne . . .

03.12.2008 (link) : Rozpočet na APTP na rok 2009 – Rozpočet na rok 2009, ktorý schválil v piatok parlament, nedostatočne reflektuje potreby trhu práce. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je potrebné najmä v čase ekonomickej krízy dávať dôraz na efektívnu a účinnú politiku zamestnanosti, ktorá je schopná opätovne začleňovať nezamestnaných na trh práce . . .

02.12.2008 (link) : Výdavky na APTP – rok 2021 – Výdavky na APTP za rok 2021 . . .

02.12.2008 (link) : podiel živnostníkov na celkovo pracujúcich – 2 kvartál 2013 – podiel živnostníkov na celkovo pracujúcich – 2 kvartál 2013 . . .

01.12.2008 (link) : Pozvánka na tlačovú konferenciu pre zástupcov médií – Pozývame zástupcov médií na tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti pod názvom „Rozpočet na APTP na rok 2008 je opäť nízky a nereaguje na svetovú hospodársku krízu." Tlačová konferencia sa uskutoční v stredu 3. decembra o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

01.12.2008 (link) : Boris Divinský: Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – Migrácia a dochádzanie za prácou je čoraz väčšou otázkou nielen slovenského trhu práce. Preto v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) prinášame odkaz na publikáciu: Divinský, B. (2007): Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: vývojové trendy od r. 2000 . . .

30.11.2008 (link) : Počet obyvateľov – rok 2023 – Počet obyvateľov za rok 2023 . . .

30.11.2008 (link) : rozloha v km štvorcových – rok 2012 – rozloha v km štvorcových – rok 2012 . . .

27.11.2008 (link) : Slovensko má štvrtú najnižšiu nominálnu minimálnu mzdu v EÚ – Slovensko má štvrtú najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ meranú v parite kúpnej sily. K 30. júnu 2008 bola výška minimálnej mzdy od 112 eur v Bulharsku po 1610 eur v Luxembursku. V parite kúpnej sily bol tento rozdiel od 232 eur v Rumunsku po 1532 v Luxembursku . . .

26.11.2008 (link) : Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu – rok 2007 – Podiel pracujúcich dochádzajúcich za prácou do iného regiónu

– rok 2007 . . .

20.11.2008 (link) : Úloha sociálnych podnikov v riešení nezamestnanosti – Úloha sociálnych podnikov v riešení nezamestnanosti, a v podmienkach SR najmä dlhodobej nezamestnanosti, bude v budúcnosti nezastupiteľná. A to aj z toho dôvodu, že dĺžka aktivačných prác je už obmedzená na 6 + 6 mesiacov . . .

14.11.2008 (link) : Pracovné miesta vzniknuté a zaniknuté v kontexte krízy – V kontexte krízy sa uvádzajú čísla o zaniknutých pracovných miestach v SR. Zriedkavo sa však uvádzajú aj vzniknuté pracovné miesta. Podľa údajov Európskeho reštrukturalizačného monitoru však za rok 2008 počet vzniknutých pracovných miest dvojnásobne prevyšuje počet zaniknutých . . .

14.11.2008 (link) : Podiel zamestnanosti mužov a žien – 1. kvartál 2024 – Podiel zamestnanosti mužov a žien za 1. kvartál 2024 . . .

13.11.2008 (link) : Rozdiel v zamestnanosti mužov a žien sa za 7 rokov na Slovensku zvýšil – V roku 2007 sa oproti roku 2000 rozdiel v zamestnanosti mužov a žien na Slovensku, ako v jednej z mála krajín EÚ 27, zvýšil. Slovensko pritom zaznamenalo najväčší nárast tohto ukazovateľa spomedzi všetkých krajín EÚ. Kým v roku 2000 bola u nás celková zamestnanosť mužov 53,3 % a žien 42,8 %, v roku 2007 vzrástla zamestnanosť mužov na 68,4 %, ale zamestnanosť žien len na 53 % . . .

06.11.2008 (link) : Aktívna politika trhu práce by mala byť v čase krízy prioritou – Štátna aktívna politika trhu práce je jedinou reálnou možnosťou zníženia vplyvov krízy na zamestnanosť. Opatrenia na zmierňovanie dopadov krízy na trhu práce tak, ako ich dnes schválila vláda, však nemusia znamenať zabránenie napríklad výraznejšieho prepúšťania zamestnancov. Problém zároveň stále zostávajú nástroje aktívnej politiky trhu práce a ich efektívnejšie využívanie . . .

03.11.2008 (link) : Stretnutie NTS A november 2008 – Dňa 4.11.2008 sa bude v Bratislave konať záverečné stretnutie NTS A . . .

31.10.2008 (link) : Kríza a problémy zamestnanosti – V súčastnosti sa začínajú prejavovať výsledky svetovej krízy. Pri zmierňovaní dopadov krízy na zamestnanosť môže vo veľkej miere pomôcť štát cez aktívnu politiku trhu práce. Bohužiaľ, v štátnom rozpočte sú výdavky na aktívnu politiku trhu práce opäť nižšie a ich podiel na HDP sa znižuje na najnižšie hodnoty v EÚ . . .

27.10.2008 (link) : Pohľad na štruktúru výdavkov na politiku trhu práce v EÚ a SR – Celá Európska únia vynakladá 1,9 % HDP na politiku trhu práce (aktívnu aj pasívnu). Z tohto množstva je v európskom priemere 57 % finančných prostriedkov vynakladaných na pasívnu podporu nezamestnaných, 26 % na aktívnu politiku trhu práce a 11 % na podporu služieb zamestnanosti. Informoval o tom Eurostat . . .

24.10.2008 (link) : Výdavky na PTP ako percento HDP – rok 2021 – Výdavky na PTP ako percento HDP za rok 2021 . . .

23.10.2008 (link) : Tretí seminár k ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na v poradí tretí seminár o ekonómii práce 3. novembra 2008 (pondelok) od 14:00 . . .

23.10.2008 (link) : Euractiv – Inštitút zamestnanosti založil obsahové partnerstvo s portálom Euractiv . . .

17.10.2008 (link) : Pozvánka na konferenciu Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR – Srdečne Vás pozývame na konferenciu Inštitútu zamestnanosti, ktorá sa bude konať 22. októbra 2008 (streda) od 9:30 v Malom kongresovom centre SAV, VEDA, na Štefánikovej ulici č.3 v Bratislave a nad ktorou prebral záštitu prezident SR Ivan Gašparovič . . .

17.10.2008 (link) : Miera evidovanej nezamestnanosti mierne stúpla – Miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne v septembri stúpla o 0,18 percentuálneho bodu a zostala na úrovni 7,54 %. V porovnaní so septembrom 2007 však poklesla o 0,76 p.b. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie sa tak medzimesačne zvýšil o 4600 ľudí na 196 698. Údaje dnes zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny . . .

16.10.2008 (link) : Vedecká konferencia Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR pod záštitou prezidenta SR – Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 22. októbra 2008 (streda) od 9:00 vedeckú konferenciu na tému Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Konferencia sa bude konať v priestoroch MKC VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebral prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič . . .

07.10.2008 (link) : Ukazovatele o celoživotnom vzdelávaní a nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním – Zverejnili sme údaje o celoživotnom vzdelávaní a nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním. V oblasti nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním je Slovensko dlhodobo najhoršie v Európskej únii. Pri celoživotnom vzdelávaní sa Slovensko nachádza v najhoršiej štvrtine . . .

03.10.2008 (link) : Prepis diskusie z konferencie o dlhodobej nezamestnanosti – Prinášame vám redakčne upravený prepis príspevku eurokomisára Vladimíra Špidlu ako aj prepis vybraných otázok diskutujúcich z konferencie o Dlhodobej nezamestnanosti v kontexte zákona č.5 o službách zamestnanosti, ktorú Inštitút zamestnanosti organizoval 26. septembra 2008 v Bratislave . . .

02.10.2008 (link) : Druhý seminár k ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na v poradí druhý seminár o ekonómii práce . . .

29.09.2008 (link) : Modernizácia makroekonomického prognózovania na Ukrajine – Dovoľujeme si Vás upozorniť na publikáciu Modernizácia makroekonomického prognózovania na Ukrajine . . .

29.09.2008 (link) : Prezentácie z konferencie o dlhodobej nezamestnanosti z 26. septembra – Na stránke sme sprístupnili prezentácie z konferencie o aktívnej politike trhu práce so zameraním na dlhodobobú nezamestnanosť v kontexte novelizovaného zákona číslo 5 o službách zamestnanosti . . .

24.09.2008 (link) : Pozvánka pre média – Pozývame zástupcov médií na konferenciu Inštitútu zamestnanosti, ktorá sa uskutoční 26. septembra (piatok) od 14:00 do 17:00 v Bratislave na Štefánikovej ulici č. 3 (Malé kongresové centrum VEDA). Témou konferencie je „Dlhodobobá nezamestnanosť v kontexte novelizovaného zákona číslo 5 o službách zamestnanosti" . . .

16.09.2008 (link) : Zamestnanosť v EÚ 27 vzrástla v druhom štvrťroku o 0,2 % – Počet ľudí, ktorí majú zamestnanie, sa v druhom štvrťroku v eurozóne (EA15) zvýšil o 0,2 % (283 tísíc ľudí). Ako ďalej vyplýva z údajov, ktoré zverejnil Eurostat, o rovnaké percento vzrástol počet pracujúcich aj v celej EÚ 27, v absolútnom vyjadrení je to 401 tisíc ľudí . . .

14.09.2008 (link) : Sociálne diskusné fórum FES o Európskej sociálnej politike a globalizácii – Posledná diskusia Fridrich Ebert Stiftung (FES), ktorá sa konala 11. septembra 2008 bola venovaná sociálnym problémom a sociálnej politike v globalizujúcom sa svete a najmä Európe . . .

09.09.2008 (link) : Zamestnanosť na Slovensku v 2. štvrťroku vzrástla – V druhom štvrťroku tohto roka vzrástla zamestnanosť medziročne o 2,9 %. Počet pracujúcich osôb tak bol v spomínanom období 2,405 milióna ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR . . .

09.09.2008 (link) : Za prvý polrok bola nominálna mzda 20 950 Sk (695,41 eura) – V prvom polroku 2008 dosiahla nominálna mzda výšku 20 950 Sk a medziročne tak vzrástla o 9,7 %. V júli bol podľa údajov Štatistického úradu najvýraznejší rast miezd zaznamenaný vo veľkoobchode a telekomunikáciách . . .

08.09.2008 (link) : Prvý seminár k ekonómii trhu práce – Srdečne Vás pozývame na úvodný seminár o ekonómii práce . . .

03.09.2008 (link) : Miera nezamestnanosti na Slovensku v druhom štvrťroku klesla – Miera nezamestnanosti bola v 2. štvrťroku 10,1 % a medziročne sa znížila o jeden percentuálny bod. V porovnaní s  2. štvrťrokom 2007 sa znížil počet nezamestnaných o 7 % na 270,8 tisíc ľudí. Podľa údajov, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR vzrástla za sledované obdobie tiež zamestnanosť o 2,9 % na 2,405 milióna osôb . . .

02.09.2008 (link) : Podľa Eurostatu bola nezamestnanosť na Slovensku v júli 10,3 % – Nezamestnanosť v celej Európskej únii bola v júli 6,8 %, čo je toľko isto ako v júni. Pred rokom v júli to bolo 7,1 %. Nezamestnanosť eurozóny (EA15) zostala tiež medzimesačne nezmenená na úrovni 7,3 %. Tieto štatistiky zverejnil koncom minulého týždňa Európsky štatistický úrad Eurostat . . .

28.08.2008 (link) : Nezamestnanosť v Maďarsku sa zvýšila o 0,5 % – V máji až júni pracovalo v Maďarsku 3,894 milióna ľudí. Zamestnanosť 15-74 ročných tak bola 61,5 %. Miera nezamestnanosti bola za sledované obdobie 7,5 % čo znamená, že bez práce bolo 316 tisíc ľudí. Zverejnil to dnes Maďarský štatistický úrad . . .

27.08.2008 (link) : V Českej republike je priemerná mzda 23 182 Kč – V 2. štvrťroku bola v Českej republike priemerná nominálna mzda 23 182 Kč, čo je 28 676 Sk (951,87 eura). Medziročne tak nominálne zvrástla o 8 %. Zverejnil to dnes Český štatistický úrad . . .

26.08.2008 (link) : Sociálne podniky sú dobrou náhradou za aktivačné práce – Zriaďovanie sociálnych podnikov považuje Inštitút zamestnanosti za dobrú náhradu za aktivačné práce, ktoré nezamestnaní doteraz vykonávali ako prostriedok na udržanie pracovných návykov . . .

19.08.2008 (link) : V júli sa miera nezamestnanosti podľa ÚPSVaR mierne zvýšila – Evidovaná miera nezamestanosti dosiahla v júli tohto roku 7,47 %, čo je medzimesačný nárast o 0,05 %. V absolútnom vyjadrení bolo v evidencii úradov práce 194 841 disponibilných uchádzačov o zamestnanie . . .

07.08.2008 (link) : Tlačová správa k novele zákona o hmotnej núdzi – Návrh Inštitútu zamestnanosti určuje výšku dávky pre žiakov a študentov závislú od kvality školy a priemeru. Týmto ponechá finančnú motiváciu žiakov učiť sa, zhruba tak ako je v súčasnosti avšak zamedzí umelému presúvaniu žiakov medzi školami za účelom dosiahnutia lepšieho priemeru napriek horšej objektívnej úrovni školy. Tento návrh tiež dá reálnu finančnú alternatívu študentom stredných škôl oproti sociálnym dávkam, na ktoré majú nárok. Z pohľadu dopadu na štátny rozpočet má návrh Inštitútu zamestnanosti rovnaký vplyv ako návrh ministerstva práce . . .

06.08.2008 (link) : Pripomienky k motivačnému príspevku a zákonu o pomoci v hmotnej núdzi – Inštitút zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania pred­kladá nasledujúcu pripomienku k návrhu zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2004 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Vzhľadom na charakter navrhovaných zmien a dlhodobé dôsledky na trh práce pokladáme pripomienku za zásadnú . . .

06.08.2008 (link) : Tlačová konferencia Inštitútu zamestnanosti k novele zákona o hmotnej núdzi – Inštitút zamestnanosti vás pozýva na tlačovú konferenciu, ktorá sa koná dňa 7. augusta (štvrtok) o 10:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

06.08.2008 (link) : Zamestnanecký bonus sám nemusí pomôcť znížiť nezamestnanosť – Návrh na vyplácanie zamestnaneckého bonusu, podľa ktorého by mali ľudia s najnižšími príjmami dostávať príplatok vo výške najviac 209 Sk mesačne, nie je podľa Inštitútu zamestnanosti pre trh práce osamote postačujúci. Takýto zamestnanecký bonus musí byť spojený s individuálnym prístupom k nezamestnanému tak, aby mu boli splnené všetky nutné podmienky na začatie práce . . .

05.08.2008 (link) : Najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi regiónov krajín V4 má východ Slovenska – Podľa regionálnej analýzy Inštitútu zamestnanosti, ktorá vychádza z údajov EUROSTATU za jednotlivé regióny na úrovni NUTS2 mal v roku 2006 celkovo región V4 priemernú nezamestnanosť 13,3 % a zamestnaných bolo 53,2 % ľudí . . .

01.08.2008 (link) : V Nemecku sa v júni 2008 mierne zvýšila zamestnanosť – Počet zamestnaných osôb v Nemecku bol ku koncu júna 40,22 milióna osôb, čo je 564 tisíc osôb, alebo 1,4 % viac ako v júni 2007. V porovnaní s májom 2008 vzrástol počet osôb o 35 tisíc (0,1 %). Zverejnil to dnes Nemecký štatistický úrad (Destatis) . . .

01.08.2008 (link) : Zamestnanosť v Česku prekonala v 2. štvrťroku hranicu 5 miliónov pracujúcich – Celková zamestnanosť sa v Českej republike 2. štvrťroku 2008 zvýšila proti rovnakému obdobiu minulého roka o 89,4 tisíc osôb. Podľa dnes zverejnených údajov Českého štatistického úradu vzrástol počet zamestnancov o 79,2 tisíc a medziročne sa významne zvýšil počet podnikateľov bez zamestnancov. Počet zamestnancov tvoril na celkovom počte pracujúcich 83,6 %, počet podnikateľov spolu s pomáhajúcimi rodinnými príslušníkmi tvoril 16,2 % . . .

01.08.2008 (link) : Slovensko má stále problém s dlhodobou nezamestnanosťou – Napriek tomu, že sa Slovensko v štatistike nezamestnanosti Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT) za jún 2008 posunulo na pred­poslednú priečku (hneď za Španielsko), vníma Inštitút zamestnanosti počet ľudí bez práce na Slovensku ako vážny problém. Stále platí, že spomedzi všetkých nezamestnaných je viac ako 70 % bez práce dlhšie ako rok a teda stráca pracovné návyky a tým aj šancu znova sa zamestnať. Toto číslo patrí pritom k suverénne najvyšším spomedzi všetkých krajín Euróspkej únie . . .

31.07.2008 (link) : Na Slovensku bola v júni miera nezamestnanosti 10,5 % – Miera nezamestananosti v celej EÚ bola v júni 2008 na úrovni 6,8 %, čo je rovnaké číslo ako v  máji tohto roka. Medziročne sa nezamestnanosť znížila o 0,3p.b., keď v júni 2007 bola 7,1 %. V krajinách eurozóny (EA15) bola nezamestananosť na úrovni 7,3 %. Túto informáciu dnes zverejnil Európsky štatistický úrad, Eurostat. Alarmujúca výška dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku pretrváva . . .

29.07.2008 (link) : Nezamestnanosť v Maďarsku stúpla medzikvartálne o 0,6 % – Nezamestnanosť v Maďarsku bola v druhom štvrťroku tohto roka 7,6 %, čo je medziročne nárast o 0,6 %. V absolútnom vyjadrení je to 319 tisíc ľudí bez práce . . .

24.07.2008 (link) : Na čiastočný úväzok pracuje na Slovensku najmenej ľudí z takmer celej EÚ – Podľa údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad EUROSTAT pracuje na Slovensku na polovičný úväzok len 2,6 % všetkých zamestnancov, pričom v celej EÚ je to až 18,2 % zamestnancov. Horšie ako my sú na tom už len Bulhari, kde takýto pracovný úväzok využíva len 1,7 % ľudí. Z regionálneho pohľadu je najnižší podiel využívania práce na polovičný úväzok na východnom Slovensku (okolo 1,5 %), najvyšší nárast bol v Žilinskom kraji (z 2,1 % v 2001 na 3,5 % v 2006) . . .

23.07.2008 (link) : Zamestnanosť v EÚ27 sa v roku 2007 zvýšila na 65,4 % – V roku 2007 pracovalo v krajinách Európskej únie spolu 218,5 milióna ľudí. Celková zamestnanosť ľudí vo veku 15-64 rokov tak bola 65,4 %, pričom v roku 2002 to bolo 62,1 % a v roku 2006 zasa 64,5 %. Zamestnanosť žien bola v minulom roku 58,3 % a oproti roku 2006 sa zvýšila o 5,3 %. Takisto podľa údajov, ktoré dnes zverejnil Európsky štatistický úrad Eurostat, vzrástla aj zamestnanosť starších ľudí vo veku 55-64 rokov. V roku 2002 to bolo 36,8 %, v roku 2006 už 43,5 % a v minulom roku 44,7 % . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v EU 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskej únie zverejnil údaje o minimálnej mzde v jednotlivých krajinách EÚ. Slovensko malo v roku 2007 tretiu najvyššiu minimálnu mzdu v EÚ . . .

11.07.2008 (link) : Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách – rok 2022 – Pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách za rok 2022 . . .

09.07.2008 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v máji 2008 – Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR za máji 2007. Správa potvrdila pokračujúci trend nárastu zamestnanosti vo všetkých odvetviach . . .

01.07.2008 (link) : Na Slovensku je stále najvyššia nezamestnanosť z celej EÚ – Miera nezamestnanosti eurozóny bola v máji 2008 7,2 % čo je rovnaké číslo ako v pred­chádzajúcom mesiaci. Medziročne je to 0,3 % pokles. V celej EÚ bola miera nezamestanosti 6,8 %, čo je medzimesačne nárast o 0,1 % a medziročne 7,2 %. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat . . .

13.06.2008 (link) : V 1. štvrťroku stúpla zamestnanosť na Slovensku najviac z celej EÚ – Počet zamestnaných v eurozóne vzrástol v prvom štvrťroku tohto roka v porovnaní s pred­chádzajúcim štvrťrokom o 0.3 %, čo pred­stavovalo nárast o 446 tisíc osôb. Zverejnil to dnes Európsky štatisktický úrad (EUROSTAT). Rovnako o 0.3 % stúpla zamestnanosť aj v EÚ 27, čo znamená že za posledné 3 mesiace vzrástol počet pracujúcich o 753 tisíc ľudí . . .

10.06.2008 (link) : Príklady riešenia nezamestnanosti a aplikovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce vo Veľkej Británii – Inštitút zamestnanosti už dlhodobo spolupracuje s mimovládnou organizáciu z Veľkej Británie na možnostiach aplikácie nových prístupov k aktívnej politike trhu práce a k znižovaniu najmä dlhodobej nezamestnanosti. Vo Veľkej Británii už dlhodobo aplikujú nový prístup k aktívnej politike trhu práce a to prostredníctvom verejného obstarávania a zadávania zákazok mimovládnym organizáciám.

O konkrétnych skúsenostiach, ale aj porovnaní trhu práce na Slovensku a vo Veľkej Británii budú pred­stavitelia oboch organizácií hovoriť už tento štvrtok 12. júna o 15:00 v sídle Inštitútu zamestnanosti na Povrazníckej 11 v Bratislave . . .

03.06.2008 (link) : Miera nezamestnanosti bola v 1. štvrťroku 10,5 % – Priemerná miera nezamestnanosti klesla v 1. štvrťroku 2008 medziročne o 1 p.b. na 10,5 %. Znížil sa tiež počet nezamestnaných o 22,5 tisíca osôb (7,4 %) na 280 tisíc osôb. Informoval o tom dnes Štatistický úrad SR . . .

03.06.2008 (link) : Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2008 stúpla o 2.8 % – Zamestnanosť v 1. štvrťroku stúpla o 2.8 %. Zverejnil to dnes Štatistický úrad SR. V číselnom vyjadrení ide o nárast o 64,7 tis. zamestnaných na 2 391,3 tis. osôb . . .

30.05.2008 (link) : Aj v apríli 2008 nezamestnanosť na Slovensku najvyššia – Eurostat publikoval údaje o miere nezamestnanosti je jednotlivých krajinách Európskej únie. Slovensko si bohužiaľ udržalo nelichotivé prvé miesto s 10 %. Poľsko, donedávna súputník Slovenska čo sa týka miery nezamestnanosti, dokázalo znížiť mieru nezamestnanosti na 7.7 %, čo je menej ako vo Francúzsku . . .

22.05.2008 (link) : Šance flexicurity na Slovensku – Inštitút zamestnanosti sa aktívne zúčastnil Sociálneho diskusného fóra na tému „Šance flexicurity na Slovensku“. Na fóre pred­nášali doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. (prezident IZ) a Ing. Ľuboš Vagač (predseda Centra pre hospodársky rozvoj) . . .

16.05.2008 (link) : Zamestnanosť v Nemecku vo výrobe stúpla – Podľa údajov Nemeckého štatistického úradu, počet zamestnancov vo výrobných podnikoch v Nemecku stúpol o 2.8 %, čo je rast podobný rastu celkovej zamestnanosti na Slovensku. Súčet miezd stúpol o 4.7 % na 18 miliárd Eur. Na druhej strane, počet odpracovaných hodín klesol o 7.2 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku . . .

15.05.2008 (link) : Zákon o službách zamestnanosti – Prinášame vám priebežne aktualizované znenie zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ale aj naše postrehy a výhrady k nemu . . .

15.05.2008 (link) : Rýchly odhad zamestnanosti za 1. kvartál 2008 – Štatistický úrad Slovenskej republiky publikoval údaje podľa ktorých počet zamestnaných stúpol o 2.7 %. Podľa Inštitútu zamestnanosti takýto vysoký rast onedlho narazí na možnosti Slovenského trhu práce . . .

01.05.2008 (link) : Údaje o regiónoch Európskej únie – Pri príležitosti štvrtého výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sme zverejnili základné údaje o regiónoch EÚ. Tieto obsahuju mapu kde sa región nachádza, vzdialenosť z Bratislavy a z Košíc, údaje o HDP a zamestnanosti. Veríme, že tieto údaje Vám budú užitočné. Informácie nájdete na našej stránke www.iz.sk v sekcii regióny EÚ . . .

30.04.2008 (link) : Nezamestnanosť v EÚ marec 2008 – Eurostat publikoval údaje o nezamestnanosti v Európskej únii v marci 2008. Napriek poklesu miery nezamestnanosti na Slovensku, zostávame v tejto štatistike najhorší . . .

17.04.2008 (link) : Prezident podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti – Prezident Slovenskej republiky podpísal novelizáciou zákona o službách zamestnanosti. Novelizácia teda nadobudla definitívnu platnosť a väčšina zákona má účinnosť má od 1. mája 2008 . . .

10.04.2008 (link) : Príspevok na resťahovanie za prácou – V parlamentom schválenej novele zákona o službách zamestnanosti, je nanovo definovaný príspevok na presťahovanie za prácou . . .

09.04.2008 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v februári 2008 – Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR za február 2008. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti výsledky v februári 2008 potvrdzujú trend rastu zamestnanosti v pred­aji a údržbe motorových vozidiel, maloobchode, stavebníctve aj v telekomunikáciách a pokles zamestnanosti na poštách a vo veľkoobchode. Rast v sektore hotelov a reštaurácii sa spomalil, naopak, rast v sektore dopravy sa zvýšil . . .

08.04.2008 (link) : Podniky ako zamest­návatelia v roku 2005 – Eurostat publikoval údaje o zamestnaných podľa veľkosti podniku. Zaujímavá je situácia Slovenska, ktoré spolu s Veľkou Britániou ma najväčší podiel zamestnaných vo veľkých podnikoch . . .

04.04.2008 (link) : Väčšina pracujúcich v Nemecku je v malých a stredných podnikoch – Podľa údajov nemeckého štatistického úradu až 60 % pracujúcich v roku 2005 v Nemecku pracovalo v malých a stredných podnikoch. Malý a stredný podnik (SME – small and medium enterpsises) je podnik s menej ako 250 zamestnancami a obratom menej ako 50 miliónov Eur . . .

03.04.2008 (link) : Stretnutie NTS A marec 2008 – Konalo sa stretnutie NTS A, kde bola zhrnutá dobrá prax projektov ako i problémy s realizáciou projektov . . .

01.04.2008 (link) : Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti – Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila vládnu novelizáciu zákona o službách zamestnanosti. Novelizácia zákona valorizuje niektoré príspevky, definuje sociálny podnik, zavádza niekoľko nových nástrojov aktívnej politiky trhu práce a niektoré viac sprístupňuje, umožňuje viac využívať neštátne služby zamestnanosti a robí niekoľko ďalších menších zmien. Celkovo je novelizácia zákona pozitívnym krokom, ktorý umožňuje efektívnejšie riešiť problematiku trhu práce. Aplikačná prax ukáže, či tieto zmeny sa pozitívne a efektívne prenesú do praxe. Je len škodou, že potenciál niektorých nástrojov aktívnej politiky trhu práce ostáva touto novelou nevyužitý . . .

01.04.2008 (link) : Zamestnanosť v Nemecku vo februári 2008 – Podľa údajov Nemeckého štatistického úradu zamestnanosť vo februári 2008 naďalej rástla. Sezónne očistená nezamestnanosť klesla o 540 tis ľudí . . .

19.03.2008 (link) : Región Juhoslovenská kotlina – Juhoslovenská kotlina rok 2024, miera nezamest­nanosti 11.1 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 6.2 % . . .

19.03.2008 (link) : Región Bratislava a jej spádové okresy – Bratislava a jej spádové okresy rok 2024, miera nezamest­nanosti 2.6 %, miera dlhodobej nezamest­nanosti 0.5 % . . .

17.03.2008 (link) : Zamestnanosť v EÚ v 4. kvartáli 2007 – Eurostat publikoval údaje o zamestnanosti v Európske únii. Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je zaujímavá dynamika rastu v Slovenskej republike, keď v ani jednom štvrťroku roku 2007 neklesol medziročný rast zamestnanosti pod 2 %. Toto sa podarilo iba Slovinsku, Španielsku a Slovensku. Celkový rast zamestnanosti v EÚ bol 1.5 % . . .

10.03.2008 (link) : Výsledky konferencie o APTP – Inšitút zamestnanosti zorganizoval dňa 10.3.2008 konferenciu na tému „Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti“, ktorej sa zúčastnilo 60 účastníkov z radov odbornej verejnosti. Výsledkom konferencie bolo poukázanie na problémy trhu práce a navrhnutie možných riešení formou individuálneho prístupu . . .

06.03.2008 (link) : Mzdy v Českej republike v roku 2007 – Český štatisitký úrad informoval o raste priemerných miezd v roku 2007 o 7,3 % nominálne (4,4 % po započítaní inflácie). Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je zaujímavá podobnosť vývoja miezd so Slovenskom. Mzdy na Slovensku vzrástli o 7,2 % (4,3 % po započítaní inflácie) . . .

05.03.2008 (link) : Mierny rast miezd v Nemecku v roku 2007 – Podľa údajov Nemeckého štatistického úradu, v roku 2007 vzrástli hrubé príjmy zamestnancov o 1.4 % na 27 083 Eur ročne. Po prvý krát od zjednotenia Nemecka je rast celkových miezd vyšší ako miezd dohodtnutých, ktoré rástli o 1.3 % . . .

04.03.2008 (link) : Zamestnanosť v 4. kvartáli 2007 – Štatistický úrad SR zverejnil správu o vývoji zamestnanosti v 4. kvartáli roku 2007 podľa výberového zisťovania pracovných síl. Nastal nárast celkového počtu zamestnaných o 2.8 % a nárast pracujúcich v zahraničí o 10 % . . .

01.03.2008 (link) : Program konferencie marec 2008 – Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na IV. konferenciu „Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti“. Záštitu nad konferenciou prevzal pred­seda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Jozef Halecký . . .

15.02.2008 (link) : Rýchly odhad HDP v 4. štvrťroku 2007 – Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti v 4. štvrťroku 2007.

V 4. štvrťroku 2007 sa podľa rýchleho odhadu vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 496 mld. Sk. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2006 reálne vzrástol o 14,1 % (v bežných cenách o 11,4 %). Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 205 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2006 sa zvýšila o 2,3 % . . .

13.02.2008 (link) : Regionálny HDP na obyvateľa v EÚ27 v r. 2005 – Podľa údajov Eurostatu z 12.2.2008, sa HDP v PPS na obyvateľa v r. 2005 pohyboval v 271 regiónoch NUTS-2 krajín EÚ27 od 24 % priemeru EÚ27 v severovýchodnom Rumunsku, po 303 % priemeru EÚ27 vo vnútornom Londýne.

Slovensko v r. 2005 dosiahlo úroveň 60,6 % HDP na obyvateľa z priemeru EÚ27, pričom Bratislavský kraj dosiahol úroveň 147,9 %, západoslovenský región 57 %, stredoslovenský 46,7 % a východoslovenský 43,1 % . . .

08.02.2008 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v decembri 2007 – Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR za december 2007.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti výsledky v decembri 2007 naďalej potvrdzujú trend rastu zamestnanosti v pred­aji a údržbe motorových vozidiel, maloobchode, stavebníctve, hoteloch a reštauráciách aj v telekomunikáciách a pokles zamestnanosti na poštách a vo veľkoobchode . . .

06.02.2008 (link) : Seminár – Voľný pohyb pracovných síl a vývoj trhov práce v štátoch strednej Európy – Inštitút zamestnanosti sa 5. februára 2008 zúčastnil s aktívnym príspevkom seminára s medzinárodnou účasťou na tému Voľný pohyb pracovných síl a vývoj trhov práce v štátoch strednej Európy, ktorý pod záštitou Nadácie Friedricha Eberta v Bratislave zorganizovala KOZ SR. S príspevkami, okrem doc. RNDr. Viliama Páleníka PhD, prezidenta Inštitútu zamestnanosti, vystúpili aj zahraniční hostia z Rakúska, Maďarska, ČR ako aj domáci rečníci . . .

06.02.2008 (link) : Prezentácia pravidelnej Ekonomickej správy EU8+2, január 2008 – Spokojnosť so životom a poskytovaním verejných služieb v krajinách EU10 je hlavnou témou pravidelnej Ekonomickej správy EU8+2, ktorú 31. januára 2008 v Europeum Business Center v Bratislave prezentovala Svetová banka na Slovensku . . .

04.02.2008 (link) : December 2007 – rast zamestnanosti v Nemecku sa nespomalil – V decembri 2007 sa masívny rast zamestnanosti nezastavil. Podľa pred­bežných výpočtov nemeckého federálneho Štatistického úradu (Destatis) počet zamestnaných osôb v Nemecku bol o 596 000 (o 1,5 %) vyšší než v decembri 2006. V porovnaní s pred­ošlým mesiacom (november 2007) bol počet zamestnaných osôb nižší o 139 000, čo bolo menej, než je v tejto časti roka bežné. V decembri 2007 bolo v Nemecku zamestnaných 40,15 mil. osôb – rezidentov . . .

04.02.2008 (link) : Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v decembri 2007 – Podľa správ Eurostatu z 31.1.2008, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 13 bola 7,2 % v decembri 2007 a v porovnaní s novembrom zostala nezmenená. V decembri 2006 to bolo 7,8 %. V decembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (2,9 %) a Dánsku (3,1 %) a  najvyššia na Slovensku (10,8 %) a v Španielsku (8,6 %) . . .

14.01.2008 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v novembri 2007 – Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR za november 2007. Naďalej sa medziročne potvrdzuje trend rastu miezd a zamestnanosti v pred­aji a údržbe motorových vozidiel, maloobchode, stavebníctve, hoteloch a reštauráciách aj v telekomunikáciách a pokles zamestnanosti na poštách a vo veľkoobchode . . .

07.01.2008 (link) : Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v novembri 2007 – Podľa dnešných správ Eurostatu, sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 6,9 % v novembri 2007 a v októbri zostala nezmenená. V novembri 2007 bola najnižšia miera nezamestnanosti zaznamenaná v Holandsku (2,9 %) a Dánsku (3,2 %) a  najvyššia na Slovensku (11 %) a v Poľsku (8,5 %) . . .

03.01.2008 (link) : 2007 – počet zamestnaných osôb v Nemecku dosiahol vrchol – Podľa prvých pred­bežných výpočtov nemeckého federálneho Štatistického úradu (Destatis) počet zamestnaných v Nemecku je za rok 2007 odhadovaný na 39,7 mil. osôb. Ide o 649 000 osôb alebo 1,7 % v porovnaní s pred­ošlým rokom. Nárast zamestnanosti, ktorý začal v r. 2006 (+242 000 osôb alebo +0.6 % v r. 2005) potom pokračoval vo veľkej miere aj v r. 2007. Priemerný počet zamestnaných osôb dosiahol tak v r. 2007 najvyššiu úroveň od zjednotenia Nemecka . . .

28.12.2007 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v októbri 2007 – Štatistický úrad SR 13.12.2007 zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR . . .

21.12.2007 (link) : PF 2008 – Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2008 Vám praje tím Inštitútu zamestnanosti . . .

17.12.2007 (link) : Hodnotenie reformného programu SR za obdobie 2005-2007 v rámci Lisabonskej stratégie v Bruseli – V Správe o napĺňaní slovenského národného reformného programu za obdobie 2005-2007 v rámci Lisabonskej stratégie, ktorú 12. decembra 2007 zverejnila Európska komisia (EK) sa konštatuje, že Slovensko urobilo určitý pokrok pri napĺňaní svojho národného reformného programu na obdobie 2005-2007.

V prípade, že sa nepodarí znížiť dlhodobú nezamestnanosť, podľa prognóz Inštitútu zamestnanosti hrozí, že nedostatok zamestnateľnej pracovnej sily bude v strednodobom horizonte bariérou nášho dynamického hospodárskeho rastu . . .

12.12.2007 (link) : Prvý odhad zamestnanosti v EÚ 27 pre 3. Q 2007 vykazuje rast o 0,3 % – Podľa oznámenia Eurostatu v 3. štvrťroku 2007 vzrástol počet zamestnaných osôb v EÚ 27 o 0,3 % (668 000 osôb), pričom v tom istom období r. 2006 bol rast o 1,7 % . . .

11.12.2007 (link) : Nezamestnanosť v ČR v novemberi klesla – Nezamestnanosť v ČR v novemberi klesla

Podľa pondelňajšej správy Ministerstva práce ČR, celkový počet nezamestnaných evidovaných na úradoch práce sa za mesiac november znížil na 341 438 osôb, čo je o 7404 osôb menej ako v pred­ošlom mesiaci . . .

07.12.2007 (link) : Nízky rozpočet na aktívnu politiku trhu práce 2008 – Celková výška rozpočtu na jednotlivé paragrafy aktívnej politiky trhu práce pre rok 2008 pred­stavuje sumu 2,505 mld. Sk, pričom v roku 2006 to bolo 2,578 mld. Sk. Schválený rozpočet je na riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku skutočne nedostačujúci a v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ veľmi nízky . . .

06.12.2007 (link) : Starostlivosť o rodinu je hlavným dôvodom ekonomickej neaktivity žien v EÚ 27 – V r. 2006 bola v EÚ 27 miera ekonomickej neaktivity žien vo veku 25 – 54 rokov 23,6 % v porovnaní s 8,1 % rovnakej skupiny ekonomicky neaktívnych mužov. Za hlavný dôvod ekonomickej neaktivity tejto skupiny žien je uvádzaná starostlivosť o rodinu . . .

03.12.2007 (link) : Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v októbri 2007 nezmenená – Eurostat odhaduje, že v októbri 2007 bolo 16,5 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v októbri 2006 (18,4 mil.). Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 7,0 % v októbri 2007 a zostala nezmenená. V októbri 2006 to bolo 7,8 % . . .

28.11.2007 (link) : Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil seminára „Európsky sociálny model po rozšírení EÚ" – Inštitút zamestnanosti sa dňa 23.11.2007 v Pálffyho paláci v Bratislave zúčastnil verejnej časti seminára na tému Európsky sociálny model po rozšírení EÚ, ktorý zorganizovali Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Policy Network . . .

28.11.2007 (link) : Konferencia 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých – za zodpovedné podnikanie a spoločnosť – Inštitút zamestnanosti sa 27.11.2007 zúčastnil medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom : 2007 – Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých – za zodpovedné podnikanie a spoločnosť, ktorú zorganizovala Ekonomická univerzita v Bratislave . . .

27.11.2007 (link) : Hospodárska a sociálna rada prerokovala zákon o službách zamestnanosti – Hospodárska a sociálna rada včera prerokovala a schválila návrh novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto novelizácia niektoré problematické časti zákona rieši, pridáva niektoré aktívne politiky trhu práce, avšak niektoré problematické časti necháva v súčasnom stave . . .

14.11.2007 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v septembri 2007 – Štatistický úrad SR 9.11.2007 zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR . . .

13.11.2007 (link) : Rýchly odhad HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2007 – Štatistický úrad SR zverejnil odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti na Slovensku v 3. štvrťroku 2007. Rýchly odhad HDP a zamestnanosti v 3. štvrťroku 2007 oproti rovnakému obdobiu roku 2006 vzrástli . . .

01.11.2007 (link) : Rozpočet na aktívnu politiku trhu práce 2008 – Negatívnym faktorom trhu práce na Slovensku je fakt, že miera dlhodobej nezamestnanosti neklesla na Slovensku od roku 2000 pod 10 %, a dlhodobo sa pohybuje okolo tejto úrovne. Napriek tejto alarmujúcej informácii, štátny rozpočet na rok 2008 ráta s poklesom výdavkov na aktívnu politiku trhu práce. Preto vyzývame slovenskú vládu, aby na aktívnu politiku trhu práce ako jediný možný spôsob boja s dlhodobou nezamestnanosťou vyčlenila oveľa vyššie finančné prostriedky, než sú v rozpočte na rok 2008 . . .

31.10.2007 (link) : 40 miliónov osôb v septembri 2007 v Nemecku zamestnaných – Podľa pred­bežných výsledkov nemeckého federálneho štatistického úradu počet zamestnaných osôb, ktoré majú trvalý pobyt v Nemecku bol v septembri 2007 40,05 mil., čo je o 676 000 osôb viac (+1,7 %) ako v septembri 2006 . . .

31.10.2007 (link) : Miera nezamestnanosti v EÚ 27 v septembri 2007 klesla – Eurostat odhaduje, že v septembri 2007 bolo 16,7 mil. mužov a žien v EÚ 27 nezamestnaných, čo je menej ako v septembri 2006 (18,8 mil.). Sezónne očistená miera nezamestnanosti v EÚ 27 bola 7,0 % v septembri 2007 v porovnaní so 7,1 % v auguste. V septembri 2006 to bolo 8,0 % . . .

24.10.2007 (link) : Stretnutie NTS A október 2007 – Konalo sa stretnutie NTS A, kde odzneli aj prezentácie o sociálnych podnikoch, službách zamestnanosti a špeciálnych cieľových skupinách . . .

17.10.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k rozpočtu na aktívnu politiku trhu práce – Ak sa pozrieme na výšku rozpočtu na aktívnu politiku trhu práce (APTP) pre roky 2008 až 2010 dá sa povedať, že pri posledne publikovanej miere dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je pre Slovensko podľa Eurostatu 10,2 % (2006) a v Poľsku 7,8 % (2006) sú tieto plánované náklady na APTP naozaj veľmi nízke . . .

12.10.2007 (link) : Sitemap – Tu nájdete mapu všetkých stránok na serveri . . .

11.10.2007 (link) : Vláda SR bude dnes rokovať o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008-2010 – Vláda SR bude na svojom dnešnom zasadnutí rokovať o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010. Okrem toho sa bude zaoberať aj schvaľovaním rozpočtov pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Spoločnú zdravotnú poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou . . .

10.10.2007 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v auguste 2007 – Štatistický úrad SR dnes zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva SR . . .

08.10.2007 (link) : Seminár k projektu tele-work – Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil seminára k projektu tele-work, ktorý sa konal dňa 3. októbra 2007 . . .

05.10.2007 (link) : Eurostat fakty a čísla o 268 regiónoch EÚ 27 – Eurostat dnes publikoval príspevok o regionálnej ročenke 2007 – fakty a čísla o 268 regiónoch Európskej únie. Publikácia pokrýva NUTS 2 regióny v 27 členských štátoch EÚ a bola rozšírená o krajiny EFTA: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko . . .

02.10.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k materiálu MPSVR SR – Prognóza vývoja zamestnanosti do roku 2015 – Prognóza MPSVR SR sa v trendoch v zásade zhoduje s prognózou Inštitútu zamestnanosti, je však viac optimistická, keďže zachytáva najnovšie, veľmi pozitívne trendy . . .

02.10.2007 (link) : Podľa Eurostatu v auguste 2007 nezamestnanosť v EÚ 27 klesla na 6,7 % – Podľa Eurostatu sezónne očistená miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 27 klesla v auguste 2007 na 6,7 % . . .

28.09.2007 (link) : Pravidelná ekonomická správa Svetovej banky O vývoji v krajinách EÚ8+2 – Inštitút zamestnanosti sa včera zúčastnil prezentácie Pravidelnej ekonomickej správy EU8+2 o  vývoji v  krajinách EÚ, vrátane Bulharska a  Rumunska, ktorá sa konala v Europeum Business Center v Bratislave . . .

27.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k schválenému návrhu zákona o minimálnej mzde – Vláda SR včera prerokovala a schválila návrh zákona o minimálnej mzde. Novelizovaný zákon o minimálnej mzde sa však nezdá byť vo všetkom úplne jasný . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách v júli 2007 – Štatistický úrad SR (10.9.2007) zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva . . .

24.09.2007 (link) : Stanovisko Inštitútu zamestnanosti k navrhovanej minimálnej mzde – Podľa najnovších informácií by sa minimálna mzda mala od začiatku októbra tohto roku zvýšiť zo súčasných 7 600 Sk na 8 100 Sk. Koncom júla sa na tom dohodli zástupcovia zamest­návateľov, odborári a pred­stavitelia vlády . . .

20.09.2007 (link) : Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste 2007 – Podľa posledných informácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste 2007 klesla na nové historické minimum 8,19 %. V júli bolo nezamestnaných 8,3 % Slovákov. V porovnaní s augustom 2006 sa miera nezamestnanosti znížila o 1,66 percentuálneho bodu . . .

14.09.2007 (link) : Podpora ľudských zdrojov pre zveľadenie hodnôt oblasti Považského Inovca – Inštitút zamestnanosti sa 13. 9. 2007 zúčastnil záverečného seminára ukončenia projektu ESF EQUAL „Podpora ľudských zdrojov pre zveľadenie hodnôt oblasti Považského Inovca“ . . .

14.09.2007 (link) : Podľa Eurostatu v EU 27 vzrástla zamestnanosť o 0,5 % – Podľa prvého odhadu Eurostatu pre 2.Q 2007 zamestnanosť v EU 27 vzrástla o 0,5 % . . .

13.09.2007 (link) : Pripomienky k presťahovaniu za prácou návrh Inštitútu zamestnanosti – Na rozdiel od návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny navrhujeme, aby príspevok na presťahovanie sa za prácou bol poskytnutý občanovi aj pri zmene iba prechodného pobytu, nielen trvalého . . .

07.09.2007 (link) : konferencia: AHEAD – starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie – Ekonomický ústav SAV organizoval konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu AHEAD – starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie . . .

04.09.2007 (link) : Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 2. štvrťroku 2007 – Štatistický úrad SR zverejnil 4.9.2007 vývoj vo vybratých odvetviach ekonomiky v 1. polroku 2007 . . .

04.09.2007 (link) : Pripomienky k individuálnemu akčnému plánu – Individuálny akčný plán má, ako komplexný prehľad a plán pre uchádzača o zamestnanie, potenciál zlepšiť jeho potenciál. Nanešťastie, v súčasnej situácii sa tieto plány vypracovávajú príliš neskoro a neriešia situáciu uchádzača o zamestnanie komplexne. Na zlepšenie situácie okolo individuálnych akčných plánov podal Inštitút zamestnanosti zásadnú pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania . . .

03.09.2007 (link) : Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 v júli 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 31. augusta 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti v krajinách EÚ . . .

28.08.2007 (link) : Načo je nám Inštitút zamestnanosti, keď máme štatistický úrad? – Spolumajiteľ Železiarní Podbrezová a pred­seda Klubu 500 Vladimír Soták nie celkom primerane porovnáva Inštitút zamestnanosti so Štatistickým úradom SR. Zaslali sme mu naše stanovisko k jeho vyjadreniu, no doteraz nám neodpovedal . . .

27.08.2007 (link) : Pripomienky k aktivačným prácam, 2007 – V oblasti aktivačných prác, ako najvyužívanejšieho nástroja aktívnej politiky trhu práce, je niekoľko oblastí, ktoré radikálne znižujú účinnosť a napĺňanie cieľa tohto nástroja. Na naplnenie cieľa aktivačných činností, Inštitút zamestnanosti navrhuje zazmluvniť aktivačné práce ako štandardný pracovno-právny pomer medzi uchádzačom o zamestnanie a obcou. Túto pripomienku Inštitút zamestnanosti podal ako zásadnú . . .

24.08.2007 (link) : Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti včera pred­ložil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje pripomienky k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania . . .

15.08.2007 (link) : Rýchly odhad HDP a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2007 – Štatistický úrad SR zverejnil odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti na Slovensku v 2. štvrťroku 2007. sk/stanoviska/odhad-hdp-a-zamestnanost-v-2-q-2007 oproti rovnakému obdobiu roku 2006 vzrástli . . .

10.08.2007 (link) : Nová stránka Inštitútu zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti spustil do prevádzky svoju novú internetovú stránku. Tejto sa dočkalo niekoľko vylepšení . . .

01.08.2007 (link) : Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 jún 2007 – Podľa Eurostatu sezónne očistená miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 13 a EÚ 27 klesla v júni 2007 na 6,9 % . . .

23.07.2007 (link) : Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a mzdách za máj 2007 – Štatistický úrad SR (10.7.2007) zverejnil výsledky zamestnanosti a priemernej mzdy v niektorých odvetviach národného hospodárstva . . .

09.07.2007 (link) : Seminár 5 – 6 júla 2007 – Zástupcovia Inštitútu zamestnanosti sa začiatkom júla 2007 v rámci projektu O+NE (old and new Europe – stará a nová Európa) stretli s viac než 60 zástupcami zamestnaneckých rád a odborov zo šiestich európskych krajín . . .

04.07.2007 (link) : Miera nezamestnanosti v EÚ v máji 2007 – Eurostat, štatistický úrad Európskeho spoločenstva 3. júla 2007 zverejnil výsledky sezónne očistenej miery nezamestnanosti za 13 pôvodných krajín eurozóny (EÚ 13), pričom konštatuje, že sezónne očistená miera nezamestnanosti vykazovala 7 % v máji 2007 v porovnaní so 7,1 % v apríli 2007 a 7,9 % v máji 2006 . . .

03.07.2007 (link) : Závery konferencie o aktívnej politike trhu práce 15.jun 2007 – Inštitút zamestnanosti publikoval závery konferencie o aktívnej politike trhu práce, ktorá sa konala 15. júna 2007 . . .

28.06.2007 (link) : Informácia o demografickom vývoji 2006. – Štatistický úrad zverejnil správu o demografickom vývoji SR. Vybrali sme niektoré informácie zaujímavé z pohľadu vývoja na trhu práce . . .

26.06.2007 (link) : Zamestnanie pre mladých: Slovenská republika – OECD publikovala správu nazvanú Zamestnanie pre mladých: Slovenská republika viac... . . .

20.06.2007 (link) : Stretnutie NTS A jún 2007 – Konalo sa stretnutie NTS A, kde odznela aj pred­náška o novom programovacom období 2007-2013 . . .

13.06.2007 (link) : Tlačová konferencia k zákonu o službách zamestnanosti – Dňa 15. júna 2007 od 10:30 Inštitút zamestnanosti organizuje tlačovú konferenciu k zákonu o službách zamestnanosti . . .

12.06.2007 (link) : Predstavenie kníh: Gonda – Chalupníček (eds.): Na obranu slobodného trhu, Baker: Z bludného kruhu – Predstavenie kníh: Gonda – Chalupníček (eds.): Na obranu slobodného trhu Baker: Z bludného kruhu . . .

08.06.2007 (link) : Výsledky vývoja zamestnanosti a priemernej pracovnej mzdy za apríl 2007 – Stanovisko k správe ŠÚ SR o zamestnanosti a priemernej mzde za apríl 2007 . . .

08.06.2007 (link) : Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 1. štvrťroku 2007 – Stanovisko k správe ŠÚ SR o vývoji zamestnanosti a nezamestnanosti v 1. štvrťroku 2007 . . .

07.06.2007 (link) : Konferencia: nové formy zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti sa zúčastnil konferencie Nové formy zamestnanosti . . .

05.06.2007 (link) : Navrhované zmeny v zákone č. 5 o zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti publikuje návrhy zmien v zákone o zamestnanosti . . .

17.05.2007 (link) : Nové formy organizácie práce – privilégium alebo nevyhnutnosť? – Inštitút zamestnanosti sa zúčastňuje konferencie Nové formy organizácie práce – privilégium alebo nevyhnutnosť?, ktorá sa koná dňa 18.5.2007. Na konferencii máme aj príspevok . . .

25.04.2007 (link) : Konferencia Spoločenská zodpovednosť firiem ako nástroj zvyšovania adaptability na trhu práce – 19.4.2007 sme sa zúčastnili konferencie: Spoločenská zodpovednosť firiem ako nástroj adaptability trhu práce . . .

05.04.2007 (link) : Ekonomický prehľad OECD 2007 – Publikovali sme stanovisko k ekonomickému prehľadu OECD publikovanej dňa 5.4.2007. V podrobnejšom zhrnutí sa venujeme častiam týkajúcich sa trhu práce . . .

07.03.2007 (link) : Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti v 4. kvartáli 2006 z LFS – Prinášame Vám výsledky z LFS za ostatný kvartál zverejnené ŠÚ SR spolu s krákym zhodnotením . . .

05.03.2007 (link) : 2 percentá dane – Ak sa Vám zdajú aktivity, ktoré vykonávame užitočné, podporte nás 2 % zo svojich daní . . .

20.02.2007 (link) : Rýchly odhad HDP a zamestnanosti v 4.štvrťroku 2006 – Štatistický úrad SR zverejnil rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti za obdobie 4. štvrťroku 2006 . . .

16.02.2007 (link) : Co-operative Movement in Slovakia – Družstevníctvo na slovensku, história a potenciál zamestnania.

Ľutujeme ale táto stránka je len v angličtine . . .

08.02.2007 (link) : Výsledky zamestnanosti za december 2006 – Pripravili sme stručný sumár výsledov zamestnanosti za december 2006 . . .

05.02.2007 (link) : Štandardný Eurobarometer 66 – Pripravili sme stručné závery najnovšieho Štandardného Eurobarometra 66, ktorý sa u nás uskutočnil v septembri roku 2006. Zozbierané závery sa týkajú pred­ovšetkým otázok zamestnanosti . . .

23.01.2007 (link) : Problematika otvárania trhu práce pre občanov Bulharska a Rumunska – Problematika otvárania trhu práce pre občanov Bulharska a Rumunska . . .

10.01.2007 (link) : Zmeny v Európskej únii po vstupe Bulharska a Rumunska – Zmeny v Európskej únii po vstupe Rumunska a Bulharska . . .

22.12.2006 (link) : Šťastný nový rok 2007 – Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok 2007 . . .

08.12.2006 (link) : Vývoj zamestnanosti v 3. kvartáli 2006 – Vybrané výsledky vývoja zamestnanosti v slovenskom hospodárstve v 3. kvartáli 2006 . . .

07.12.2006 (link) : Výsledky Štandardného Eurobarometra 65 – Podrobnejšie výsledky Štandardného Eurobarometra 65 . . .

05.12.2006 (link) : Štandardný Eurobarometer 65 – Pripravili sme všeobecné závery Štandardného Eurobarometra 65, ktorý sa na Slovensku realizoval na jar 2006 . . .

03.12.2006 (link) : Výsledky volieb do orgánov samospráv obcí – Inštitút zamestnanosti vníma výsledky volieb do orgánov samospráv obcí, ako možnosť na zvýšenie lokálneho prístupu k aktívnej politike trhu práce . . .

01.12.2006 (link) : Otváranie pracovných trhov pre novovstupujúce krajiny do EÚ – Otváranie pracovných trhov pre novovstupujúce krajiny (Rumunsko a Bulharsko) do Európskej únie . . .

01.12.2006 (link) : O+NE – Old and new Europe – Inštitút zamestnanosti sa spolupodieľa na projekte O+NE – nové formy pracovných vzťahov a pracovných štandardov, ako výzva v rozšírenej Európe o sociálnom dialógu v starej a novej Európe. Partnermi projektu sú organizácie z Francúzska, Talianska, Chorvátska a Českej republiky, Slovensko v tomto projekte zastupuje Inštitút zamestnanosti . . .

30.11.2006 (link) : Ekonomická aktivita zdravotne postihnutých – Pripravili sme krátku štatistiku ekonomickej aktivity zdravotne postihnutých občanov . . .

24.11.2006 (link) : Čo je to eurobarometer – Medzi najznámejšie výskumy Európskej komisie o verejnej mienke obyvateľov v členských štátoch Európskej únie, patrí Eurobarometer . . .

16.11.2006 (link) : Reakcia na rýchly odhad HDP a zamestnanosti – Reakcia na rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti . . .

31.10.2006 (link) : TK: výsledky konferencie o aptp – Pre pred­staviteľov médií sme organizovali tlačovú konferenciu. Na tk sme prezentovali výsledky konferencie o aktívnych politikách trhu práce. K dispozícii je aj tlačová správa . . .

26.10.2006 (link) : Konferencia: zamestnávanie rómov, prekážky a nové prístupy – 25.10.2006 sme sa zúčastnili konferencie o zamestnávaní rómov . . .

18.10.2006 (link) : MZV a MPSVaR sú za otvorenie nášho trhu práce pre Bulharsko a Rumunsko – Ministersto zahraničných vecí a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sú za otvorenie slovenského trhu práce pre novostupujúce krajiny do Európskej únie . . .

17.10.2006 (link) : Iniciatíva IZ vytvoriť Výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce – Inštitút zamestnanosti sa iniciatívne snaží o prehodnotenie koncepcie súčasne vytvorených 19-tich Výborov NR SR. V rámci tejto iniciatívy reagujeme na ohlasované budúce zmeny v štruktúre NR SR jej podprededom Pavlom Paškom. Podľa IZ by sa mala v rámci reštrukturalizácie zmeniť aj koncepcia výborov parlamentu . . .

29.09.2006 (link) : Popis problematiky minimálnej mzdy – Problematika minimálnej mzdy nie je vôbec jednoduchá, preto Inštitút zamestnanosti vypracoval krátku analýzu problematiky minimálnej mzdy . . .

19.09.2006 (link) : Stanovisko IZ: Výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce – Konala sa tlačová konferencia, na ktorej vydal Inštitút zamestnanosti vydal stanovisko k vytvoreniu Výboru NR SR pre zamestnanosť a trh práce . . .

18.09.2006 (link) : cyklojazda Inštitútu zamestnanosti – Cyklojazda Inštitútu zamestnanosti zo dňa 15.9.2006 bola príjemným stretnutím . . .

13.09.2006 (link) : Tlačová konferencia na tému výbor NR SR pre zamestnanosť a trh práce – Inštitút zamestnanosti organizuje dňa 19.9.2006 o 9:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti tlačovú konferenciu na tému výbor NRSR pre zamestnanosť a trh práce . . .

11.09.2006 (link) : Stanovisko k postoju MZV k otvoreniu trhu práce pre novovstupujúce krajiny do EÚ – Inštitút zamestnanosti vydal stanovisko k postoju Ministerstva zahraničných vecí k otváraní trhu práce pre Bulharsko a Rumunsko. Sme radi, že toto stanovisko kopíruje výsledky odborného seminára na túto tému, ktorý sme organizovali . . .

07.09.2006 (link) : Stanovisko k vývoju zamestnanosti za 2. qvartál 2006 – ŠÚ SR publikoval údaje z výberového zisťovania pracovných síl, Inštitút zamestnanosti pripravil stanovisko . . .

25.08.2006 (link) : Výsledky odborného seminára o otvorení trhu práce – Výsledky seminára sme prezentovali na tlačovej konferencii dňa 25.8.2006 . . .

21.08.2006 (link) : Diskusia o otvorení trhu práce pre Bulharsko a Rumunsko – Dňa 25.8.2006 o 9:00 v priestoroch Inštitútu zamestnanosti, zhrnieme výsledky odborného semináru zo dňa 24.8.2006 na tlačovej konferencii, na ktorú pozývame zástupcov médií . . .

15.08.2006 (link) : Stanovisko k štatistike evidovanej nezamestnanosti – Stanovisko k evidovanej miere nezamestnanosti zverejnenej UPSVAR-om, dňa 14.8.2006 . . .

14.08.2006 (link) : Vyradenie UoZ z UPSVaR – Pri vyradovaní z evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú niektoré kroky, ktoré Inštitút zamestnanosti považuje za zbytočne administratívne náročné . . .

01.08.2006 (link) : Programové vyhlásenie vlády – Inštitút zamestnanosti vníma programové výhlásenie vlády ako základ na diskusiu o aktívnej politike trhu práce . . .

07.07.2006 (link) : Sformovanie novej vlády – Inštitút zamestnanosti vo svojom stanovisku vyzýva k pokračovaniu odbornej diskusie na tému APTP v zmysle programového vyhlásenia vlády . . .

20.06.2006 (link) : Stanovisko k výsledku parlamentných volieb 2006 – Výsledky parlamentných volieb sú už známe. Inštitút zamestnanosti vo svojom stanovisku vyzýva politické strany na širokú odbornú diskusiu o riešení problémov nezamestnanosti . . .

06.06.2006 (link) : APTP v programoch politických strán, zhrnutie – Výsledky konferencie o APTP sme zhrnuli v tlačovej správe . . .

05.06.2006 (link) : Zhrnutie APTP v programoch politických strán – Prínášame zhrnutie aktívnych politík trhu práce v programoch politických strán vo voľbách roku 2006 . . .

22.05.2006 (link) : Konferencia o aktivnej politike trhu práce – Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu o aktívnej polititke trhu práce, na ktorú Vás pozýva. Zároveň pred­staviteľov médií pozývame na tlačovú konferenciu o výsledkoch tejto konferencie . . .

22.05.2006 (link) : Tlačová konferencia o aktívnej politike trhu práce – Inštitút zamestnanosti organizuje konferenciu o aktívnej polititke trhu práce, na ktorú Vás pozýva. Zároveň pred­staviteľov médií pozývame na tlačovú konferenciu o výsledkoch tejto konferencie . . .

10.05.2006 (link) : Aktívna politika trhu práce v programoch politických strán – V pondelok 5.júna 2006 sa v kongresovej sále Hotela Tatra uskutočnila konferencia s názvom Aktívne politiky trhu práce v programoch politických strán. Organizátorom bol Inštitút zamestnanosti. Cieľom konferencie bolo oboznámiť širokú odbornú verejnosť so spôsobom, akým sa politické strany zhostili témy zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce vo svojich volebných programoch a zároveň vytvoriť platformu pre korektnú odbornú diskusiu . . .

17.04.2006 (link) : Mobilita pracovného trhu – Vypracovali sme správu o mobilite pracovného trhu. Podľa očakávaní sú najmobilnejšie regióny blízko veľkých miest (Bratislava a Košice) a prekvapivo aj Región Kysúc a Oravy. Najmenej mobilný je región Juhoslovenskej kotliny . . .

10.04.2006 (link) : Model flexicurity – Na Slovensku začína byť aktuálna téma flexicurity. V stanovisku uvádzame krátky popis tohto modelu . . .

28.09.2005 (link) : Stanovisko k vývoju reálnej mzdy – Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal správu o vývoji reálnej mzdy. Inštitút zamestnanosti k nemu vydal stanovisko . . .


https://www.iz.sk/sk/stanoviska